Проект наказу Держкомтелерадіо"Про внесення змін до наказу Держкомтелерадіо від 28.11.2012 № 313"
опубліковано 09 жовтня 2015 року о 11:46

 

Проект

 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

 

«___»_______ 2015 р. м. Київ № ___

 

Про внесення змін до наказу

Держкомтелерадіо від 28.11.2012 № 313

З метою вдосконалення механізму реалізації бюджетної програми «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга» та на підставі пункту 3 Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року № 341,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміну до пункту 5 наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 28 листопада 2012 року № 313 «Про затвердження Порядку реалізації бюджетної програми «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 року за № 2087/22399, замінивши слова «Держкомтелерадіо України» словом «Держкомтелерадіо».

2. Внести до Порядку реалізації бюджетної програми «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга», затвердженого наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 28 листопада 2012 року № 313, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 року за № 2087/22399, зміни, що додаються.

3. Управлінню розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції (Радзієвський І.А.) та управлінню видавничої справи і преси (Кононенко О.А.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України Червака Б.О.

 

 

Голова Державного

комітету телебачення і

радіомовлення України О.І. Наливайко

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету телебачення

і радіомовлення України

«__»________ 2015 року _____

 

 

 

 

ЗМІНИ

до Порядку реалізації бюджетної програми «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга»

 

 

1. У тексті Порядку слова «Держкомтелерадіо України» замінити словом «Держкомтелерадіо».

2. Пункт 1.2 розділу І виключити.

3. У розділі ІІІ:

1) у пункті 3.1:

в абзаці першому слова «державним замовником на випуск книжкової продукції» замінити словами «головним розпорядником бюджетних коштів»;

в абзаці другому слово «провідних» виключити;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«задоволення інтересів соціально незахищених груп населення (малозабезпечені верстви населення, осіб з особливими потребами тощо);»;

2) пункт 3.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«популяризації вітчизняної видавничої продукції за кордоном.».

4. У пункті 4.1 розділу ІV:

1) абзац четвертий викласти в такій редакції:

«твори видатних зарубіжних авторів (в перекладі державною мовою);»;

2) доповнити новими абзацами такого змісту:

«переклади творів українських авторів іноземними мовами;»;

«видання військово-патріотичного спрямування.».

5. У розділі V:

1) у пункті 5.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

«5.1. Пропозиції до проекту переліку видань на наступний рік приймаються Держкомтелерадіо від видавництв та видавничих організацій різних форм власності (далі - видавці) з 1 лютого до 1 липня включно у вигляді макету або рукопису майбутнього видання та у заявки з обґрунтуванням суспільної необхідності видання, до якої додаються: відомості про видавця та реалізовані ним видавничі проекти, відомості про авторів та інших осіб, які братимуть участь у створенні видання (авторський колектив, упорядник, перекладач, художник); назва видання з короткою анотацією; макет або рукопис видання (його копія), підписані автором; мова (мови), якою (якими) пропонується випускати видання; обсяг видання (зазначається в обліково-видавничих та умовно-друкарських аркушах); тираж видання; стан підготовки видання до випуску; орієнтовна вартість тиражу видання; плановий кошторис витрат; технічні параметри (складене відповідно до ДСТУ технічне завдання), оригінал або нотаріально завірена копія документа (документів), що підтверджує (підтверджують) наявність у видавця виключного майнового права на використання твору; копія свідоцтва про внесення видавця до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції або його дублікат; документи, що підтверджують платоспроможність видавця.»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Видавці подають Держкомтелерадіо заявки на випуск видань, які відповідають сформованим тематичним розділам, але не більше трьох таких заявок на випуск видань на один тематичний розділ.»;

2) у пункті 5.2:

абзац перший викласти в такій редакції:

«5.2. Держкомтелерадіо на підставі прийнятих від видавців пропозицій та заявок за результатами аналізу даних читацього попиту, сформованого бібліотеками України, здійснює попередній відбір видань для випуску за програмою.»;

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

«заявки на випуск видань, які не відповідають вимогам пункту 5.1 цього Порядку.»;

3) пункт 5.3. викласти в такій редакції:

«5.3. Тематичну та змістовну оцінку включених до проекту переліку видань здійснює експертна рада Держкомтелерадіо з формування переліку книжкових видань, передбачених до випуску за програмою «Українська книга» (далі – експертна рада), до складу якої можуть входити представники наукових установ, творчих спілок, бібліотек, книготорговельних та поліграфічних підприємств, громадських організацій тощо.

Головою, його заступником та членом експертної ради не може бути фізична особа, яка перебуває у трудових відносинах з видавцем, який подав Держкомтелерадіо пропозиції до переліку видань у відповідному році та/або є засновником (співзасновником) та/або кінцевим вигодоодержувачем такого видавця.

Строк повноважень Голови, його заступника, члена експертної ради становить один рік.

Одна й та сама особа не може бути Головою, його заступником та членом експертної ради більше ніж два строки підряд.  

Склад експертної ради та положення про неї затверджуються наказом Держкомтелерадіо.»;

4) у пункті 5.4 слова «до проекту державного замовлення» замінити словами «щодо обсягів книжкової продукції»;

5) пункт 5.6 доповнити новими словами: «, схвалюється її рішенням та затверджується наказом Держкомтелерадіо.».

6. У розділі VI:

1) у абзаці другому пункту 6.1 слова «Фінансово-економічний департамент» замінити словами «Фінансово-економічне управління»;

2) пункт 6.3 викласти в такій редакції:

«6.3. З метою забезпечення випуску книжкової продукції Держкомтелерадіо укладає договори про закупівлю з видавцями у порядку, встановленому Законом України від 10.04.2014 № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель».

Книжкова продукція, яка випускається за програмою, повинна відповідати вимогам національних стандартів, інших нормативних документів з питань видавничого оформлення, поліграфічного і технічного виконання.»;

3) пункт 6.4 викласти в такій редакції:

«6.4. З метою забезпечення прозорості витрачання коштів державного бюджету, що спрямовуються на виконання програми, інформація про закупівлю послуг з випуску книжкової продукції оприлюднюється відповідно до Законів України від 10.04.2014 № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель» та 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації».»;

4) у пункті 6.5 після слова «договорів» доповнити слова «про закупівлю»;

5) пункт 6.6 виключити.

7. У розділі VIІ:

1) пункт 7.1 викласти в такій редакції:

«7.1. Книжкова продукція, випущена за програмою, розповсюджується шляхом безоплатної передачі відповідно до розподілу тиражів видань, що здійснюється Держкомтелерадіо з урахуванням результатів попереднього вивчення потреби у такій продукції, для поповнення фондів публічних бібліотек (загальнодоступних), у тому числі спеціалізованих (для дітей та юнацтва, осіб з фізичними вадами), спеціальних бібліотек (навчальних закладів, музеїв, підприємств, установ, організацій), для дипломатичних представництв, бібліотек українських громад за кордоном, бібліотек національно-культурних товариств та використовується для задоволення загальнодержавних і суспільних потреб. При цьому література, яка виходить мовами національних меншин України, передається бібліотекам товариств національних меншин України для задоволення культурно-освітніх потреб.

Національно-культурні товариства, товариства національних меншин України, а також інші недержавні організації не мають права передавати видання, видані за рахунок державного бюджету України та отримані від Держкомтелерадіо відповідно до цього порядку, іншим особам.

У разі прийняття рішення про припинення юридичних осіб, визначених у абзаці першому пункту 7.1, шляхом ліквідації, видання повертаються до Держкомтелерадіо.

У разі прийняття рішення про припинення юридичних осіб, визначених у абзаці першому пункту 7.1, шляхом реорганізації, видання передаються до Держкомтелерадіо за умови, що правонаступник або правонаступники не заперечують проти такої передачі.

У випадку отримання Держкомтелерадіо видань, виданих за рахунок коштів державного бюджету, відповідно до цього Порядку, Держкомтелерадіо передає їх юридичним особам, зазначених у абзаці першому пункту 7.1.»;

2) у пункті 7.2 слова «департаментом видавничої справи і преси» замінити словами «управлінням видавничої справи і преси».

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux