Галузева угода між Державним комітетом телебачення і радіомовлення України та та Профспілкою працівників культури України на 2017-2021 роки у видавничо-поліграфічній сфері

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Галузеву угоду (далі – Угода) укладено між:

Державним комітетом телебачення і радіомовлення України (далі – Держкомтелерадіо) в особі Голови Наливайка Олега Ігоровича та Профспілкою працівників культури України (далі – Профспілка) в особі Голови Перелигіної Людмили Федорівни (далі – Сторони), від імені яких повноважними представниками проведено колективні переговори з метою укладення цієї Угоди.

Угоду укладено на двосторонній основі відповідно до законів України «Про колективні договори і угоди», «Про соціальний діалог в Україні», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», інших законодавчих актів України, Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні (далі – Генеральна угода), Положення про Держкомтелерадіо та Статуту Профспілки.

Сторони визнають Угоду як нормативний акт, який встановлює засади соціального діалогу, регулює соціально-економічні і трудові відносини, визначає узгоджені позиції і дії Сторін, спрямовані на їх співробітництво, створення умов для підвищення ефективності роботи, реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій, забезпечення конституційних прав працівників, досягнення стабільності та злагоди в трудових колективах видавництв, поліграфічних підприємств, установ та організацій видавничо-поліграфічної сфери, що перебувають у сфері дії Сторін, які підписали Угоду (далі – Підприємства).

Угоду укладено з метою посилення соціального захисту працівників Підприємств, удосконалення організації та оплати праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці, недопущення порушень національного та міжнародного законодавства у сфері трудових відносин.

Положення Угоди поширюються на всіх працівників Підприємств незалежно від того, чи є вони членами Профспілки, і є обов’язковими як для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників Підприємства. Положення Угоди діють безпосередньо і є обов’язковими для всіх суб’єктів.

Встановлені Угодою соціальні гарантії для працівників видавничо-поліграфічної галузі можуть бути застосовані як мінімальні гарантії на інших підприємствах всіх форм власності, які не входять до сфери управління Сторін, що підписали цю Угоду, але за основним видом діяльності відносяться до видавничо-поліграфічної сфери.

Умови колективних або трудових договорів, укладених на Підприємствах, що погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством та цією Угодою, є недійсними і не повинні включатися до колективних та трудових договорів (ст.9 КЗпП України).

Закони України, акти Кабінету Міністрів України, а також положення Генеральної угоди, які забезпечують більш високі трудові та соціальні гарантії, ніж передбачені цією Угодою, мають пріоритет перед відповідними положеннями цієї Угоди.

Ця Угода встановлює мінімальні соціальні гарантії, компенсації та пільги і є основою для укладення колективних та трудових договорів, що не обмежує прав керівників Підприємств щодо розширення соціальних гарантій, трудових та соціально-побутових пільг працівників за рахунок власних коштів Підприємств.

Сторони керуються принципами недопущення дискримінації у сфері трудових відносин за ознаками статі, раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, етнічного, соціального походження, віку, стану здоров’я, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, громадській спілці а також за іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.

У випадку реорганізації форм і структур управління зобов’язання Держкомтелерадіо і Профспілки, що випливають з цієї Угоди, виконують їх правонаступники.

Угода укладається на 2017-2021 роки, набуває чинності з моменту її підписання Сторонами і діє до укладання нової або перегляду цієї Угоди.

Жодна із Сторін, що уклали цю Угоду, не може протягом встановленого терміну її дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов'язань, порушити узгоджені положення та норми.

Зміни і доповнення до Угоди протягом терміну її дії вносяться тільки за взаємною згодою Сторін після проведення переговорів.

До закінчення терміну дії Угода може бути розірвана або змінена тільки за взаємною згодою Сторін.

На підставі цієї Угоди роботодавці та профспілкові комітети Підприємств ведуть переговори щодо укладання колективних договорів або вносять зміни і доповнення до укладених колективних договорів з урахуванням положень Галузевої угоди.

Угода, зміни та доповнення до неї, а також укладені на Підприємствах колективні договори, зміни та доповнення до них підлягають повідомній реєстрації відповідно до законодавства.

І. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРОСТАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

1.1. Сторони домовились:

1.1.1. Неухильно дбати про подальший розвиток та підвищення конкурентоздатності вітчизняного книговидання, книгорозповсюдження, поліграфічної промисловості, підвищення їх ролі у реалізації конституційного права громадян на інформацію, задоволення їх освітніх, духовних і соціальних потреб, примноження інтелектуального потенціалу українського народу, створення сприятливих умов для видання, виготовлення і розповсюдження вітчизняної книговидавничої продукції.

1.1.2. Спрямовувати свою діяльність на співробітництво, створення умов для підвищення ефективності роботи, реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій, забезпечення конституційних прав працівників, досягнення злагоди в трудових колективах видавничо-поліграфічної сфери.

1.1.3. Включати у визначеному законодавством та колективним договором порядку представників профспілкових організацій до складу комісій з питань:

 • приватизації, передачі у концесію, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб’єктів господарювання;
 • передачі об’єктів соціально-культурного призначення з державної власності у комунальну.

1.1.4. Залучати представників профспілкових організацій Підприємств до підготовки договорів купівлі-продажу державного майна в частині соціального пакету зобов’язань власника Підприємства.

1.1.5. Сприяти забороні та введенню мораторію щодо відселення та виселення суб’єктів видавничої справи з приміщень, які вони займають.

1.1.6. Упереджувати виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), а у разі їх виникнення – прагнути до розв'язання шляхом взаємних консультацій і переговорів.

1.1.7. Сприяти працевлаштуванню випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів за отриманою спеціальністю і кваліфікацією відповідно до заявок.

1.1.8. Відповідно до ст. 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» рішення про зміни в організації виробництва і праці Підприємств, що можуть призвести до скорочення чисельності або штату працівників, узгоджувати з відповідними профспілковими органами не пізніше, ніж за три місяці до намічених дій з економічним обґрунтуванням та заходами щодо забезпечення зайнятості працівників, які вивільняються.

1.2. Держкомтелерадіо зобов’язується:

1.2.1. Визначати пріоритетні напрямки розвитку Підприємств, створювати необхідні організаційні умови для їх реалізації.

1.2.2. Вживати всіх можливих заходів щодо стабілізації функціонування Підприємств, раціонального використання бюджетних та власних коштів, недопущення збитків та незаконних витрат.

1.2.3. При розробці проекту Державного бюджету України на відповідний рік вносити пропозиції щодо збільшення фінансування бюджетних програм, які стосуються книговидавничої справи, зокрема: «Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури», та забезпечувати своєчасне та в повному обсязі їх фінансування.

1.2.4. Здійснювати заходи, спрямовані на збільшення Підприємствами випуску, насамперед, державною мовою, літератури: навчальної, наукової, довідкової, енциклопедичної, творів вітчизняної та зарубіжної художньої літератури, видань для дітей та юнацтва.

1.2.5. Підвищувати конкурентоспроможність української книги на світовому рівні шляхом створення сприятливих умов для застосування новітніх вітчизняних технологій в управлінні та на виробництві.

1.2.6. Забезпечувати захист інтересів вітчизняних товаровиробників видавничої справи на зовнішніх ринках.

1.2.7. Визначати пріоритетні напрями розвитку галузевої науки, яка б відповідала світовим стандартам, домагатися підвищення ефективності науково-дослідних розробок та впровадження їх у виробництво.

1.2.8. Здійснювати заходи щодо вдосконалення видавничої термінології, визначеної у законодавчих актах, а також чинних державних і галузевих стандартах видавничої справи з обов’язковим врахуванням новітніх технологій виготовлення видавничої продукції.

1.2.9. Сприяти розробці нормативних і методичних матеріалів з питань нормування праці, норм часу, виробітку, обслуговування, нормативів чисельності відповідно до сучасних технологій і організації праці.

1.2.10. Здійснювати заходи щодо відновлення платоспроможності державних Підприємств та господарських товариств з державною часткою у їх статутних фондах 50 і більше відсотків.

1.2.11. Надавати Профспілці інформацію щодо фінансового стану Підприємств, які входять до сфери функціонального управління Держкомтелерадіо.

1.2.12. Вживати заходів щодо недопущення на Підприємствах видавничо-поліграфічної сфери масових вивільнень працівників у зв`язку із змінами в організації виробництва і праці протягом року в обсягах, що перевищують 3 відсотки від загальної чисельності працюючих. У разі виникнення об’єктивних причин, через які неминучі масові звільнення працівників з ініціативи органу управління або власника, проводити їх лише після проведення консультацій з відповідним профспілковим органом.

1.2.13. Забезпечувати щорічний аналіз зайнятості працівників у видавничо-поліграфічній сфері на основі статистичних звітів Підприємств, розглядати це питання спільно з Профспілкою одночасно з підсумками виконання цієї Угоди.

1.2.14. Вживати заходів щодо недопущення виникнення на Підприємствах видавничо-поліграфічної сфери заборгованості із виплати заробітної плати.

1.2.15. Надавати щорічно профспілковим організаціям інформацію щодо скорочення чисельності працівників, включаючи інформацію про причини наступних звільнень та працевлаштування звільнених відповідно до ст. 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Держкомтелерадіо рекомендує державним Підприємствам:

1.2.16. Залучати представників первинних організацій Профспілки, а у разі її відсутності – вільно обраних працівниками представників, уповноважених представляти їх інтереси у стосунках з роботодавцями, до підготовки та подання роботодавцю та/або уповноваженому ним органу (правлінню та/або наглядовій раді) пропозицій стосовно:

 • фінансового плану Підприємства у частині його соціально-економічного розвитку;
 • розподілу частини прибутку, що залишається у розпорядженні Підприємства, на його соціально-економічний розвиток у порядку, визначеному законодавством та колективним договором;
 • статутів Підприємств у частині забезпечення гарантій діяльності профспілкових організацій та їх повноважень щодо захисту трудових прав та соціально-економічних інтересів працюючих;
 • повноважень профспілок представляти інтереси працівників щодо захисту їх соціально-економічних та трудових прав;
 • внутрішніх документів Підприємств (правил внутрішнього розпорядку, програм розвитку персоналу, тощо).

1.2.17. Передбачати у колективних договорах:

 • заходи щодо визначення обсягів професійного навчання працівників відповідно до потреб виробництва і вимог законодавства та забезпечення періодичності підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на 5 років, а також проведення професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у періоди їх неповної зайнятості та для працівників, які перебувають під загрозою вивільнення, з урахуванням коштів на такі цілі;
 • заходи щодо відновлення наставництва, удосконалення професійного навчання працівників безпосередньо на виробництві, запровадження системи підтвердження кваліфікації за робітничими професіями за результатами неформального навчання;
 • заходи щодо збереження робочих місць, запобігання скороченню чисельності або штату працівників.

1.2.18. Залучення працівників інших підприємств на умовах цивільно-правових договорів здійснювати після попереднього інформування первинної організації Профспілки.

1.3. Профспілка зобов'язується:

1.3.1. Сприяти забезпеченню додержання на Підприємствах виробничої та трудової дисципліни.

1.3.2. Здійснювати громадський контроль щодо своєчасних розрахунків державних замовників з Підприємствами за виконані замовлення.

1.3.3. Здійснювати громадський контроль за додержанням суб'єктами, що перебувають у сфері дії Сторін, національного та міжнародного законодавства про працю, нормативно-правових актів з питань праці і зайнятості, забезпечення ними трудових прав членів Профспілки на Підприємствах видавничо-поліграфічної сфери.

1.3.4. Домагатися укладання на Підприємствах, де діють профспілкові організації, колективних договорів та здійснювати контроль за їх виконанням в повному обсязі.

1.3.5. Надавати членам Профспілки безкоштовну правову допомогу шляхом юридичних консультацій, представництва їх трудових і соціально-економічних прав та інтересів в судах, органах державної влади й органах місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

ІІ. Оплата праці

2.1. Сторони домовились:

2.1.1. В межах компетенції вживати заходів для підвищення рівня заробітної плати працівникам видавничо-поліграфічної сфери.

2.1.2. Здійснювати двосторонній контроль за своєчасною виплатою заробітної плати на Підприємствах, аналізуючи причини її затримки та вживати заходів щодо їх усунення.

2.1.3. Брати участь у розробці та погодженні проектів законів та інших нормативних актів з питань оплати праці, надавати висновки щодо цих проектів в установленому порядку та в межах своїх повноважень.

2.2. Держкомтелерадіо зобов’язується:

2.2.1. Залучати представників профспілкових організацій до участі у розгляді питань щодо умов зростання фонду оплати праці та його формування на Підприємствах Держкомтелерадіо.

2.2.3. Несвоєчасну чи не в повному обсязі виплату заробітної плати кваліфікувати як грубе порушення законодавства про працю та Генеральної угоди. За поданням Профспілки та її структурних ланок розглядати в установленому законодавством порядку питання відповідальності керівників Підприємств за порушення законодавства про оплату праці та доцільності розірвання трудових контрактів з керівниками Підприємств, де є заборгованість із виплати заробітної плати.

Держкомтелерадіо рекомендує Підприємствам видавничо-поліграфічної сфери:

2.2.4. Умови оплати праці в трудових колективах забезпечувати згідно з чинним законодавством, виходячи з фінансово-економічних можливостей, які обумовлені в колективних договорах.

Темпи зростання середньої заробітної плати на Підприємствах видавничо-поліграфічної сфери, де її розмір є меншим ніж три прожиткові мінімуми для працездатних осіб, мають бути вищими, ніж прогнозний індекс споживчих цін на відповідний рік.

2.2.5. Передбачати в колективних договорах міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення в оплаті праці (Додатки 4,5). При оплаті праці робітників поліграфічного виробництва І-VІ розрядів рекомендувати дотримуватися співвідношення в оплаті праці через тарифні коефіцієнти (Додаток 6).

2.2.6. Здійснювати оплату праці керівників Підприємств відповідно до укладених контрактів згідно з чинним законодавством України.

2.2.7. Застосовувати в своїй практичній діяльності галузеві нормативні документи, розроблені на підставі новітніх технологій, комп’ютерної техніки, нового підходу до організації виробництва та праці тощо, зокрема:

 • Норми часу і виробітку на друкарські процеси;
 • Норми праці на підготовчо-заключні роботи на офсетних машинах;
 • Норми часу і виробітку на процеси комп’ютерного складання і флексографського друку;
 • Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників ВИПУСК 18. Видавнича справа РОЗДІЛ 1 «Видавнича діяльність».
 • Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників ВИПУСК 18. Видавнича справа. Розділ 2 «Поліграфічна діяльність».
 • Норми часу і виробітку на брошуровально-палітурні процеси;
 • Норми часу і виробітку на виготовлення зошитів й альбомів тощо.

2.2.8. Визначати в колективних договорах положення щодо участі трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку Підприємства.

2.2.9. У разі затримки виплати заробітної плати працівникам надавати на вимогу виборних профспілкових органів інформацію про наявність коштів на рахунках Підприємства відповідно до статті 45 Закону України Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», а на вимогу працівника – відомості про нараховану і невиплачену йому заробітну плату відповідно до статті 31 Закону України «Про оплату праці».

2.2.10. Встановлювати мінімальний гарантований розмір тарифної ставки (місячного окладу) некваліфікованого працівника небюджетної сфери за повністю виконану місячну норму праці в нормальних умовах праці у розмірі не менше ніж 110 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законодавством.

Встановлювати мінімальну тарифну ставку робітника 1-го розряду (крім установ, організацій та закладів окремих галузей бюджетної сфери, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. №1298) у розмірі не менше 120 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого відповідно до законодавства.

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, визначений законодавством.

2.2.11. Для працівників, які виконують роботи (надають послуги), невластиві основній діяльності, умови оплати праці встановлювати в колективних договорах з дотриманням гарантій у відповідності до чинного законодавства.

2.2.12. Передбачати заходи, спрямовані на збільшення частки заробітної плати в операційних витратах з реалізованої продукції, робіт і послуг.

2.2.13. Оплату праці працівників Підприємств здійснювати в залежності від складності робіт та кваліфікації виконавців на основі установлених і затверджених посадових окладів для керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та тарифних ставок для робітників.

2.2.14. Установити перелік і розміри доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників підприємств, установ та організацій, що мають міжгалузевий характер (крім бюджетної сфери), для встановлення у колективних договорах згідно з Додатком 1 до Угоди.

2.2.15. У разі виникнення на Підприємстві заборгованості із заробітної плати, вживати заходів щодо її ліквідації з компенсацією працівникам втрати частки зарплати у зв'язку з порушенням строків її виплати (ст.34 Закону України «Про оплату праці»).

2.2.16. Здійснювати індексацію заробітної плати відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078.

2.3. Профспілка зобов’язується: 

2.3.1. Здійснювати громадський контроль за додержанням на Підприємствах законодавства про працю, в тому числі, за виконанням договірних гарантій з оплати праці та своєчасною виплатою заробітної плати.

2.3.2. Взаємодіяти у вирішенні питань з реалізації права працівників Підприємств на своєчасну і повну оплату праці з органами виконавчої влади, органами державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

2.3.3. Надавати консультації та правову допомогу працівникам-членам Профспілки у захисті їх прав з питань оплати праці, представляти їх інтереси у комісіях з питань трудових спорів та судах.

2.3.4. Постійно проводити аналіз і оцінку стану реалізації законодавства з питань оплати праці, вносити пропозиції щодо його удосконалення.

2.3.5. Інформацію щодо зініційованих профспілками подань за фактами виявлених порушень надавати стороні власників та вимагати вжиття заходів з їх усунення.

ІІІ. УМОВИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ 

3.1. Сторони домовились:

3.1.1. Забезпечити контроль за виконанням вимог щодо створення здорових і безпечних умов праці, передбачених Кодексом цивільного захисту України, Законами України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Правилами охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості.

3.1.2. Відповідно до законодавства про соціальне страхування забезпечувати страхування працівників Підприємств від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності.

3.1.3. Сприяти включенню до колективних договорів зобов’язань щодо здійснення комплексних заходів, спрямованих на усунення шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища.

3.1.4. Координувати свою діяльність і сприяти одна одній у реалізації повноважень і прав, визначених для них законодавством, здійснювати обмін інформацією про стан охорони праці, рівень виробничого травматизму й профзахворювань на виробництві, вносити відповідні пропозиції та вживати узгоджених спільних заходів, спрямованих на вдосконалення нормативно-правової бази з питань промислової безпеки та охорони праці і системи комплексного управління охороною праці, підвищення ефективності державного нагляду і громадського контролю, забезпечення належного захисту законних прав працівників Підприємств.

3.1.5. Брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових або реконструйованих виробничих об’єктів з метою недопущення невідповідності цих об’єктів встановленим нормативам з охорони праці.

3.1.6. Здійснювати роз`яснювальну роботу щодо вимог законодавства про охорону праці.

3.1.7. Здійснювати постійний обмін інформацією, надання необхідних для роботи матеріалів і нормативних документів з питань охорони праці.

3.1.8. Брати участь у формуванні програм з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, які затверджуються в установленому порядку на державному, галузевому та регіональному рівні.

3.1.9. Узгоджувати дії, висновки і пропозиції під час спільних розслідувань нещасних випадків на виробництві з метою забезпечення їх об’єктивності, правильного визначення причин і профілактичних заходів, недопущення безпідставного звинувачення потерпілих або віднесення травм до непов’язаних із виробництвом. Спільно розглядати заяви і скарги працівників з цих та інших питань.

3.1.10. За необхідності залучати позаштатних технічних радників (експертів, фахівців) для кваліфікованого розгляду окремих аспектів безпеки і гігієни праці.

3.2. Держкомтелерадіо зобов’язується:

3.2.1. Брати участь в опрацюванні та перегляді нормативно-правових актів з питань охорони праці. Здійснювати розробку і перегляд галузевих нормативно-правових актів з охорони праці та погоджувати їх з Центральним комітетом Профспілки.

3.2.2. Сприяти укомплектуванню на Підприємствах служб охорони праці, приведенню чисельності, функціональних обов'язків, рівня заробітної плати та підпорядкованості фахівців служб охорони праці у відповідність до вимог Закону України "Про охорону праці" та Типового положення про службу охорони праці. Здійснювати методичне керівництво і контроль щодо організації роботи з питань охорони праці відповідно до діючого законодавства.

3.2.3. Надавати Підприємствам організаційно-методичну допомогу з питань охорони праці.

3.2.4. Відповідно до ст. 33 Закону України «Про охорону праці»:

 • проводити єдину науково-технічну політику в галузі охорони праці;
 • здійснювати методичне керівництво діяльністю Підприємств з питань охорони праці;
 • організовувати навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

3.2.5. Врахувати при укладанні контрактів з керівниками державних Підприємств обов’язкову особисту відповідальність щодо виконання заходів, спрямованих на створення на кожному робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці.

3.2.6. Вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників на яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, з метою включення до цих списків додаткових професій і посад працівників видавничо-поліграфічної сфери при надходженні обґрунтованих пропозицій від Підприємств.

3.2.7. Здійснювати відомчий контроль за станом охорони праці на Підприємствах видавничо-поліграфічної сфери.

3.2.8. Щорічно заслуховувати на Колегії Держкомтелерадіо за участю представників Профспілки питання щодо створення належних умов, безпеки праці та вжиття заходів щодо попередження травматизму і професійної захворюваності на Підприємствах видавничо-поліграфічної сфери.

Держкомтелерадіо рекомендує керівникам Підприємств: 

3.2.9. Здійснювати комплексні заходи щодо поліпшення умов безпеки праці як складової частини колективних договорів з урахуванням положень, визначених «Правилами охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості», іншими галузевими вимогами і стандартами.

3.2.10. Забезпечувати фінансування заходів з охорони праці відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про охорону праці» не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік.

3.2.11. Забезпечувати фінансування атестації робочих місць за умовами праці робітників, які працюють у шкідливих та важких умовах, та забезпечувати відповідно до діючих нормативів їх права на компенсації, пільгове пенсійне забезпечення та інше. За результатами атестації розробляти заходи щодо покращення умов праці та включати їх до колективного договору Підприємства.

3.2.12. Не вилучати з робочого часу працівників час приймання їжі, якщо за умовами виробництва працівник не має права відлучатися з робочого місця та використати час обідньої перерви на свій розсуд. Передбачати у колективних договорах перелік робіт, де через умови виробництва неможливо встановити перерву для відпочинку і харчування та забезпечувати створення умов для прийняття їжі працівниками, зайнятими на таких роботах.

3.2.13. Забезпечувати працюючих у шкідливих умовах відповідними пільгами і компенсаціями (лікувально-профілактичним харчуванням, молоком тощо), а також засобами індивідуального захисту, спецодягом, спецвзуттям, мийними та знешкоджувальними засобами відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

3.2.14. Забезпечити на Підприємствах придбання та регулярне укомплектування медичних аптечок.

3.2.15. Здійснювати доплати працівникам за роботу у шкідливих і важких умовах праці (Додаток № 1).

3.2.16. Вживати заходів щодо погашення заборгованості з виплати сум відшкодування шкоди потерпілим на виробництві, а також сім’ям і утриманцям загиблих на виробництві. Нараховувати компенсацію втрати цих сум у зв’язку з порушенням термінів їх виплати згідно з законодавством.

3.2.17. Передбачати у колективних договорах заходи щодо запобігання поширенню епідемії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу у виробничому середовищі. Не допускати випадків дискримінації працівників з такими захворюваннями.

3.2.18. Забезпечувати проведення та фінансування медичних оглядів працівників (попереднього та періодичних) згідно статті 17 Закону України «Про охорону праці», а також своєчасне і повне виконання рекомендацій заключного акту за результатами періодичного медичного огляду працівників.

3.2.19. Передбачати у колективних договорах заходи щодо належної організації соціально-побутового забезпечення працівників (організація гарячого харчування, робота санітарно-побутових приміщень).

3.2.20. Встановлювати тривалість денної роботи (зміни) згідно з Правилами внутрішнього розпорядку і графіками змінності, затвердженими роботодавцем за погодженням з профспілковим комітетом Підприємства з урахуванням специфіки діяльності та вимог чинного законодавства.

3.2.21. Надавати додаткові відпустки працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів відповідно до чинного законодавства (Додаток 2).

3.2.22. Забезпечувати виконання встановлених законодавством і даною Угодою соціальних гарантій і пільг працівникам Підприємств.

3.2.23. При укладанні колективних договорів не обмежувати права трудових колективів щодо розширення гарантій, які передбачають більш високий рівень соціальної захищеності працівників порівняно з чинним законодавством, за рахунок власних коштів.

3.2.24. Надавати щорічні додаткові відпустки працівникам у відповідності до Списку виробництв, робіт, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічні додаткові відпустки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 р. № 1290 (Додаток № 3).

Конкретну тривалість щорічних додаткових відпусток за роботу із шкідливими і важкими умовами праці встановлювати у колективних договорах.

3.2.25. Проводити за рахунок коштів Підприємств:

 • навчання в трудових колективах з питань охорони праці;
 • експертизу технічного стану машинного, верстатного парку, механізмів, будівель і споруд щодо їх подальшого безпечного використання.

3.2.26. Забезпечити дотримання встановлених чинним законодавством норм тривалості робочого часу й часу відпочинку для працівників видавничо-поліграфічної сфери.

3.2.27. Вжити заходів щодо розробки і затвердження на Підприємствах Правил внутрішнього розпорядку та погодження їх із профспілковим органом.

3.2.28. Забезпечити надання працівникам Підприємств щорічних основних та додаткових оплачуваних відпусток відповідної тривалості згідно з Законом України «Про відпустки».

3.2.29. При укладанні колективних договорів запровадити тривалість робочого часу для осіб, які мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда, на одну годину на тиждень менше від встановленої тривалості із збереженням розміру заробітної плати.

3.2.30. Надавати додаткові оплачувані відпустки тривалістю до 3-х днів у випадках: укладення шлюбу; при народженні дитини; при шлюбі дітей; у разі смерті одного з подружжя або близьких родичів (батьків, сестер, братів і дітей), не враховуючи часу на проїзд в кожному окремому випадку, за рахунок власних коштів Підприємств та відпустки без збереження заробітної плати відповідно до ст.25 Закону України «Про відпустки».

3.2.31. Згідно ст.19 Закону України «Про відпустки» надавати відпустки жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

3.2.32. При укладанні колективних договорів, передбачати збільшення додатково оплачуваної відпустки для окремих категорій працівників за рахунок власних коштів Підприємств.

3.2.33. Гарантувати працівникам надання часу для пошуку нової роботи у разі попередження адміністрацією про їх звільнення за скороченням штатів, при ліквідації або реорганізації Підприємства у розмірі 8 годин на тиждень із збереженням середньої заробітної плати за рахунок власних коштів цих Підприємств.

3.3. Профспілка зобов’язується: 

3.3.1. Здійснювати громадський контроль за:

 • додержанням на Підприємствах вимог законодавства та нормативно-правових актів з охорони праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників засобами індивідуального та колективного захисту відповідно до положень колективних договорів, угод;
 • реалізацією прав працівників Підприємств на охорону здоров’я, відновлення професійного здоров’я, медико-соціальну допомогу.

3.3.2. За результатами громадського контролю вносити відповідні подання керівникам Підприємств, Держкомтелерадіо та державним контролюючим органам у сфері охорони праці.

3.3.3. Брати участь у розробці та перегляді правил, положень й інших нормативних актів з охорони праці і промислової санітарії, здійснювати контроль за створенням безпечних та здорових умов праці.

3.3.4. Забезпечувати участь представників Профспілки у роботі комісій з розслідування причин нещасних випадків на виробництві, опрацюванні заходів щодо їх попередження та вирішенні питань, пов'язаних з профілактикою ушкодження здоров'я учасників виробничого процесу.

3.3.5. Брати участь у роботі комісій із проведення атестації робочих місць за умовами праці.

3.3.6. Організовувати навчання профспілкового активу з питань охорони праці.

 ІV. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦЮЮЧИХ

4.1. Сторони домовились:

4.1.1. Вживати заходів щодо забезпечення встановлених законодавством гарантій і пільг працівникам та їх сім'ям, не обмежувати права трудових колективів щодо розширення цих гарантій за рахунок власних коштів Підприємств. Перелік цих гарантій, пільг та компенсацій включати до колективних договорів Підприємств.

4.1.2. Здійснювати контроль щодо забезпечення додаткової оплати працівникам видавничо-поліграфічної сфери, зайнятим на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці.

4.1.3. Сприяти роботодавцям або уповноваженим ними органам і профспілковим організаціям у проведенні колективних переговорів з укладання колективних договорів.

4.2. Держкомтелерадіо зобов’язується:

4.2.1. В межах компетенції, здійснювати контроль за наданням працівникам видавничо-поліграфічної сфери встановлених законами та нормативно-правовими актами соціальних гарантій, пільг та компенсацій.

4.2.2. За участю Профспілки розглядати питання та приймати рішення щодо зміни форм власності, передачі соціально-культурних закладів, у тому числі тих, які перебувають на балансі Підприємств та профспілкових організацій.

Держкомтелерадіо рекомендує керівникам Підприємств:

4.2.3. Передбачати у колективних договорах положення щодо недопущення зміни форми власності або перепрофілювання об’єктів соціально-культурного, оздоровчого призначення, які перебувають на їх балансі, без погодження профспілок.

4.2.4. За участю профспілкових організацій Підприємств розробляти і запроваджувати попереджувальні заходи щодо запобігання на підприємствах, незалежно від форм власності та господарювання, масовим звільненням працюючих з ініціативи власника. В разі виникнення об’єктивних причин, через які неминучі масові звільнення працівників з ініціативи органу управління або власника, проводити їх лише за умови попереднього (не менш ніж за 3 місяці) письмового повідомлення відповідного профспілкового органу про причини і обсяги скорочень, терміни вивільнення, спеціальності та кваліфікації працівників, що підлягають скороченню, та проведення спільних консультацій щодо заходів, спрямованих на сприяння працевлаштуванню працівників, що вивільняються.

4.2.5. У разі виникнення необхідності скорочення чисельності штату:

 • вживати заходів щодо скорочення адміністративно - управлінських витрат Підприємства;
 • надавати працівникам можливості працювати на умовах неповного робочого дня або неповного робочого тижня;
 • надавати можливості працівникам, які підлягають скороченню, одержати нову професію або освіту за рахунок Підприємства для подальшого їх працевлаштування.

4.2.6. Враховувати при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці норми ст. 42 КЗпП України щодо категорій працівників, які мають переважне право на залишення на роботі.

4.2.7. Працівникам, звільненим за скороченням чисельності штату, надавати переважне право повертатись на підприємство, якщо з’являється вакансія, з урахуванням норм ст. 42-1 КЗпП України.

4.2.8. Передбачати у колективних договорах зобов’язання щодо соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку (матеріальну допомогу на лікування, забезпечення пільговими санаторно-курортними путівками на лікування та інше).

4.2.9. Визначати у колективних договорах зобов'язання щодо надання працівникам за рахунок власних коштів Підприємств додаткових пільг та соціальних гарантій понад передбачених законодавством:

 • додаткових відпусток із збереженням заробітної плати та матеріальної допомоги в разі одруження, народження дитини, смерті близьких родичів (чоловіка, дружини, дітей, батьків, братів, сестер);
 • компенсацій та виплат багатодітним матерям;
 • допомоги на утримання дітей працівників Підприємств у дитячих дошкільних закладах, навчання у вищих навчальних закладах;
 • матеріальної допомоги чи премії працівникам Підприємств при звільненні у зв'язку з виходом на пенсію;
 • пільг та компенсацій учасникам АТО та членам їх сімей, в тому числі, сімей померлих, загиблих та зниклих безвісті.

4.3. Профспілка зобов'язується: 

4.3.1. Здійснювати громадський контроль за дотриманням суб'єктами господарської діяльності трудового та пенсійного законодавства.

4.3.2. Надавати працівникам видавничо-поліграфічної сфери консультаційну та юридичну допомогу щодо пільг і гарантій, встановлених законодавством України.

4.3.3. Керуючись ст.23 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», через Федерацію профспілок України та Спільний представницький орган всеукраїнських профспілок на національному рівні брати участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних виплат.

4.3.4. Сприяти розширенню представництва жінок на керівних посадах Підприємств видавничо-поліграфічної сфери та в керівних органах профспілок. 

V. ГУМАНІТАРНІ ПИТАННЯ, МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА, ЗАДОВОЛЕННЯ ДУХОВНИХ ПОТРЕБ

5.1. Сторони домовились:

5.1.1. Сприяти розвитку фізкультурно-спортивної роботи в трудових колективах, залучати до систематичних занять різними формами фізичної культури та масового спорту працівників, членів їх сімей, в тому числі, об’єднаних у фізкультурно-спортивні товариства.

Сторони рекомендують керівникам Підприємств видавничо-поліграфічної сфери:

5.1.2. Відраховувати, згідно з законодавством, первинним організаціям Профспілки кошти не менше 0,3 відсотка на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачені колективними договорами згідно зі статтею 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

5.1.3. Включати до колективних договорів положення стосовно:

 • забезпечення гендерної рівності працівників Підприємств;
 • забезпечення працівників та членів їх сімей путівками для лікування і оздоровлення;
 • проведення щорічних заходів щодо оздоровлення і відпочинку дітей із залученням передбачених законодавством джерел фінансування;
 • організації спортивних змагань, фестивалів, конкурсів, оглядів, виставок робіт працівників та членів їх сімей.

5.2. Профспілка зобов'язується: 

5.2.1. Сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників видавничо-поліграфічної сфери та членів їх сімей.

5.2.2. Постійно проводити серед працівників, членів їх сімей фізкультурно-масові, спортивні заходи всіх рівнів, всеукраїнські галузеві та регіональні спартакіади, змагання з різних видів спорту, кроси, турніри тощо.

5.2.3. Щорічно приймати участь у Всеукраїнському огляді роботи профспілкових організацій і трудових колективів на кращу організацію літнього оздоровлення і відпочинку дітей.

5.2.4. Здійснювати громадський контроль за працевлаштуванням молоді, створенням їй належних умов для адаптації у трудових колективах, підвищення її кваліфікації та професійної майстерності, задоволення її культурно-освітніх та оздоровчих потреб.

VІ. СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ

ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКИ

6.1. Сторони домовилися :

6.1.1. Здійснювати конкретні дії, спрямовані на підвищення життєвого рівня працівників видавничо-поліграфічної сфери.

6.1.2. Визнавати основними формами реалізації соціального партнерства колективні переговори, консультації та співробітництво Сторін. Розв’язання конфліктних ситуацій здійснювати на основі трудового арбітражу, посередництва та примирення згідно з законодавством.

6.1.3. У процесі розроблення законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів з питань соціально - трудових відносин соціальний діалог здійснювати у порядку, визначеному в Додатку 4 до Генеральної угоди. Вносити пропозиції суб'єктам права законодавчої ініціативи, відповідним органам державної влади, СПО всеукраїнських профспілок на національному рівні до проектів законів, діючих законодавчих та нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери.

6.1.4. Інформувати одна одну про прийняття рішень з питань, які стосуються соціально-економічних інтересів працівників культури і є предметом цієї Угоди, здійснювати попередні узгодження таких рішень шляхом офіційних переговорів і консультацій. У разі непогодження Сторона, яка вносить проекти таких рішень, одночасно інформує орган, який прийматиме відповідний нормативно-правовий акт, про позицію іншої Сторони.

6.1.5. З метою підвищення культури ведення соціального діалогу, поширення європейських цінностей і принципів, впроваджувати в практику трудових та соціально-економічних відносин сучасні форми і методи соціального діалогу шляхом проведення навчань, семінарів, конференцій, «круглих столів», тренінгів тощо.

6.1.6. Проводити попередні консультації, узгоджувати проекти нормативно-правових актів та власних рішень з питань соціально-трудових відносин, які є предметом цієї Угоди.

6.1.7. Сприяти укладанню колективних договорів в трудових колективах, що перебувають у сфері дії Сторін, та приведенню їх норм і положень у відповідність до цієї Угоди.

6.1.8. Спірні питання, що виникають у ході виконання цієї Угоди, розв'язувати шляхом проведення попередніх консультацій і переговорів.

6.2. Держкомтелерадіо зобов’язується:

6.2.1. Визнавати повноваження профспілкової сторони та дотримуватися чинного законодавства України, норм Конвенції № 87 МОП «Про свободу асоціації та захист права на організацію» щодо прав профспілок, їх організацій і виборних органів, і невтручання у статутну діяльність Профспілки.

6.2.2. Забезпечувати додержання прав та інтересів профспілкових організацій всіх рівнів, сприяти їм у встановленні ділових партнерських взаємовідносин з роботодавцями.

6.2.3. Не допускати втручання у статутну діяльність організаційних ланок Профспілки з боку керівників Підприємств, в тому числі, на реорганізованих та новостворених Підприємствах.

6.2.4. Рекомендувати роботодавцям включати до статутів реорганізованих або новостворених Підприємств зобов'язання щодо забезпечення гарантій діяльності первинної профспілкової організації та дотримання положень колективного договору Підприємства та колективних договорів його структурних підрозділів.

6.2.4. Створювати умови для реалізації прав і гарантій діяльності Профспілки, визначених чинним законодавством, у т.ч. сприяти наданню керівниками Підприємств на безоплатній основі для роботи виборного профспілкового органу та проведення зборів працівників приміщень з усім необхідним обладнанням, зв’язком (в т.ч. електронною поштою, мережею «Internet»), опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною у порядку, передбаченому колективним договором.

6.2.5. Надавати Профспілці згідно з установленою державною і відомчою статистичною звітністю необхідну інформацію з питань соціально-економічного розвитку видавничо-поліграфічної сфери.

6.2.6. Включати представників Профспілки до складу Громадської ради при Держкомтелерадіо.

6.2.7. Рекомендувати роботодавцям вчасно проводити безготівкове перерахування внесків через бухгалтерію на рахунок відповідних профспілкових органів на підставі особистої письмової заяви члена Профспілки відповідно до статті 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та положень колективного договору.

6.2.8. Надавати членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своєї виробничої діяльності, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі у консультаціях і переговорах, виконання громадських обов’язків в інтересах колективу на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менше ніж дві години на тиждень; також на час їх профспілкового навчання надавати додаткову відпустку тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок роботодавця на умовах, передбачених колективним договором.

6.2.9. Поширювати усі соціально-побутові пільги, діючі для працівників Підприємств та визначені колективними договорами, на звільнених від роботи виборних працівників профспілкових органів.

6.3. Профспілка зобов’язується:

6.3.1. Всебічно сприяти реалізації цієї Угоди, зниженню соціальної напруги у трудових колективах, попередженню виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

6.3.2. Сприяти проведенню переговорів, улагодженню конфліктних ситуацій, які виникають на Підприємствах, з метою запобігання організації та проведення страйків та інших колективних дій, дестабілізуючих діяльність Підприємств. Утримуватися на час дії Угоди від організації страйків та масових виступів з питань, вирішення яких передбачається цією Угодою, за умови виконання зобов'язань іншою Стороною Угоди.

6.3.3. Забезпечувати невтручання профспілкових організацій всіх рівнів в оперативно-господарську діяльність Підприємств видавничо-поліграфічної сфери.

6.2.3. Керуючись вимогами Статуту Профспілки, чинного законодавства України, забезпечувати громадський контроль за виконанням заходів щодо поліпшення умов праці, побуту та оздоровлення працівників.

Відповідальність сторін:

Відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди» (ст.ст. 17, 18, 19) Сторони несуть відповідальність за:

 • порушення і невиконання положень Угоди;
 • ненадання інформації, необхідної для здійснення контролю за виконанням даної Угоди;
 • ухилення від участі у переговорах щодо внесення змін або доповнень до Угоди.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

У двотижневий термін з дня реєстрації Угоди вона надсилається видавництвам, поліграфічним підприємствам, установам та організаціям системи Держкомтелерадіо, а також галузевим територіальним профспілковим органам для практичного використання на місцях.

Ця Угода підписана у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із Сторін.

Текст Угоди розміщується на офіційних веб-сайтах Сторін.

Сторони зобов'язуються:

 • у разі невиконання положень Угоди з об'єктивних причин (погіршення фінансового стану тощо) своєчасно вносити до даної Угоди відповідні зміни і доповнення;
 • надавати одна одній на безоплатній основі статистичну та іншу інформацію з питань, які є предметом цієї Угоди;
 • проводити регулярні перевірки, здійснювати постійний контроль за виконанням цієї Угоди та сприяти виконанню колективних договорів Підприємств у повному обсязі.

Контроль за станом виконання Угоди здійснюється комісією з представників обох сторін (Додаток 7), яка не менше двох разів на рік розглядає питання контролю за виконанням Угоди і доводить відповідну інформацію до відома профспілкових органів та роботодавців.

Угоду підписали:

Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення 

України

 

____________ О.І. Наливайко

 Голова Профспілки працівників 

 культури України

 

 

 _____________ Л.Ф. Перелигіна


«_______» ________________ 201____ року

Додаток 1

до Галузевої угоди між

Державним комітетом телебачення

і радіомовлення України

та Профспілкою працівників

культури України на 2017-2021 роки

П Е Р Е Л І К

доплат і надбавок до тарифних ставок і  посадових окладів працівників видавництв, поліграфічних підприємств, установ і організацій, що мають міжгалузевий характер

Найменування доплат і надбавок

Розміри доплат і надбавок

1

2

ДОПЛАТИ:


За суміщення професій (посад)

доплати одному працівнику не обмежується максимальним розміром і встановлюється в межах економії фонду заробітної плати за тарифною ставкою і окладом суміщуваної посади працівника

За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

розмір доплати одному працівнику не обмежується і визначається наявністю економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватися за умови дотримання нормативної чисельності працівників

За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

до 100 відсотків тарифної ставки (окладу, посадового окладу) відсутнього працівника

За роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці


за роботу у важких і шкідливих умовах праці – 4,8 і 12 відсотків тарифної ставки (окладу)

за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці – 16, 20 і 24 відсотки тарифної ставки (окладу)

Доплати за роботу із шкідливими умовами праці можуть здійснюватись за рахунок власних коштів підприємств

За інтенсивність праці

до 12 відсотків тарифної ставки (окладу)

За роботу в нічний час

35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час

За роботу у вечірній час – з 18 до 22 години (при багатозмінному режимі роботи)

20 відсотків годинної тарифної ставки

(окладу, посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час

На період освоєння нових норм трудових затрат

підвищення відрядних розцінок до 20 відсотків; підвищення тарифних ставок до 10 відсотків

За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи)

доплата диференціюється залежно від кількості робітників у бригаді (до 10, понад 10, понад 25 осіб).

Конкретний розмір доплати визначається галузевими (регіональними) угодами залежно від розміру ставки розряду, присвоєного бригадиру.

Якщо чисельність ланки більше ніж п’ять осіб, ланковим встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків відповідної доплати бригадиру

НАДБАВКИ:


За високу професійну майстерність

Диференційовані надбавки до тарифних ставок (окладів) робітників:

ІІІ розряду – 12 відсотків;

ІV розряду – 16 відсотків;

V розряду – 20 відсотків;

VI і вищих розрядів – 24 відсотків тарифної ставки (окладу)

За класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів

водіям 2-го класу – 10 відсотків, 1-го класу – 25 відсотків встановленої тарифної ставки за відпрацьований водієм час

За високі досягнення в праці

до 50 відсотків посадового окладу

За виконання особливо важливої роботи на певний термін

до 50 відсотків посадового окладу

Додаток 2

до Галузевої угоди між

Державним комітетом телебачення і радіомовлення України

та Профспілкою працівників культури України на 2017-2021 роки

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК

посад, професій з ненормованим робочим днем  видавництв, підприємств, установ, організацій сфери

Державного комітету телебачення і радіомовлення України,  робота на яких передбачає надання додаткової відпустки 

тривалістю до 7 календарних днів

Керівники, інженерно-технічні працівники та інші фахівці 

Директори, керівники та їх заступники
Начальники відділів та їх заступники
Головні бухгалтери та їх заступники

Начальники цехів, відділень, дільниць, лабораторій, секторів, майстерень, завідувачі канцелярій та їх заступники

Головні фахівці: інженери, механіки, енергетики, технологи, економісти та інші
Провідні: інженери, економісти, бухгалтери, програмісти, інші фахівці
Старші: інспектори з основної діяльності, диспетчери, лаборанти, майстри, контрольні майстри, табельники, інспектори, наукові співробітники
Інженери всіх спеціальностей, економісти, юрисконсульти, бухгалтери, художники, техніки, товарознавці
Завідувачі: канцелярії, складу, їдальні, буфету, експедиції, гуртожитку, бази відпочинку,медпункту
Інженери всіх спеціальностей, економісти, механіки, диспетчери, юрисконсульти, нормувальники, інспектори, бухгалтери, інженери - електроніки, інженери-технологи, художники, майстри, майстри контрольні , техніки

Наукові співробітники

Палітурники

Різальники

Друкарі

Реставратори

Головні редактори

Заступники директорів

Головні бухгалтери

Головні : художники, технологи, економісти та інші

Завідувачі редакціями

Завідувачі відділів з основних видів діяльності

Дизайнери видавничої продукції

Інженери системного видавничо-поліграфічного виробництва

Маркетологи у видавничій діяльності

Провідні: редактори, наукові редактори, редактори художні, редактори технічні, технологи-видавці, технологи електронних мультимедійних видань, менеджери та інші

Редактори, художні редактори, технічні редактори та інші:

І категорії

ІІ категорії

без категорії

Провідні: інженер, програміст, економіст, бухгалтер та інші

Інженери, економісти, бухгалтери, коректори та інші:

І категорії

ІІ категорії

без категорії


Організатори із збуту видавничо-поліграфічної продукції

Референти директорів видавництва

Фахівці видавничо-поліграфічного виробництва

Фахівці цифрового опрацювання інформації у видавничо-поліграфічному виробництві

Оператор комп’ютерної верстки у видавничо-поліграфічному виробництві

Оператор комп’ютерного набору у видавничо-поліграфічному виробництві

Завідувачі: канцелярії, складу, бібліотеки, архіву, господарства та інші

Архіваріус, секретар, друкарка, бібліотекар, бібліограф, диспетчер, касир, водій автомобіля, відповідальний черговий, комірник, агент з постачання, охоронець та інші

Примітка : Журналістам, які користуються відпусткою на підставі статті 13 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», додаткові щорічні відпустки за ненормований характер роботи не надаються.

Додаток 3

до Галузевої угоди між

Державним комітетом телебачення і радіомовлення України

та Профспілкою працівників культури України на 2017-2021 роки


П Е Р Е Л І К 

професій і посад, які дають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці 

Виробництва, роботи, цехи, професії та посади

Максимальна тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, календарних днів

ВИРОБНИЦТВО ДРУКАРСЬКИХ ФОРМ


Робітники


Відливальник, зайнятий відливанням шрифту та складального матеріалу з друкарського сплаву, що містить свинець

7

Вулканізаторник друкарських форм

4

Гальванотипіст, зайнятий:

оксидуванням та виготовленням біметалевих форм та форм глибокого друку

виготовленням інших форм гальванічним способом


7

4

Комірник, зайнятий на роботах із шрифтом та формами з друкарського сплаву, що містить свинець

7

Копіювальник друкованих форм

4

Коректор (коригування текстів)

4

Монтажист, зайнятий виготовленням форм для плоского, високого та глибокого друку


4

Нотографік

4

Оброблювач кліше

4

Перебивач форм глибокого друку

4

Полірувальник формних циліндрів глибокого друку, зайнятий поліруванням із застосуванням хромової пасти

7

Пробіст високого друку, зайнятий на роботах:

з формами, що містять свинець

з іншими формами


7

4

Пробіст плоского друку

4

Ретушер, зайнятий ретушуванням негативів та діапозитивів для високого, плоского та глибокого друку

7

Складач ручним способом, набирач на складально - рядковідливних машинах, складач на складально-друкарських машинах, зайнятий брайлівським набором

7

Складач, зайнятий на складально-перфорувальних та фотоскладальних машинах


4

Стереотипер, зайнятий обробкою стереотипів та зніманням матриць

Стереотипер, зайнятий відливанням стереотипів із свинцевих сплавів

7

7

Травильник форм глибокого друку, травильник кліше, травильник, зайнятий травленням крейдорельєфного приладження

7

Фотограф, зайнятий виготовленням негативів (позитивів) для високого, плоского та глибокого друку

4

Фотоцинкограф

4

Хромолітограф

7

Шліфувальник літоофсетних форм

4

ВИРОБНИЦТВО ШРИФТІВ


Комплектувальник шрифтової продукції, зайнятий на роботах з продукцією із сплаву, що містить свинець

7

Контролер напівфабрикатів і готової продукції, зайнятий на роботах з продукцією із сплаву, що містить свинець

7

Обробник, зайнятий на роботах з продукцією із сплаву, що містить свинець

7

Приймальник на машинах та агрегатах, зайнятий виготовленням шрифтової продукції із сплаву, що містить свинець

7

Укладальник-пакувальник, зайнятий на роботах із шрифтовою продукцією із сплаву, що містить свинець

7

Юстирувальник, зайнятий на роботах із шрифтовою продукцією із сплаву, що містить свинець


7

ДРУКАРСЬКІ ПРОЦЕСИ


Друкар металографських відбитків

7

Друкар флексографського друку

7

Друкар брайлівського друку

7

Друкар високого друку

7

Друкар глибокого друку

7

Друкар плоского друку

7

Друкар друкарсько-висікального автомата

7

Друкар трафаретного друку

7

Накладальник на друкарських машинах та приймальник на машинах та агрегатах, зайняті в процесі анілінового, брайлівського, високого, глибокого, плоского, трафаретного друку та на друкарсько-висікальних автоматах


7

БРОШУРУВАЛЬНО-ПАЛІТУРНІ ПРОЦЕСИ


Бронзувальник, приймальник на машинах та агрегатах, які працюють на бронзувальних машинах


7

Брошурувальник, зайнятий наклеюванням та сушінням географічних карт на полотні із застосуванням клею, що містить дивінілстирол або хромпік

Брошурувальник, зайнятий прийманням продукції з лакувально-гумувальних, лініювальних машин та зошитових агрегатів

Брошурувальник, зайнятий фальцюванням друкованих листів

4

4


4

Друкар-тиснильник

4

Машиніст лакувально-ґумувальної машини

4

Машиніст лініювальної машини


Машиніст зошитових агрегатів

4

Машиніст фальцювальних машин та брошурувальник, зайняті прийманням продукції та фальцюванням під час роботи в друкарських цехах

4

Машиніст адресувальної машини

4

Машиніст на припресуванні плівки

4

Інші професії поліграфічного виробництва


Акліматизатор, зайнятий акліматизацією паперу безпосередньо у цехах плоского, високого та глибокого друку

4

Відливальник валиків

4

Гравіруальник друкованих форм, гравірувальних шрифту, нотогравіруальник, зайняті:

на роботах із сплавами, що містять свинець;

обслуговуванням машин глибокого друку; на діапозитивах та формних пластинах топографічних, географічних, геологічних, морських та спеціальних планів та карт, виготовленням пуансонів

на всіх інших роботах
7


4

Комірник, зайнятий зберіганням формних циліндрів у цехах глибокого друку

4

Клеєвар, зайнятий приготуванням клеїв на основі латексів або з добавлянням хромпіку

4

Колорист та фарботерник, зайняті на роботах:

із свинцевими, аніліновими, бензольними та толуольними фарбами

з іншими фарбами


7

4

Контролер напівфабрикатів та готової продукції, обліковець, приймальник-відправник, зайняті контролем, прийманням, відбракуванням, сортуванням, рахуванням та зв'язуванням друкованої продукції:

у цехах глибокого друку

у формних цехах та цехах плоского та високого друку
7

4

Налагоджувальник поліграфічного устаткування, зайнятий обслуговуванням:

цехів та дільниць високого, глибокого та анілінового друку, складального, стереотипного, шрифтоливарного та нотодрукарського виробництва

інших цехів


7

4

Плавильник металу та сплавів, зайнятий плавленням друкарського сплаву, що містить свинець

7

Підсобний робітник, який працює з металевою фольгою, зайнятий на роботах з відливання та оброблення стереотипів; плавлення друкарського сплаву, що містить свинець; транспортування набору та очищення складальних кас від свинцевого пилу; знімання матриць; очищення матриць та складальних машин; змивання друкарських форм та валиків; прокладання та вибирання прокладного паперу у цехах високого та глибокого друку; доставлення паперу та напівфабрикатів у цехах глибокого друку; у словолитному та шрифтоливарному виробництвах

Підсобний робітник, зайнятий у друкарських цехах прибиранням та перевезенням важких речей

7


4

Препаратор, зайнятий приготуванням розчинів у формних та друкарських цехах

4

Прибиральник виробничих приміщень, безпосередньо зайнятий прибиранням у цехах:

глибокого друку,

високого та плоского друку, складальному, стереотипному, цинкографічному цехах, на дільницях змивання форм та валиків у травильному та гальванічному відділеннях, формному та фарботерному цехах, шрифтоливарному виробництві


7


4

Слюсар-ремонтник та електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування у цехах:
глибокого друку
інших


7

4

Травильник скла плавиковою кислотою

7

Керівники


Майстер та майстер старший цехів:

складального, стереотипного, високого та глибокого друку, шрифтоливарного та нотодрукарського виробництва, фарботерного, формного

плоского друку, штемпельно-граверного та металографського


7

4

  Додаток 4

до Галузевої угоди між Державним комітетом телебачення і 

радіомовлення України та Профспілкою працівників

культури України на 2017-2021 роки 

Рекомендаційна шкала 

міжпосадових співвідношень в оплаті праці керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців видавництв та видавничих організацій Посади та професії

Коефіцієнти

диференціації

посадових

окладів

1

2

Головний редактор, шеф-редактор

3,28-3,55

Головні : художник, технолог, економіст та інші

2,65-3,3

Завідувачі редакціями

2,58-3,1

Завідувачі відділів з основних напрямків діяльності

2,48-2,78

Завідувачі інших відділів, редакцій, секторів, бюро, лабораторій

1,91-2,4

Менеджер

2,28-2,53

Провідні: редактор, редактор художній, редактор технічний та інші

2,28-2,53

Редактор, редактор художній, редактор технічний та інші:

І категорії

ІІ категорії

без категорії


1,9-2,3

1,8-2,12

1,78-2,07

Провідні: інженер, програміст, економіст, бухгалтер та інші

1,9-2,3

Інженер, економіст, бухгалтер, коректор та інші:

І категорії

ІІ категорії

без категорії


1,8-2,12

1,78-2,07

1,68-1,96

Оператор комп’ютерної верстки

1,9-2,3

Оператор комп’ютерного набору

1,8-2,12

Завідувачі: канцелярії, складу, бібліотеки, архіву, господарства та інші

1,19-1,39

Архіваріус, секретар, друкарка, бібліотекар, бібліограф, диспетчер, касир, водій автомобіля, відповідальний черговий, комірник, агент з постачання, охоронець та інші


1,08-1,26

Прибиральник, черговий, комендант, експедитор та інші робітники

1-1,15

Примітка. 

За коефіцієнт «1» прийнято розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом на 1 січня календарного року, збільшеного на 10 відсотків.

Посадові оклади заступників керівника видавництва/видавничої організації та керівників структурних підрозділів встановлюються на 5-15%, головного бухгалтера – на 10-30 відсотків нижче посадового окладу відповідного керівника.

Додаток 5

до Галузевої угоди між Державним комітетом телебачення 

і радіомовлення України та Профспілкою працівників

культури України на 2017-2021 роки 

Рекомендаційна шкала міжпосадових співвідношень в оплаті праці

керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців поліграфічних підприємствПосади та професії

Коефіцієнти

диференціації

посадових

окладів

1

2

Головний інженер

3,42-3,62

Начальники провідних відділів

3,23-3,45

Головні : технолог, енергетик, механік, конструктор, економіст, художник та інші

2,95-3,29

Начальники основних відділів

2,76-3,14

Начальники інших відділів

2,4-2,84

Начальники самостійних лабораторій, бюро у разі відсутності відповідних відділів


2,24-2,51

Начальники лабораторій, бюро, секторів у відділах

1,84-2,2

Начальники обслуговуючих відділів

2,11-2,32

Начальники основних виробничих цехів

2,3-3,4

Начальники інших виробничих цехів

1,83-3,14

Начальники дільниць основних виробничих цехів

1,81-2,74

Начальники самостійних дільниць та інших допоміжних цехів

1,81-2,67

Старші: майстер, контрольний майстер виробничої дільниці

1,81-2,6

Майстер, контрольний майстер виробничої дільниці

1,67-2,2

Майстер іншої дільниці, механік

1,48-2

Провідні інженери: конструктор, технолог, електронік, програміст та інші

2,2-2,8

Інженери І-ІІ категорії: конструктор, технолог, електронік, програміст, дизайнер

1,8-2,52

Провідні: інженери інших фахів, економіст, бухгалтер та інші

1,83-2,67

Старший диспетчер виробництва

1,82-2,4

Товарознавець, товарознавець І-ІІ категорії

1,83-2,64

Інженери та інші спеціалісти І-ІІ категорії

1,6-2,24

Інженери та інші

1,48-2,08

Техніки, механіки усіх фахів І-ІІ категорії, диспетчер та інші

1,36-1,78

Техніки усіх фахів, механіки, лаборант

1,26-1,49

Завідувачі: канцелярії, центрального складу, бібліотеки

1,60-1,70

Завідувачі друкарським бюро;

старші: касир, інспектор, інкасатор та інші

1,45-1,65


Завідувачі архівом, господарством, складом, копіювально-розмножувальним бюро, фотолабораторією, друкарка І категорії та інші

1,40-1,55

Секретар, касир, диспетчер з відпуску готової продукції , експедитор з перевезення вантажів, інспектор, інкасатор, старший табельник та інші

1,25-1,35


Секретар-друкарка, друкарка, агент з постачання, рахівник, кресляр, нарядник, обліковець, табельник, копіювальник, експедитор, завідувач камери схову, діловод, калькулятор, архіваріус та інші

1,00-1,20


Примітка. 

За коефіцієнт «1» прийнято розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлений Законом на 1 січня календарного року, збільшений на 10 відсотків.

Посадові оклади заступників керівника підприємства та керівників структурних підрозділів встановлюються на 5-15%, головного бухгалтера – на 10-30 відсотків нижче посадового окладу відповідного керівника. 

Додаток 6

до Галузевої угоди між Державним комітетом телебачення

 і радіомовлення України та Профспілкою працівників

культури України на 2017-2021 роки


Міжрозрядні тарифні коефіцієнти

робітників поліграфічної промисловості, які рекомендується

застосовувати при укладанні колективних договорів

Розряди

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

 розрядні

коефіцієнти
1,00
 1,09
 1,20
1,36
1,55     1,80Додаток 7

до Галузевої угоди між Державним комітетом телебачення 

і радіомовлення України та Профспілкою працівників

культури України на 2017-2021 роки


КОМІСІЯ ДЛЯ ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ І ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ГАЛУЗЕВОЇ УГОДИ

Від Держкомтелерадіо:

Наливайко О.І. – Голова Держкомтелерадіо;

Червак Б.О. – перший заступник Голови Держкомтелерадіо;

Кононенко О.А. – начальник управління видавничої справи і преси;

Бартош Н.В. – начальник фінансово-економічного управління;

Мировець Т.І. – начальник юридичного відділу;

Іщенко Л.І. – в.о. завідувача сектору оплати праці та соціальних питань фінансово-економічного управління;

Хотенюк О.М. – радник голови правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» (за згодою);

Головко С.В. – головний редактор ДП «Видавництво «Либідь» (за згодою).

 Від Профспілки працівників культури України :

Перелигіна Л.Ф. – Голова Профспілки працівників культури України

Колодко Л.В. – Голова Київської міської організації Профспілки

Ковбасюк В.В. – завідувач відділу соціально-економічного та правового захисту Київської міської організації Профспілки працівників культури України

Масенко Т.П. – завідувач відділу соціально-економічного захисту апарату Центрального комітету Профспілки

 

ЛИСТ-ПОГОДЖЕННЯ

до галузевої угоди між Державним комітетом телебачення і радіомовлення України та Профспілкою працівників культури

України на 2017-2021 роки у видавничо-поліграфічній сфері

Перший заступник Голови Держкомтелерадіо _________________ Б.О. Червак

Керівник апарату Держкомтелерадіо _______________ І.А. Радзієвський

Начальник управління видавничої справи і преси _________________ О.А. Кононенко

Начальник фінансово-економічного управління _________________ Н.В. Бартош

Начальник юридичного відділу _________________ Т.І. Мировець

В.о. начальника відділу роботи з персоналом _________________ В.В. Любарська

В.о. завідувача сектору з питань запобігання і виявлення корупції _________________ В.І. Семенюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux