Антикорупційна програма Державного комітету телебачення і радіомовлення України на 2018 рік

1. Визначення засад загальної політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері, заходи з її реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми.

Державний комітет телебачення і радіомовлення України (далі – Держкомтелерадіо) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Держкомтелерадіо є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері.

Держкомтелерадіо у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

Антикорупційна програма Держкомтелерадіо (далі – Антикорупційна програма, Програма) розроблена у відповідності до Конституції України та Закону України «Про запобігання корупції».

Метою Антикорупційної програми є створення ефективної системи запобігання та протидії корупції в апараті Держкомтелерадіо та на підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери його управління (далі – підвідомчі підприємства), подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у системі Держкомтелерадіо та підвищення рівня довіри громадян до його діяльності.

Програма відображає підтримку Держкомтелерадіо антикорупційної стратегії держави, що підтверджується використанням етичних стандартів та принципів надання інформації про його діяльність, свідчить про прагнення працівників апарату та підвідомчих підприємств до підтримання ділової репутації Держкомтелерадіо на належному рівні.

Антикорупційні заходи скеровані на:

 • запобігання корупції, у тому числі на виявлення та усунення причин корупції (профілактику корупції);
 • виявлення корупційних правопорушень;
 • мінімізацію та усунення наслідків корупційних правопорушень.

Для забезпечення дотримання та виконання на постійній основі антикорупційних механізмів (обмежень щодо використання службових повноважень чи свого становища, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання правил етичної поведінки, подання декларацій, захисту викривачів, інших заходів із запобігання вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень) в Держкомтелерадіо вживатимуться наступні заходи:

 • постійне проведення роз’яснювальної роботи серед працівників щодо чіткого та неухильного дотримання ними вимог та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»;
 • стимулювання контролю та запобігання конфлікту інтересів шляхом обов’язкових доповідей працівниками про наявний конфлікт інтересів;
 • письмове попередження працівників про необхідність дотримання ними правил етичної поведінки;
 • моніторингу поданих працівниками декларацій;
 • мотивація працівників повідомляти про випадки корупційних правопорушень і забезпечення конфіденційності та захисту викривачів;
 • проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на заняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища;
 • подання відомостей про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
 • повідомлення і висвітлення в засобах масової інформації роз’яснень найбільш важливих антикорупційних заходів, що здійснюються в державі у відповідності до Антикорупційної стратегії.

Заходи, закріплені в Антикорупційній програмі, є обов’язковими для виконання у сіма працівниками апарату Держкомтелерадіо та працівниками підвідомчих підприємств.

2. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо, заходи щодо усунення корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси  

Проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо стало одним із етапів підготовки Антикорупційної програми.

Оцінку корупційних ризиків у 2018 році проведено відповідно до наказу Держкомтелерадіо від 22 грудня 2017 року № 524 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо», вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 року № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 року за № 1718/29848, та Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 08.12.2017 року № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2018 року за № 87/31539.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо Комісією з оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія) підготовлено звіт (додається), який включає в себе опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (у тому числі осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси). Звіт затверджнаведений Головою Держкомтелерадіо.

3. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування 

З метою забезпечення поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування сектор з питань запобігання і виявлення корупції  (далі – Сектор) надає працівникам та державним службовцям апарату Держкомтелерадіо на постійній основі методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання антикорупційного законодавства, проводить організаційну та роз’яснювальну роботу із запобігання, виявлення та протидії корупції.

Для досягнення цілей, поставлених цією Програмою, та для належного залучення всіх працівників Сектором заплановано проведення в І-му півріччі 2018 року низки заходів з підвищення рівня фахових знань та загального рівня поінформованості з питань запобігання та протидії корупції, які проводяться на базі Укртелерадіопресінституту сфери управління Держкомтелерадіо.

З цією метою затверджено план-графік проведення навчання, який наведено в наступній таблиці.

Перелік тем для вивчення

Обсяг навчальних годин

Цільова аудиторія


Графік навчального процесу

Лектори

Форми і терміни перевірки знань

аудиторні заняття

самостійна робота

Фінансовий контроль

1

1

1

0,5

0,5

0,5

30 чол.

30 чол.

30 чол.

січень

лютий

березень


ДФІ

круглий стіл

Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням в центральних органах виконавчої влади. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.


6


0,5


30 чол.


червень

Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки Українисемінар-тренінг

Затвердження плану-графіку проведення навчання на ІІ півріччя орієнтовно відбудеться у червні цього року.

Також слід зазначити, що організація проведення навчань з підвищення кваліфікації працівників та державних службовців апарату Держкомтелерадіо, у тому числі з питань, пов’язаних із запобіганням та протидією корупції, здійснюється відділом роботи з персоналом.

Відповідно до графіку підвищення кваліфікації на 2018 рік передбачена участь працівників та державних службовців Держкомтелерадіо як в професійних програмах підвищення кваліфікації, так і в тематичних короткотермінових семінарах, які проводяться на базі Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і осіб місцевого самоврядування та Національної академії державного управління при Президентові України.

У разі організації Національним агентством з питань запобігання корупції, іншими уповноваженими органами семінарів, тренінгів та інших навчальних заходів з питань антикорупційного законодавства, буде забезпечена участь як представників Сектору так і інших працівників та державних службовців апарату Держкомтелерадіо у таких заходах.

4. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програми

Моніторинг та оцінку виконання Антикорупційної програми здійснює Комісія з оцінки корупційних ризиків в діяльності Держкомтелерадіо (далі – Комісія), утворена згідно із наказом Голови Держкомтелерадіо від 24 жовтня 2017 року № 403.

Керівники структурних підрозділів апарату Держкомтелерадіо в межах компетенції щоквартально до 15 числа місяця наступного за звітним кварталом подають секретарю Комісії інформацію про стан виконання заходів, визначених антикорупційною програмою.

Секретар Комісії за результатами аналізу звітності подає узагальнену інформацію на засідання Комісії, що проходить не рідше ніж один раз на квартал.

Комісія на свої засіданнях проводить моніторинг виконання антикорупційної програми, під час якого здійснює оцінку її ефективності за критеріями: своєчасності виконання, повноти реалізації, оцінки стану досягнення мети (індикаторів виконання).

Для здійснення відповідних заходів Комісія має право одержувати від структурних підрозділів апарату Держкомтелерадіо інформацію, залучати в установленому порядку працівників структурних підрозділів Держкомтелерадіо, які не входять до її складу.

У разі встановлення невиконання або неналежного виконання Антикорупційної програми Голова Комісії інформує про такі факти Голову Держкомтелерадіо для вжиття заходів реагування, в тому числі дисциплінарного впливу.

Антикорупційна програма переглядається Комісією за результатами проведеного моніторингу та оцінки її виконання, внесення змін до законодавства, а також протягом 30-ти календарних днів після затвердження антикорупційної стратегії і державної антикорупційної програми на 2018-2020 роки.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми за результатами її перегляду приймає Голова Держкомтелерадіо.

5. Інші, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, заходи

З метою забезпечення можливості для внесення повідомлень про корупцію через спеціальну телефонну лінію, засоби електронного зв’язку на офіційному вебсайті Держкомтелерадіо створено рубрику «Повідом про корупцію», в якій розміщено електронну поштову скриньку та номер телефону працівників сектору з питань запобігання і виявлення корупції.

Сектор з питань запобігання і виявлення корупції в межах своєї компетенції координує та контролює здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції на підвідомчих підприємствах.

Сектор з питань запобігання і виявлення корупції взаємодіє з уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції підвідомчих підприємств шляхом надання їм методичних рекомендацій і роз’яснення антикорупційного законодавства; шляхом отримання від них визначеної інформації та звітності; шляхом залучення працівників підвідомчих підприємств до проведення і участі в семінарах, тренінгах, круглих столах тощо.

Оцінка ефективності виконання Антикорупційної програми Держкомтелерадіо здійснюється щокварталу Комісією, у тому числі під час розгляду узагальненої інформації, що подається до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Також, за підсумками виконання Антикорупційної програми оцінка її ефективності здійснюється на засіданні колегії Держкомтелерадіо та враховується при розробленні Антикорупційної програми на наступний рік.

Крім цього, Антикорупційна програма підлягає перегляду якщо виявлено недостатньо ефективні заходи, передбачені програмою, у процесі їх реалізації, ідентифікації нових корупційних ризиків в діяльності Держкомтелерадіо, а також може переглядатися за результатами проведеної оцінки її виконання та поданням пропозицій Національним агентством з питань запобігання корупції.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux