Рішення колегії від 24.12.2013 № 11/48 "Про стан фінансової дисципліни на підприємствах, в установах та організаціях сфери управління Держкомтелерадіо України за результатами внутрішніх аудитів, проведених у 2013 році"
опубліковано 27 грудня 2013 року о 12:21

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Р І Ш Е Н Н Я К О Л Е Г І Ї

 

24 грудня 2013 р. м. Київ № 11/48

 

 

Про стан фінансової дисципліни

на підприємствах, в установах

та організаціях сфери управління

Держкомтелерадіо України за

результатами внутрішніх аудитів,

проведених у 2013 році

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан фінансової дисципліни на підприємствах, в установах та організаціях сфери управління Держкомтелерадіо України (далі – підвідомчі підприємства), колегія зазначає про неналежне ведення фінансово-господарської діяльності державними підприємствами видавничої галузі, зокрема, Державним спеціалізованим видавництвом «Вища школа», Державним спеціалізованим видавництвом «Техніка», Державним спеціалізованим видавництвом «Музична Україна» та Всеукраїнським державним багатопрофільним видавництвом «Карпати», що були охоплені внутрівідомчим контролем Держкомтелерадіо України у 2013 році.

Так, відповідно до проведених протягом 2013 року аудиторських досліджень зазначених вище підвідомчих підприємств встановлено порушень фінансової дисципліни на суму понад 4,8 млн. грн., з них порушень, що призвели до втрат, на суму 150,0 тис. грн. Загалом сума встановлених порушень за результатами аудиторських перевірок, що проведені у 2013 році, порівняно з минулорічними показниками збільшилась в 1,5 рази, що є тривожним фактором і свідчить про наявність суттєвих негараздів у державному секторі сфери управління Держкомтелерадіо України.

Аудиторськими дослідженнями встановлено порушення ведення бухгалтерського обліку видавництвами «Вища школа», «Техніка», «Музична Україна» та «Карпати» на загальну суму понад 2,7 млн. грн. (це, насамперед, завищення поточних зобов’язань через відсутність документального підтвердження кредиторської заборгованості; наявність в складі загальної кредиторської заборгованості зобов’язань із закінченим терміном позовної давності на суму 1,1 млн. грн.; завищення активів внаслідок відсутності обґрунтування витрат, віднесених до витрат наступних звітних періодів, на суму понад 500 тис. грн.; не відображення в бухгалтерському обліку дебіторської заборгованості; заниження та завищення кредиторської заборгованості, що призвело до викривлення фінансової звітності, невідображення в балансі підприємства нерухомого майна (4-х поверхової будівлі) через її нульову вартість тощо), порушення вимог тендерного законодавства на суму 1,5 млн. грн., необґрунтоване здійснення витрат коштів внаслідок завищення загальновидавничих витрат, включення до поліграфічних послуг податку на додану вартість та завищення витрат на папір, що призвело до завищення вартості видань за програмою «Українська книга» на суму понад 400 тис. грн. та інші порушення.

Аудиторськими перевірками встановлено, що на всіх перевірених об’єктах в порушення пункту 3 Порядку використання коштів, вивільнених від оподаткування у зв’язку з наданням відповідно до пунктів 15, 17-19 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України пільг з податку на прибуток підприємств, вивільнені від оподаткування кошти в бухгалтерському обліку на окремому субрахунку рахунку «Цільове фінансування і цільові надходження» не відображаються.

Проведені аудиторські дослідження засвідчили, що типовим порушенням на підвідомчих підприємствах є порушення, пов’язані з оплатою праці: безпідставне нарахування заробітної плати; нарахування коштів за відсутності трудових угод та актів виконаних робіт; зайві витрати коштів на оплату праці внаслідок надання відпусток працівникам із порушенням чинного законодавства; невідповідність нарахованої заробітної плати встановленим посадовим окладам, що призвело до переплати коштів; безпідставне понесення витрат на сплату дубльованих охоронних та юридичних послуг; недотримання законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати та переплата коштів при нарахуванні індексації грошових доходів працівникам підприємств; невідповідність нарахованої заробітної плати фактично відпрацьованому часу, переплата індексації грошових доходів працівникам тощо.

Аналіз Звітів про виконання фінансових планів перевірених підприємств засвідчив суттєві відхилення фактичних значень від планових, що вказує на необґрунтоване формування планових значень основних фінансових показників, а саме - неврахування значень попереднього року під час складання фінансового плану поточного року, що є недотриманням вимог Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств та призводить до викривлення результатів роботи підприємств у поточному періоді.

Аудиторськими дослідженнями встановлено також порушення вимог законодавства під час оформлення підвідомчими підприємствами правоустановчих документів, низький рівень підготовки та оформлення договорів, укладання їх з порушенням законодавства, видання наказів по підприємствах, більшість з яких не мають посилання на норми законодавства, та інші порушення.

Проведений аналіз фінансової звітності підвідомчих підприємств засвідчив, що не всі підприємства надають органу управління фінансову звітність, що унеможливлює своєчасно встановити і мінімізувати ризики, пов’язані з діяльністю таких підприємств. Крім того, в поданій звітності має місце невідповідність даних фінансової звітності фактичним показникам: невідповідність зазначеного в фінансовій звітності розміру статутного капіталу установчим документам; відсутність документального підтвердження зазначеного статутного капіталу; відсутність підтвердження даних фінансової звітності за статтею «Інші необоротні активи»; наявність непідтверджених обсягів незавершеного виробництва; наявність від’ємного значення в статті «Цільове фінансування», що суперечить інструктивним документам; зазначення у звітності операцій за статтею «Вилучений капітал», тоді як такі операції проводяться виключно акціонерними товариствами, та інші невідповідності.

Колегія зазначає, що, незважаючи на проведену протягом 2013 року активну роботу з організації і контролю за оформленням підвідомчими підприємствами речових прав, проблемні питання, пов’язані з оформленням прав на державне нерухоме майно та земельні ділянки, надані юридичним особам в постійне користування, більшістю підвідомчих підприємств ще не розв’язані.

Також колегія констатує, що, незважаючи на те, що впродовж 2013 року вжито заходів щодо вдосконалення роботи внутрішнього аудиту Держкомтелерадіо України, основним завданням якого є виявлення за результатами проведених аудитів системних порушень і недоліків на підвідомчих підприємствах, з’ясування і мінімізація ризиків, які негативно впливають на процеси, пов’язані з використанням державних ресурсів, запровадження заходів щодо упередження та запобігання порушенням бюджетного та господарського законодавства, відсоток охоплення контрольними заходами внутрішнього аудиту підвідомчих підприємств через функціонування однієї аудиторської бригади управління залишається низьким.

Враховуючи зазначене, з метою посилення рівня фінансової дисципліни, ефективного використання бюджетних коштів і державного майна колегія

УХВАЛИЛА:

 

1. Інформацію про стан фінансової дисципліни на підвідомчих підприємствах за результатами проведених у 2013 році внутрішніх аудитів взяти до відома.

2. Звернути увагу керівників підвідомчих підприємств на персональну відповідальність за дотримання норм фінансового та бюджетного законодавства, а також на те, що недотримання вимог законодавства та незабезпечення виконання в установлені строки законних вимог контролюючих органів передбачає кримінальну і адміністративну відповідальність та є підставою для розгляду питання про відповідність займаній посаді керівника бюджетної установи або розірвання контракту з керівником державного підприємства.

3. Керівникам підвідомчих підприємств:

забезпечити повне усунення виявлених внутрішнім аудитом та зовнішнім державним фінансовим контролем порушень і недоліків у веденні фінансово-господарської діяльності та вжити вичерпних заходів щодо недопущення їх у подальшій роботі;

щоквартально, до 10 числа місяця наступного за звітним кварталом, надавати управлінню внутрішнього аудиту інформацію з підтверджуючими документами про стан усунення виявлених внутрівідомчим контролем та органами зовнішнього фінансового контролю порушень і недоліків;

забезпечити дотримання норм законів України «Про здійснення державних закупівель», «Про оренду державного та комунального майна», «Про управління об’єктами державної власності», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про відпустки», Бюджетного, Податкового, Господарського кодексів України, Кодексу законів про працю України тощо та посилити відповідальність за дотримання фінансової дисципліни;

забезпечити своєчасне подання до органу управління фінансової звітності з обов’язковим додаванням до неї Пояснювальної записки, та, у разі необхідності, підтверджувати дані оборотно-сальдовими відомостями та іншими підтверджуючими документами;

протягом 2014 року продовжити роботу щодо державної реєстрації прав власності на будівлі, споруди та інші об’єкти нерухомого майна, речові права на які не зареєстровано; оформлення прав постійного користування земельними ділянками, які використовуються без документів, що посвідчують право користування ними, та своєчасно інформувати про проблемні питання орган управління для здійснення заходів реагування.

4. Управлінню внутрішнього аудиту (Степанова Н.В.):

підвищити рівень охоплення контрольними заходами підвідомчих підприємств;

тримати на постійному контролі стан усунення порушень і недоліків, що мають місце на підвідомчих Держкомтелерадіо України підприємствах, та здійснювати щоквартальний аналіз інформації до повного усунення наявних в системі порушень і недоліків фінансової дисципліни;

продовжити роботу з отримання документів від юридичних осіб, органів виконавчої влади, у тому числі реєстраційних, для скасування розбіжностей щодо даних про юридичних осіб сфери управління Держкомтелерадіо України, доповнених Державною службою статистики, з фактичними даними та приведення їх у відповідність з даними ЄДРПОУ;

продовжити контроль за оформленням підвідомчими підприємствами речових прав на нерухоме майно та надані в постійне користування земельні ділянки;

з метою мінімізації порушень, що мають місце під час використання державного майна та бюджетних коштів, розробити заплановані на 2014 рік Порядки та Методичні рекомендації, а також підготувати і направити на підвідомчі підприємства відповідні роз’яснення та оглядові листи.

5. Фінансово-економічному департаменту (Бартош Н.В.), департаменту видавничої справи і преси (Кононенко О.А.) посилити контроль за використанням коштів, що спрямовуються підприємствам за бюджетною програмою «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга», та здійснювати аналіз витрат на предмет їх відповідності чинному законодавству.

6. Фінансово-економічному департаменту (Бартош Н.В.):

взяти на контроль своєчасне подання фінансової звітності підприємствами, установами та організаціями сфери управління Держкомтелерадіо України та забезпечувати з метою оперативного реагування на наявні проблеми і недоліки у діяльності підвідомчих підприємств її регулярний аналіз на предмет відповідності поданих даних;

з метою недопущення викривлення показників діяльності підвідомчих підприємств вдосконалити підходи до затвердження фінансових планів підприємств державного сектору, що проводиться у відповідності до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств.

7. Департаменту видавничої справи і преси (Кононенко О.А.) в тижневий термін розробити план-графік презентацій у 2014 році роботи державних видавництв та підготувати проект відповідного наказу.

8. Фінансово-економічному департаменту (Бартош Н.В.), департаменту телебачення і радіомовлення (Абрамов С.О.), департаменту видавничої справи і преси (Кононенко О.А.), управлінню внутрішнього аудиту (Степанова Н.В.) та юридичному відділу (Новікова Д.В.) в межах повноважень:

активізувати поточний контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів і збереженням державного майна;

продовжити роботу з надання роз’яснень та методологічної допомоги підвідомчим підприємствам з питань використання коштів, фінансової дисципліни, управління майном тощо.

9. Ректорові Укртелерадіопресінституту Правденку С.М. під час підготовки проекту Навчального плану підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті на 2014-2015 навчальний рік передбачити підвищення кваліфікації відповідних категорій фахівців підвідомчих підприємств із залученням кваліфікованих викладачів профільних міністерств і відомств.

10. Контроль за виконанням цього рішення колегії покласти на Голову Держкомтелерадіо України.

 

 

Голова колегії О. В. Курдінович

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux