Наказ Держкомтелерадіо
від 02 липня 2013 р. № 137
Київ
Про затвердження Порядку ведення договірної та претензійно-позовної роботи (нова редакція)

З метою забезпечення належної організації ведення договірної роботи в Держкомтелерадіо України та на виконання пункту 6, підпункту 11, 12 та 17 пункту 10 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення договірної та претензійно-позовної роботи (далі – Порядок) у новій редакції, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів, визначеним у додатку 1 до Порядку, здійснювати належний супровід, реєстрацію та зберігання договорів Держкомтелерадіо України.

3. Юридичному відділу забезпечити належну організацію роботи, пов’язаної з укладанням договорів (контрактів), їх підготовкою та здійсненням заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань.

4. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Держкомтелерадіо України від 09.02.2012 № 32 «Про затвердження Порядку ведення договірної та претензійно-позовної роботи».

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова 

Держкомтелерадіо України О. В. Курдінович

  ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету телебачення

і радіомовлення України

від «___» _______ 2013 р. №_____ 


ПОРЯДОК 

ведення договірної та претензійно-позовної роботи

(нова редакція)

I. Загальні положення 

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Господарського процесуального кодексу України, рекомендацій Міністерства юстиції України від 15.01.1996 № 2 «Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації» та встановлює порядок підготовки проектів договорів, їх укладання та контролю за виконанням, а також ведення претензійно-позовної роботи в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України з метою чіткої організації виконання норм чинного законодавства України.

1.2. Цей Порядок є обов’язковим для виконання посадовими особами та працівниками центрального апарату Держкомтелерадіо України.

1.3. Договірна та претензійно-позовна робота повинна сприяти:

 • виконанню зобов’язань для задоволення потреб Держкомтелерадіо України та держави;
 • забезпеченню виконання договірних зобов’язань в усіх сферах діяльності;
 • економії та раціональному використанню матеріальних, трудових, фінансових та інших видів ресурсів;
 • зниженню непродуктивних витрат та усуненню причин і умов, що їх спричиняють;
 • забезпеченню захисту і відновленню порушених майнових прав та інтересів Держкомтелерадіо України, що охороняються законом.

1.4. До договірної та претензійно-позовної роботи належить:

 • підготовка та розгляд проектів договорів, що надійшли від іншої сторони;
 • погодження проектів договорів структурними підрозділами Держкомтелерадіо України;
 • реєстрація та зберігання укладених договорів;
 • здійснення розрахунків та контролю за виконанням укладених договорів;
 • підготовка, одержання та складання документів, необхідних для пред’явлення і розгляду претензій та позовів;
 • пред’явлення і розгляд претензій та підготовка позовів;
 • підготовка відповідей (відзивів), заяв і скарг про перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку, а також у зв’язку з винятковими та нововиявленими обставинами;
 • захист інтересів Держкомтелерадіо України при розгляді майнових, переддоговірних та інших спорів у судах;
 • здійснення організаційно-технічних заходів з реєстрації, обліку, зберігання та відправлення претензійно-позовних матеріалів;
 • забезпечення контролю за претензійно-позовною роботою;
 • розгляд, аналіз, узагальнення результатів претензійно-позовної роботи;
 • підготовка висновків, пропозицій щодо поліпшення претензійно-позовної роботи. 

II. Порядок укладання та здійснення контролю за виконанням договорів 

2.1. Підготовка проекту договору 

2.1.1 Договори, стороною в яких виступає Держкомтелерадіо України, мають укладатися у письмовій формі.

2.1.2 Проект договору готується структурним підрозділом апарату Держкомтелерадіо України, до компетенції якого належать питання, що становлять предмет договору (далі – структурний підрозділ, що супроводжує договір). Перелік структурних підрозділів, які здійснюють супровід, реєстрацію та зберігання договорів визначено у додатку 1 до цього Порядку.

Проект договору може розроблятися будь-якою із сторін, що домовляються, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Пропозиція укласти договір має містити істотні умови договору і відображати намір особи, яка її внесла, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття.

2.1.3 Договір вважається укладеним, коли між сторонами досягнуто згоди за всіма істотними умовами.

Істотними умовами договору є ті, які визначені такими за законодавством або необхідні для договорів цього виду, а також всі умови, щодо яких за заявою однієї із сторін має бути досягнуто згоди, зокрема:

 • найменування сторін;
 • дата і місце його укладання;
 • предмет договору (найменування товарів, робіт, послуг), характер виконуваної роботи (послуг, що надаються), її відповідність науковим, технічним, соціальним, економічним та іншим вимогам;
 • права та обов'язки сторін за договором;
 • відповідальність сторін;
 • способи забезпечення виконання зобов'язань за договором (неустойка, завдаток, порука, гарантія, застава);
 • строк дії договору;
 • порядок виконання, здачі та приймання робіт (надання послуг);
 • ціна договору (вартість товарів, робіт, послуг), порядок розрахунків;
 • форс-мажорні обставини;
 • порядок врегулювання спорів;
 • місцезнаходження сторін.

Договором можуть бути передбачені інші умови, погоджені сторонами, та такі, що не суперечать чинному законодавству.

2.1.4 Невід'ємною частиною представленого для розгляду проекту договору можуть бути:

 • специфікація;
 • протокол про договірну ціну та калькуляція кошторисної вартості з розрахунками відповідно до статей витрат;
 • графік виконання робіт;
 • технічні вимоги (у разі потреби);
 • інша документація, що є підставою підписання договору чи визнається сторонами договору його невід'ємною складовою.

2.1.5 Структурний підрозділ, що супроводжує договір, обов'язково здійснює погодження проекту договору з фінансово-економічною службою, бухгалтерією та юридичною службою.

У разі необхідності проект договору погоджується також іншими заінтересованими структурними підрозділами Держкомтелерадіо України.

Фінансово-економічна служба та бухгалтерська служба перевіряють проект договору на відповідність плану закупівель та кошторисним призначенням, порядок розрахунків (попередня оплата, за фактом постачання), реквізити замовника.

Юридична служба, за наявності погодження керівників заінтересованих структурних підрозділів, здійснює правову оцінку проекту договору, зокрема перевіряє його відповідність вимогам чинного законодавства, наявність у договорі (можливих відповідно до предмета договору) способів забезпечення виконання умов договору та визначення в договорі санкцій щодо неналежного (неякісного, несвоєчасного) виконання умов договору, наявність (відсутність) штрафних санкцій за невиконання умов договору і, у разі відсутності зауважень, погоджує проект договору.

2.1.6 Термін розгляду проекту договору з усіма додатками кожним структурним підрозділом не може перевищувати 2-х робочих днів.

2.1.7 У разі виявлення у проекті договору помилок та інших недоліків, що вимагають додаткового опрацювання, проект договору повертається структурному підрозділу, що супроводжує договір, на доопрацювання.

2.1.8 Розбіжності, що виникають між сторонами під час укладання договору, розглядаються структурним підрозділом, який супроводжує договір, із залученням, в разі необхідності, відповідних структурних підрозділів Держкомтелерадіо України та/або заступника Голови Держкомтелерадіо України згідно з розподілом обов'язків.

2.1.9 У випадку наявності заперечень щодо умов проекту договору, сторона, яка його одержала, складає протокол розбіжностей, який підписується та про що робиться застереження в договорі, і не пізніше 20-денного строку надсилає іншій стороні два примірники протоколу розбіжностей разом з договором, підписаним у відповідності до вимог цього Порядку.

Сторона, яка одержала протокол розбіжностей, зобов'язана розглянути його, вжити заходів до врегулювання розбіжностей з іншою стороною, включити до договору всі прийняті пропозиції.

2.1.10 Керівник структурного підрозділу, що супроводжує договір, зобов'язаний забезпечити:

- реєстрацію в журналі реєстрації вхідної кореспонденції всієї документації стосовно проекту договору, що надходить на погодження;

- погодження або підготовку та надання зауважень до проекту договору впродовж двох робочих днів.

2.2. Укладання, реєстрація, контроль за виконанням та зберіганням договору

2.2.1. Проект договору, завізований керівниками вищезазначених підрозділів, першим заступником Голови Держкомтелерадіо України та заступником Голови Держкомтелерадіо України згідно з розподілом обов'язків, подається на підпис Голові Держкомтелерадіо України (або одному із його заступників в разі покладання на нього в установленому порядку таких повноважень).

2.2.2. Оригінал укладеного договору структурний підрозділ, що супроводжує договір, реєструє в журналі реєстрації договорів за формою, визначеною додатком 2 до цього Порядку, та присвоює договору дату і номер реєстрації на всіх його примірниках.

У разі подання на реєстрацію примірників договору з присвоєними реєстраційними номерами контрагентів номер реєстрації Держкомтелерадіо України ставиться через дріб.

Реєстр договорів передбачає такі розділи:

№ п/п;

2) дата реєстрації договору;

3) номер договору;

4) найменування, місцезнаходження контрагента договору та код ЄДРПОУ

5) предмет договору;

6) ціна договору;

7) термін дії договору;

8) інформація щодо укладання додаткової угоди або розірвання договору;

9) примітка – додаткова інформація щодо виконання договору, його доповнення чи пролонгації, дебіторської чи кредиторської заборгованості тощо.

2.2.3 Після присвоєння договору з господарських питань відповідного номера структурний підрозділ, що супроводжує договір, передає один примірник договору (з візами посадових осіб Держкомтелерадіо України) до бухгалтерcької служби, інший примірник оригіналу договору – іншій стороні по договору.

Оригінал договору з інших питань (з візами посадових осіб Держкомтелерадіо України) після присвоєння відповідного номера зберігається в структурному підрозділі, що супроводжує договір, інший примірник оригіналу договору передається іншій стороні по договору.

Облік договорів має забезпечити створення документальної бази для аналізу причин невиконання договірних зобов'язань, розробки заходів щодо запобігання та усунення цих причин, а також можливість статистичної звітності про виконання договорів, сприяти правильному розгляду претензій та позовів контрагентів. Справа договору – це зібраний в окремій папці комплект документів, що стосуються конкретного договору.

2.2.4 Контроль за виконанням договору здійснюється структурним підрозділом, що супроводжує договір.

2.2.5 Своєчасна та повна оплата договору забезпечується бухгалтерською службою. У разі затримки бюджетного фінансування фінансово-економічна служба письмово доводить до відома керівника Держкомтелерадіо України інформацію про загрозу порушення виконання договірних зобов'язань.

2.3. Підстави для зміни або розірвання договору

2.3.1. Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом, та вчиняється в такій самій формі, що й договір, який змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Сторона, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, надсилає пропозицію щодо цього іншій стороні, у терміни, зазначені у такому договорі.

Сторона, яка одержала пропозицію про зміну або розірвання договору, повинна відповісти на неї. Якщо сторони не досягли згоди щодо зміни або розірвання договору, а також у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

Погодження та підписання змін до договору здійснюється в тому самому порядку, що й основного договору.

2.3.2. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною, а також в інших випадках, встановлених договором або законом.

2.3.3. У разі зміни договору зобов'язання сторін змінюються відповідно до змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо.

У разі розірвання договору зобов'язання сторін припиняються, про що робиться відмітка у журналі обліку договорів. 

2.4. Порядок приймання товарів, виконаних робіт, наданих послуг 

2.4.1. Приймання товарів здійснюється за накладною, а приймання робіт і послуг оформлюється двостороннім актом, який складається сторонами і є підставою для взаємних розрахунків.

Зі сторони Держкомтелерадіо України акт візується структурним підрозділом, що супроводжує договір, фінансово-економічним департаментом, бухгалтерською службою і юридичною службою та підписується Головою Держкомтелерадіо України (або одним із його заступників в разі покладання на нього в установленому порядку таких повноважень).

У разі необхідності, наказом Голови Держкомтелерадіо України для приймання товарів (робіт, послуг) може створюватись відповідна комісія.

2.4.2. Замовник у термін, встановлений договором, зобов'язаний направити виконавцю підписаний акт або вмотивовану відмову від приймання товарів (робіт, послуг). У випадку вмотивованої відмови замовника від приймання товарів (робіт, послуг) сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доробок, які виконуватимуться за рахунок виконавця у відповідні строки.

2.4.3. У договорі слід передбачити, що якщо в процесі виконання договору виявиться неминучість отримання негативного результату або недоцільність подальшого його виконання, виконавець зобов'язаний призупинити його виконання, негайно повідомивши про це замовника. У цьому випадку сторони зобов'язані у 30-денний або інший, обумовлений в договорі термін, розглянути питання про доцільність продовження виконання договору.

2.4.4. У випадку призупинення чи припинення виконання договору з ініціативи замовника, понесені виконавцем фактичні витрати на момент призупинення чи припинення виконання договору відшкодовуються замовником, якщо інше не передбачено договором.

2.4.5. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за договором сторони передбачають у договорі відповідальність як в межах діючого законодавства, так і додаткову, відповідно до досягнутої згоди. 

2.5. Фінансування та розрахунки за договором 

2.5.1. Фінансування договорів здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, розпорядником яких є Держкомтелерадіо України.

2.5.2. Підставою для фінансування договору є укладений договір.

2.5.3. Фінансування договору здійснюється на умовах, визначених у відповідному договорі за такими схемами:

1) попередня оплата у випадках, визначених законодавством;

2) оплата за результатами виконання договору;

3) поетапна оплата за результатами виконання окремих етапів, передбачених календарним планом, з можливим частковим авансуванням або без такого.

Конкретна схема фінансування визначається в договорі, враховуючи вимоги чинного законодавства.

2.5.4. Датою виконання зобов'язань за договором є дата підписання (затвердження) керівником Держкомтелерадіо України акта передавання-приймання за договором, якщо інше не передбачено договором.

2.5.5. Під час виконання договору сторони повинні погоджувати випадки перевищення витрат у порівнянні з договірною ціною, що має оформлюватись протоколом узгодження договірної ціни, який підписується сторонами на знак досягнутої згоди та є невід'ємною частиною договору.

2.5.6 У випадку дострокового виконання договору може передбачатись його дострокове прийняття і оплата за ціною, визначеною у договорі.

2.6. Відповідальність за ведення договірної роботи

2.6.1. Відповідальність за ведення договірної роботи: розроблення, погодження, укладення та виконання договорів, перевірку відповідності виконуваних робіт умовам укладених договорів (відповідність обсягу робіт, що виконуються, фактично виконаним роботам та державним будівельним нормам тощо), за правильність визначення форм оплати покладається на керівника структурного підрозділу, що супроводжує договір, з моменту підготовки проекту договору до повного його виконання.

Відповідальність за визначення та реалізацію фінансово-економічної політики з питань договірної діяльності, зокрема, за правильність визначення форм оплати, включення відповідних складових до цін на договірні роботи, контроль за надходженням до централізованих джерел фінансування запланованих коштів, своєчасність здійснення фінансових операцій покладається на фінансово-економічний департамент.

Відповідальність за відповідність договірних документів вимогам чинного законодавства та судовій практиці, покладається на юридичну службу.

2.6.2. Структурний підрозділ, що супроводжує договір, забезпечує належне виконання договору та контроль за виконанням договору іншою стороною, а також достовірність складання актів передавання-приймання отриманих товарів (робіт, послуг), що передбачає:

1) підтримку контактів зі стороною, доведення до її відома нормативних та інших документів з питань, що стосуються укладеного договору;

2) отримання від іншої сторони звітних матеріалів щодо договору та перевірку їх відповідності укладеному договору і відповідним законодавчим та нормативно-правовим актам;

3) здійснення контролю за термінами виконання договору та за термінами передачі до Держкомтелерадіо України звітних матеріалів відповідно до договору;

4) у разі поетапного виконання умов договору – участь у складанні акта передавання-приймання кожного етапу виконання договору, проведення аналізу виконаної впродовж етапу роботи і, у разі необхідності, підготовку висновків про недоцільність її продовження;

5) підготовка та надання іншій стороні інформації, необхідної для виконання умов договору;

6) підготовка та надання на вимогу керівництва Держкомтелерадіо України інформації щодо стану виконання умов договору;

7) проведення оцінки результатів виконаного договору;

8) ведення обліку договорів;

9) ведення справи кожного договору.

III. Порядок підготовки, укладання та виконання окремих видів договорів 

3.1. Особливість укладання договорів за результатами проведеної процедури закупівлі за державні кошти.

3.1.1 Річний план закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти, який затверджується відповідно до законодавства про державні закупівлі, є базовим планом щодо укладання договорів в Держкомтелерадіо України та затверджується головою тендерного комітету.

3.1.2 Якщо однією зі складових тендерної документації є основні умови, то вони обов'язково повинні бути включені до проекту договору про закупівлю.

3.1.2 Проект договору попередньо, перед проведенням процедури закупівлі, візується (кожна сторінка) структурним підрозділом, що супроводжує договір, і передається на розгляд та візування до структурного підрозділу, відповідального за фінансування цього договору, юридичної служби та інших заінтересованих структурних підрозділів.

3.1.3 Після проведення процедури закупівлі, визначення переможця та підписання виконавцем – суб'єктом господарювання двох примірників договору, останні передаються структурному підрозділу, що супроводжує договір, для подання на підпис керівництву Держкомтелерадіо України.

3.2. Порядок підготовки міжнародних договорів

3.2.1. Міжнародні договори України міжурядового та міжвідомчого характеру (далі – міжнародні договори) з відповідними державними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, до компетенції яких входять питання, що регулюються договорами (далі - інша сторона), розробляються в Держкомтелерадіо України в порядку, визначеному Законом України «Про міжнародні договори України», Положенням про порядок укладання, виконання та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.94 № 422, та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють питання у цій сфері.

3.2.2. Проект міжнародного договору готується (розглядається) сектором міжнародних зв'язків департаменту інформаційної політики з урахуванням пропозицій, наданих відповідними структурними підрозділами Держкомтелерадіо України, а юридична служба опрацьовує проект його тексту на відповідність вимогам законодавства.

3.2.3. Проект міжнародного договору готується в порядку визначеному цим Порядком, з урахуванням вимог встановлених законодавством.

3.2.4.Забезпечення дотримання і виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами, а також контроль за реалізацією прав, що випливають з договорів здійснює сектор міжнародних зв’язків Департаменту інформаційної політики.

Загальний нагляд за виконанням міжнародних договорів України їх сторонами здійснює Міністерство закордонних справ України.

Збереження текстів міжнародних договорів забезпечує Міністерство закордонних справ України. Воно здійснює функції депозитарію багатосторонніх міжнародних договорів, якщо відповідно до умов цих договорів такі функції покладені на Україну. Оригінали міжнародних договорів України або у відповідних випадках їх завірені у належний спосіб копії та офіційні переклади зберігаються у Міністерстві закордонних справ України.

Копії міжвідомчих договорів реєструються у відповідному журналі обліку, який зберігається в секторі міжнародних зв’язків та зберігаються в архіві Держкомтелерадіо України, а оригінали цих договорів у двотижневий строк з дня набрання ними чинності передаються до Міністерства закордонних справ України.

3.3. Укладання договорів на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

3.3.1. Після визначення виконавця науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт згідно з Законом України «Про здійснення державних закупівель» структурний підрозділ, що супроводжує договір, забезпечує укладання договору відповідно до цього Порядку.

3.3.2. Проект договору про виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт готується структурним підрозділом, що супроводжує договір, відповідно до Тематики науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, схваленої рішенням Колегії Держкомтелерадіо України та затвердженої наказом Голови Держкомтелерадіо України.

3.3.3. Після візування проекту договору в порядку, визначеному цим Порядком, структурний підрозділ, що супроводжує договір, подає його разом з Технічним завданням на науково-дослідну та дослідно-конструкторську роботу на підпис Голові Держкомтелерадіо України (або одному із його заступників в разі покладання на нього в установленому порядку таких повноважень).

3.4. Укладання трудового договору (контракту) з керівником державного підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України

3.4.1. Наймання на роботу керівника підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління Держкомтелерадіо України (далі – підприємство), здійснюється шляхом укладання з ним контракту відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності», Положення про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.93 № 203, постанови Кабінету Міністрів України від 02.08.95 № 597 «Про типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності» та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання у цій сфері.

3.4.2. Контракт з керівником підприємства укладається, переукладається або продовжується у разі:

а) закінчення терміну дії контракту;

б) звільнення попереднього та призначення наступного керівника підприємства;

в) перетворення державного підприємства у відкрите акціонерне товариство або іншу форму господарювання.

3.4.3. Проект контракту з керівником підприємства готується відділом кадрової роботи та державної служби та подається на підпис Голові Держкомтелерадіо України (або одному із його заступників в разі покладання на нього в установленому порядку таких повноважень) після проходження візування в порядку, визначеному цим Порядком.

IV. Порядок ведення претензійної роботи 

4.1. Порядок пред’явлення претензій 

4.1.1. У разі невиконання або неналежного виконання іншою стороною умов договору керівник структурного підрозділу, який супроводжує договір, невідкладно вносить письмові пропозиції юридичній службі про проведення претензійної роботи та надає всі необхідні для цього документи.

4.1.2. За наявності підстав та обґрунтованості вимог матеріали для пред’явлення претензії передаються юридичній службі, яка готує претензію за участю відповідних структурних підрозділів Держкомтелерадіо України.

4.1.3. У претензії зазначаються:

а) повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та підприємства, яким претензія пред’являється; дата пред’явлення і номер претензії;

б) обставини, на підставі яких пред’явлено претензію; докази, що підтверджують ці обставини; посилання на відповідні нормативні акти;

в) вимоги заявника;

г) сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці; платіжні реквізити заявника претензії;

д) перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів.

Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Документи, які є у іншої сторони договору можуть не додаватись до претензії із зазначенням про це у претензії. До претензії про сплату грошових коштів може додаватися платіжна вимога-доручення на суму претензії.

4.1.4. Претензія підписується Головою Держкомтелерадіо України або одним із його заступників, в разі покладання на нього в установленому порядку таких повноважень, реєструється в журналі обліку претензій, згідно з додатком 3 до цього Порядку, та надсилається адресатові рекомендованим листом чи вручається під розписку.

4.1.5. Структурний підрозділ, що супроводжував договір, та юридична служба здійснюють контроль за своєчасним надходженням відповідей від підприємств, яким були пред’явлені претензії.

У разі необхідності може бути надіслано нагадування про прискорення надання відповіді на претензію, яке підписується в тому ж порядку, що і сама претензія.

4.1.6. Претензія має бути розглянута відповідачем у місячний строк з дня її одержання, якщо інше не визначене законодавством.

4.1.7. Про фактичне задоволення претензійних вимог юридична служба здійснює запис в журналі обліку претензій.

4.1.8. Якщо претензія відповідачем відхилена повністю або частково без належних підстав, залишена без відповіді, юридична служба вживає заходів щодо підготовки позову.

4.1.9. Для підготовки юридичною службою претензій чи позовів, структурний підрозділ, що супроводжує договір, має надати усі необхідні для цього документи. 

4.2. Порядок розгляду претензій, пред’явлених до Держкомтелерадіо України

4.2.1. Голова Держкомтелерадіо України або один із його заступників при надходженні претензій розглядає їх і надсилає на перевірку відповідному структурному підрозділу та юридичній службі для виконання.

4.2.2. При перевірці матеріалів претензії слід з’ясувати такі обставини:

 • наявність всіх документів, що підтверджують обґрунтованість претензії;
 • правильність складання розрахунку;
 • наявність правових підстав для визнання чи відхилення претензії.

4.2.3. Якщо до претензії не додані всі документи, необхідні для її розгляду, вони витребовуються у заявника із зазначенням строку їх подання, який не може бути менше п’яти днів, не враховуючи часу поштового обігу. При цьому перебіг строку розгляду претензії зупиняється до одержання витребуваних документів чи закінчення строку їх подання. Якщо витребувані документи у встановлений строк не надійшли, претензія розглядається за наявними документами.

Претензія розглядається в місячний строк, який обчислюється з дня одержання претензії.

Витребувані додаткові документи повинні бути такими, що дійсно необхідні для розгляду претензії і відсутні у Держкомтелерадіо України.

Якщо у встановлений строк відомості чи документи не одержані, претензія розглядається за наявними документами.

4.2.4. Після первинної правової оцінки претензійні матеріали передаються юридичною службою у відповідні підрозділи для надання висновку по суті претензійних вимог. Матеріали передаються під розписку через канцелярію.

4.2.5. Структурний підрозділ, який отримав претензійні матеріали, повинен перевірити їх та надати письмовий висновок щодо обґрунтованості претензійних вимог. У разі необхідності, структурний підрозділ проводить звірку розрахунків, службову перевірку та інші дії, що забезпечують врегулювання спору в претензійному порядку.

Висновок, підтверджений відповідними документами, з претензійними матеріалами передається в юридичну службу.

4.2.6. Юридична служба з урахуванням висновку готує проект відповіді про відхилення або визнання (повне, часткове) претензії.

4.2.7. У проекті відповіді про відмову в задоволенні претензії повинні бути вказані мотиви, з яких претензія відхиляється, з посиланням на відповідні нормативні акти. До нього додаються, у необхідних випадках, документи, що спростовують претензійні вимоги повністю або частково.

4.2.8. При відмові в задоволенні претензії заявнику повертаються подані до неї оригінали документів.

4.2.9. У проекті відповіді про визнання претензії визначається строк і спосіб її задоволення (перерахування суми заборгованості, зміна продукції тощо). Голові Держкомтелерадіо України надається письмовий висновок юридичної служби та необхідні документи, що підтверджують підстави задоволення претензійних вимог.

4.2.10. Відповідь на претензію, після візування керівником відповідного структурного підрозділу, головним бухгалтером та керівником юридичної служби, підписується Головою Держкомтелерадіо України (або одним із його заступників в разі покладання на нього в установленому порядку таких повноважень) та надсилається рекомендованим листом чи вручається під розписку.

4.2.11. Залишення претензії без відповіді не допускається.

4.2.12. У разі задоволення Держкомтелерадіо України претензійних вимог заявника, відповідний структурний підрозділ надає юридичній службі копію підтвердження задоволення претензійних вимог (в залежності від способу задоволення претензійних вимог – платіжне доручення, документ про відправлення матеріальних цінностей тощо).

4.2.13. Претензія з копією відповіді та доказами її відправлення (квитанція про рекомендований лист чи розписка про вручення) залишаються в юридичній службі.

4.2.14. Результати розгляду вносяться в журнал обліку претензій, пред’явлених до Держкомтелерадіо України, згідно з додатком 4 до цього Порядку. 

V. Ведення позовної роботи 

5.1. Порядок підготовки позовних заяв 

5.1.1. Позовна робота, включаючи підготовку матеріалів для пред’явлення позовів та відзивів на них, здійснюється юридичною службою за участю структурних підрозділів, до повноважень яких належать питання, що потребують вирішення в судовому порядку.

5.1.2. Юридична служба дає правову оцінку документів, переданих їй відповідним структурним підрозділом щодо їх обґрунтованості і законності, та в процесі підготовки позовної заяви має право вимагати від нього матеріали, необхідні для пред’явлення позову.

Якщо переданих документів виявляється недостатньо або вони будуть оформлені неналежним чином, юридична служба зобов’язана у письмовому висновку встановити строк для усунення недоліків.

У разі, коли структурний підрозділ не передав необхідні документи, юридична служба повинна повідомити Голову Держкомтелерадіо України, який має право накласти стягнення на винних осіб у відповідності з чинним законодавством.

5.1.3. Позовна заява, оформлена відповідно до вимог законодавства, з доданням усіх необхідних доказів (в т.ч. платіжне доручення про сплату судового збору) підписується Головою Держкомтелерадіо України (або одним із його заступників у разі покладання на нього в установленому порядку таких повноважень), реєструється в журналі обліку позовних заяв, який ведеться юридичною службою згідно з додатком 5 до цього Порядку, а також в загальному відділі управління документообігу та матеріально-технічного забезпечення (далі – загальний відділ) як вихідна кореспонденція та надсилається до суду (копія відповідачеві) рекомендованим або цінним листом. 

5.2. Форма і зміст позовної заяви

(в порядку ст.ст. 119, 120 Цивільного процесуального кодексу України ) 

5.2.1. Позовна заява подається в письмовій формі.

5.2.2. Позовна заява повинна містити:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) ім’я (найменування) позивача і відповідача, а також ім’я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв’язку, якщо такі відомі;

3) зміст позовних вимог;

4) ціну позову щодо вимог майнового характеру;

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;

6) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування;

7) перелік документів, що додаються до заяви.

5.2.3. Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її подання.

5.2.4. Позовна заява повинна відповідати іншим вимогам, встановленим законом.

5.2.5. До позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору.

5.2.6. До позовної заяви, що подається у випадках, визначених частиною третьою статті 118 цього Кодексу, мають бути додані копії ухвали про відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу або ухвали про скасування судового наказу.

5.2.7. У разі пред’явлення позову особами, які діють на захист прав, свобод та інтересів іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.

5.2.8. Якщо позовна заява подається представником позивача, до позовної заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження.

5.2.9. Позовна заява, подана після забезпечення доказів або позову, повинна містити, крім зазначеного у частині другій цієї статті, відомості про забезпечення доказів або позову.

5.2.10. Позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.

5.2.11. Правила цієї статті щодо подання копій документів не поширюються на позови, що виникають з трудових правовідносин, а також про відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину чи каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду. 

5.3. Форма і зміст позовної заяви

(в порядку ст.ст. 54, 56 Господарського процесуального кодексу України) 

5.3.1. Позовна заява подається до господарського суду в письмовій формі і підписується повноважною посадовою особою позивача або його представником, прокурором чи його заступником, громадянином – суб'єктом підприємницької діяльності або його представником.

5.3.2. Позовна заява повинна містити:

1) найменування господарського суду, до якого подається заява;

2) найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові за його наявності для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), ідентифікаційні коди суб’єкта господарської діяльності за їх наявності (для юридичних осіб) або індивідуальні ідентифікаційні номери за їх наявності (для фізичних осіб – платників податків);

2-1) документи, що підтверджують за громадянином статус суб'єкта підприємницької діяльності;

3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; суми договору (у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів);

4) зміст позовних вимог; якщо позов подано до кількох відповідачів, – зміст позовних вимог щодо кожного з них;

5) виклад обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги; зазначення доказів, що підтверджують позов; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; законодавство, на підставі якого подається позов;

6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися;

7) відомості про вжиття запобіжних заходів відповідно до розділу V1 Господарського процесуального кодексу;

8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви.

У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, якщо вони необхідні для правильного вирішення спору.

5.3.3. Позивач, прокурор чи його заступник зобов’язані при поданні позову надіслати сторонам копії позовної заяви та доданих до неї документів, якщо цих документів у сторін немає.

Такий самий обов’язок покладається на позивача у разі залучення господарським судом до участі у справі іншого відповідача, заміни господарським судом неналежного відповідача.

5.4. Форма і зміст позовної заяви

(в порядку ст. 106 Кодексу адміністративного судочинства України) 

5.4.1. У позовній заяві зазначаються:

1) найменування адміністративного суду, до якого подається позовна заява;

2) ім’я (найменування) позивача, поштова адреса, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

3) ім’я (найменування) відповідача, посада і місце служби посадової чи службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі відомі;

4) зміст позовних вимог згідно з частиною третьою статті 105 цього Кодексу і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів, – зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;

5) у разі необхідності – клопотання про звільнення від сплати судового збору; про звільнення від оплати правової допомоги і забезпечення надання правової допомоги, якщо відповідний орган відмовив особі у забезпеченні правової допомоги; про призначення судової експертизи; про витребування доказів; про виклик свідків; заява про поновлення строку звернення до адміністративного суду тощо;

6) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

5.4.2. На підтвердження обставин, якими обґрунтовуються позовні вимоги, позивач надає докази, а в разі неможливості – зазначає докази, які не може самостійно надати, із зазначенням причин неможливості подання таких доказів.

5.4.3. До позовної заяви додаються її копії та копії всіх документів, що приєднуються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб, крім випадків подання адміністративного позову суб’єктом владних повноважень. Суб’єкт владних повноважень при поданні адміністративного позову зобов’язаний додати до позовної заяви доказ надіслання рекомендованим листом з повідомленням про вручення відповідачу і третім особам копії позовної заяви та доданих до неї документів. До позовної заяви додається також документ про сплату судового збору, крім випадків, коли його не належить сплачувати.

5.4.4. Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її підписання.

5.4.5. Якщо позовна заява подається представником, то у ній зазначаються ім’я представника, його поштова адреса, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є. Одночасно з позовною заявою подається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника.

5.5. Порядок підготовки відзивів на пред’явлені позови 

5.5.1. При необхідності юридична служба передає пред’явлену позовну заяву у відповідний структурний підрозділ, який в 5-денний строк зобов’язаний надати висновок та необхідні документи по суті позовних вимог.

5.5.2. Підготовка заперечення у цивільному судочинстві

(в порядку ст. 128 Цивільного процесуального кодексу України)

Після одержання копій ухвали про відкриття провадження у справі і позовної заяви відповідач має право подати суду письмове заперечення проти позову із зазначенням доказів, що підтверджують його заперечення.

Відповідач може заперечувати проти позову, посилаючись на незаконність вимог позивача, їх необґрунтованість, відсутність у позивача права на звернення до суду або наявність перешкод для відкриття провадження у справі.

Заперечення проти позову можуть стосуватися всіх заявлених вимог чи їх певної частини або обсягу.

5.5.3. Підготовка відзиву у господарському судочинстві

(в порядку ст. 59 Господарського процесуального кодексу України)

На основі одержаних документів юридична служба готує мотивований відзив та разом з усіма документами, що підтверджують заперечення проти позову, подає до господарського суду, а також надсилає копію відзиву позивачу, іншим відповідачам, прокурору (у разі його участі у справі).

Відзив підписується повноважною особою відповідача або його представником.

Відзив повинен містити:

 • найменування позивача і номер справи; мотиви повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на законодавство, а також докази, що обґрунтовують відхилення позовної вимоги; перелік документів та інших доказів, що додаються до відзиву (у тому числі про надіслання копій відзиву і доданих до нього документів позивачеві, іншим відповідачам, прокурору).

До відзиву, підписаного представником відповідача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника відповідача.

5.5.4. Підготовка заперечень в адміністративному судочинстві здійснюється в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України.

5.5.5. Про надходження грошових сум за претензіями, визнаними відповідачами за рішеннями суду, а також про перерахування сум у випадках визнання претензій та грошових стягнень за рішеннями суду бухгалтерська служба повідомляє юридичну службу, про що вносяться відповідні відмітки в журнали обліку претензій та позовних заяв.

VI. Аналіз ведення претензійних та позовних матеріалів 

6.1. Юридична служба аналізує стан претензійно-позовної роботи за місяць, півроку та за рік. Структурні підрозділи, в разі необхідності, надають необхідні для цього дані.

6.2. Результати аналізу претензійно-позовної роботи юридичною службою викладаються письмово з цифровими даними та може здійснюватись шляхом наведення найхарактерніших претензій, позовів, причин та умов їх виникнення.

6.3. Результати аналізу претензійно-позовної роботи за півроку та за рік подаються Голові Держкомтелерадіо України.

VII. Порядок здійснення контролю за виконанням Розділів IV, V 

та зберігання претензійних і позовних матеріалів 

7.1. Претензійні та позовні матеріали, в т.ч. процесуальні документи (ухвали, повістки, накази, постанови тощо), одержані Держкомтелерадіо України поштою або наручно (від уповноваженої особи) реєструються в загальному відділі як вхідна кореспонденція у день одержання або в перший робочий день, у разі надходження їх у неробочий час, і того ж дня передаються на розгляд Голові Держкомтелерадіо України або його заступнику, а копії – юридичній службі.

7.2. Працівник загального відділу, який приймає кореспонденцію, що надійшла, повинен до претензійних та позовних матеріалів додати конверт (за яким можна встановити адресу відправника, час відправлення документу тощо), що може бути єдиним доказом своєчасної чи несвоєчасної їх відправки.

7.3. При реєстрації претензій чи позовних заяв працівник загального відділу перевіряє наявність усіх додатків, зазначених у супровідному листі. При відсутності або невідповідності зазначених додатків працівниками загального відділу складається про це відповідний акт за підписом не менше 3-х осіб.

7.4. Загальний відділ після реєстрації претензії чи позовної заяви і резолюції Голови Держкомтелерадіо України або його заступника в той же день передає ці документи в юридичну службу, яке здійснює їх первинну правову оцінку та формує справу.

Ведення журналів обліку претензій та позовних заяв, пред’явлених Держкомтелерадіо України та до нього, хід їх розгляду та виконання за зразками, наведеними в додатках 3, 4, 5, 6 до цього Порядку, здійснюється юридичною службою письмово.

7.5. Претензійні та позовні документи Держкомтелерадіо України і ті, що надійшли до нього, зберігаються в юридичній службі в окремих папках.

7.6. Закінчені претензійні та позовні матеріали зберігаються юридичною службою протягом трьох років до передачі їх на збереження в архів. Ці матеріали підшиваються у відповідні папки в тій послідовності, у якій вони були зареєстровані.

Додатки до Порядку ведення договірної та претензійно-позовної роботи дивитись тут


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux