Наказ Держкомтелерадіо
від 05 квітня 2017 р. № 262
Київ
Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 960 від 24.10.2018
№ 396 від 15.05.2019}

Відповідно до частини третьої статті 28-1 Закону України «Про видавничу справу» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, що додається.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 960 від 24.10.2018}

3. Державній фіскальній службі розробити спеціальний програмно-інформаційний комплекс для забезпечення взаємодії Державного комітету телебачення і радіомовлення та Державної фіскальної служби під час здійснення контролю за ввезенням видавничої продукції відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності через 30 днів з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 5 квітня 2017 р. № 262


Порядок видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України (далі – дозвіл), крім видавничої продукції, що ввозиться громадянами в ручній поклажі або супроводжуваному багажі загальною кількістю не більше 10 примірників.

2. Ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України (далі – видавнича продукція), здійснюється на дозвільній основі.

Видача (відмова у видачі, анулювання) дозволу здійснюється Держкомтелерадіо.

3. Заява про видачу дозволу за формою згідно з додатком 1 подається суб’єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою):

 • у паперовій формі особисто або поштовим відправленням адміністратору центру надання адміністративних послуг;
 • в електронній формі Держкомтелерадіо через Єдиний державний портал адміністративних послуг, оформлена згідно з вимогами законів у сфері електронних документів.

Якщо документи подаються особисто, пред’являється паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України або паспортний документ іноземця. У разі подання документів представником додатково подається документ, що засвідчує його повноваження.

Суб’єкт господарювання подає заяву про видачу дозволу та документи центру надання адміністративних послуг за своїм місцезнаходженням або місцем провадження діяльності.

Заява про видачу дозволу реєструється Держкомтелерадіо в день її надходження.

Після отримання заяви та інших документів, необхідних для видачі дозволу, Держкомтелерадіо перевіряє повноту та правильність їх оформлення, а також відповідність змісту видавничої продукції критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, які затверджуються наказом Держкомтелерадіо, та в разі відсутності зауважень видає суб’єкту господарювання дозвіл у спосіб, визначений пунктом 8 цього Порядку.

{Абзац сьомий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 396 від 15.05.2019}

4. Для отримання дозволу суб’єкт господарювання подає такі документи:

 • заяву про видачу дозволу, в якій зазначаються повна назва видання мовою оригіналу та українською мовою, країна-виробник, рік виходу у світ, кількість примірників, що ввозяться на митну територію України;
 • один примірник оригіналу видання, що ввозиться;

{Абзац третій пункту 4 в редакції Постанови КМ № 396 від 15.05.2019}

 • оригінал або нотаріально засвідчену в установленому порядку копію угоди, укладеної з власником прав на видання, що підтверджує надання права на розповсюдження видавничої продукції на території України, разом з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально;
 • рецензію, складену державною мовою фахівцем (експертом), щодо оцінки та характеристики змісту видання, засвідчену підписом власника прав на видання.

Зазначений перелік документів, що подаються суб’єктом господарювання, є вичерпним.

5. У разі виявлення ознак невідповідності видавничої продукції критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, документи, необхідні для видачі дозволу на ввезення, передаються на розгляд експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України (далі – експертна рада).

За результатами аналізу та оцінки поданого видання експертна рада надає Держкомтелерадіо висновок про віднесення видавничої продукції до такої, яка дозволена або не дозволена до розповсюдження на території України.

Висновок про віднесення видавничої продукції до такої, яка дозволена або не дозволена до розповсюдження на території України, є підставою для видачі (відмови у видачі) дозволу.

6. Видача (надання відмови у видачі) дозволу здійснюється безоплатно протягом 10 календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для видачі дозволу, до Держкомтелерадіо.

7. Підставою для відмови у видачі дозволу є:

 • подання суб’єктом господарювання не в повному обсязі пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з переліком, визначеним у пункті 4 цього Порядку;
 • виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;
 • негативний висновок експертної ради.

Відмова у видачі дозволу з підстав, не передбачених цим пунктом, не допускається.

Держкомтелерадіо повідомляє суб’єкту господарювання у паперовій формі через центр надання адміністративних послуг про відмову у видачі дозволу за формою згідно з додатком 3.

8. У день прийняття рішення про видачу (відмову у видачі) дозволу вноситься відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України.

Відомості з реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України, Держкомтелерадіо з використанням спеціального програмно-інформаційного комплексу передає до інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів у режимі реального часу.

9. У разі усунення суб’єктом господарювання причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу, повторний розгляд документів здійснюється Держкомтелерадіо у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня отримання відповідної заяви суб’єкта господарювання, документів, необхідних для видачі дозволу, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу.

У разі повторного розгляду документів не допускається відмова у видачі дозволу з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні заявнику (за винятком неусунення чи усунення не в повному обсязі заявником причин, що стали підставою для попередньої відмови).

10. Держкомтелерадіо анулює дозвіл з таких підстав:

 • звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу за формою згідно з додатком 4;
 • наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації;
 • наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;
 • негативний висновок експертної ради.

Рішення Держкомтелерадіо про анулювання дозволу повинно містити перелік та опис підстав (обґрунтування) анулювання дозволу.

Держкомтелерадіо надсилає копію рішення про анулювання дозволу не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття.

Дія дозволу припиняється через 10 робочих днів з дня прийняття Держкомтелерадіо рішення про його анулювання.

Про анулювання дозволу вносяться відповідні записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України.

11. Держкомтелерадіо може звернутися до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у вигляді анулювання дозволу за наявності хоча б однієї з таких підстав:

 • встановлення факту подання в заяві про видачу дозволу та документах, що додаються до неї, недостовірних відомостей;
 • здійснення суб’єктом господарювання певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано дозвіл, з порушенням вимог законодавства, щодо яких дозвільний орган видавав припис про їх усунення з наданням достатнього часу для їх усунення.

12. Рішення про анулювання дозволу може бути оскаржено в адміністративному суді.

Днем поновлення безпідставно анульованого дозволу є день внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України, які повинні бути виконані не пізніше наступного дня після отримання судового рішення про скасування рішення Держкомтелерадіо про анулювання дозволу.

Строк дії безпідставно анульованого дозволу продовжується на строк, протягом якого він вважався анульованим.

13. Днем видачі (відмови у видачі) дозволу вважається останній день передбаченого законом строку розгляду заяви Держкомтелерадіо.

14. Дозвіл видається на кожну назву видання, що ввозиться на митну територію України, на строк дії угоди, укладеної з власником прав на видання, що підтверджує право на розповсюдження видавничої продукції на території України, але не більше п’яти років.

У разі завершення зазначеного строку суб’єкт господарювання у разі потреби повторно подає Держкомтелерадіо документи згідно з переліком, визначеним у пункті 4 цього Порядку.

15. Документи, необхідні для видачі дозволу, зберігаються в Держкомтелерадіо відповідно до встановленого законодавством строку.

Додаток 1

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 15 травня 2019 р. № 396)

ЗАЯВА 

про видачу дозволу

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 396 від 15.05.2019}

{Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ № 396 від 15.05.2019}

Додаток 3
до Порядку

ВІДМОВА 

у видачі дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 396 від 15.05.2019}

Додаток 4
до Порядку

ЗАЯВА 

про анулювання дозволу

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 396 від 15.05.2019}

{Зміни втратили чинність на підставі Постанови КМ № 960 від 24.10.2018}


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux