Аналіз регуляторного впливудо проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
опубліковано 04 грудня 2015 року о 14:13

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про телебачення і радіомовлення» 

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Згідно з Додатком XXXVIІ до глави 15 «Політика з питань аудіовізуальної галузі» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, протягом 2 років з дати набрання чинності Угодою Україна зобов’язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС, а саме:

Європейської Конвенції про транскордонне телебачення 1989 року;

Директиви 2007/65/EC щодо аудіовізуальних медіа послуг.

У рамках спільного проекту Ради Європи та Європейського Союзу «Впровадження європейських стандартів в українському медійному середовищі» та в межах співпраці Держкомтелерадіо з Радою Європи проведено експертизу чинного Закону України «Про телебачення і радіомовлення» на предмет його відповідності європейським стандартам. Результати зазначеної експертизи свідчать про необхідність комплексного реформування законодавства у сфері телебачення і радіомовлення.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847 «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» було затверджено план заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки.

Відповідно до пункту 353 вказаного Плану заходів Держкомтелерадіо за участю Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації до липня 2016 року мають розробити проект Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (нова редакція).

02.10.2012 на засіданні Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації (протокол № 72) затверджено склад робочої групи з підготовки нової редакції Закону України «Про телебачення і радіомовлення» з урахуванням європейських стандартів і рекомендацій експертів, до якої увійшли представники Держкомтелерадіо та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Зазначеною робочою групою підготовлено нову редакцію Закону України «Про телебачення і радіомовлення» з урахуванням рекомендацій експертів Ради Європи та європейських стандартів.

Підготовка законопроекту здійснювалася за підтримки спільного проекту Ради Європи та Уряду Канади «Впровадження європейських стандартів в українському медійному середовищі», учасником та бенефіціаром якого був Держкомтелерадіо.

2. Цілі державного регулювання

Основною ціллю проекту Закону України є реалізація права на свободу вираження поглядів і на отримання різнобічної, достовірної та оперативної аудіовізуальної інформації, на забезпечення плюралізму та вільного поширення такої інформації, на захист прав споживачів аудіовізуальних послуг.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Під час підготовки проекту Закону України було опрацьовано два альтернативних варіанти досягнення зазначеної вище цілі.

Перша альтернатива – залишити правове регулювання у визначеній сфері без змін. Дана альтернатива є неефективною і неприйнятною.

Друга альтернатива – знайшла своє відображення у положеннях проекту Закону України, якими пропонується викласти у новій редакції Закон України «Про телебачення і радіомовлення», назвавши його Закон України «Про аудіовізуальні послуги».

Крім того, законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Бюджетного кодексу України, законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про захист економічної конкуренції», «Про рекламу», «Про телекомунікації», «Про радіочастотний ресурс», «Про державну службу», «Про засади державної мовної політики».

Запропоновані зміни сприятимуть реалізації права на свободу вираження поглядів і на отримання різнобічної, достовірної та оперативної аудіовізуальної інформації, забезпеченню плюралізму та вільного поширення такої інформації, захисту прав споживачів аудіовізуальних послуг.

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Проектом Закону України пропонується викласти у новій редакції Закон України «Про телебачення і радіомовлення», назвавши його Закон України «Про аудіовізуальні послуги».

Крім того, законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Бюджетного кодексу України, законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про захист економічної конкуренції», «Про рекламу», «Про телекомунікації», «Про радіочастотний ресурс», «Про державну службу», «Про засади державної мовної політики».

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Оцінка можливості впровадження регуляторного акту та виконання його вимог суб’єктами ринку висока.

Прийняття даного регуляторного акту дасть можливість:

спростити регулювання та скасування необґрунтованих адміністративних бар’єрів;

забезпечити чіткості та передбачуваності законодавчого регулювання, насамперед у частині обмежень діяльності у сфері аудіовізуальних медіа послуг (ліцензування, вимоги до контенту, нагляд, санкції тощо);

забезпечити «технологічну нейтральність» – регулювання незалежно від технічної платформи поширення аудіовізуальної інформації, але з урахуванням природи аудіовізуальних медіа послуг, що надаються;

забезпечити доступність аудіовізуальних послуг для осіб з вадами зору та слуху;

забезпечити гарантії незалежності та ефективних і прозорих механізмів діяльності державного регулятора у сфері аудіовізуальних медіа послуг;

узгодити законодавство України в сфері телебачення і радіомовлення з європейськими стандартами.

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання.

Запровадження зазначеного проекту Закону України забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Суб’єкти

Вигоди

Витрати

Держава

узгодження законодавства України у сфері аудіовізуальних медіа послуг з європейськими стандартами;

забезпечення гарантії незалежності та ефективних і прозорих механізмів діяльності державного регулятора у сфері аудіовізуальних медіа послуг;

підтримка позитивного іміджу держави, як країни, що створює сприятливі умови у сфері надання аудіовізуальних послуг для громадян, їх об’єднань, юридичних осіб.

Додаткові витрати відсутні

Суб’єкти господарювання

спрощення регулювання та скасування необґрунтованих адміністративних бар’єрів;

забезпечення чіткості та передбачуваності законодавчого регулювання, насамперед у частині обмежень діяльності у сфері аудіовізуальних медіа послуг (ліцензування, вимоги до контенту, нагляд, санкції тощо)

Додаткові витрати відсутні

 

Громадяни

забезпечення реалізації права на свободу вираження поглядів і на отримання різнобічної, достовірної та оперативної аудіовізуальної інформації, забезпечення плюралізму та вільного поширення такої інформації;

забезпечення захисту прав споживачів аудіовізуальних послуг;

доступність аудіовізуальних послуг для осіб з вадами зору та слуху.

Додаткові витрати відсутні

Виходячи з даного аналізу вигод і витрат, витрати є меншими від вигод, що підтверджує необхідність прийняття даного регуляторного акту.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Закон України набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

Термін дії Закону України є необмеженим у часі до прийняття нового нормативно-правового акту або втрати ним чинності.

8. Показники результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акту є забезпечення реалізації права на свободу вираження поглядів і на отримання різнобічної, достовірної та оперативної аудіовізуальної інформації.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – вище середнього, оскільки проект Закону України для громадського обговорення розміщено у підрубриці «Проекти законів» рубрики «Законопроектна діяльність», у підрубриці «Проекти регуляторних актів» рубрики «Регуляторна діяльність» та у підрубриці «Електронні консультації з громадськістю» рубрики «Взаємодія з громадськістю» офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів із повторного відстеження.

 

 

Голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко

«___» грудня 2015 р.

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux