Рішення колегії Держкомтелерадіо від 19.12.2017 №7/19 "Про стан фінансової дисципліни на підприємствах, в установах та організаціях сфери управління Держкомтелерадіо за результатами аудитів, проведених відділом внутрішнього аудиту у 2017 році"
опубліковано 28 грудня 2017 року о 16:41

Tryzub

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Р І Ш Е Н Н Я К О Л Е Г І Ї

 

19 грудня 2017 р. м. Київ № 7/19

 

 

 

Про стан фінансової дисципліни

на підприємствах, в установах

та організаціях сфери управління

Держкомтелерадіо за результатами

аудитів, проведених відділом

внутрішнього аудиту у 2017 році

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан фінансової дисципліни на підприємствах, в установах та організаціях сфери управління Держкомтелерадіо (далі – підвідомчі підприємства), колегія зазначає про наявність порушень і недоліків у веденні фінансово-господарської діяльності на ДП «Державне спеціалізоване видавництво «Україна» та Державному спеціалізованому підприємстві «Укртелефільм», а також в оформленні речових прав об’єктів державної власності сфери управління Держкомтелерадіо, що не увійшли до статутних фондів приватних акціонерних товариств ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» та обліковуються на їх балансі, що були охоплені внутрішнім фінансовим контролем Держкомтелерадіо у 2017 році.

Відповідно до проведених протягом 2017 року аудиторських досліджень встановлені порушення, що свідчить про недотримання фінансової дисципліни на підконтрольних Держкомтелерадіо підприємствах та низький рівень внутрішнього фінансового контролю на них, а також відсутність належного контролю органу управління державним майном за збереженням і використанням державного майна та правління ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» за діяльністю корпоративних підприємств.

Так, на державному підприємстві «Державне спеціалізоване видавництво «Україна» встановлено порушень фінансової дисципліни на загальну суму понад 150,0 тис. грн., з них порушень, що призвели до втрат - на суму 78,1 тис. грн. Зокрема, встановлені факти порушень трудового законодавства та розрахунків по оплаті праці на загальну суму 35,7 тис. грн., перевитрати державних коштів за 2016 рік при використанні коштів на умовах державного замовлення за бюджетною програмою «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга» на суму 25,3 тис. грн., безпідставне витрачання коштів Видавництва на суму 17,1 тис. грн., не отримання відповідного погодження органу управління під час залучення кредиту (позики) Видавництвом на суму 23,1 тис. грн., неефективне витрачання коштів Видавництва на ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки впродовж 2015-2016 років на загальну суму 48,0 тис. грн., невідповідності даних фінансової звітності ф. 1 «Баланс» даним бухгалтерського обліку.

За результатами аудитів стану збереження та ефективності використання об’єктів державної власності сфери управління Держкомтелерадіо, що не увійшли до статутних фондів приватних акціонерних товариств ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» та обліковуються на їх балансі, зокрема, житлового фонду, об’єктів рекреаційно-оздоровчого призначення та захисних споруд і бомбосховищ встановлено наявність в обліку об’єктів приватної власності, за якими підприємства щоквартально звітують Держкомтелерадіо як органу управління об'єктами державної власності.

Так, на балансі ПрАТ «Чернівецька обласна друкарня», ПрАТ «Видавництво «Полтава» та ПрАТ «Укрполіграфпостач» обліковуються об’єкти приватної власності, які за рішеннями судових органів та власними рішеннями керівників підприємств приватизовані, проте Товариства щокварталу подають до Держкомтелерадіо, як органу управління об'єктами державної власності, за формою № 2 б (к) Відомості про державне майно, в яких зазначають приватну власність як державне майно. Зазначене призводить до викривлення інформації в Єдиному реєстрі об’єктів державної власності в частині правовласності об’єкта.

Також, дослідженням встановлено облік знищених (зруйнованих) об’єктів на ПрАТ «Видавництво «Полтава», яке не зафіксовано керівництвом підприємства та які продовжують обліковуватись на балансі Товариства, що свідчить про невідповідність бухгалтерського обліку фактичній наявності основних засобів та призвело до викривлення фінансової звітності Товариства.

Проведеним аудитом на ПрАТ «Видавництво «Вільна Україна» (м. Львів), ПрАТ «Видавництво «Київська правда» (м. Київ) та ПрАТ «Волинська обласна друкарня» (м. Луцьк) встановлено зміну форми власності захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) з державної на приватну без відповідних рішень органу управління, неналежний стан їх готовності до використання за призначенням, а також порушення у веденні бухгалтерського обліку. На ПрАТ «Видавництво «Зоря» (м. Дніпро) речові права держави в особі Держкомтелерадіо на захисну споруду цивільного захисту (сховище) не оформлені.

Дослідженням стану усунення порушень і недоліків за результатами фінансового аудиту та аудиту відповідності на Державному спеціалізованому підприємстві «Укртелефільм», враховуючи його знаходження в передприватизаційній підготовці, встановлено часткове їх усунення. Зокрема, встановлено інформаційні розбіжності Статуту Підприємства та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині даних про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа, даних про розмір статутного капіталу та юридичної адреси Підприємства у зв’язку з перейменуванням вулиці. На Підприємстві не вжито своєчасних заходів по оформленню земельної ділянки, на якій розташовані будівлі Підприємства. Укладений договір про надання послуг по зберіганню майна з ТОВ «Будівельна компанія «Міськбудінвест» без відшкодування витрат електроенергії є нерентабельним та ризиковим, оскільки наявна кредиторська заборгованість в сумі 263917,42 грн. є ризиком доведення Підприємства до банкрутства.

Амортизація на основні засоби Підприємством не нараховується, що є порушенням статті 23 П(с)БО «Основні засоби», та щорічна інвентаризація активів та зобов’язань протягом 4-х років (2013 – 2016 роки) не проводилась, що є порушенням п. 7 Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879.

Колегія зазначає, незважаючи на те, що впродовж 2017 року вжито заходів щодо вдосконалення роботи внутрішнього аудиту Держкомтелерадіо, основним завданням якого є виявлення за результатами проведених аудитів системних порушень і недоліків на підвідомчих підприємствах, з’ясування і мінімізація ризиків, які негативно впливають на процеси, пов’язані з використанням державних ресурсів, запровадження заходів щодо упередження та запобігання порушенням бюджетного та господарського законодавства, відсоток охоплення контрольними заходами внутрішнього аудиту підвідомчих підприємств через неукомплектування штатної чисельності відділу залишається низьким.

Враховуючи зазначене, з метою посилення рівня фінансової дисципліни, ефективного використання бюджетних коштів і державного майна колегія

УХВАЛИЛА:

1. Інформацію про стан фінансової дисципліни на підвідомчих підприємствах за результатами проведених у 2017 році внутрішніх аудитів взяти до відома.

2. Звернути увагу керівників підвідомчих підприємств на персональну відповідальність за дотримання норм фінансового та бюджетного законодавства, а також на те, що недотримання вимог законодавства та незабезпечення виконання в установлені строки законних вимог контролюючих органів передбачає кримінальну і адміністративну відповідальність та є підставою для розгляду питання про відповідність займаній посаді керівника підвідомчого підприємства та/або розірвання з ним контракту.

3. Керівникам підвідомчих підприємств, та ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія»:

забезпечити повне усунення виявлених внутрішнім аудитом та зовнішнім державним фінансовим контролем порушень і недоліків у веденні фінансово-господарської діяльності та вжити вичерпних заходів щодо недопущення їх у подальшій роботі;

вжити невідкладних заходів щодо забезпечення державної реєстрації прав власності на будівлі, споруди та інші об’єкти нерухомого майна, у тому числі майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств; оформлення прав постійного користування земельними ділянками, які використовуються без документів, що посвідчують право користування ними;

щоквартально, до 10 числа місяця наступного за звітним кварталом, надавати відділу внутрішнього аудиту інформацію з підтверджуючими документами про стан усунення виявлених внутрівідомчим контролем порушень і недоліків, до повного їх усунення;

щоквартально, до 10 числа місяця наступного за звітним кварталом, надавати інформацію про проведені перевірки та інформацію з підтверджуючими документами про стан усунення виявлених органами зовнішнього фінансового контролю порушень і недоліків;

забезпечити дотримання норм законів України «Про здійснення державних закупівель», «Про оренду державного та комунального майна», «Про управління об’єктами державної власності», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про відпустки», Бюджетного, Податкового, Господарського кодексів України, Кодексу законів про працю України тощо та посилити відповідальність за дотримання фінансової дисципліни.

4. Відділу внутрішнього аудиту (Подорожна Н.В.):

забезпечити належний рівень організації, проведення і документування результатів внутрішнього аудиту;

підвищити рівень охоплення контрольними заходами підвідомчих підприємств та тримати на постійному контролі стан усунення порушень і недоліків, що мають місце на підвідомчих Держкомтелерадіо підприємствах, і здійснювати щоквартальний аналіз інформації до повного усунення наявних в системі порушень і недоліків фінансової дисципліни.

5. Фінансово-економічному управлінню (Бартош Н.В.) контролювати своєчасне подання фінансової звітності підвідомчими підприємствами та забезпечувати її регулярний аналіз на предмет відповідності поданих даних, з метою оперативного реагування на наявні проблеми і недоліки у діяльності підвідомчих підприємств.

6. Сектору управління державним майном та корпоративними правами держави (Нечаєнко Т.С.) продовжити контроль за збереженням державного майна, за оформленням підвідомчими підприємствами речових прав на нерухоме майно і наданими в постійне користування земельними ділянками, та продовжити роботу з надання роз’яснень та методологічної допомоги підвідомчим підприємствам з питань управління майном.

7. Контроль за виконанням цього рішення колегії покласти на Голову Держкомтелерадіо.

 

 

Голова колегії О. І. Наливайко

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux