Галузева угода між Державним комітетом телебачення і радіомовлення України та Профспілкою працівників культури України на 2017-2021 роки у сфері телебачення і радіомовлення

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Галузеву угоду (далі – Угода) укладено між:

Державним комітетом телебачення і радіомовлення України (далі – Держкомтелерадіо) в особі Голови Наливайка Олега Ігоровича та Профспілкою працівників культури України (далі – Профспілка) в особі Голови Перелигіної Людмили Федорівни (далі – Сторони), від імені яких повноважними представниками проведено колективні переговори з метою укладення цієї Угоди.

Угоду укладено на двосторонній основі відповідно до законів України «Про колективні договори і угоди», «Про соціальний діалог в Україні», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», інших законодавчих актів України, Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2016-2017 роки (далі – Генеральна угода), Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України та Статуту Профспілки.

Сторони визнають Угоду як нормативний акт, який встановлює засади соціального діалогу, регулює соціально-економічні і трудові відносини, визначає узгоджені позиції і дії Сторін, спрямовані на їх співробітництво, створення умов для підвищення ефективності роботи, реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій, забезпечення конституційних прав працівників, досягнення стабільності та злагоди в трудових колективах сфери телебачення і радіомовлення, які перебувають у сфері дії Сторін.

Угоду укладено з метою посилення соціального захисту працівників, які перебувають у сфері дії Сторін, що підписали Угоду, удосконалення організації та оплати праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці, недопущення порушень національного та міжнародного законодавства у сфері трудових відносин.

Положення цієї Угоди діють безпосередньо і є обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії Сторін, які підписали Угоду (відповідно до ст. 9 Закону України «Про колективні договори і угоди»).

Дія Угоди поширюється на всіх працівників сфери телебачення і радіомовлення, які працюють за наймом на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо (далі – Організаціях), на жінок, що знаходяться у відпустці по догляду за дитиною, на інвалідів праці, на осіб, які мають статус безробітного, останнім місцем роботи яких була Організація сфери управління Держкомтелерадіо, на непрацюючих пенсіонерів, які перед виходом на пенсію працювали в Організаціях сфери управління Держкомтелерадіо, демобілізованих працівників, що проходили строкову службу в армії або мають статус бойових дій, а також на осіб, що працюють на виборних і штатних посадах у профспілкових органах, що перебувають у сфері дії Сторін.

Ця Угода встановлює мінімальні соціальні гарантії, компенсації та пільги і є основою для укладення колективних та трудових договорів, що не обмежує прав керівників Організацій сфери телебачення і радіомовлення та їх відокремлених підрозділів щодо розширення соціальних гарантій, трудових та соціально-побутових пільг за рахунок власних коштів.

Встановлені Угодою соціальні гарантії для працівників сфери телебачення і радіомовлення можуть бути застосовані як мінімальні гарантії на інших підприємствах всіх форм власності, які не входять до сфери управління Сторін, що підписали цю Угоду, але за основним видом діяльності відносяться до сфери телебачення і радіомовлення.

Сторони керуватимуться принципами недопущення дискримінації у сфері трудових відносин за ознаками статі, раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, етнічного, соціального походження, віку, стану здоров’я, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, громадській спілці а також за іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.

Умови колективних або трудових договорів, укладених в Організаціях, що погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством, Генеральною угодою та цією Угодою, є недійсними і не повинні включатися до колективних та трудових договорів (ст. 9 КЗпП України).

Закони України, акти Кабінету Міністрів України, а також положення Генеральної угоди, які забезпечують більш високі трудові та соціальні гарантії, ніж передбачені цією Угодою, мають пріоритет перед відповідними положеннями цієї Угоди.

Угода укладається на 2017-2021 роки, набуває чинності з моменту її підписання Сторонами і діє до укладення нової або перегляду цієї Угоди.

Угода зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування Сторін, що її підписали.

Жодна із Сторін, що уклали цю Угоду, не може протягом встановленого терміну її дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов’язань, порушити узгоджені положення та норми.

Зміни і доповнення до Угоди протягом терміну її дії вносяться тільки за взаємною згодою Сторін після проведення переговорів або консультацій відповідно до спільних домовленостей і набирають чинності після підписання Сторонами. Зміни та доповнення до цієї Угоди є невід’ємною її частиною.

Сторони вступають у переговори для укладання нової Угоди не пізніше, ніж за один місяць до закінчення терміну дії цієї Угоди.

Для підведення підсумків виконання Угоди та ведення переговорів з укладання нової Угоди утворюється двостороння комісія, склад якої наведено у Додатку 4 до цієї Угоди.

Після підписання Угоди керівники і профспілкові комітети Організацій ведуть переговори щодо укладення колективних договорів або вносять зміни і доповнення до укладених колективних договорів з урахуванням положень цієї Угоди.

Угода, а також укладені в Організаціях колективні договори, зміни та доповненнядо них підлягають повідомній реєстрації відповідно до законодавства. 

І. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОЇ РОБОТИ ТА РОЗВИТКУ СФЕРИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРОСТАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

1.1. Сторони домовились:

1.1.1. Будувати взаємовідносини відповідно до чинного законодавства України, Генеральної угоди, цієї Угоди. Створювати умови для забезпечення стабільної та ефективної роботи Організацій сфери телебачення і радіомовлення, подолання технологічної відсталості та прискорення оновлення основних засобів з метою підвищення конкурентоспроможності Організацій та створення сучасних робочих місць.

1.1.2. Вживати заходів щодо виділення необхідних асигнувань на сферу телебачення і радіомовлення з бюджетів усіх рівнів. Домагатися фінансування з Державного бюджету України публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – ПАТ НСТУ) в обсягах, визначених не менше 0,2 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік відповідно до Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України».

1.1.3. Не допускати необґрунтованих змін форми власності суб’єктів господарювання сфери телебачення і радіомовлення, закриття та перепрофілювання Організацій, а також скорочення робочих місць та незаконного вивільнення працюючих в період впровадження реформи децентралізації та створення у регіонах об'єднаних територіальних громад.

1.1.4. Вживати заходів щодо недопущення виникнення в Організаціях сфери телебачення і радіомовлення заборгованості із виплати заробітної плати.

1.1.5. Забезпечувати щорічний аналіз зайнятості у сфері телебачення і радіомовлення на основі статистичних звітів Організацій системи Держкомтелерадіо, розглядати це питання спільно з Центральним комітетом Профспілки одночасно з підсумками виконання цієї Угоди.

1.1.6. Упереджувати виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), а у разі їх виникнення – прагнути до розв’язання шляхом взаємних консультацій і переговорів у порядку, визначеному Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

1.2. Держкомтелерадіо зобов'язується:

1.2.1. Будувати свої відносини з Організаціями на підставі чинного законодавства України, Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, статутів і положень Організацій, всебічно сприяти їх ефективній творчо-виробничій і господарській діяльності.

1.2.2. Вживати заходів щодо стабільного функціонування підвідомчих Організацій, раціонального використання бюджетних та власних коштів, неухильного дотримання нормативних вимог щодо фінансування господарських витрат, недопущення збитків та незаконних витрат.

1.2.3. Розробляти та вносити на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законодавчих та нормативно-правових актів з питань розвитку телебачення і радіомовлення.

1.2.4. Забезпечувати дотримання процедури погодження із соціальними партнерами проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються соціально-трудової сфери.

1.2.5. Під час розроблення проектів нормативно-правових актів у сфері телебачення і радіомовлення здійснювати аналіз їх впливу на інвестиційний клімат та ринок праці.

1.2.6. Вживати заходів для реалізації положень, передбачених чинним законодавством, в частині соціально-економічного забезпечення працівників сфери телебачення і радіомовлення.

1.2.7. Надавати Профспілці на безоплатній основі інформацію щодо стану фінансування Організацій, які належать до сфери управління Держкомтелерадіо.

1.2.8. Залучати представників профспілкових організацій до роботи в органах управління суб’єктів господарювання.

1.2.9. Розглядати на Колегіях Держкомтелерадіо за підсумками роботи сфери телебачення і радіомовлення за рік за участю Профспілки питання щодо стану дотримання трудового законодавства в Організаціях.

1.2.10. З метою запобігання негативним соціально-економічним наслідкам приватизації Організацій, проводити для їх трудових колективів консультації за участю уповноважених представників Профспілки та керівників Організацій для обговорювання необхідності приватизації таких Організацій.

1.2.11. Не допускати необґрунтованих змін форми власності Організацій. Залучати представників профспілкових організацій до перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу державного майна, укладених у процесі приватизації, в частині захисту соціальних гарантій для працівників і вжиття визначених законодавством заходів у разі виявлення порушень таких умов.

1.2.12. Вживати заходів щодо недопущення безпідставного скорочення мережі Організацій, їх незаконної ліквідації, приватизації, реорганізації та перепрофілювання, а при їх проведенні включати в порядку, встановленому законодавством, профспілкових представників до складу:

 • комісій з приватизації, передачі у концесію, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб’єктів господарювання;
 • комісій з передачі об’єктів соціально-культурного призначення з державної власності у комунальну;
 • наглядових рад;
 • конкурсних комісій з продажу майна;
 • комісій щодо списання та відчуження майна Організацій.

1.2.13. Надавати профспілковим організаціям на безоплатній основі інформацію про стан виконання покупцями державного майна (концесіонерами) зобов’язань за договорами його купівлі-продажу (фіксованими умовами конкурсів), концесійних договорів стосовно забезпечення зайнятості, оплати праці, збереження соціальних об’єктів та з інших питань соціально-трудових відносин.

1.2.14. Залучати представників Профспілки до проведення перевірки стану виконання умов договорів купівлі-продажу (концесії) державного майна, укладених у процесі приватизації (концесії, реструктуризації), в частині виконання його покупцями (концесіонерами) зобов’язань щодо соціальної діяльності акціонерних товариств і щодо вжиття визначених законодавством заходів у разі виявлення порушень таких умов.

1.2.15. Залучати представників профспілкових організацій до проведення консультацій щодо підготовки змін до договорів купівлі-продажу державного майна в частині соціального пакету зобов’язань.

1.2.16. Сприяти реалізації державної політики зайнятості населення відповідно до законів України «Про зайнятість населення», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», інших законодавчих актів України в частині працевлаштування молодих спеціалістів за отриманою спеціальністю і кваліфікацією.

1.2.17. Домагатися від керівників Організацій розроблення спільно з профспілковими комітетами, відповідно до цієї Угоди, та виконання запобіжних заходів щодо недопущення протягом року звільнення працівників у обсягах, що перевищують 3 відсотки від їх загальної чисельності. У разі невідворотності масових звільнень розробляти спільні заходи щодо забезпечення зайнятості працівників, які підлягають вивільненню.

1.2.18. Контролювати діяльність Організацій в частині дотримання ними вимог ст. 49 КЗпП України та ст. 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» щодо завчасного надання інформації та проведення консультацій з первинними профспілковими організаціями в разі ліквідації, реорганізації, зміни форми власності Організації.

Держкомтелерадіо рекомендує Організаціям сфери телебачення і радіомовлення:

1.2.19. Забезпечувати повну зайнятість і використання працівників відповідно до професії, кваліфікації і трудового договору в період стійкої роботи Організації.

1.2.20. Передбачати у колективних договорах заходи щодо підвищення кваліфікації працівників за рахунок роботодавця не рідше одного разу на 5 років, а також проведення професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у періоди їх неповної зайнятості та для працівників, які перебувають під загрозою вивільнення.

1.2.21. Здійснювати заходи щодо відновлення наставництва, удосконалення професійного навчання працівників безпосередньо на виробництві, запровадження системи підтвердження кваліфікації за робітничими професіями за результатами неформального навчання.

1.2.22. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, реорганізацію Організацій, що можуть призвести до скорочення чисельності або штату працівників, узгоджувати з відповідними профспілковими органами.

1.2.23. Співпрацювати з відповідними структурами Державної служби зайнятості України з питань щодо забезпечення зайнятості працівників при їх звільненні за скороченням штатів, ліквідації чи реорганізації Організації.

1.2.24. Зберігати права, пільги та гарантії за працівниками, що працюють на умовах неповного робочого часу (дня або тижня), передбачені ст. 56 КЗпП, колективним договором, за рахунок власних коштів.

1.2.25. Встановлювати за рахунок власних коштів Організацій скорочену тривалість робочого часу для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда.

1.3. Профспілка зобов’язується:

1.3.1. Сприяти забезпеченню додержання та зміцнення трудової дисципліни в Організаціях, що перебувають у сфері дії Сторін.

1.3.2. Здійснювати громадський контроль за додержанням законодавства про працю та забезпеченням трудових прав працюючих в Організаціях згідно з повноваженнями, визначеними чинним законодавством та Статутом Профспілки.

3.3.3. Постійно проводити аналіз і оцінку стану реалізації законодавства з питань оплати праці. В рамках соціального діалогу вносити пропозиції щодо його удосконалення.

3.3.4. Інформувати Держкомтелерадіо та керівників Організацій про випадки виявлених порушень законодавства у сфері трудового права для вжиття ними відповідних заходів.

1.3.5. Подавати у разі потреби Держкомтелерадіо та керівникам Організацій пропозиції щодо перенесення строків, тимчасове припинення або скасування заходів щодо масового вивільнення працівників, які є обов’язковими для розгляду.

1.3.6. Брати активну участь у формуванні консолідованої позиції в рамках соціального діалогу щодо збереження зайнятості.

1.3.7. Надавати безкоштовні консультації та правову допомогу працівникам - членам Профспілки у забезпеченні захисту їх трудових прав та соціально-економічних гарантій. В разі необхідності відстоювати їх інтереси у конкурсних та дисциплінарних комісіях, комісіях по трудових спорах, органах державної влади, судах.

ІІ. ОПЛАТА ПРАЦІ

2.1. Сторони домовились:

2.1.1. Сприяти зростанню фондів оплати праці Організацій сфери телебачення і радіомовлення. Розглядати систему оплати праці працівників, яка складається з систем оплати праці журналістів та працівників, які не є журналістами, відповідно до нормативно-правових актів, як основу для формування та збереження міжкваліфікаційної та міжпосадової диференціації оплати праці.

2.1.2. Домагатися забезпечення фінансування у повному обсязі оплати праці працівників сфери телебачення і радіомовлення відповідно до законодавства, в тому числі, визначених постановами Кабінету Міністрів України та наказами Держкомтелерадіо доплат, надбавок та премій.

2.1.3. Відстоювати в органах законодавчої та виконавчої влади інтереси працівників Організацій, їх конституційне право на своєчасну виплату заробітної плати в розмірах, відповідно до законів та нормативно-правових актів про оплату праці, враховуючи перегляд її розміру у зв'язку із змінами до законодавства.

2.1.4. В установленому порядку та в межах своїх повноважень готувати та подавати висновки щодо проектів законів і постанов Уряду, а також пропозиції Кабінету Міністрів України щодо оплати праці працюючих у сфері телебачення і радіомовлення.

2.1.5. Здійснювати постійний моніторинг за своєчасністю і повнотою виплати заробітної плати та сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у строки, встановлені колективними договорами.

2.1.6. Регулярно обмінюватися інформацією про стан дотримання Угоди у сфері оплати праці та заходи, що вживаються для усунення виявлених порушень.

2.1.7. У разі виникнення в Організаціях заборгованості із виплати заробітної плати, сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, негайно вживати ефективних заходів щодо її ліквідації.

2.2. Держкомтелерадіо зобов’язується:

2.2.1. Здійснювати перегляд і введення нових умов оплати праці з обов’язковим погодженням з Профспілкою. При підготовці законодавчих та нормативних актів з питань оплати праці враховувати пропозиції Профспілки. Не приймати в односторонньому порядку рішень щодо зміни узгоджених та встановлення нових умов оплати праці.

2.2.2. Своєчасно вносити зміни до галузевих наказів з питань оплати праці працівників бюджетних Організацій у разі зміни на державному рівні розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду згідно із законодавством та у разі збільшення посадових окладів працівникам бюджетних установ, організацій та закладів відповідно до постанов Уряду.

2.2.3. Сприяти розробленню та реалізації керівниками Організацій заходів, спрямованих на збільшення частки оплати праці в операційних витратах з реалізованої продукції, робіт, послуг.

2.2.4. Відповідно до ст. 45 КЗпП України та ст. 33 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», у разі незабезпечення керівником Організації своєчасної виплати заробітної плати та/або порушення законодавства про працю, про колективні договори та угоди, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», розглядати за поданням профспілкових організацій питання щодо розірвання з цим керівником трудового договору (контракту).

Держкомтелерадіо рекомендує Організаціям сфери телебачення і радіомовлення:

2.2.5. Організаціям, які повністю або частково утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, при визначенні умов оплати праці працівників використовувати нормативні акти Кабінету Міністрів України з питань оплати праці бюджетних установ та організацій, в тому числі, щодо переліку і розмірів доплат, надбавок, премій, інших виплат.

2.2.6. Передбачати в колективних договорах:

 • порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи;
 • матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, у сумі один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;
 • виплату надбавок в розмірах, визначених нормативними актами Кабінету Міністрів України з питань оплати праці для бюджетних установ та організацій: за інтенсивність праці, високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання), за складність, напруженість у роботі.

2.2.7. Здійснювати оплату праці керівників Організацій відповідно до укладених контрактів згідно з чинним законодавством України (ст. 20 Закону України «Про оплату праці»).

2.2.8. Забезпечувати оплату праці в Організаціях небюджетної сфери усіх форм власності відповідно до Закону України «Про оплату праці» та інших нормативних актів.

Темпи зростання середньої заробітної плати в Організаціях, де її розмір є меншим ніж три прожиткові мінімуми для працездатних осіб, мають бути вищими, ніж прогнозний індекс споживчих цін на відповідний рік.

2.2.9. В Організаціях небюджетної сфери усіх форм власності посадові оклади і тарифні ставки встановлювати у розмірі і порядку, визначеному колективними договорами, з урахуванням положень галузевої і Генеральної угод.

Встановлювати доплати і надбавки відповідно до Додатку 1 та Додатку 3 до Угоди.

2.2.10. Встановлювати тарифну ставку робітника І розряду небюджетної сфери у розмірі не менше 120 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законодавством.

Встановлювати мінімальний посадовий оклад (тарифну ставку) некваліфікованого працівника небюджетної сфери за повністю виконану норму робочого часу у нормальних умовах праці у розмірі, не меншому від 110 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законодавством.

Розмір заробітної плати працівника небюджетної сфери за повністю виконану місячну норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, визначений законодавством.

2.2.11. Сторонам колективно-договірного регулювання визначити в колективних договорах положення щодо участі трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку Організації.

2.2.12. Формування фонду оплати праці в Організаціях здійснювати за участю виборних профспілкових органів.

2.2.13. Здійснювати індексацію заробітної плати відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

2.2.14. Передбачати в колективних договорах здійснення заходів, спрямованих на збільшення частки заробітної плати від реалізації продукції, робіт, послуг.

2.2.15. Організаціям, в тому числі філіям ПАТ НСТУ, використовувати відсоток власних коштів згідно з колективним договором на підвищення оплати праці працівників.

2.2.16. Вживати заходів щодо забезпечення своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати в Організаціях у строки, встановлені колективним договором, але не рідше 2-х разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

2.2.17. Дотримуватися вимог законодавства з оплати праці в частині обов'язкового повідомлення працівника про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави відрахувань із заробітної плати, суму, що належить до виплати.

2.2.18. У разі затримки виплати заробітної плати працівникам, дотримуватись положень ст. 45 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» щодо надання на вимогу профспілок інформації про наявність коштів на рахунках Організації та положень ст. 31 Закону України «Про оплату праці» щодо надання на вимогу працівника відомостей про нараховану і невиплачену йому заробітну плату.

2.2.19. Забезпечувати нарахування компенсації за несвоєчасну виплату заробітної плати та своєчасну виплату такої компенсації (п. 2.43 Генеральної угоди).

2.3. Профспілка зобов'язується:

2.3.1. Вносити пропозиції та зауваження до проекту Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік, що стосуються соціально-економічного розвитку сфери телебачення і радіомовлення та соціального захисту працівників.

2.3.2. Докладати зусиль щодо внесення до колективних угод та договорів норми про забезпечення дотримання органами виконавчої влади вимог частини четвертої ст. 77 Бюджетного кодексу України в частині врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників Організацій відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати під час затвердження відповідних бюджетів.

2.3.3. При укладанні територіальних угод ініціювати встановлення працівникам Організацій за рахунок місцевих бюджетів додаткових гарантій в порівнянні з чинним законодавством, доплат, надбавок, та інших виплат стимулюючого і компенсаційного характеру.

2.3.4. Здійснювати громадський контроль за додержанням в Організаціях конституційних гарантій з оплати праці, в тому числі, щодо своєчасності виплати заробітної плати, правомірності та повноти утримань податків, зборів та внесків.

2.3.5. Інформувати органи виконавчої влади, Державну службу України з питань праці та її територіальні інспекції про факти порушень колективних договорів і угод в частині оплати праці, а також вимог законодавства щодо термінів її виплати з метою усунення цих порушень.

2.3.6. Надавати на безоплатній основі консультації та правову допомогу членам Профспілки у захисті їх прав у сфері оплати праці. В разі необхідності представляти їхні інтереси у комісіях з питань трудових спорів та судах.

2.3.7. Проводити навчання профспілкових кадрів з питань оплати і нормування праці.

 ІІІ. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ. УМОВИ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ

3.1. Сторони домовились та рекомендують Організаціям:

3.1.1. Встановлювати тривалість денної роботи (зміни) згідно із ст.50 КЗпП України, Правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності, затвердженими роботодавцем за погодженням з профспілковим комітетом Організації з урахуванням специфіки діяльності та вимог чинного законодавства.

3.1.2. Вживати заходів щодо надання щорічної додаткової оплачуваної відпустки за особливий характер праці відповідно до ст. 8 Закону України «Про відпустки» працівникам з ненормованим робочим днем згідно Додатку 2 до Угоди.

3.1.3. Забезпечувати виконання встановлених законодавством і цією Угодою соціальних гарантій і пільг працівникам.

3.1.4. При укладанні колективних договорів не обмежувати прав трудових колективів щодо розширення гарантій, які передбачають більш високий рівень соціальної захищеності працівників порівняно з чинним законодавством, за рахунок власних коштів.

3.1.5. Надавати матерям, які мають неповнолітніх дітей у віці до 14 років, чергову відпустку переважно у літній період з квітня по вересень місяці.

3.1.6. Рекомендувати роботодавцям та профспілковим організаціям при укладанні колективних договорів передбачати збільшення додаткової оплачуваної відпустки для окремих категорій працівників за рахунок власних коштів Організації.

3.1.7. Передбачати при укладенні колективних договорів включення до їх змісту умов і порядку запровадження скороченої тривалості робочого часу з одночасним збереженням розміру заробітної плати для працівників, що мають дітей до 14 років або дитину-інваліда.

3.1.8. Гарантувати працівникам надання часу для пошуку нової роботи у разі попередження адміністрацією про їх звільнення за скороченням штатів, при ліквідації або реорганізації Організації у розмірі 8 годин на тиждень із збереженням середньої заробітної плати за рахунок власних коштів цих Організацій.

3.1.9. Трудові відносини будувати на засадах державного і договірного регулювання.

3.1.10. Контрактну форму трудового договору застосовувати лише у випадках, передбачених законами України.

3.1.11. На умовах колективних договорів і відповідно до законодавства головам профспілкових комітетів, які не звільнені від основної роботи, створювати відповідні умови (надавати час) для виконання ними своїх громадських обов’язків із збереженням заробітної плати.

3.1.12. Залучати окремих працівників до роботи у вихідні та святкові дні з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) згідно із ст. 71 Кодексу законів про працю України.

3.1.13. Дотримуватись встановлення відповідно до чинного законодавства:

 • тривалості робочого часу не більше 40 годин на тиждень;
 • тривалості щорічної відпустки для працюючих не менше 24-х календарних днів (ст. 6 Закону України «Про відпустки»).

3.1.14. Скорочену тривалість робочого тижня встановлювати колективним договором відповідно до Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 р. № 163, залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці.

3.1.15. Повідомляти працівників, не пізніше ніж за два місяці, про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та ін. (ч. 3 ст. 32 КЗпП України).

3.1.16. У разі звільнення працівників з Організації у випадку змін в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання Організації, скорочення чисельності або штату (п. 1 ст. 40 КЗпП України), працівники персонально попереджаються роботодавцем про наступне можливе вивільнення не пізніше як за два місяці. При цьому працівнику (за винятком випадків ліквідації Організації) одночасно пропонується інша робота в цій Організації. При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу в цій Організації, працівник на власний розсуд, звертається за допомогою до Державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно (ст. 492 КЗпП України). При звільненні працівників за зазначеною підставою їм виплачується відповідно до ст. 44 КЗпП України вихідна допомога в розмірі середнього місячного заробітку.

3.1.17. Встановлювати скорочену тривалість робочого часу – 36 годин на тиждень для працівників 16-18 років (ст. 51 КЗпП України).

3.1.18. Скорочувати напередодні святкових днів тривалість роботи на одну годину, відповідно до ст. 53 КЗпП України.

3.1.19. Щорічні відпустки надавати згідно із Законом України «Про відпустки» та з графіком відпусток, затвердженим роботодавцем та погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації.

3.1.20. До графіків відпусток Організацій включати: щорічні відпустки (основну, додаткову за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, додаткову за особливий характер праці), соціальну додаткову відпустку на дітей (ст. 19 Закону України «Про відпустки»), додаткову відпустку учасникам бойових дій та інвалідам війни (ст. 16ЗУ «Про відпустки»), додаткову відпустку, що надається працівникам Організацій відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

3.1.21. Щорічні додаткові відпустки надавати працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими та важкими умовами праці та за особливим характером праці - за Списками виробництв, робіт, професій і посад, зайнятість в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. № 1290 (із змінами), (статі 7 і 8 Закону України «Про відпустки»).

Конкретна тривалість щорічних додаткових відпусток встановлюється колективним чи трудовим договором: за роботу із шкідливими умовами праці залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах, а відпусток за особливий характер праці – залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

3.1.22. Згідно ст.19 Закону України «Про відпустки» надавати відпустки жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

3.1.22. Надавати додаткові відпустки із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік працівникам Організацій – учасникам бойових дій, інвалідам війни, статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (ст. 16Закону України «Про відпустки).

3.1.23. Роботодавцям за рахунок власних коштів Організацій відповідно до своїх повноважень надавати додаткові оплачувані відпустки тривалістю до 3-х днів у випадках: укладення шлюбу; при народженні дитини; при шлюбі дітей; у разі смерті одного з подружжя або близьких родичів (батьків, сестер, братів і дітей), не враховуючи часу на проїзд в кожному окремому випадку, у перший день навчального року матерям або іншим особам, що виховують школярів молодших класів – 1 день (1 вересня), а також надавати в обов'язковому порядку за бажанням працівника відпустку без збереження заробітної плати на весілля – 10 днів, на поховання – 7 днів, догляд за близьким по крові або по шлюбу, тощо, відповідно до ст. 25 Закону України «Про відпустки».

3.1.24. З метою запобігання масовому вивільненню працівників сфери телебачення і радіомовлення, погіршення соціального статусу працюючих під час проведення реорганізації в Організаціях Держкомтелерадіо, створення Суспільного телебачення і радіомовлення України, роботодавцям забезпечити безумовне дотримання норм трудового законодавства з урахуванням встановлених на державному рівні соціальних гарантій.

3.1.25. Включати до колективних договорів зобов’язання роботодавців щодо заборони прийому на роботу на умовах цивільно-правових договорів протягом року після проведення скорочення чисельності або штату працюючих, а також недопущення залучення для виконання роботи в Організаціях телебачення і радіомовлення осіб, які перебувають у штаті кадрових агентств або інших підприємств, що надають послуги на ринку праці.

3.2. Профспілка зобов’язується:

3.2.1. Здійснювати громадський контроль за дотриманням трудового законодавства в Організаціях незалежно від форм власності, виконанням колективних договорів.

3.2.2. Інформувати органи влади про факти порушень законодавства про працю, усунення яких потребує втручання державних органів. 

IV. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВЯ 

4.1. Сторони домовились:

4.1.1. Координувати свою діяльність і сприяти одна одній у реалізації повноважень і прав, визначених для них законодавством про охорону праці.

4.1.2. Забезпечувати контроль за дотриманням керівниками Організацій вимог щодо створення здорових і безпечних умов праці, передбачених Кодексом цивільного захисту України, Законами України «Про охорону праці», «Про дорожній рух» тощо. Сприяти проведенню у трудових колективах Організацій профілактичної роботи з дотримання працівниками норм цих законів.

4.1.3. Передбачати у колективних договорах проведення заходів щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці в Організаціях, а також реалізацію працівниками своїх прав і соціальних гарантій на охорону праці.

4.1.4. Сприяти включенню до територіальних угод та колективних договорів зобов’язань керівників Організацій щодо здійснення комплексних заходів, спрямованих на усунення шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища.

4.1.5. Організовувати спільну профілактичну роботу сторін соціального діалогу для попередження виробничого травматизму та професійних захворювань.

4.1.6. Здійснювати обмін інформацією про:

 • стан охорони праці, організацію соціально-побутового забезпечення працівників (організацію гарячого харчування, роботу санітарно-побутових приміщень);
 • проведення згідно із законодавством медичних оглядів працівників та своєчасного і повного виконання рекомендацій заключного акту за результатами періодичного медичного огляду працівників;
 • своєчасне проведення атестації робочих місць та надання працівникам пільг і компенсацій за роботу у важких та шкідливих умовах праці;
 • рівень виробничого травматизму й профзахворювань в Організаціях сфери телебачення і радіомовлення.

4.1.7. Брати участь у формуванні програм з питань безпеки, гігієни праці та поліпшення стану виробничого середовища, які затверджуються в установленому порядку на державному, галузевому та територіальному рівнях.

4.1.8. Вносити відповідні пропозиції та вживати узгоджених спільних заходів, спрямованих на вдосконалення нормативно-правової бази з питань безпеки та охорони праці і системи комплексного управління охороною праці, підвищення ефективності державного нагляду і громадського контролю, забезпечення належного захисту законних прав працівників у цій сфері.

4.1.9. Узгоджувати дії, висновки і пропозиції під час спільного розслідування нещасних випадків на виробництві з метою забезпечення його об’єктивності, правильного визначення потерпілих або віднесення травм до непов’язаних із виробництвом. Спільно розглядати заяви і скарги працівників з цих та інших питань.

4.1.10. Залучати сторонами соціального діалогу відповідного рівня, при потребі, позаштатних технічних радників (експертів, фахівців) для кваліфікованого розгляду окремих аспектів безпеки і гігієни праці.

4.1.11. Не допускати притягнення до відповідальності працівників внаслідок вчинених ними належним чином дій щодо захисту своїх прав з питань охорони праці, або працівників, які відмовились від виконання роботи чи залишили роботу і мали достатні підстави вважати, що вона становить безпосередню й серйозну небезпеку для їх життя чи здоров'я, або життя та здоров'я інших людей.

4.1.12. Підвищувати рівень підготовки посадових осіб, спеціалістів і профспілкових активістів з питань охорони праці.

Сторони рекомендують Організаціям сфери телебачення і радіомовлення:

4.1.13. Забезпечувати безперешкодний доступ представників Профспілки до робочих місць працюючих для здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю та охорону праці.

4.1.14. При укладанні колективних договорів визначати перелік робіт, під час проведення яких за умовами виробництва працівник не має права відлучатися з робочого місця та використовувати час обідньої перерви на свій розсуд. Не вилучати з робочого часу працівників час приймання їжі, якщо за умовами виробництва працівник не має права відлучатися з робочого місця та використати час обідньої перерви на свій розсуд.

4.1.15. Забезпечувати організацію своєчасного і кваліфікованого надання першої домедичної та невідкладної медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і аварій на виробництві, створювати служби гігієни праці.

4.2. Держкомтелерадіо зобов’язується:

4.2.1. Здійснювати методичне керівництво роботою з охорони праці у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до діючого законодавства, правил і норм з цих питань. Надавати Організаціям організаційно-методичну допомогу з питань охорони праці.

4.2.2. Брати участь в опрацюванні та перегляді нормативно-правових актів з питань охорони праці. Здійснювати розробку і перегляд галузевих нормативно-правових актів з охорони праці та погоджувати їх з Центральним комітетом Профспілки.

4.2.3. Сприяти укомплектуванню служб охорони праці в Організаціях галузі, приведенню чисельності, функціональних обов’язків, рівня заробітної плати та підпорядкованості фахівців служб охорони праці у відповідність до вимог Закону України "Про охорону праці" та Типового положення про службу охорони праці.

4.2.4. Зобов'язати керівників Організацій включати до колективних договорів заходи з охорони праці, а також комплексні заходи, спрямовані на усунення шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища.

4.2.5. Підтримувати та заохочувати через механізми стимулювання ініціативи керівників Організацій щодо впровадження екологічно чистих технологій, досягнень науки і техніки з охорони праці, засобів механізації, автоматизації та роботизації ділянок виробництва з важкими та шкідливими умовами праці з метою зменшення негативної дії шкідливих факторів на працівників та попередження професійних захворювань.

4.2.6. Врахувати при укладанні контрактів з керівниками Організацій обов’язкову особисту відповідальність щодо виконання заходів, спрямованих на створення на кожному робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці.

4.2.7. Вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників на яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, з метою включення до цих списків додаткових професій і посад працівників сфери телебачення і радіомовлення при надходженні обґрунтованих пропозицій від Організацій.

4.2.8. Організовувати навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

4.2.9. При формуванні бюджетів на відповідний рік надавати пропозиції Міністерству фінансів України щодо врахування видатків на охорону праці відповідно до статті 19 Закону України «Про охорону праці».

4.2.10. Здійснювати відомчий контроль за станом охорони праці в Організаціях.

4.2.11. Зобов’язати керівників Організацій постійно проводити експертизу технічного стану устаткування, механізмів, будівель і споруд щодо їх подальшого безпечного використання.

4.2.12. Сприяти відповідно до статті 40 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» безперешкодному доступу членам виборних органів Профспілки, а також їх повноважним представникам, до робочих місць членів Профспілки, отриманню від керівників Організацій відповідної інформації та пояснень, що стосуються умов праці, виконання колективних договорів та цієї Угоди, додержання законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників.

4.2.13. Здійснювати обов’язковий розгляд та оперативне реагування на офіційні подання (висновки) профспілкових органів, технічних інспекторів праці з питань охорони праці, що вносяться ними відповідно до прав і повноважень профспілок, визначених законодавством.

4.2.14. Проводити аналіз нещасних випадків в Організаціях. На основі аналізу даних виробничого травматизму, а також за поданням профспілкових організацій заслуховувати на засіданнях Колегії Держкомтелерадіо із залученням представників Профспілки керівників тих Організацій, на яких трапилися смертельні, групові нещасні випадки або не виконуються умови колективних договорів щодо дотримання умов і безпеки праці.

4.2.15. Вживати заходів щодо поліпшення соціального захисту, в тому числі, щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування працівників від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності.

4.2.16. Зобов'язати керівників Організацій щороку передбачати у розрахунках до кошторисів окремим розділом видатки на охорону праці відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону праці»

4.2.17. Сприяти забезпеченню своєчасного фінансування на:

 • проведення в Організаціях атестації робочих місць за умовами праці;
 • встановлення в усіх Організаціях автоматизованої системи пожежної сигналізації.

4.2.18. Зобов’язати керівників Організацій забезпечувати за свої кошти фінансування та організацію проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби керівник Організації повинен забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів (ст. 17 Закону України «Про охорону праці»).

4.2.19. Зобов’язати керівників Організацій забезпечувати своєчасне проведення атестації робочих місць за умовами праці працівників, зайнятих у шкідливих і важких умовах праці, для встановлення їх права на пільги і компенсації.

4.2.20. Здійснювати реалізацію заходів щодо вивільнення жінок із шкідливих та небезпечних для здоров’я робіт.

4.2.21. Зобов'язати керівників Організацій забезпечити своєчасне нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Держкомтелерадіо рекомендує Організаціям сфери телебачення і радіомовлення:

4.2.22. Залучати представників Профспілки до складу комісій із проведення атестації робочих місць за умовами праці.

4.2.23. Підвищувати рівень обізнаності працюючих з проблем ВІЛ/СНІДу і туберкульозу. Передбачати у колективних договорах заходи щодо запобігання поширенню епідемії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу у виробничому середовищі. Не допускати дискримінації працівників з такими захворюваннями.

4.2.24. Забезпечувати працюючих засобами індивідуального захисту, спецодягом, спецвзуттям відповідно до вимог діючих стандартів згідно з галузевими нормами, а також миючими та знешкоджуючими засобами, молоком та іншими продуктами.

4.2.25. Забезпечувати своєчасну виплату одноразової допомоги та повного відшкодування шкоди потерпілим на виробництві відповідно до чинного законодавства. Вживати заходів щодо ліквідації заборгованості і в подальшому своєчасної виплати одноразової допомоги та повного відшкодування шкоди потерпілим на виробництві відповідно до Законів України «Про охорону праці» та «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Під час укладання колективних договорів визначати розмір одноразової допомоги потерпілим від нещасних випадків на виробництві відповідно до вимог чинного законодавства.

4.2.26. Передбачати закріплення наставника за новопризначеними робітниками, які повинні обслуговувати об’єкти підвищеної небезпеки. Після закінчення тримісячного терміну навчання і практики здійснювати приймання іспитів з питань охорони праці, з оформленням всієї належної документації.

4.2.27. Здійснювати оздоровлення працівників, які працюють у шкідливих та важких умовах праці. 

4.3. Профспілка зобов’язується:

4.3.1. Брати участь у розробленні програм і заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці й виробничого середовища в Організаціях сфери телебачення і радіомовлення, забезпечувати громадський контроль за виконанням цих програм і заходів.

4.3.2. Здійснювати громадський контроль за станом умов і безпеки праці в Організаціях, належного виробничого побуту, забезпеченням працівників засобами колективного та індивідуального захисту, а також положень колективних договорів з цих питань, надавати Держкомтелерадіо інформацію і пропозиції щодо поліпшення цієї роботи на місцях.

4.3.3. Залучати представників Профспілки до складу комісії з проведення атестації робочих місць за умовами праці.

4.3.4. Забезпечувати участь представників Профспілки у роботі комісій з розслідування причин нещасних випадків та профзахворювань.

4.3.5. Організовувати навчання профспілкового активу з питань охорони праці. Вживати заходів щодо підвищення рівня компетентності профспілкових працівників та активістів, які беруть участь у здійсненні громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці та у всіх заходах згідно з цією Угодою.

4.3.6. Делегувати представників Профспілки до складу Комісії із соціального страхування Організації (згідно з «Положенням про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації»), як представників застрахованих осіб для здійснення функцій по контролю за використанням коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, своєчасним наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам.

4.3.7. Представляти інтереси членів Профспілки при розгляді заяв і трудових конфліктів з охорони праці та відшкодування у повному обсязі шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаними з виконанням трудових обов’язків, згідно з чинним законодавством України.

4.3.8. Домагатися нормативного забезпечення працюючих спецодягом, засобами індивідуального захисту, санітарно-побутовими приміщеннями та обладнанням, повного використання коштів на охорону праці.

4.3.9. Інформувати органи державного нагляду за охороною праці та Держкомтелерадіо, органи місцевої влади та органи місцевого самоврядування про виявлені під час громадського контролю в Організаціях факти порушень норм і правил охорони праці, наявність загрози життю чи здоров’ю працівників з метою проведення спільних дій щодо попередження нещасних випадків або обумовлених виробництвом захворювань.

V. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦЮЮЧИХ

5.1. Сторони домовились:

5.1.1. Вживати заходів щодо забезпечення встановлених законодавством гарантій і пільг працівникам та їх сім’ям, не обмежувати права трудових колективів щодо розширення цих гарантій за рахунок власних коштів Організацій сфери телебачення і радіомовлення.

5.1.2. Вживати заходів для недопущення прийняття законодавчих актів, які загрожують звуженням прав і свобод працюючих у сфери телебачення і радіомовлення.

5.1.3. Сприяти забезпеченню гендерної рівності прав і можливостей жінок та чоловіків, в тому числі, сприяти розширенню представництва жінок на керівних посадах Організацій сфери телебачення і радіомовлення та в керівних органах Профспілки.

5.1.4. Щороку вживати заходів, спрямованих на проведення оздоровчої кампанії серед дітей працівників сфери телебачення і радіомовлення з залученням додаткових джерел фінансування.

5.1.5. Сприяти вирішенню питань щодо придбання санаторно-курортних путівок на лікування працівників сфери телебачення і радіомовлення, вишукуючи шляхи їх здешевлення, а також збільшенню чисельності працівників та членів їх сімей, які оздоровлюються в санаторно-курортних закладах.

5.1.6. Сприяти залученню до занять народною творчістю працівників і членів їх сімей.

5.1.7. Сприяти розвитку фізкультурно-спортивної роботи в трудових колективах Організацій, залучати до систематичних занять фізичною культурою працівників та членів їх сімей, приймати участь у Всеукраїнських зимових та літніх спартакіадах, організованих Профспілкою спільно з ФСТ «Спартак» та ФСТ «Україна».

5.2. Держкомтелерадіо зобов`язується:

5.2.1. В межах компетенції, здійснювати контроль за наданням працівникам сфери телебачення і радіомовлення законодавчо встановлених соціальних гарантій, пільг та компенсацій відповідно до діючого законодавства.

5.2.2. Доручити роботодавцям щорічно під час формування бюджетних запитів Організацій передбачати окремим розділом видатки на проведення культурно-масової, фізкультурної і оздоровчої роботи профкомами Організацій у розмірі не менше ніж 0,3 % від фонду оплати праці у визначеному законодавством порядку.

5.2.3. Забезпечувати реалізацію актів законодавства та програм, що мають соціальний характер, та внесення, в межах компетенції, змін і доповнень до них відповідно до потреб та рівня забезпечення соціального захисту працівників сфери телебачення і радіомовлення.

5.2.4. Здійснювати контроль за дотриманням Організаціями усіх форм власності вимог ст. 113 КЗпП України щодо визнання простоїв не з вини працівника та дотримання порядку оплати часу простою.

5.2.5. Здійснювати контроль за дотриманням керівниками Організацій законодавства про зайнятість, надання пільг і компенсацій звільненим з Організації за скороченням чисельності штату.

5.2.6. Не допускати в Організаціях звільнень в порядку скорочення працюючих за ініціативою роботодавців більше 3-х відсотків чисельності працівників протягом календарного року, а в разі його збільшення приймати рішення після проведення з відповідним профспілковим органом консультацій щодо заходів із запобігання звільнень чи зведення їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків таких звільнень.

Держкомтелерадіо рекомендує Організаціям сфери телебачення і радіомовлення:

5.2.7. Завчасно надавати профспілковим комітетам Організацій інформацію про рішення щодо змін в організації виробництва й праці.

У випадку ліквідації, реорганізації, перепрофілювання, зміни форм власності, що тягнуть за собою скорочення чисельності або штату працівників, роботодавець не пізніше ніж за 3 місяці до намічених дій, повідомляє профспілковий комітет Організації про причини та надає економічне обґрунтування таких дій, а також інформацію про заплановані та здійснені заходи щодо забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників.

Тримісячний період роботодавець і профком Організації використовують для проведення переговорів, обміну інформацією та іншої роботи, що направлена на зменшення рівня або запобігання скороченню працівників, виконання заходів щодо забезпечення зайнятості.

5.2.8. З метою запобігання масовому вивільненню працівників здійснювати заходи з використанням можливої перепідготовки кадрів, навчання новим професіям, відмови від сумісництва, тимчасового припинення прийому нових працівників та інші.

5.2.9. Роботодавцям:

 • розірвання трудового договору з працівником Організації за ініціативою адміністрації проводити у разі згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) у випадках, передбачених ст. 43 КЗпП України;
 • при вирішенні питання звільнення працівників з підстав, передбачених пунктом 1 ст. 40 КЗпП України, враховувати вимоги ст.ст. 42, 184 КЗпП України.
 • забезпечувати робочими місцями, незалежно від зміни структури Організації, скорочення робочих місць, колишніх працівників Організації, що проходили строкову службу в армії, але не більш як через три місяці з дня звільнення, а також тих працівників, перелік яких передбачений ст. 42 КЗпП України.

5.2.10. Передбачати у колективних договорах зобов’язання щодо соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку (матеріальну допомогу на лікування, забезпечення пільговими санаторно-курортними путівками на лікування та інше).

5.2.11. Встановлювати у колективних договорах Організацій додаткові порівняно з чинним законодавством пільги та компенсації особам, що приймали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та членам сімей померлих з числа ліквідаторів, а також учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, в тому числі, сімей померлих, загиблих та зниклих без вісті.

5.2.12. Поширювати усі соціально-побутові пільги, діючі для працівників Організацій, на звільнених від роботи виборних працівників профспілкових органів.

5.2.13. Не допускати звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які обиралися до складу профспілкових органів Організацій протягом року після закінчення терміну, на який вони обиралися, крім випадків повної ліквідації Організації, виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, який перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення з роботи (ст. 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

5.2.14. Надавати членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своєї виробничої діяльності, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі у консультаціях і переговорах, виконання громадських обов'язків в інтересах колективу, на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менше ніж дві години на тиждень, також на час їх профспілкового навчання надавати додаткову відпустку тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок роботодавця на умовах, передбачених колективним договором.

5.2.15. Здійснювати заходи щодо забезпечення працівників та членів їх сімей путівками для лікування і оздоровлення, проводити заходи щодо оздоровлення і відпочинку дітей із залученням передбачених законодавством джерел фінансування, спільно з профспілковими організаціями організовувати спортивні змагання, фестивалі, конкурси, огляди, виставки робіт працівників та членів їх сімей.

5.3. Профспілка зобов'язується:

5.3.1. Забезпечити організацію роз’яснювальної роботи в первинних організаціях Профспілки щодо трудових прав, соціального страхування, пенсійного забезпечення працівників сфери телебачення і радіомовлення.

5.3.2. Здійснювати громадський контроль за дотриманням керівниками Організацій трудового законодавства, додержанням соціальних гарантій членів трудових колективів щодо умов оплати праці, дотриманням та поліпшенням умов праці, побуту та оздоровлення працівників. Надавати працівникам-членам Профспілки консультаційну та юридичну допомогу.

5.3.3. Враховуючи впровадження в регіонах України реформи децентралізації та посилення фінансових повноважень органів місцевої влади, вживати заходів щодо активізації діяльності територіальних організацій Профспілки в частині безумовного забезпечення працівників сфери телебачення і радіомовлення соціальними гарантіями, пільгами та компенсаціями, передбаченими чинним законодавством.

5.3.4. Сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників сфери телебачення і радіомовлення та членів їх сімей, особливо дітей у оздоровчих закладах та таборах відпочинку.

5.3.5. Щорічно приймати участь у Всеукраїнському огляді роботи профспілок і трудових колективів на кращу організацію літнього оздоровлення і відпочинку дітей. 

VI. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКИ

6.1. Сторони домовились:

6.1.1. Вважати, що договірне регулювання соціально-економічних відносин на принципах соціального партнерства є об'єктивною необхідністю. Сторони дотримуються принципів соціального діалогу, використовуючи усі можливі його форми для вирішення питань соціально-економічного розвитку сфери телебачення і радіомовлення, удосконалення соціально-трудових відносин, соціального захисту працівників Організацій.

6.1.2. Визнавати основними формами реалізації соціального партнерства колективні переговори, консультації та співробітництво Сторін. Розв’язання конфліктних ситуацій здійснювати на основі трудового арбітражу, посередництва та примирення згідно з законодавством.

6.1.3. Сприяти керівникам Організацій та профспілковим органам у проведенні колективних переговорів з укладення територіальних угод і колективних договорів та приведенню їх норм і положень у відповідність до цієї Угоди.

6.1.4. Постійно висвітлювати у засобах масової інформації питання співпраці сторін соціального діалогу, оприлюднювати інформацію щодо виконання соціальними партнерами взятих на себе зобов’язань.

6.1.5. Сприяти підготовці і прийняттю законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють соціально-трудові відносини у сфері телебачення і радіомовлення.

6.1.6. Вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи, відповідним органам державної влади, Федерації профспілок України до проектів законів, діючих законодавчих та нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери.

6.1.7. Взаємно інформувати одна одну про рішення, ухвали, постанови з соціально-економічних питань, які є предметом цієї Угоди, та приймаються Сторонами на засіданнях колегіальних й інших керівних органів. Здійснювати попередні узгодження таких рішень шляхом офіційних переговорів і консультацій. У разі непогодження Сторона, яка вносить проекти таких рішень, одночасно інформує орган, який прийматиме відповідний нормативно-правовий акт, про позицію іншої Сторони.

6.1.8. Поширювати соціальні пільги, діючі для працівників Організацій сфери телебачення і радіомовлення, на звільнених від роботи виборних працівників профспілкових органів.

6.2. Держкомтелерадіо зобов’язується:

6.2.1. Визнавати повноваження профспілкової сторони та дотримуватися чинного законодавства України, норм Конвенції № 87 МОП «Про свободу асоціації та захист права на організацію» щодо прав профспілок, їх організацій і виборних органів, і невтручання у статутну діяльність Профспілки.

6.2.2. Не допускати втручання у статутну діяльність профспілкових організацій всіх рівнів з боку керівників Організацій, в тому числі у реорганізованих та новостворених Організаціях сфери телебачення і радіомовлення.

6.2.2. Забезпечувати додержання прав та інтересів членів Профспілки, сприяти, відповідно до законодавства, статутній діяльності організацій і виборних органів Профспілки в Організаціях сфери телебачення і радіомовлення.

6.2.3. Забезпечувати погодження з Центральним Комітетом Профспілки проектів рішень з соціально-економічних питань сфери телебачення і радіомовлення, які є предметом цієї Угоди, шляхом офіційних переговорів та консультацій. При розгляді та поданні до Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади проектів законів та нормативно-правових актів, які стосуються трудових відносин або захисту працівників сфери телебачення і радіомовлення, враховувати думку Профспілки.

6.2.4. Надавати Профспілці на безоплатній основі, згідно з установленою державною і відомчою статистичною звітністю, необхідну інформацію з питань соціально-економічного розвитку сфери телебачення і радіомовлення.

6.2.5. Залучати представників Профспілки до роботи Громадської ради при Держкомтелерадіо.

6.2.6. Створювати умови для реалізації прав і гарантій діяльності Профспілки, визначених чинним законодавством, у т. ч. сприяти наданню керівниками Організацій на безоплатній основі для роботи виборного профспілкового органу та проведення зборів працівників приміщень з усім необхідним обладнанням, зв’язком (в т.ч. електронною поштою, мережею «Internet»), опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною у порядку, передбаченому колективним договором.

6.2.7. Включати до статутів реорганізованих або новостворених Організацій сфери телебачення і радіомовлення зобов'язання роботодавця щодо забезпечення гарантій діяльності первинної профспілкової організації та дотримання положень колективного договору Організації та колективних договорів структурних підрозділів Організацій.

6.2.8. Не перешкоджати представникам профспілкових організацій і виборних профспілкових органів відвідувати Організації, на яких працюють члени Профспілки, для реалізації встановлених чинним законодавством і цією Угодою прав і статутних завдань Профспілки.

6.2.9. Рекомендувати керівникам Організацій дотримуватись вимог ст. 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» щодо щомісячного і безоплатного утримання із заробітної плати працівників, які є членами Профспілки та вчасного перерахування на рахунок первинної організації Профспілки членських профспілкових внесків працівників відповідно до укладеного колективного договору в терміни, визначені цим договором за наявності письмових заяв працівників.

6.2.10. Контролювати діяльність Організацій в частині дотримання ними норм трудового законодавства щодо забезпечення гарантій для працівників Організацій, обраних до профспілкових органів:

 • надання на час їх профспілкового навчання додаткової відпустки тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок роботодавця;
 • визначення у колективних договорах Організацій відповідно до трудового законодавства умов надання членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих обов’язків, вільного від роботи часу із збереженням середньої заробітної плати для участі у консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менше ніж 2 години на тиждень.

6.3. Профспілка зобов’язується:

6.3.1. Всебічно сприяти реалізації цієї Угоди, зниженню соціальної напруги у трудових колективах, попередженню виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

6.3.2. Сприяти проведенню переговорів, улагодженню конфліктних ситуацій, які виникають в Організаціях сфери телебачення і радіомовлення з метою запобігання організації та проведення страйків та інших колективних дій, дестабілізуючих діяльність Організацій.

6.3.3. Керуючись вимогами Статуту Профспілки, законодавством України, забезпечувати громадський контроль за:

 • виконанням заходів щодо поліпшення умов праці, побуту та оздоровлення працівників;
 • додержанням соціальних гарантій членів Профспілки щодо оплати праці, участі у розробленні та погодженні проектів нормативно-правових актів, наказів з питань трудових відносин, охорони праці, тощо.

6.3.4. Забезпечувати невтручання профспілкових організацій всіх рівнів в оперативно-господарську діяльність Організацій сфери телебачення і радіомовлення.

6.3.5. З метою розповсюдження досвіду у сфері колективно-договірного регулювання трудових відносин в рамках соціального діалогу, приймати участь у Всеукраїнському конкурсі на кращий колективний договір на умовах, визначених Положенням про цей конкурс. 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Сторони домовились:

Контроль за виконанням Угоди здійснюється двосторонньою Комісією, склад якої наведено у Додатку 4 до цієї Угоди.

При виявленні порушень виконання цієї Угоди Комісія в письмовій формі надсилає подання особам, які підписали Угоду.

Сторони зобов’язані не пізніше двотижневого строку провести взаємні консультації щодо змісту подання Комісії та прийняти рішення у письмовому вигляді, яке має бути доповненням до Угоди.

Контрольні функції за виконанням Угоди здійснюють також профспілкові комітети та керівники Організацій, які мають право звернутися у вирішенні питань, що виникли, до Комісії з контролю за ходом виконання Угоди або ж безпосередньо до осіб, які її підписали.

Сторони забезпечують контроль за виконанням Угоди на місцях. Не рідше одного разу на рік аналізують і узагальнюють хід виконання Угоди, у разі невиконання окремих її положень здійснюють додаткові заходи щодо їх реалізації.

Невиконання керівниками Організацій умов Угоди є підставою для розгляду питання про припинення трудового договору (контракту), який був укладений з цими керівниками, згідно з чинним законодавством.

Ця Угода підписана у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із Сторін.

Текст Угоди розміщується на офіційних веб-сайтах Сторін.

Угоду підписали: 

Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України


_________________

О.І. Наливайко

Голова Профспілки працівників культури України_________________

Л.Ф. Перелигіна


«_______» _______________________ 201____ року

Додаток 1

до Галузевої угоди між Державним комітетом

телебачення і радіомовлення України та

Профспілкою працівників культури України

на 2017-2021 роки

ПЕРЕЛІК І РОЗМІРИ

доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників підприємств, установ і організацій, що мають міжгалузевий характер (крім бюджетної сфери)

Найменування доплат і надбавок

Розміри доплат і надбавок

Доплати:


За суміщення професій (посад)

доплата одному працівнику не обмежується максимальним розміром і встановлюється в межах економії фонду заробітної плати за тарифною ставкою і окладом суміщуваної посади працівника

За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

розмір доплати одному працівнику не обмежується і визначається наявністю економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватися за умови дотримання нормативної чисельності працівників

За виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника

до 100 відсотків тарифної ставки (окладу, посадового окладу) відсутнього працівника

За роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці

за роботу у важких і шкідливих умовах праці – 4, 8 і 12 відсотків тарифної ставки (окладу)

за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці – 16, 20 і 24 відсотки тарифної ставки (окладу)

До затвердження Переліку робіт із шкідливими та важкими, особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці, на яких встановлюється підвищена оплата праці, в установленому порядку, доплати можуть здійснюватися за рахунок власних коштів підприємств

За інтенсивність праці працівників

до 12 відсотків тарифної ставки (окладу)

На період освоєння нових норм трудових затрат

Підвищення відрядних розцінок до 20 відсотків, підвищення тарифних ставок до 10 відсотків


За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи)

доплата диференціюється залежно від кількості робітників у бригаді (до 10, понад 10, понад 25 осіб)

конкретний розмір доплати визначається колективними договорами, залежно від розміру ставки розряду, присвоєного бригадиру

якщо чисельність ланки більш ніж 5 осіб, ланковим встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків відповідної доплати бригадира

За роботу у вечірній час – з 18 до 22 години (при багатозмінному режимі роботи)

20 відсотків годинної тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час

За роботу в нічний час

35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час

Надбавки:

За високу професійну майстерність

диференційовані надбавки до тарифних ставок (окладів) робітників:

III розряду –  12 відсотків

IV розряду –  16 відсотків

V розряду –  20 відсотків

VI і вищих розрядів –  24 відсотки тарифної ставки (окладу)

За класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів

водіям 2-го класу –  10 відсотків, 1-го класу – 25 відсотків встановленої тарифної ставки за відпрацьований водієм час

За високі досягнення у праці

до 50 відсотків посадового окладу

За виконання особливо важливої роботи на певний термін

до 50 відсотків посадового окладу


Додаток 2

до Галузевої угоди між Державним комітетом

телебачення і радіомовлення України та

Профспілкою працівників культури України

на 2017-2021 роки

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК

посад, робіт та професій з ненормованим робочим днем, робота на яких передбачає надання додаткової відпустки тривалістю до 7 календарних днів

Керівники, інженерно-технічні працівники та інші фахівці

Керівники, головні інженери підприємств, установ, організацій та їх заступники.

Начальники управлінь, відділів та їх заступники.

Головні бухгалтери та їх заступники.

Начальники комплексів, служб, цехів, відділів, лабораторій, дільниць, секторів, змін, майстерень, канцелярій, бюро та їх заступники.

Головні фахівці (головні: технолог, механік, економіст та інші).

Головні адміністратори.

Провідні: інженери, економісти, бухгалтери, юрисконсульти та інші.

Старші: інспектори, діловоди та інші.

Професіонали та фахівці І, ІІ категорії та без категорії: інженери всіх спеціальностей, економісти, юрисконсульти, експерти, інспектори з основної діяльності, ревізори, бухгалтери, диспетчери, лаборанти, художники, майстри, контрольні майстри, електромеханіки, техніки, методисти; інспектори, товарознавці.

Завідувачі: фільмотеки (відеотеки, фонотеки), архіву, машинописного бюро, копіювально-розмножувального бюро, бюро перепусток, господарства, центрального складу, експедиції, канцелярії, пральні, камери схову, фотолабораторії, сектору.

Художньо-виробничий та артистичний персонал

Головні диригенти, диригенти та їх асистенти.

Головні режисери, провідні режисери, режисери І, ІІ категорії та без категорії та їх асистенти; кінорежисери-постановники; кінорежисери і кінорежисери анімаційних (мультиплікаційних) фільмів та їх асистенти.

Головні телеоператори, провідні телеоператори, телеоператори І, ІІ категорії та без категорії та їх асистенти.

Головні кінооператори (кінооператори - постановники), кінооператори комбінованих зйомок і їх асистенти.

Головні художники, провідні художники, художники І, ІІ категорії та без категорії, художники всіх спеціальностей та їх асистенти, старші художники-гримери (крім художників, зайнятих написанням шрифту (шрифтовиків), художників комбінованих зйомок, яким згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290 надається додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці).

Артисти.

Оператори звукозапису, звукооператори І, ІІ категорії та без категорії та їх асистенти.

Звукорежисери І, ІІ категорії та без категорії.

Оператори відеозапису.

Асистенти звукорежисерів телебачення і радіомовлення, звукооформлювачі та їх асистенти, музичні оформлювачі.

Директори знімальної групи та їх заступники.

Старші адміністратори, адміністратор знімальної групи.

Старші адміністратори, адміністратори телебачення і радіомовлення.

Бібліографи і бібліотекарі І та ІІ категорії та без категорії.

Керівники художні.

Хормейстери.

Акомпаніатори, концертмейстери.

Укладальники тексту.

Службовці

Стенографістки, друкарки І та ІІ категорії.

Секретарі-стенографістки, секретарі-друкарки.

Оператори диспетчерської служби, адміністратори чергові.

Агенти з постачання, експедитори, табельники, контролери квитків.

Архіваріуси, діловоди, калькулятори, нарядники, обліковці, паспортистки, рахівники, секретарі, статистики, таксувальники, адміністратори.


Робітники, праця яких пов’язана з підготовкою та передачею телерадіопрограм

Оператори електронно-обчислювальних та обчислювальних машин.

Оператори друкарського устаткування.

Оператори копіювальних та розмножувальних машин.

Оператори електрозв’язку.

Чергові бюро перепусток, чергові по гуртожитку, коменданти.

Касири, комірники, контролери, копіювальники.

Відеотекарі.

Водії автотранспортних засобів (водії автобусів, водії легкових автомобілів, водії легкових автомобілів, водії вантажних автомобілів).

Гримери-пастижери.

Драпірувальники.

Електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування.

Кіномеханіки.

Костюмери.

Кравці.

Механіки з обслуговування звукової техніки, механіки з обслуговування знімальної апаратури.

Оператори магнітного запису.

Освітлювачі.

Реквізитори.

Столяри-виробники декорацій.

Слюсарі з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики.

Слюсар-сантехнік.

Установники декорацій.

Фонотекарі.

Примітка. Журналістам, які користуються відпусткою на підставі статті 13 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» додаткові щорічні відпустки за ненормований характер роботи не надаються.

Додаток 3

до Галузевої угоди між Державним комітетом

телебачення і радіомовлення України та

Профспілкою працівників культури України

на 2017-2021 роки

ПЕРЕЛІК ПОСАД,

за роботу на яких провадиться доплата за шкідливі і важкі, особливо шкідливі і особливо важкі умови праці

(за результатами атестації робочих місць за рахунок власних надходжень)

Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення

Робітники

Вулканізаторник кабельних виробів, зайнятий гарячою вулканізацією

Друкар субтитрування

Електрокопіювальник

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайнятий обслуговуванням електроустаткування, змонтованого на колосниках у павільйонах та цехах обробки плівки

Контролер плівки, розчинів та фільмових матеріалів, зайнятий на:

роботі з кольоровою плівкою та кольоровим проявником;

інших роботах

Копіювальник фільмових матеріалів

Макетник театрально-постановочних макетів, зайнятий виготовленням макетів для театрально-видовищних підприємств та зйомок при роботі у приміщенні тільки із застосуванням нітрофарб, світних фарб та інших аналогічних барвників

Маляр з оброблення декорацій, маляр будівельний, зайняті на роботі у приміщенні тільки із застосуванням нітрофарб, світних та інших аналогічних фарб, машиніст компресорних установок, зайнятий на аміачних компресорах Працівники, безпосередньо зайняті слуховим контролем, спостереженням та слуховим прийманням радіопередач на радіотелецентрах (телецентрах) та у телерадіоорганізаціях

Керівники, професіонали і фахівці

Інженер, інженер-енергетик І, ІІ категорії та без категорії, електромеханік, технік І, ІІ категорії та без категорії, механік з обслуговування телевізійного устаткування, механік з обслуговування кінотелевізійного устаткування та оператор відеозапису, безпосередньо зайняті експлуатаційно-технічним обслуговуванням апаратно-студійного комплексу, пересувних телевізійних станцій радіоцентрів (телецентрів), а також працівники груп технічного контролю, безпосередньо зайняті візуальним спостереженням за екраном

Художньо-виробничий персонал

Художник, зайнятий написанням шрифту (шрифтовик), художник з комбінованих зйомок

Додаток 4

до Галузевої угоди між Державним комітетом

телебачення і радіомовлення України та

Профспілкою працівників культури України

на 2017-2021 роки

КОМІСІЯ ДЛЯ ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ І ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ГАЛУЗЕВОЇ УГОДИ  

Від Державного комітету телебачення і радіомовлення України 

1.

Наливайко

Олег Ігорович

Голова Держкомтелерадіо

2.

Червак

Богдан Остапович

Перший заступник Голови Держкомтелерадіо

3.

Білоус

Микола Андрійович

Заступник Голови Держкомтелерадіо

4.

Ободович Олександр Олександрович

В.о. начальника управління телебачення і радіомовлення

5.

Бартош

Наталія Віталіївна

Начальник фінансово-економічного управління

6.

Гапонова

Тетяна Василівна

Заступник начальника фінансово-економічного управління- начальник відділу госпрозрахункової діяльності

7.

Іщенко

Людмила Іванівна

В.о. завідувача сектору оплати праці та соціальних питань фінансово-економічного управління

8.

Мировець

Таїсія Іванівна

Начальник юридичного відділу

9.

Марковець

Олена Олексіївна

Провідний юрисконсульт відділу правового забезпечення господарської діяльності управління з юридичних питань ПАТ «НСТУ»

10.

Гелетюк

Ольга Вікторівна

Заступник директора філії (директора виконавчого філії ) з фінансово-економічних питань філії ПАТ «НСТУ» «Київська регіональна дирекція» (за згодою)

11.

Бурвікова

Ірина Юріївна

Начальник управління справами – начальник юридичного відділу філії ПАТ «НСТУ» «ЦД «Українське радіо» (за згодою)

Від Профспілки працівників культури України

1.

Перелигіна

Людмила Федорівна

Голова Профспілки

2.

Колодко

Лідія Василівна

Голова Київської міської організації Профспілки (за згодою)

3.

Ковбасюк

Владислав Валерійович

Завідувач відділу соціально-економічного та правового захисту Київської міської організації Профспілки

4.

Масенко

Тетяна Петрівна

Завідувач відділу соціально-економічного захисту Центрального комітету Профспілки

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux