Постанова КМУ від 20.03.2013 № 179 "Про Премію Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського"
опубліковано 27 квітня 2018 року о 10:28

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 20 березня 2013 р. № 179 
Київ

Про Премію Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Заснувати Премію Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського.

2. Установити, що Премія Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського присуджується починаючи з 2018 року в розмірі 20 тис. гривень за рахунок коштів державного бюджету, передбачених Державному комітету телебачення і радіомовлення на відповідну мету.

3. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Премію Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського;

Положення про Комітет з присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського;

опис диплома лауреата Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського.

4. Утворити Комітет з присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського у складі згідно з додатком.

5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради Міністрів Української РСР від 17 березня 1972 р. № 136 “Про заснування премії імені Максима Рильського за кращий художній переклад” (ЗП УРСР, 1972 р., № 3, ст. 24).

 

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70 


 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 20 березня 2013 р. № 179

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Премію Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського

1. Премія Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського (далі - Премія) присуджується щороку письменникам і поетам за переклад українською мовою творів видатних зарубіжних авторів, а також за переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу.

2. Премія в розмірі 20 тис. гривень присуджується до дня народження Максима Рильського - 19 березня - за рахунок коштів державного бюджету, передбачених Держкомтелерадіо на відповідну мету.

3. Премія присуджується громадянам України. Звання лауреата Премії присвоюється винятково одному номінантові. Одна особа не може стати лауреатом Премії двічі. Премія не присуджується посмертно.

4. На здобуття Премії висуваються нові оригінальні твори, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше ніж за півроку до їх висунення на здобуття Премії.

5. Премія присуджується на конкурсних засадах. Конкурс на здобуття Премії оголошується щороку не пізніше 1 вересня. Інформація про зазначений конкурс оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Держкомтелерадіо і Національної спілки письменників.

6. Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії вносять творчі спілки, національно-культурні та національно-просвітницькі товариства, видавництва і видавничі організації, редакції періодичних видань, вчені ради вищих навчальних закладів, наукові установи, асоціації тощо (далі - заявники).

7. Твори, висунуті на здобуття Премії, подаються до 1 листопада заявниками Комітетові з присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського (далі - Комітет) разом із супровідним листом, до якого додаються:

клопотання про присудження Премії з короткою характеристикою твору та його автора у паперовій та електронній формі;

три примірники твору у друкованому вигляді;

розширена анотація на твір у паперовій та електронній формі;

копії відгуків у засобах масової інформації, рецензії (за наявності);

копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

8. Премія присуджується Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій та рекомендацій Комітету.

9. Особам, удостоєним Премії, присвоюється звання лауреата Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського та в урочистій обстановці головою Комітету або за його дорученням заступником голови Комітету вручається диплом.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 20 березня 2013 р. № 179

ПОЛОЖЕННЯ 
про Комітет з присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського

1. Комітет з присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського (далі - Комітет) є тимчасовим дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комітету є розроблення рекомендацій та пропозицій щодо присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського (далі - Премія).

4. Комітет відповідно до покладених на нього завдань:

1) розглядає подані на здобуття Премії документи;

2) готує пропозиції та рекомендації для визначення і нагородження лауреатів Премії.

5. Комітет має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів, рецензентів та консультантів для рецензування і проведення аналізу поданих творів (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на нього завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Комітет під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Комітету затверджує Кабінет Міністрів України.

Комітет складається з дев’яти осіб та відповідального секретаря, який бере участь у засіданнях Комітету без права голосу.

Головою Комітету є Віце-прем’єр-міністр України відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Персональний склад Комітету затверджує його голова. У разі потреби до складу Комітету можуть вноситися зміни.

8. Формою роботи Комітету є засідання, що проводяться за рішенням його голови. Підсумкове засідання Комітету проводиться не пізніше 15 січня.

Засідання Комітету веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комітету забезпечує його секретар.

Засідання Комітету вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

9. На своїх засіданнях Комітет розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів Комітету.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Якщо на здобуття Премії висунуто твір, автором якого є член Комітету, він не бере участі у голосуванні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається членам Комітету та Кабінетові Міністрів України.

Член Комітету, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Комітету можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить Держкомтелерадіо.

11. Організаційне, інформаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності Комітету здійснює Держкомтелерадіо.


 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 20 березня 2013 р. № 179

ОПИС 
диплома лауреата Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського

Диплом лауреата Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського (далі - диплом) складається з обкладинки і вкладки з текстом.

Обкладинка має форму прямокутника розміром 430 х 302 міліметри, складеного в один згин по лінії короткої сторони.

Виготовляється з твердого картону. Зовнішній бік обкладинки обтягнуто палітурним матеріалом червоного кольору.

На лицьовий бік обкладинки наноситься тиснений фарбою золотистого кольору напис “Диплом лауреата Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського”. Всередині обкладинки на місці її згину закріплено муарову стрічку синього і жовтого кольорів (співвідношення кольорів стрічки - 1:1) для вкладки.

Вкладка виготовляється з високоякісного крейдованого паперу і має форму прямокутника розміром 420 х 297 міліметрів, складеного в один згин по лінії короткої сторони.

На першій (лицьовій) сторінці вкладки вгорі міститься зображення малого Державного Герба України, виконане фарбою золотистого кольору. У центрі сторінки синьою фарбою надруковані слова “Диплом лауреата Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського”.

На другій сторінці у центрі - кольорове зображення фасаду Будинку Уряду України на фоні Державного Прапора України.

На третій сторінці синьою фарбою надруковано: “Лауреату Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського ____________________________________________ (прізвище, ім’я та по батькові)”.

Нижче зазначаються дата і номер рішення Кабінету Міністрів України про присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського. Диплом підписується Прем’єр-міністром України. У лівому нижньому куті друкарським способом зазначається номер диплома.


 

 


Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України 
від 20 березня 2013 р. № 179

СКЛАД 
Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського

Віце-прем’єр-міністр України відповідно до розподілу функціональних повноважень, голова Комітету

Голова Держкомтелерадіо, заступник голови Комітету

Перший заступник Голови Держкомтелерадіо, заступник голови Комітету

Представник Держкомтелерадіо, секретар Комітету

Заступник Міністра культури

Заступник Міністра закордонних справ

Представник благодійної організації “Фонд Максима Рильського “Троянди й виноград” (за згодою)

Ректор Українського інституту підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси (за згодою)

Представник Національної академії наук (за згодою)

Голова Національної спілки письменників (за згодою)

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux