Проект постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України"
опубліковано 28 лютого 2017 року о 14:10

Проект

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від «____» _______________ 2017 р. № ____

Київ

Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України

Відповідно до частин третьої статті 281 Закону України «Про видавничу справу» та статті 197 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, що додається.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 436 «Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1531) зміни, що додаються.

3. Державній фіскальній службі розробити спеціальний програмно-інформаційний комплекс для забезпечення взаємодії Державного комітету телебачення і радіомовлення та Державної фіскальної служби під час здійснення контролю за ввезенням видавничої продукції відповідно до порядку, затвердженого цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності через 30 днів з дня її офіційного опублікування.

 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від «____» __________ 2017 р. № ______

 

 

ПОРЯДОК

видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України (далі – дозвіл).

2. Ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України (далі – видавнича продукція), здійснюється на дозвільній основі.

Видача (відмова у видачі, анулювання) дозволу здійснюється Державним комітетом телебачення і радіомовлення (далі – Держкомтелерадіо).

3. Подання заяви про одержання (анулювання) дозволу (далі – заява) здійснюється суб’єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою) у паперовій формі особисто або поштовим відправленням до адміністратора центру надання адміністративних послуг (далі – адміністратор).

Якщо документи подаються особисто, пред’являється паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України або паспортний документ іноземця. У разі подання документів представником додатково подається документ, що засвідчує його повноваження.

4. Суб’єкт господарювання подає заяву та документи до центру надання адміністративних послуг за своїм місцезнаходженням або місцем провадження діяльності.

5. Для отримання дозволу суб’єкт господарювання подає такі документи:

заяву про надання дозволу за формою згідно з додатком 1, в якій зазначаються повна назва видання мовою оригіналу та українською мовою, країна-виробник, рік виходу у світ, кількість примірників, що ввозяться на митну територію України;

один примірник оригіналу видання, що ввозиться, та/або його електронний відповідник у форматі PDF;

оригінал або нотаріально засвідчену в установленому порядку копію угоди, укладеної з власником прав на видання, що підтверджує надання права на розповсюдження видавничої продукції на території України, разом з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально;

рецензію, складену державною мовою фахівцем (експертом) щодо оцінки та характеристики змісту видання, засвідчену підписом власника прав на видання. Перелік установ, організацій та закладів, представники яких можуть складати рецензію, затверджується Держкомтелерадіо.

Зазначений перелік документів, що подаються суб’єктом господарювання, є вичерпним.

6. Адміністратор робить відмітку в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань* про дату прийняття документів, необхідних для видачі дозволу.

7. Документи, передбачені пунктом 5 цього Порядку, подаються суб’єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою) в електронній формі до Держкомтелерадіо через Єдиний державний портал адміністративних послуг, оформлені згідно з вимогами законів у сфері електронних документів.

8. Заява реєструється Держкомтелерадіо в день її надходження.

Після отримання заяви та інших документів, необхідних для видачі дозволу, Держкомтелерадіо перевіряє повноту та правильність їх оформлення, а також відповідність змісту видавничої продукції Критеріям оцінювання видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, та в разі відсутності зауважень надає суб’єкту господарювання дозвіл за формою згідно з додатком 2.

9. У разі виявлення ознак невідповідності видавничої продукції Критеріям оцінювання видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, документи, необхідні для видачі дозволу на ввезення, передаються на розгляд експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України (далі – експертна рада).

За результатами аналізу та оцінки поданого видання, експертна рада приймає рішення про віднесення видавничої продукції до такої, яка дозволена або не дозволена до розповсюдження на території України.

Рішення про віднесення видавничої продукції до такої, яка дозволена або не дозволена до розповсюдження на території України, оформлюється у вигляді висновку, який є підставою для видачі (відмови у видачі) дозволу.

10. Видача (надання відмови у видачі) дозволу здійснюється безоплатно протягом десяти календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для видачі дозволу, до Держкомтелерадіо.

11. Підставою для відмови у видачі дозволу є:

подання суб’єктом господарювання не в повному обсязі пакета документів, необхідних для одержання дозволу згідно із переліком, визначеним у пункті 5 цього Порядку;

виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

негативний висновок експертної ради.

Відмова у видачі дозволу з підстав, не передбачених цим пунктом, не допускається.

Про відмову у видачі дозволу за формою згідно з додатком 3 повідомляється суб’єкт господарювання у паперовій формі через центр надання адміністративних послуг.

12. В день прийняття рішення про видачу (відмову у видачі) дозволу вноситься відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань* та Реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України.

Відомості з Реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України, з використанням спеціального програмно-інформаційного комплексу, Держкомтелерадіо передає до інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів у режимі реального часу.

13. У разі усунення суб'єктом господарювання причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу, повторний розгляд документів здійснюється Держкомтелерадіо у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дня отримання відповідної заяви суб'єкта господарювання, документів, необхідних для видачі дозволу, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу.

При повторному розгляді документів не допускається відмова у видачі дозволу з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні заявнику (за винятком не усунення чи усунення не в повному обсязі заявником причин, що стали підставою для попередньої відмови).

14. Держкомтелерадіо анулює дозвіл з таких підстав:

звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації;

наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

негативний висновок експертної ради.

Рішення Держкомтелерадіо про анулювання дозволу повинно містити перелік та опис підстав (обґрунтування) анулювання дозволу.

Держкомтелерадіо надсилає копію рішення про анулювання дозволу не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття.

Дія дозволу припиняється через десять робочих днів із дня прийняття Держкомтелерадіо рішення про його анулювання.

Про анулювання дозволу вносяться відповідні записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань* та Реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України.

15. Держкомтелерадіо може звернутися до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу за наявності хоча б однієї з таких підстав:

встановлення факту надання в заяві про видачу дозволу та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

здійснення суб’єктом господарювання певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано дозвіл, з порушенням вимог законодавства, щодо яких дозвільний орган видавав припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

16. Рішення про анулювання дозволу може бути оскаржено в адміністративному суді.

Днем поновлення безпідставно анульованого дозволу є день внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань* та Реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України, які мають бути виконані не пізніше наступного дня після отримання судового рішення про скасування рішення Держкомтелерадіо про анулювання дозволу.

Строк дії безпідставно анульованого дозволу подовжується на строк, протягом якого він вважався анульованим.

17. Днем видачі (відмови у видачі) дозволу вважається останній день передбаченого законом строку розгляду заяви Держкомтелерадіо.

18. Дозвіл видається на кожну партію видавничої продукції, що ввозиться на митну територію України, на строк дії угоди, укладеної з власником прав на видання, що підтверджує право на розповсюдження видавничої продукції на території України, але не більше п’яти років.

У разі завершення цього терміну суб’єкт господарювання за необхідності повторно подає до Держкомтелерадіо документи згідно з переліком, визначеним у пункті 5 цього Порядку.

19. Документи, необхідні для видачі дозволу, зберігаються в Держкомтелерадіо протягом строку дії дозволу, після чого відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» експертно-перевірною комісією проводиться експертиза їх цінності з подальшим внесенням їх до Національного архівного фонду або знищенням.

20. Наявність дозволу, виданого Держкомтелерадіо, є підставою для здійснення митного оформлення видавничої продукції Державною фіскальною службою.

21. Випуск для вільного обігу на митній території України видавничої продукції здійснюється за наявності в інформаційно-телекомунікаційній системі органів доходів і зборів відомостей про дозвіл, внесених до Реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України, а саме: номер і дату видачі дозволу; найменування суб’єкта господарювання, що здійснює ввезення видавничої продукції; найменування (опис) видавничої продукції та її кількість; міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN).

_______________

 

 

 

 

 

 

 

*Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» до 1 січня 2019 року відомості про видачу документів дозвільного характеру продовжують вноситися та надаватися відповідно до Реєстру документів дозвільного характеру.

Додаток 1
до Порядку видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України

 

____________________________________

(найменування органу видачі дозволу)

____________________________________

ЗАЯВА

Прошу надати ___________________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання, що здійснює ввезення видавничої продукції)

________________________________________________________________________________

 

дозвіл на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України:__________

________________________________________________________________________________

(опис видавничої продукції, що ввозиться, кількість, міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN)

________________________________________________________________________________

 

 

Суб’єкт господарювання, що здійснює ввезення видавничої продукції

 

____________

(підпис)

____________________

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 


 

Додаток 2
до Порядку видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України

ДОЗВІЛ
на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України


від ___ ________ 20__ р. № _____

 

___________________________________

(найменування суб’єкта господарювання, ____________________________________

що здійснює ввезення видавничої продукції)

____________________________________

(адреса, контактний телефон)

Державний комітет телебачення і радіомовлення України дозволяє _______________

(найменування

________________________________________________________ ввезти в Україну

суб’єкта господарювання, що здійснює ввезення видавничої продукції)

таку видавничу продукцію:

______________________________________________________________________

(опис видавничої продукції, що ввозиться, кількість, міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN)

______________________________________________________________________

 

Дозвіл дійсний до ___ ____________ 20__ р.

 

 

_____________________ _________________ ______________________

(найменування посади (підпис) (прізвище, ім’я та по батькові)

особи, що видала дозвіл)

МП

 

 

 

 

Додаток 3
до Порядку видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України

 

ВІДМОВА

у видачі дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України


від ___ ________ 20__ р. № _____

 

___________________________________

(найменування суб’єкта господарювання, ____________________________________

що здійснює ввезення видавничої продукції)

____________________________________

(адреса, контактний телефон)

Державний комітет телебачення і радіомовлення України відмовляє у видачі дозволу

________________________________________________________ ввезти в Україну

(найменування суб’єкта господарювання, що здійснює ввезення видавничої продукції)

таку видавничу продукцію:

______________________________________________________________________

(опис видавничої продукції, що ввозиться, кількість, міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN)

______________________________________________________________________

 

« ___» ____________ 20__ р.

 

 

_____________________ _________________ ______________________

(найменування посади (підпис) (прізвище, ім’я та по батькові)

особи, що видала дозвіл)

МП

 

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від «___»__________2017 р. № _______

 

 

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

від 21 травня 2012 р. № 436

 

1. Пункт 1 доповнити підпунктом 16 такого змісту:

«16) перелік видавничої продукції, на яку встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, згідно з додатком 16.».

2. Доповнити додатком 16 такого змісту:

«Додаток 16

до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 436

 

 

ПЕРЕЛІК

видавничої продукції, на яку встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України*

Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень

Код товару згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Дозвіл на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України

4901

Тільки друкованi книги, книжки, брошури та аналогiчнi друкованi матерiали, зброшурованi

4903 00 00 00

Книжки-малюнки, книги для малювання або розфарбовування, дитячi

4905

Карти географічні та гідрографічні або аналогічні карти всіх видів, включаючи атласи, настiннi карти, топографiчнi плани та глобуси, надруковані

 

*Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і описом товару».

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux