Проект постанови КМУ "Про внесення змін до Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"
опубліковано 06 червня 2023 року о 12:11

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

від «____» _____________ 2023 р. №___

Київ


Про внесення змін до Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України 


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 р. № 341 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 66, ст. 1842; 2017 р., № 30, ст. 886; 2019 р., № 88, ст. 2943; 2020 р., № 55, ст. 1725, № 79, ст. 2561), зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.Прем’єр-міністр України                          Д. ШМИГАЛЬ 


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від «__» ____________ 2023 р. № ______

ЗМІНИ,

що вносяться до Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України


1. В абзаці другому пункту 1 слова «телебачення і радіомовлення» замінити словом «медіа».

2. У пункті 3 слова «телебачення і радіомовлення» замінити словом «медіа».

3. У пункті 4:

доповнити пункт підпунктом 21 такого змісту:

«21) бере участь у здійснені заходів щодо адаптації законодавства України у сфері медіа, інформаційній та видавничій сфері до законодавства Європейського Союзу;»;

у підпункті 4 слова «телебачення і радіомовлення» замінити словом «медіа»;

у підпункті 5 слова «засобів масової інформації» замінити словом «медіа»;

у підпункті 6 слово «забезпечує» замінити словами «бере участь у забезпеченні»;

підпункт 7 виключити;

у підпункті 8 слова «засобів масової іінформації» замінити словами «субєктів у сфері медіа та»;

підпункт 9 викласти в такій редакції:

«9) сприяє діяльності Суспільного медіа України, впровадженню цифрового наземного мовлення;»;

підпункт 10 викласти в такій редакції:

«10) здійснює заходи з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері;

у підпункті 11 слова «національного радіочастотного ресурсу» замінити словами «радіочастотного спектру в Україні»;

у підпункті 12 слово «телерадіомовлення» замінити словом «мовлення»;

підпункт 13 викласти в такій редакції:

«13) здійснює методологічне забезпечення та координує діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також господарських товариств, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснюються Держкомтелерадіо;»;

доповнити пункт підпунктом 131 такого змісту:

«131) здійснює управління об’єктами державної власності,  в тому числі корпоративними правами, що належать державі у статутних капіталах господарських товариств сфери управління Держкомтелерадіо;»;

підпункти 14-16 виключити;

у підпункті 17 слова «телебачення і радіомовлення» замінити словом «медіа»;

підпункти 18-23 викласти в такій редакції:

«18) здійснює моніторинг видавничої сфери держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України та національного веб-сегменту сфери книгорозповсюдження з метою виявлення видавничої продукції, ввезення та/або розповсюдження якої на території України суперечить чинному законодавству, та вживає відповідних заходів реагування;

19) видає (відмовляє у видачі, анулює) дозвіл на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора;

20) приймає рішення про накладення штрафу за розповсюдження на території України видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або випущена у світ, та/або ввезена з території держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України, та/або внесена до Реєстру видавничої продукції антиукраїнського змісту, а також за розповсюдження видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора, без наявності відповідного дозволу;

21) вилучає з обігу видавничу продукцію, що має походження або виготовлена та/або випущена у світ, та/або ввезена з території держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України, та/або внесена до Реєстру видавничої продукції антиукраїнського змісту і розповсюджується на території України, а також видавничу продукцію, випущену у світ державною мовою держави-агресора, що розповсюджується на території України без відповідного дозволу;

22) розробляє та затверджує критерії оцінювання видавничої продукції, що дозволена до ввезення та розповсюдження на території України;

23) веде Реєстр видавничої продукції антиукраїнського змісту та Реєстр видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора, що дозволена до ввезення та розповсюдження на території України, забезпечує їх розміщення на своєму офіційному веб-сайті та єдиному державному веб-порталі відкритих даних;»;

підпункт 25 викласти в такій редакції:

«25) замовляє проведення наукових досліджень у сфері медіа та інформаційно-бібліографічної діяльності;»;

у підпункті 26 після слів «видавничої продукції» доповнити словами «та готує статистичні та аналітичні звіти за результатами ведення цього реєстру;»;

доповнити пункт підпунктами 261 та 262 такого змісту:

«261) видає (відмовляє у видачі, переоформлює, видає дублікати, анулює) свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції; 

262) здійснює організаційне забезпечення роботи міжвідомчої комісії з питань виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста під час виконання ним професійних обов’язків;»;

підпункт 27 виключити;

підпункт 28 викласти в такій редакції:

«28) одержує обов’язковий примірник видань (крім періодичних та продовжуваних), провадить його реєстрацію (облік) та наукову систематизацію;»;

доповнити пункт підпунктами 281 – 283  такого змісту:

«281) здійснює контроль за своєчасним доставлянням обов’язкового примірника видань;

282) приймає рішення про накладання штрафу за недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника видань;

283) приймає рішення про накладання штрафу за порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму, порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів з використанням друкованих медіа, а також за ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо інформації, поширеної стосовно суб’єкта виборчого процесу друкованим медіа;»;

у підпункті 29 слова «забезпечує державну стандартизацію у видавничій сфері, організацію та здійсненню» замінити словами «сприяє організації та здійсненню»;

у підпункті 32 слово «до» замінити словом «щодо», слова «засобам масової інформації» замінити словами «суб’єктам у сфері медіа», а слова «засобів масової інформації» замінити словом «медіа»;

у пункті 33 слова «державним та комунальним засобам масової інформації» замінити словами «суб’єктам у сфері медіа»;

у підпункті 35 слова «засобами масової інформації» замінити словом «медіа»;

4. У пункті 5:

у підпункті 2 слова «здійснює добір кадрів в апарат Держкомтелерадіо та на керівні посади на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління,» замінити словами «здійснює добір персоналу в апарат Держкомтелерадіо та на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління,»;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

«3) контролює діяльність підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, а також господарських товариств, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснюються Держкомтелерадіо;»;

доповнити пункт підпунктом 31 такого змісту:

«31) забезпечує у встановленому законодавством порядку здійснення внутрішнього аудиту в апараті Держкомтелерадіо, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери його управління, та в господарських товариствах, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснюються Держкомтелерадіо;»;

у підпункті 4 слова «на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління,» замінити словами «на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери його управління, та в господарських товариствах, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснюються Держкомтелерадіо,»;

підпункт 7 викласти в такій редакції:

«7) організовує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення комплексу заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації у сфері медіа, інформаційній та видавничій сфері;»;

доповнити пункт підпунктами 81 та 82 такого змісту:

«81) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо цивільного захисту та контролю за їх реалізацією в апараті Держкомтелерадіо, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери його управління, та господарських товариствах, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснюються Держкомтелерадіо;

82) бере участь у створенні і функціонуванні в установленому законодавством порядку спеціалізованої служби зв’язку та оповіщення;»;

5. Підпункт 5 пункту 6 виключити.

6. У пункті 101:

у підпункті 4 слово «вакантні» виключити;

доповнити пункт підпунктом 41 такого змісту:

«41) укладає та розриває контракти про проходження державної служби відповідно до Закону України «Про державну службу» у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;»;

у підпункті 8 після слова «Держкомтелерадіо» доповнити словами «та умов контрактів про проходження державної служби (у разі укладення)».


ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Зміст положення акта законодавства

Зміст відповідного положення проекту акта

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 серпня 2014 р. № 341

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет телебачення і радіомовлення України


1. Державний комітет телебачення і радіомовлення України (Держкомтелерадіо) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра культури та інформаційної політики.

Держкомтелерадіо є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що бере участь у забезпеченні формування та реалізує державну політику у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері.

3. Основними завданнями Держкомтелерадіо є участь у забезпеченні формування та реалізація державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері.

4. Держкомтелерадіо відповідно до покладених на нього завдань:

Доповнено4) готує пропозиції щодо вдосконалення системи державного управління у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній, видавничій сфері та поліграфії;

5) сприяє розвитку вітчизняних засобів масової інформації;

6) забезпечує дотримання державної мовної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері;

7) вживає за дорученням Міністра культури та інформаційної політики за участю інших органів державної влади заходів з підвищення художньої якості вітчизняних телерадіопрограм, із захисту суспільства від негативного впливу аудіо- і відеопродукції, яка становить загрозу суспільній моралі;

8) забезпечує підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації, видавничої сфери, поліграфії;

9) сприяє діяльності Суспільного телебачення і радіомовлення, впровадженню ефірного наземного цифрового телерадіомовлення;

10) забезпечує єдність вимірювань, здійснення метрологічного контролю та нагляду у сфері державного телебачення і радіомовлення;

11) готує пропозиції та рекомендації щодо захисту, ефективного використання і розподілу національного радіочастотного ресурсу, призначеного для потреб телерадіомовлення, та подає їх в установленому законодавством порядку;

12) бере участь у розробленні державних стандартів для потреб цифрового телерадіомовлення;

13) здійснює методологічне забезпечення та координує діяльність державних телерадіоорганізацій, інформаційних агентств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо;

 

 

 

Доповнено

 

 

 

14) забезпечує впровадження сучасних цифрових технологій у державних телерадіоорганізаціях;

15) проводить моніторинг змістовного наповнення теле- та радіопрограм, вироблених державними телерадіоорганізаціями;

16) вносить в установленому порядку Міністрові культури та інформаційної політики пропозиції щодо створення за кордоном мережі кореспондентських пунктів державних телерадіоорганізацій та інформаційних агентств;

17) проводить аналіз та здійснює прогнозування розвитку ринку у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній, видавничій сфері та поліграфії;

18) вживає за участю інших органів державної влади заходів щодо обмеження доступу до видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, згідно із законодавством;

 

 

19) видає (відмовляє у видачі, анулює) дозвіл на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України;

20) приймає (на підставі звернень правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб) рішення про накладення штрафу за розповсюдження на території України видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, без відповідного дозволу;

 

 

21) вилучає з обігу видавничу продукцію, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу;

 

 

 

 

22) розробляє та затверджує критерії оцінки видавничої продукції, яка дозволена до розповсюдження на території України;

 

23) веде реєстр видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України, забезпечує його розміщення на своєму офіційному веб-сайті та єдиному державному веб-порталі відкритих даних;

 

25) є замовником на випуск видавничої продукції (крім книжкової продукції), замовляє проведення наукових досліджень у сфері засобів масової інформації та інформаційно-бібліографічної діяльності;

26) веде Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції;

 

Доповнено

 

 

 

Доповнено


 

 

27) видає видавництвам і підприємствам книгорозповсюдження довідки про випуск та/або розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою;

28) веде реєстрацію (облік), наукову систематизацію та отримання обов’язкових примірників книжкових та періодичних друкованих видань, здійснює контроль за своєчасним доставлянням обов’язкового примірника;

Доповнено

 

Доповнено

 

 

Доповнено

 

 

 

 

 

29) забезпечує державну стандартизацію у видавничій сфері, організацію та здійснення контролю за присвоєнням міжнародних стандартних номерів виданням, за їх реєстрацією в національних і міжнародних бібліографічних базах даних;

32) вживає заходів до надання державної фінансової підтримки засобам масової інформації, творчим спілкам у сфері засобів масової інформації;

33) надає методичну та практичну допомогу державним та комунальним засобам масової інформації;

35) бере участь у наданні методичної та практичної допомоги структурним підрозділам центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, на які покладається взаємодія із засобами масової інформації, сприяє їх професійній підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації;

5. Держкомтелерадіо з метою організації своєї діяльності:

2) здійснює добір кадрів в апарат Держкомтелерадіо та на керівні посади на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату Держкомтелерадіо;

3) контролює діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

 

 

Доповнено

 

4) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держкомтелерадіо, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;7) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

8) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з інститутами громадянського суспільства, здійснення громадського контролю за діяльністю Держкомтелерадіо, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сферах, що належать до компетенції Держкомтелерадіо;


Доповнено
 

 

 

Доповнено6. Держкомтелерадіо для виконання покладених на нього завдань має право:

5) засновувати в установленому порядку офіційні засоби масової інформації.

10-1. Керівник апарату Держкомтелерадіо:

4) призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій “Б” і “В”, звільняє з таких посад відповідно до Закону України “Про державну службу”;

Доповнено8) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в Держкомтелерадіо;

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 серпня 2014 р. № 341

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет телебачення і радіомовлення України


1. Державний комітет телебачення і радіомовлення України (Держкомтелерадіо) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра культури та інформаційної політики.

Держкомтелерадіо є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що бере участь у забезпеченні формування та реалізує державну політику у сфері медіа, інформаційній та видавничій сфері.

3. Основними завданнями Держкомтелерадіо є участь у забезпеченні формування та реалізація державної політики у сфері медіа, інформаційній та видавничій сфері.

4. Держкомтелерадіо відповідно до покладених на нього завдань:

21) бере участь у здійснені заходів щодо адаптації законодавства України у сфері медіа, інформаційній та видавничій сфері до законодавства Європейського Союзу; 

4) готує пропозиції щодо вдосконалення системи державного управління у сфері медіа, інформаційній та видавничій сфері та поліграфії;

5) сприяє розвитку медіа;

6) бере участь у забезпеченні дотримання державної мовної політики у сфері медіа, інформаційній та видавничій сфері;

Виключено

8) забезпечує підвищення кваліфікації працівників суб’єктів у сфері медіа та видавничій сфері, поліграфії;

9) сприяє діяльності Суспільного медіа України, впровадженню цифрового наземного мовлення;

10) здійснює заходи з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері;

11) готує пропозиції та рекомендації щодо захисту, ефективного використання і розподілу радіочастотного спектру в Україні, призначеного для потреб телерадіомовлення, та подає їх в установленому законодавством порядку;

12) бере участь у розробленні державних стандартів для потреб цифрового мовлення;

13) здійснює методологічне забезпечення та координує діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також господарських товариств, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснюються Держкомтелерадіо;

131) здійснює управління об’єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами, що належать державі у статутних капіталах господарських товариств сфери управління Держкомтелерадіо;

 

Виключено


Виключено


Виключено

 

 

 

17) проводить аналіз та здійснює прогнозування розвитку ринку у сфері медіа, інформаційній, видавничій сфері та поліграфії;


18) здійснює моніторинг видавничої сфери держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України та національного веб-сегменту сфери книгорозповсюдження з метою виявлення видавничої продукції, ввезення та/або розповсюдження якої на території України суперечить чинному законодавству, та вживає відповідних заходів реагування;

19) видає (відмовляє у видачі, анулює) дозвіл на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора;

 

20) приймає рішення про накладення штрафу за розповсюдження на території України видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або випущена у світ, та/або ввезена з території держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України, та/або внесена до Реєстру видавничої продукції антиукраїнського змісту, а також за розповсюдження видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора, без наявності відповідного дозволу;

21) вилучає з обігу видавничу продукцію, що має походження або виготовлена та/або випущена у світ, та/або ввезена з території держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України, та/або внесена до Реєстру видавничої продукції антиукраїнського змісту і розповсюджується на території України, а також видавничу продукцію, випущену у світ державною мовою держави-агресора, що розповсюджується на території України без відповідного дозволу;

22) розробляє та затверджує критерії оцінювання видавничої продукції, що дозволена до ввезення та розповсюдження на території України;

23) веде Реєстр видавничої продукції антиукраїнського змісту та Реєстр видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора, що дозволена до ввезення та розповсюдження на території України, забезпечує їх розміщення на своєму офіційному веб-сайті та єдиному державному веб-порталі відкритих даних;

25) замовляє проведення наукових досліджень у сфері медіа та інформаційно-бібліографічної діяльності;

26) веде Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції та готує статистичні та аналітичні звіти за результатами ведення цього реєстру;

 

261) видає (відмовляє у видачі, переоформлює, видає дублікати, анулює) свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції; 

262) здійснює організаційне забезпечення роботи міжвідомчої комісії з питань виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста під час виконання ним професійних обов’язків;

Виключено28) одержує обов’язковий примірник видань (крім періодичних та продовжуваних), провадить його реєстрацію (облік) та наукову систематизацію;


281) здійснює контроль за своєчасним доставлянням обов’язкового примірника видань;

282) приймає рішення про накладання штрафу за недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника видань;

283) приймає рішення про накладання штрафу за порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму, порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів з використанням друкованих медіа, а також за ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо інформації, поширеної стосовно суб’єкта виборчого процесу друкованим медіа;

29) сприяє організації та здійсненню контролю за присвоєнням міжнародних стандартних номерів виданням, за їх реєстрацією в національних і міжнародних бібліографічних базах даних;


32) вживає заходів щодо надання державної фінансової підтримки суб’єктам у сфері медіа, творчим спілкам у сфері медіа;


33) надає методичну та практичну допомогу суб’єктам у сфері медіа;

35) бере участь у наданні методичної та практичної допомоги структурним підрозділам центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, на які покладається взаємодія із медіа, сприяє їх професійній підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації;

5. Держкомтелерадіо з метою організації своєї діяльності:

2) здійснює добір персоналу в апарат Держкомтелерадіо та на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату Держкомтелерадіо;

3) контролює діяльність підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, а також господарських товариств, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснюються Держкомтелерадіо;

31) забезпечує у встановленому законодавством порядку здійснення внутрішнього аудиту в апараті Держкомтелерадіо, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери його управління, та в господарських товариствах, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснюються Держкомтелерадіо;

4) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держкомтелерадіо, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери його управління, та в господарських товариствах, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснюються Держкомтелерадіо, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

7) організовує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення комплексу заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації у сфері медіа, інформаційній та видавничій сфері;

8) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з інститутами громадянського суспільства, здійснення громадського контролю за діяльністю Держкомтелерадіо, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сферах, що належать до компетенції Держкомтелерадіо;

 

81) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо цивільного захисту та контролю за їх реалізацією в апараті Держкомтелерадіо, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери його управління, та господарських товариствах, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснюються Держкомтелерадіо;

82) бере участь у створенні і функціонуванні в установленому законодавством порядку спеціалізованої служби зв’язку та оповіщення;

6. Держкомтелерадіо для виконання покладених на нього завдань має право:

Виключено


101. Керівник апарату Держкомтелерадіо:

4) призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на посади державної служби категорій “Б” і “В”, звільняє з таких посад відповідно до Закону України “Про державну службу”;

41) укладає та розриває контракти про проходження державної служби відповідно до Закону України «Про державну службу» у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;

8) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в Держкомтелерадіо та умов контрактів про проходження державної служби (у разі укладення);
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 

1. Мета 

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено з метою приведення Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 р. № 341 (далі – Положення про Держкомтелерадіо), у відповідність до чинного законодавства України.

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

13.12.2022 Верховною Радою України за № 2849-ІХ прийнято Закон України «Про медіа». Розділом Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом, зокрема, привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Крім того, проектом постанови пропонується привести Положення про Держкомтелерадіо у відповідність до законодавства в сфері цивільного захисту, інформаційний та видавничій сфері, законодавства про управління об'єктами державної власності, про державну службу, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Україні, виборчого законодавства тощо.

Також, Положення про Держкомтелерадіо потребує приведенню у відповідність до Закону України від 19 червня 2022 року № 2309-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України», який набрав чинності 25.06.2023.

З огляду на зазначене, розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

 

3. Основні положення проекту акта

Проектом акта пропонується визнати такими, що втратили чинність, деякі постанови Кабінету Міністрів України, а також внести зміни до Положення про Держкомтелерадіо в частині:

приведення Положення відповідно до термінології та норм Законів України «Про медіа», «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України»;

переглянуто та доповнено перелік покладених на Держкомтелерадіо завдань та повноважень, передбачених чинним законодавством Україні;

доповнено перелік повноважень Керівника апарату Держкомтелерадіо відповідно до вимог Закону України «Про державну службу»;

виключення неактуальних та застарілих норм.


4. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють Конституція України, Кодекс цивільного захисту України, Кодекс про адміністративні правопорушення, закони України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», «Про державну службу», «Про медіа», «Про державну підтримку медіа, гарантії професійної діяльності та соціальний захист журналіста», «Про суспільні медіа Україні», «Про видавничу справу», «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні», «Про управління об’єктами державної власності», «Про обов'язковий примірник документів», «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Указ Президента України «Про Стратегію комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року» від 11.08.2021 № 348/2021, постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту», від 08.07.2015 № 469 «Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту», від 02.11.2016 № 776 «Про затвердження Порядку виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста під час виконання ним професійних обов’язків», від 13.08.2014 № 341 «Про затвердження Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України», розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року» від 12.01.2022 № 41-р, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії комунікації з питань європейської інтеграції України на період до 2026 року» від 09.12.2022 № 1155-р, наказ Держкомтелерадіо від 16.12.2016 № 232 «Про затвердження Положення про міжвідомчу комісію з питань виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста під час виконання ним професійних обов’язків», спільний наказ МВС України, Адміністрації Держспецзв’язку та Держкомтелерадіо від 07.11.2016 № 1170/690/197 «Про затвердження Положення про спеціалізовану службу зв’язку та оповіщення цивільного захисту» та інші нормативно-правові акти.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує фінансування з державного чи місцевих бюджетів.


6. Позиція заінтересованих сторін

Відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010 р. № 996, публічні консультації не проводились.

Проект акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної

Проект акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 

7. Оцінка відповідності

У проекті акта відсутні положення, що:

стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції;

стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод;

впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією;

створюють підстави для дискримінації.

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська гендерно-правова експертизи не проводилися.

 

8. Прогноз результатів

Реалізація постанови Кабінету Міністрів України не матиме вплив на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від «__» ___________ 2023 р. № ______


ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність


1. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. № 597 «Про затвердження Порядку визначення обсягу книжкової продукції державною мовою, підготовка, випуск та/або розповсюдження якої здійснюються вітчизняними видавництвами і підприємствами розповсюдження книжкової продукції, для укладення договорів оренди приміщень» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 45, ст. 1509).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2011 р. № 240 «Про внесення змін до Порядку визначення обсягу книжкової продукції державною мовою, підготовка, випуск та/або розповсюдження якої здійснюються вітчизняними видавництвами і підприємствами розповсюдження книжкової продукції, для укладення договорів оренди приміщень» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 19, ст. 797).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 824 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р.  № 597» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 59, ст. 2364).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 235 «Про затвердження Порядку вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 32, ст. 995).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 262 «Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 33, ст. 1034).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 396 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 235 і 262» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 41, ст. 1445).

7. Пункт 11 Змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2019 р.        № 885 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 41, ст. 1445).

8. Пункт 3 Змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2020 р.    № 889 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 79, ст. 2561).

_____________________


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux