Проект Закону України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації"
опубліковано 18 червня 2014 року о 16:25

Проект

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

Про реформування державних і комунальних

друкованих засобів масової інформації

 

Цей Закон визначає механізм реформування друкованих засобів масової інформації, заснованих органами державної влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування.

Стаття 1. Сфера дії Закону

1. Дія цього Закону поширюється на друковані засоби масової інформації, засновниками (співзасновниками) яких є органи державної влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування (далі – друковані засоби масової інформації), і редакції друкованих засобів масової інформації, засновниками (співзасновниками) яких є органи державної влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування (далі – редакції).

Стаття 2. Етапи реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій

1. Реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій здійснюється у два етапи: перший – протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом та другий – протягом наступного одного року.

2. На першому етапі здійснюється реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах, організовується підвищення кваліфікації працівників таких редакцій та складається Зведений список об’єктів реформування.

3. До переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на першому етапі, порядок формування якого визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах, включаються друковані засоби масової інформації та редакції, що звернулися з відповідним клопотанням до зазначеного органу.

4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах, узагальнює результати першого етапу реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій і в разі потреби готує пропозиції щодо внесення змін до відповідних нормативно-правових актів.

5. На другому етапі здійснюється реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій, які не реформовані на першому етапі.

Стаття 3. Способи реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій

1. Реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій здійснюється у спосіб:

1) виходу органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування із складу засновників (співзасновників) друкованого засобу масової інформації та редакції – у разі відсутності державного (комунального) майна у майні редакції;

2) виходу органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування із складу засновників (співзасновників) друкованого засобу масової інформації та редакції з перетворенням редакції членами її трудового колективу на суб’єкт господарювання із збереженням назви, цільового призначення і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації;

3) виходу органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування із складу засновників (співзасновників) друкованого засобу масової інформації та редакції з подальшою приватизацією майна, що перебуває на балансі редакції державного або комунального друкованого засобу масової інформації, відповідно до законодавства про приватизацію, – у разі неподання трудовим колективом редакції протягом установленого цим Законом строку пропозиції щодо своєї участі у реформуванні друкованого засобу масової інформації;

4) перетворення друкованих засобів масової інформації, заснованих центральними органами виконавчої влади, в офіційні друковані видання.

2. Визначення розміру частки, що належить державі у майні редакції, здійснюється відповідно до законодавства про приватизацію.

3. Протягом чотирьох місяців з дня набрання чинності цим Законом засновники (співзасновники) друкованого засобу масової інформації та редакції зобов’язані погасити борги з обов’язкових платежів, ліквідувати заборгованість із заробітної плати та виконати інші фінансові зобов’язання відповідно до законодавства.

Стаття 4. Порядок прийняття рішення про реформування друкованого засобу масової інформації та редакції

1. Рішення про реформування друкованого засобу масової інформації та редакції приймається їх засновниками (співзасновниками) за участю трудового колективу.

Трудовий колектив редакції має пріоритетне право у визначенні способу реформування.

2. Протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом трудовий колектив редакції на загальних зборах, у яких беруть участь не менш як три чверті загальної кількості штатних працівників редакції, приймає рішення про свою участь у реформуванні друкованого засобу масової інформації та редакції і подає засновникам (співзасновникам) пропозицію стосовно способу реформування.

3. Засновники (співзасновники) друкованого засобу масової інформації та редакції у місячний строк після надходження пропозиції трудового колективу редакції приймають рішення про реформування та його спосіб, яке доводиться до відома трудового колективу та надсилається центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах, для внесення друкованого засобу масової інформації та редакцій до Зведеного списку об’єктів реформування та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації.

4. У разі якщо трудовий колектив редакції не повідомив про свою участь у реформуванні протягом строку, визначеного частиною другою цієї статті, засновники (співзасновники) відповідного друкованого засобу масової інформації та редакції приймають рішення про реформування самостійно.

5. Рішення засновників (співзасновників) про реформування друкованого засобу масової інформації та редакції у місячний строк з дня його прийняття публікується в зазначеному друкованому засобі масової інформації.

6. Спори між засновниками (співзасновниками) друкованого засобу масової інформації, редакції і трудовим колективом редакції зазначеного друкованого засобу масової інформації щодо способу реформування вирішуються у судовому порядку.

Стаття 5. Особливості управління майном, що перебуває на балансі редакцій, у процесі їх реформування

1. Управління майном, що перебуває на балансі редакцій державних друкованих засобів масової інформації, до завершення реформування здійснюється уповноваженими органами управління, які є їх засновниками (співзасновниками), відповідно до Закону України «Про управління об’єктами державної власності».

2. Управління майном, що перебуває на балансі редакцій комунальних друкованих засобів масової інформації, до завершення реформування здійснюється їх засновниками (співзасновниками).

3. З дня набрання чинності цим Законом до завершення процесу реформування відповідних друкованих засобів масової інформації органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування, які є засновниками (співзасновниками) редакцій, забороняється проводити операції, наслідком яких може стати відчуження майна, що перебуває на балансі редакцій, зокрема продавати, обмінювати, передавати в заставу, встановлювати іпотеку, безоплатно передавати та реалізовувати для погашення заборгованості, передавати в оренду, вносити до статутних (складених) капіталів суб’єктів господарювання, передавати в управління, проводити операції з борговими вимогами і зобов’язаннями за договорами факторингу.

4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах, проводить моніторинг процесу реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій з метою забезпечення їх функціонування, збереження назви, цільового призначення і тематичної спрямованості.

Стаття 6. Зведений список об’єктів реформування

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах, забезпечує складення, ведення та оновлення Зведеного списку об’єктів реформування на підставі інформації, що подається засновниками (співзасновниками) друкованих засобів масової інформації та редакцій у порядку та формі, установлених зазначеним органом.

2. У Зведеному списку об’єктів реформування зазначається інформація про:

засновників (співзасновників) друкованих засобів масової інформації та редакцій;

приміщення, в яких розташовані редакції;

перелік майна, що перебуває на балансі редакції;

джерела фінансування редакцій;

рішення засновників (співзасновників) про спосіб реформування друкованого засобу масової інформації та редакції.

Стаття 7. Вихід органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування із складу засновників (співзасновників) друкованого засобу масової інформації та редакції

1. Вихід органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування із складу засновників (співзасновників) друкованого засобу масової інформації та редакції у разі відсутності державного (комунального) майна у майні, що перебуває на балансі такої редакції, оформляється договором, що укладається між органом державної влади, іншим державним органом, органом місцевого самоврядування, що є засновником (співзасновником), та правонаступником, у тому числі трудовим колективом редакції, відповідно до вимог цивільного законодавства. Зазначений договір, до обов’язкових умов якого включаються вимоги щодо забезпечення функціонування друкованого засобу масової інформації, збереження його назви, цільового призначення і тематичної спрямованості, є підставою для подання правонаступником заяви про перереєстрацію друкованого засобу масової інформації в порядку, визначеному Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».

Стаття 8. Перетворення редакції членами її трудового колективу на суб’єкт господарювання

1. Перетворення редакції членами її трудового колективу на суб’єкт господарювання здійснюється відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України.

2. Розподіл часток майна між засновниками (співзасновниками) суб’єкта господарювання здійснюється за рішенням загальних зборів суб’єкта господарювання з урахуванням балансової вартості майна.

3. У разі виходу суб’єкта господарювання із складу засновників (співзасновників) частка майна, отримана ним у процесі реформування редакції, не підлягає поверненню зазначеному засновникові (співзасновникові), а розподіляється між рештою засновників суб’єкта господарювання.

Стаття 9. Надання редакціям майна, приміщень та земельних ділянок, на яких розташовані ці приміщення, у процесі реформування

1. У процесі реформування майно (крім приміщень і земельних ділянок), що на момент набрання чинності цим Законом перебувало на балансі редакції (майно, надане редакції засновниками (співзасновниками) друкованого засобу масової інформації та редакції у користування, та майно, придбане трудовим колективом редакції), передається у власність зазначеному суб’єкту господарювання безоплатно, за умови забезпечення функціонування друкованого засобу масової інформації, збереження його назви, цільового призначення і тематичної спрямованості.

2. Приміщення, що перебувають у державній або комунальній власності, в яких на час реформування перебували редакції, передаються в оренду строком не менше ніж на 15 років з розміром орендної плати, установленим для бюджетних організацій. Договір оренди укладається між редакцією та Фондом державного майна України (його регіональними відділеннями) або відповідним органом місцевого самоврядування.

Суборенда приміщень забороняється.

3. Норми цієї статті не поширюються на друковані засоби масової інформації, до яких не застосовуються норми державної підтримки засобів масової інформації відповідно до статті 2 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів».

Стаття 10. Перетворення друкованих засобів масової інформації, заснованих центральними органами виконавчої влади, в офіційні друковані видання

1. Друковані засоби масової інформації, засновані центральними органами виконавчої влади, можуть перетворюватися в офіційні друковані видання за рішенням їх засновників (співзасновників).

2. У разі якщо центральні органи виконавчої влади виступають засновниками (співзасновниками) кількох друкованих засобів масової інформації, в офіційне друковане видання може бути перетворений лише один з цих друкованих засобів масової інформації. Реформування інших друкованих засобів масової інформації здійснюється відповідно до способів, передбачених статтею 3 цього Закону.

Стаття 11. Припинення випуску друкованого засобу масової інформації і діяльності редакції

1. Засновники (співзасновники) друкованого засобу масової інформації та редакції приймають рішення про припинення випуску друкованого засобу масової інформації і діяльності редакції у разі якщо:

трудовий колектив редакції протягом установленого цим Законом строку не вніс пропозицію стосовно своєї участі у реформуванні;

приватизація майна редакції в установленому цим Законом порядку не відбулася.

2. Про прийняте рішення засновники (співзасновники) друкованого засобу масової інформації та редакції повідомляють центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах, а також центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації.

Неподання засновником (співзасновниками) друкованого засобу масової інформації центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації, протягом встановленого частиною першою статті 2 цього Закону строку, заяви про перереєстрацію відповідного друкованого засобу масової інформації є підставою для визнання свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації недійсним.

3. Рішення засновників (співзасновників) друкованого засобу масової інформації та редакції про припинення випуску друкованого засобу масової інформації та діяльності редакції опубліковується протягом місяця в цьому друкованому засобі масової інформації.

Стаття 12. Державна підтримка реформованих друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження

1. Реформованим друкованим засобам масової інформації місцевої сфери розповсюдження з метою забезпечення їх функціонування може надаватися державна підтримка за рахунок Державного бюджету України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Надання державної підтримки здійснюється виключно за умови забезпечення функціонування друкованого засобу масової інформації, збереження його назви, цільового призначення і тематичної спрямованості.

2. Формами державної підтримки є:

встановлення для редакцій пільгових умов надання в оренду приміщень, що перебувають у державній або комунальній власності, відповідно до частини другої статті 9 цього Закону;

адресна підтримка реформованих друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження;

надання редакціям реформованих друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження пріоритетного права на укладення договорів про висвітлення діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Стаття 13. Соціальні гарантії працівників реформованих засобів масової інформації

У разі скорочення штату редакції друкованого засобу масової інформації внаслідок реформування засновник (співзасновники) редакції зобов’язаний виплатити звільненому працівникові компенсацію згідно із законодавством.

Стаття 14. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року, крім підпункту 3, абзаців першого, – двадцять третього підпункту 4, підпункту 5 пункту 5 цієї статті, які набирають чинності через три роки з дня набрання чинності цим Законом.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Фінансування друкованих засобів масової інформації та редакцій (крім друкованих засобів масової інформації, яким надається державна підтримка згідно із статтею 12 цього Закону, статтею 3 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів») через три роки з дня набрання чинності цим Законом з державного та місцевих бюджетів припиняється.

4. Перереєстрація друкованих засобів масової інформації, що реформуються, здійснюється на безоплатній основі.

5. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1993 p., № 1, ст. 1, № 46, ст. 427):

статтю 8 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

«Органи державної влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування не можуть виступати засновниками (співзасновниками) друкованих засобів масової інформації».

У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;

частину першу статті 15 доповнити пунктом 5 такого змісту:

«5) якщо засновниками (співзасновниками) друкованого засобу масової інформації виступають органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування»;

у статті 18:

перше речення частини третьої після слів «цього Закону» доповнити словами «вимог Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації»;

частину четверту викласти в такій редакції:

«Реєструючий орган визнає свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації недійсним у разі:

подання засновником (співзасновниками) погодженого з редакцією письмового повідомлення про припинення випуску друкованого засобу масової інформації;

неподання після завершення процесу реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації органами державної влади, іншими державними органами або органами місцевого самоврядування, які є їх засновниками (співзасновниками), заяви про перереєстрацію відповідних друкованих засобів масової інформації;

ухвалення судового рішення про припинення випуску друкованого засобу масової інформації»;

2) пункт 8 частини першої статті 26 та пункт 7 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 p., № 24, ст. 170 із наступними змінами) після слова «заснування» доповнити словами «аудіовізуальних (електронних)»;

3) у Законі України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» (Відомості Верховної Ради України, 1997 p., № 49, ст. 299; 1998 p., № 45, ст. 271):

у статті 1:

в абзаці четвертому слова «засіб масової інформації органу державної влади» замінити словами «аудіовізуальний (електронний) засіб масової інформації органу державної влади»;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«офіційні друковані видання – видання центральних органів виконавчої влади, що видаються з метою опублікування нормативно-правових актів, рішень цих органів та інформації, обов’язковість опублікування якої передбачена законодавством, під час підготовки яких не використовується творча праця журналістів»;

у статті 7 слова «друкованих чи аудіовізуальних» замінити словами «аудіовізуальних (електронних)»;

доповнити статтею 71 такого змісту:

“Стаття 71. Офіційні друковані видання

Засновниками офіційних друкованих видань можуть бути центральні органи виконавчої влади.

Офіційні друковані видання вносяться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації, до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єкти інформаційної діяльності.

В офіційних друкованих виданнях забороняється розміщувати рекламу або будь-яку іншу інформацію, обов’язковість опублікування якої не передбачена законодавством.

Фінансування видатків на підготовку, випуск і розповсюдження офіційних друкованих видань здійснюється за рахунок та в межах коштів, що передбачаються на утримання відповідних центральних органів виконавчої влади.

Обов’язкові безоплатні примірники офіційних друкованих видань після друкування доставляються одержувачам відповідно до Закону України «Про обов’язковий примірник документів»;

статті 22 і 23 викласти в такій редакції:

«Стаття 22. Опублікування офіційних документів органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Закони України, постанови Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, постанови Верховного Суду України, рішення та висновки Конституційного Суду України, рішення органів місцевого самоврядування, інші нормативно-правові акти публікуються в офіційних друкованих виданнях. У друкованих засобах масової інформації можуть публікуватися офіційні документи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інша публічна інформація відповідно до законодавства і на засадах, передбачених договором, укладеним між такими органами та редакціями друкованих засобів масової інформації.

Стаття 23. Особливості висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, виступів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад у друкованих засобах масової інформації

Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, опублікування прийнятих такими органами нормативно-правових актів, рішень, виступів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, а також інформації, обов’язковість опублікування якої передбачена законодавством, здійснюється на договірних засадах відповідно до законодавства»;

4) у Законі України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» (Відомості Верховної Ради України, 1997 p., № 50, ст. 302; 2002 p., № 2, ст. 5, № 29, ст. 200, № 50, ст. 368; 2005 р., № 17-19, ст. 267; 2006 р., № 1, ст. 18):

у пункті «в» частини першої статті 1:

абзаци перший та третій виключити;

в абзаці другому слова «чи друкований» замінити словом «(електронний)»;

у статті 4:

у частині третій:

абзац перший викласти в такій редакції:

«Визначені для фінансової допомоги кошти використовуються з метою надання»;

в абзаці другому слова «районним, міським та міськрайонним газетам» виключити;

у частині четвертій слова «у частинах другій і третій» замінити словами «у частині другій»;

у статті 6:

частину другу виключити;

у частині третій слова «державних і комунальних періодичних видань та» виключити;

у статті 7:

у назві слова «районних, міських та міськрайонних газет» виключити;

у частині першій слова «районних, міських та міськрайонних газет і» виключити;

у частині третій слова «на місцеві газети в кожному районі і місті та» виключити;

у частині п’ятій слова «редакціями газет та» виключити;

у статті 8:

у назві слова «районних, міських та міськрайонних газет» виключити;

у першому реченні частини третьої слова «районних, міських та міськрайонних газет і» виключити;

у частині другій статті 11 слова «редакцій друкованих періодичних видань органів державної влади» виключити;

у частині п’ятій статті 14 слова «керівника редакції друкованого засобу масової інформації» виключити;

частину другу статті 16 доповнити другим реченням такого змісту: «Ця норма поширюється також на журналіста реформованого друкованого засобу масової інформації, який працював у такому засобі масової інформації до завершення процесу його реформування»;

5) частину п’яту статті 22 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2005 p., № 16, ст. 265; 2006 p., № 18, ст. 155) виключити;

6) статтю 1 Закону України «Про посилення захисту майна редакцій засобів масової інформації, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 30, ст. 397) доповнити частиною третьою такого змісту:

«Дія цього Закону не поширюється на майно редакцій друкованих засобів масової інформації, заснованих органами державної влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування».

 

Голова

Верховної Ради України О.ТУРЧИНОВ

 

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux