Антикорупційна програма Державного комітету телебачення і радіомовлення України на 2017 рік


«Затверджено»

Голова Національного агентства 

з питань запобігання корупції 

Н.М. Корчак

«04» квітня 2017


«Погоджено»

 Голова Держкомтелерадіо

О.І. Наливайко 

 «20» лютого 2017

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

 Державного комітету телебачення і радіомовлення України

1. Визначення засад загальної політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері, заходи з її реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми.

Державний комітет телебачення і радіомовлення України (далі – Держкомтелерадіо) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Держкомтелерадіо є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері.

Держкомтелерадіо у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

Антикорупційна програма Держкомтелерадіо (далі – Антикорупційна програма, Програма) розроблена у відповідності до Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції» та на виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки (далі –Державна програма), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265.

Метою Антикорупційної програми є створення ефективної системи запобігання та протидії корупції в апараті Держкомтелерадіо та на підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери його управління (далі – підвідомчі підприємства), подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у системі Держкомтелерадіо та підвищення рівня довіри громадян до його діяльності.

Програма відображає підтримку Держкомтелерадіо антикорупційної стратегії держави, що підтверджується використанням етичних стандартів та принципів надання інформації про його діяльність, свідчить про прагнення працівників апарату та підвідомчих підприємств до підтримання ділової репутації Держкомтелерадіо на належному рівні.

Антикорупційні заходи скеровані на:

 • запобігання корупції, у тому числі на виявлення та усунення причин корупції (профілактику корупції);
 • виявлення корупційних правопорушень;
 • мінімізацію та усунення наслідків корупційних правопорушень.

Для забезпечення дотримання та виконання на постійній основі антикорупційних механізмів (обмежень щодо використання службових повноважень чи свого становища, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання правил етичної поведінки, подання декларацій, захисту викривачів, інших заходів із запобігання вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень) в Держкомтелерадіо вживатимуться наступні заходи:

 • постійне проведення роз’яснювальної роботи серед працівників щодо чіткого та неухильного дотримання ними вимог та обмежень, встановлених законом України «Про запобігання корупції»;
 • стимулювання контролю та запобігання конфлікту інтересів шляхом обов’язкових доповідей про наявний конфлікт інтересів працівниками;
 • письмове попередження працівників про необхідність дотримання ними правил етичної поведінки;
 • моніторингу поданих працівниками декларацій;
 • мотивація працівників повідомляти про випадки корупційних правопорушень і забезпечення конфіденційності та захисту викривачів;
 • проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на заняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища;
 • подання відомостей про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
 • повідомлення і висвітлення в засобах масової інформації роз’яснень найбільш важливих антикорупційних заходів, що здійснюються в державі у відповідності до Антикорупційної стратегії.

Заходи, закріплені в Антикорупційній програмі, є обов’язковими для виконання всіма працівниками апарату Держкомтелерадіо та працівниками підвідомчих підприємств.

Крім цього, в 2017 році Держкомтелерадіо продовжить виконання
Засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки та Завдань і заходів з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265, які на даний час залишаються не виконаними, а їх виконання є актуальним (додається).

2. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо, заходи щодо усунення корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси  

Проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо стало одним із етапів підготовки Антикорупційної програми.

Оцінку корупційних ризиків проведено відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 року № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 року за № 1718/29848, та Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 року № 31.

За результатами оцінки корупційних ризиків в діяльності Держкомтелерадіо Комісією підготовлено звіт (додаток ), який включає в себе опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (у тому числі осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси). Звіт затверджнаведений Головою Держкомтелерадіо,

3. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування 

В Держкомтелерадіо затверджено план-графік проведення навчання для його працівників на І півріччя 2017 року, який наведено в наступній таблиці.

Перелік тем для вивчення

Обсяг навчальних годин

Цільова аудиторія


Графік навчального процесу

Лектори

Форми і терміни перевірки знань

аудиторні заняття

самостійна робота

Фінансовий контроль

1

1

1

0,5

0,5

0,5

30 чол.

30 чол.

30 чол.

січень

лютий

березень


ДФІ

круглий стіл

Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням в центральних органах виконавчої влади. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

6

0,5

30 чол.

квітень

Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України;

Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

семінар-тренінг

Правила етичної поведінки державних службовців. Механізми запобігання і протидії корупції

6

0,5

30 чол.

травень

Національна академія прокуратури України;

Асоціація політичних психологів України

семінар

Затвердження плану-графіку проведення навчання на ІІ півріччя орієнтовно відбудеться у червні цього року.

4. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програми

Організацію здійснення моніторингу результатів впровадження заходів, передбачених цією Програмою, забезпечує Комісія.

Для здійснення моніторингу Комісія має право отримувати у письмовій формі інформацію про результати реалізації визначених заходів від посадових осіб Держкомтелерадіо.

Отриману в межах моніторингу інформацію члени Комісії щомісячно надають секретарю Комісії, який веде її облік, аналізує та узагальнює.

За результатами моніторингу Комісія щоквартально здійснює оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою, і оформлює її у спеціальному звіті.

5. Інші, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, заходи

З метою забезпечення можливості для внесення повідомлень про корупцію через спеціальну телефонну лінію, офіційний вебсайт, засоби електронного зв’язку на офіційному вебсайті Держкомтелерадіо в рубриці «Запобігання проявам корупції» створено підрубрику «Повідомити про корупцію», в якій розміщено електронну поштову скриньку та номер телефону працівників сектору з питань запобігання і виявлення корупції.

Сектор з питань запобігання і виявлення корупції в межах своєї компетенції координує та контролює здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції на підвідомчих підприємствах.

Сектор з питань запобігання і виявлення корупції взаємодіє з уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції підвідомчих підприємств шляхом надання їм методичних рекомендацій і роз’яснення антикорупційного законодавства; шляхом отримання від них визначеної інформації та звітності; шляхом залучення працівників підвідомчих підприємств до проведення і участі в семінарах, тренінгах, круглих столах тощо.

Оцінка ефективності виконання Антикорупційної програми Держкомтелерадіо здійснюється щокварталу Комісією, у тому числі під час розгляду узагальненої інформації, що подається до Національного агентства з питань запобігання корупції, про стан виконання в Держкомтелерадіо Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки.

Крім того, за підсумками виконання Антикорупційної програми оцінка її ефективності здійснюється на засіданні колегії Держкомтелерадіо та враховується при розробленні Антикорупційної програми на наступний рік.

Антикорупційна програма підлягає перегляду в разі внесення змін до Антикорупційної стратегії, інших актів законодавства у сфері запобігання корупції, або якщо виявлено недостатньо ефективні заходи, передбачені програмою, у процесі їх реалізації, ідентифікації нових корупційних ризиків в діяльності Держкомтелерадіо, а також може переглядатися за результатами проведеної оцінки її виконання та поданням пропозицій Національним агентством.

Рішення про внесення змін до антикорупційної програми, за результатами її перегляду, приймає Голова Держкомтелерадіо.

Голова Комісії з оцінки корупційних 

ризиків Держкомтелерадіо Червак Б.О.


Додаток 

до Антикорупційної програми

Держкомтелерадіо на 2017 рік

(розділ ІІ)

 «Затверджую» 

Голова Держкомтелерадіо

О.І. Наливайко 

«20» лютого 2017


Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльностіДержавного комітету телебачення і радіомовлення України

Наказом Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України (далі – Держкомтелерадіо) від 08.12.2016 № 226 створено комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо (далі – Комісія) та затверджено її персональний склад в кількості 13 осіб (наказ розміщено на офіційному вебсайті Держкомтелерадіо).

Головою комісії визначено першого заступника Голови Держкомтелерадіо Червака Б.О., а до її складу включено представників дев’яти структурних підрозділів: управління розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції, управління телебачення і радіомовлення, управління видавничої справи і преси, адміністративно-господарського управління, фінансово-економічного управління, юридичного відділу, відділу роботи з персоналом, сектору управління державним майном та корпоративними правами держави, сектору з питань запобігання і виявлення корупції.

З цього моменту в Держкомтелерадіо розпочалась активна робота щодо визначення об’єктів оцінки, джерел інформації та їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та оцінки, визначення потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків.

Комісією ухвалено робочий план оцінки корупційних ризиків, в якому зазначено шість об’єктів оцінки корупційних ризиків та визначено джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків.

Крім цього, Комісією ухвалено план заходів з виконання робочого плану Комісії із зазначенням заходів та терміну їх виконання.

Відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Комісією було ідентифіковано та підготовлено опис тринадцяти корупційних ризиків із зазначенням чинників корупційних ризиків та визначенням можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1).

Також Комісією запропоновано пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

Голова комісії з оцінки

корупційних ризиків Держкомтелерадіо Б.О. Червак 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux