Аналіз регуляторного впливудо проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про адміністративні послуги"
опубліковано 29 жовтня 2014 року о 11:29

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту Закону України 
«Про внесення змін до деяких законів України 
у зв’язку з прийняттям Закону України 
«Про адміністративні послуги»
 
 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

На сьогодні Держкомтелерадіо України надає 4 адміністративні послуги: 1 платну та 3 безоплатні, а саме:

видача Свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції;

оформлення подання Держкомтелерадіо України для видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні працівників іноземних засобів масової інформації;

погодження звернення іноземного засобу масової інформації для оформлення довгострокової візи;

видача довідки про випуск та/або розповсюдження не менше як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою.

06.09.2012 прийнято Закон України «Про адміністративні послуги», дія якого поширюється на всі суспільні відносини, пов’язані з наданням адміністративних послуг.

Згідно зі статтею 3 вказаного Закону законодавство у сфері надання адміністративних послуг складається з Конституції України, цього та інших законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері надання адміністративних послуг.

Надання адміністративних послуг здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених законами, які регулюють суспільні відносини у відповідних сферах.

Вимоги цього Закону поширюються на надання суб’єктом надання адміністративних послуг витягів та виписок з реєстрів, свідоцтв, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

Згідно з частиною першою статті 5 зазначеного Закону виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг, встановлюються: підстави для одержання адміністративної послуги; суб'єкт надання адміністративної послуги та його повноваження щодо надання адміністративної послуги; перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги; платність або безоплатність надання адміністративної послуги; граничний строк надання адміністративної послуги; перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

Прийнятим Верховною Радою України Закон України від 01.07.2014 № 1554-VІІ «Про внесення змін до Закону України «Про видавничу справу» порядок видачі Свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції приведено у відповідність до Закону України «Про адміністративні послуги».

Водночас з урахуванням частини першої статті 5 Закону України «Про адміністративні послуги» потребує змін статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», на підставі якої на сьогодні здійснюється видача довідки про випуск та/або розповсюдження не менше як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою.

Разом з цим, 25.12.2011 набрав чинності Закон України від 22.09.2011 № 3773-VI «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», яким ускладнено механізм отримання дозволу представникам іноземних засобів масової інформації для тимчасового проживання на території України.

Частиною одинадцятою статті 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» передбачено оформлення подання органу, відповідального за реалізацію державної політики в інформаційній та видавничій сферах (Держкомтелерадіо) для отримання посвідки Державної міграційної служби України на тимчасове проживання іноземців на території України.

У зв'язку з нововведеннями в іноземних журналістів виникли труднощі через значний перелік документів, необхідних для отримання посвідки на тимчасове проживання, та складність їх оформлення і подачі.

Слід зазначити, що вказаний Закон на стадії його підготовки (у вигляді законопроекту) жодного разу не надходив на погодження до Держкомтелерадіо.

Крім того, абзацом тринадцятим підпункту 3 пункту 11 Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 567, передбачено погодження Держкомтелерадіо України звернення іноземного засобу масової інформації для оформлення довгострокової візи працівникам відповідного засобу масової інформації.

З метою максимального спрощення для працівників іноземних засобів масової інформації оформлення подання та погодження звернення здійснюється листами Держкомтелерадіо.

Зазначимо, що Держкомтелерадіо на своєму офіційному веб-сайті оприлюднив інформацію про те, що необхідно робити для отримання необхідних документів.

Не зважаючи на це, слід визнати, що умови для діяльності працівників іноземних засобів масової інформації в Україні суттєво ускладнились.

З метою комплексного вирішення порушеного питання та приведення окремих положень Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» у відповідність до Закону України «Про адміністративні послуги» пропонуємо скасувати необхідність отримання подання Держкомтелерадіо для видачі посвідки Державної міграційної служби України на тимчасове проживання іноземців на території України.

У зв’язку з цим, Держкомтелерадіо пропонується внести зміни до законів України «Про оренду державного та комунального майна» та «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

 

2. Цілі державного регулювання

Проект Закону України розроблено з метою:

приведення окремих положень законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» у відповідність до Закону України «Про адміністративні послуги»;

створення сприятливих умов для провадження господарської діяльності суб’єктами видавничої справи, що забезпечують випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою на рік (за винятком видань рекламного та еротичного характеру);

створення сприятливих умов для провадження професійної діяльності іноземними журналістами на території України.

З цією метою законопроектом передбачається внести зміни до законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Під час підготовки проекту Закону України було опрацьовано два альтернативних варіанти досягнення зазначеної вище цілі.

Перша альтернатива – залишити правове регулювання у визначеній сфері без змін. Дана альтернатива є неефективною і неприйнятною.

Друга альтернатива – знайшла своє відображення у положеннях проекту Закону України, яким пропонується узгодити окремі положення статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» з частиною першою статті 5 Закону України «Про адміністративні послуги» щодо надання адміністративної послуги із видачі довідки, що підтверджує право суб’єктів видавничої справи на укладення договору оренди державного та комунального майна без проведення конкурсу.

Відповідно до запропонованих змін таким правом матимуть можливість скористатися вітчизняні видавці та розповсюджувачі видавничої продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою на рік.

Крім того, проектом Закону України пропонується внести зміни до статті 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», відповідно до яких для отримання посвідки Державної міграційної служби України на тимчасове проживання на території України іноземним журналістам не потрібно буде оформлювати подання Держкомтелерадіо.

 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Проектом Закону України пропонується у частині четвертій статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»:

1) в абзаці четвертому слова «державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження” замінити словами “вітчизняних видавців і розповсюджувачів видавничої продукції»;

2) абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«Обсяг випуску та розповсюдження книжкової продукції державною мовою підтверджується довідкою, яка видається безоплатно центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері.»;

 

 
3) доповнити частину після абзацу п’ятого новими абзацами такого змісту:

 

 
«Обсяг випуску книжкової продукції державною мовою та розповсюдження такої продукції підтверджується довідкою, що видається безоплатно центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері видає протягом 15 днів з дня надходження заяви вітчизняним видавцям і розповсюджувачам видавничої продукції довідки про випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою на рік.

У заяві зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові, адреса, номери засобів зв’язку (для фізичної особи – підприємця); повне найменування, місцезнаходження, номери засобів зв’язку (для юридичної особи).

До заяви додається копія свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції, а розповсюджувачем видавничої продукції також завірені підписом керівника відомості про наявність у продажу на момент подання заяви не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою.

Відповідальність за достовірність поданих відомостей про продаж книжкової продукції покладається на розповсюджувача видавничої продукції.

У видачі довідки може бути відмовлено:

видавцю, який протягом останніх 12 місяців випустив менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою;

розповсюджувачу видавничої продукції, в якого обсяг наявної у продажу книжкової продукції державною мовою становить менш як 50 відсотків примірників книжкової продукції на рік;

видавцю, розповсюджувачу видавничої продукції, строк внесення яких до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції становить менш як 12 місяців.

Довідки є дійсними протягом 12 місяців з дня їх видачі.».

4) абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

«У договорі оренди приміщень, укладеному відповідно до абзацу четвертого цієї частини з вітчизняним видавцем і розповсюджувачем видавничої продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), передбачається умова стосовно того, що недотримання орендарем вимоги щодо підготовки, випуску та (чи) розповсюдження книжкової продукції державною мовою у визначеному обсязі є підставою для розірвання договору оренди в установленому законодавством порядку.».

Також, у частині одинадцятій статті 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» пропонується слова «та подання відповідного державного органу, відповідального за реалізацію державної політики в інформаційній та видавничій сферах» виключити.

 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Оцінка можливості впровадження регуляторного акту та виконання його вимог суб’єктами ринку висока.

Прийняття даного регуляторного акту дозволить:

привести окремі положення інформаційного законодавства у відповідність до Закону України «Про адміністративні послуги»;

створити сприятливі умови для провадження іноземними журналістами професійної діяльності на території України, а також господарської діяльності суб’єктами видавничої справи, стимулюючи випуск та розповсюдження книжкової продукції державною мовою.

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання.

Запровадження зазначеного проекту Закону України забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

В результаті прийняття акта будуть створені сприятливі умови для провадження діяльності вітчизняними видавцями та розповсюджувачами видавничої продукції, іноземними журналістами.

 

Суб’єкти

Вигоди

Витрати

Держава

створення прозорого механізму надання адміністративних послуг центральним органом виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у видавничій сфері;

збільшення асортименту випущеної та/або розповсюджуваної книжкової продукції державною мовою;

підтримка позитивного іміджу держави, як країни, що створює сприятливі умови для роботи журналістів та інших іноземних представників засобів масової інформації.

Додаткові витрати

відсутні

Суб’єкти господарювання

отримання можливості укладання договору оренди майна на короткий строк без проведення конкурсу;

полегшення процедури надання іноземним журналістам посвідок на тимчасове проживання на території України.

Додаткові витрати

відсутні

Громадяни

реалізація конституційного права на інформацію, максимальне задоволення культурно-освітніх, духовних потреб громадян;

доступність і якість вітчизняної книги, випущеної державною мовою;

покращення інформаційного забезпечення громадян України.

Додаткові витрати

відсутні

Виходячи з даного аналізу вигод і витрат, витрати є меншими від вигод, що підтверджує необхідність прийняття даного регуляторного акту.

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Закон України набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Термін дії Закону України є необмеженим у часі до прийняття нового нормативно-правового акту або втрати ним чинності.

 

8. Показники результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акту є покращення інформаційного забезпечення громадян України та створення сприятливих умов для провадження діяльності вітчизняними видавцями та розповсюджувачами видавничої продукції, а також роботи іноземних журналістів на території України.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – вище середнього, оскільки проект Закону України для громадського обговорення розміщено у підрозділі «Проекти законів» розділу «Законопроектна діяльність» та у підрозділі «Проекти регуляторних актів» розділу «Регуляторна політика» офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Даними на основі яких відстежувалася результативність регуляторного акта є статистичні показники, а саме:

загальна кількість виданих Держкомтелерадіо довідок про випуск не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою на рік;

загальна кількість суб’єктів видавничої справи, які звернулись до Держкомтелерадіо;

інформація, отримана під час надання консультацій за телефоном та роз’яснень на письмові запити одержувачів адміністративної послуги.

Базове відстеження здійснюватиметься після набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності Закону України, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

У разі надходження пропозицій і зауважень, які заслуговують на увагу, або виявлення неврегульованих і проблемних питань шляхом якісних і кількісних показників дії цього акта, ці питання будуть урегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження з метою подальшого удосконалення вищезазначеного регуляторного акта.

 

 

Голова Держкомтелерадіо О.І. Наливайко

 

«__» жовтня 2014 р.

 

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux