АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про видавничу справу" щодо запровадження заявницького (реєстраційного) принципу ведення господарської діяльності суб'єктами видавничої справи"
опубліковано 07 липня 2015 року о 10:06

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про видавничу справу» щодо запровадження заявницького (реєстраційного) принципу ведення господарської діяльності суб’єктами видавничої справи»
 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

02.11.2014 набрав чинності Закон України від 01.07.2014 № 1554-VII «Про внесення змін до Закону України «Про видавничу справу».

Зазначеним Законом України викладено у новій редакції
статті 11 – 14 Закону України «Про видавничу справу», відповідно до яких суб’єкти господарювання матимуть право проваджувати діяльність у видавничій справі лише після внесення їх до Державного реєстру на підставі свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (далі – Свідоцтво), а також встановлено порядок отримання свідоцтва.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» документ дозвільного характеру – дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.

У зв’язку з цим, та з огляду на те, що свідоцтво має ознаки документа дозвільного характеру, Держкомтелерадіо розроблено та листом від 06.10.2014 № 4299/23/11 направлено на розгляд та погодження до заінтересованих органів проект Закону України «Про внесення зміни до Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

Мінекономрозвитку України не погодило законопроект, посилаючись на те, що передбачена Законом процедура видачі Свідоцтва має виключно документальний характер, коли органом влади здійснюється перевірка поданих суб'єктом господарювання заяви та документів, що додаються до неї.

Разом з тим, факт внесення до реєстру не може бути пов'язаний з наданням прав суб’єктам господарювання, а має на меті облік суб'єктів господарювання, які набули прав на провадження діяльності у сфері видавничої справи.

За своїми ознаками діяльність у видавничій сфері не створює ризиків загрози життю і здоров'ю населення та навколишньому природному середовищу.

Практика регулювання такого виду діяльності, як видавнича справа, європейським законодавством здебільшого не передбачає дозвільних процедур, обмежуючись реєстрацією даного виду діяльності.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» одним з основних принципів державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності є зменшення рівня державного регулювання господарської діяльності.

У зв’язку з цим, Мінекономрозвитку України запропонувало замінити запровадження дозвільної процедури з видачі Свідоцтва на заявницький (реєстраційний) принцип, що забезпечить дотримання вимог вищезазначених законів, а також цілей і завдань Уряду в частині розширення свободи підприємницької діяльності та скорочення функцій адміністративного регулювання економіки.

 

2. Цілі державного регулювання

Проект Закону України розроблено з метою зменшення рівня державного регулювання господарської діяльності у видавничій сфері шляхом запровадження декларативного принципу обліку суб’єктів видавничої справи.

З цією метою законопроектом пропонується внести зміни до статей 5, 12, 14, 15 і 21 Закону України «Про видавничу справу», виключити статтю 16 вказаного Закону, а також доповнити Закон новою статтею 15.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Під час підготовки проекту Закону України було опрацьовано два альтернативних варіанти досягнення зазначеної вище цілі.

Перша альтернатива – залишити правове регулювання у визначеній сфері без змін. Дана альтернатива є неефективною і неприйнятною.

Друга альтернатива – знайшла своє відображення у положеннях проекту Закону України, якими пропонується внести зміни до статей 5, 12, 14, 15 і 21 Закону України «Про видавничу справу», виключити статтю 16 вказаного Закону, а також доповнити Закон новою статтею 15.

Запропонованими змінами запроваджується заявницький (реєстраційний) принцип ведення господарської діяльності суб’єктами видавничої справи, що в свою чергу забезпечить дотримання вимог законодавчих актів, а також цілей і завдань Уряду в частині розширення свободи підприємницької діяльності та скорочення функцій адміністративного регулювання економіки.

 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Проектом Закону України пропонується внести до Закону України «Про видавничу справу» такі зміни:

у частині п’ятій статті 5 виключити слова «і контроль»;

виключити частини другу та третю статті 12;

викласти статтю 14 в такій редакції:

«Стаття 14. Внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру

Внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру здійснюється уповноваженим органом протягом 30 календарних днів з дати надходження заяви.

Внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру здійснюється на безоплатній основі.».

4. Доповнити статтею 15 такого змісту:

«Стаття 15. Внесення змін до Державного реєстру

У разі зміни найменування або прізвища, імені, по батькові суб’єкта видавничої справи, його місцезнаходження (місця проживання), засновника (співзасновників), виду (видів) діяльності у видавничій справі до Державного реєстру вносяться відповідні зміни.

Суб’єкт видавничої справи зобов’язаний упродовж 30 календарних днів з дати зміни реєстраційних даних повідомити уповноваженому органові про таку зміну із зазначенням підстави для її внесення та відомостей, передбачених статтею 13 цього Закону.»;

виключити статтю 16;

у частині другій статті 21 слово «четвертою» замінити словом «другою».

 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Оцінка можливості впровадження регуляторного акту та виконання його вимог суб’єктами ринку висока.

Прийняття даного регуляторного акту дозволить:

замінити запровадження дозвільної процедури з видачі Свідоцтва на заявницький (реєстраційний) принцип;

зменшити рівень державного регулювання господарської діяльності у видавничій сфері шляхом запровадження зазначеного принципу.

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання.

Запровадження зазначеного проекту Закону України забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

В результаті прийняття акта будуть створені сприятливі умови для запровадження господарської діяльності у видавничій сфері.

 

Суб’єкти

Вигоди

Витрати

Держава

розширення свободи підприємницької діяльності;

скорочення функцій адміністративного регулювання економіки;

сприяння розвитку вітчизняної книговидавничої галузі.

Додаткові витрати відсутні

Суб’єкти господарювання

зменшення рівня державного регулювання господарської діяльності у видавничій сфері;

безоплатність внесення суб’єктів видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції;

полегшення процедури запровадження господарської діяльності у видавничій сфері.

Додаткові витрати відсутні

Громадяни

реалізація конституційного права на інформацію, максимальне задоволення культурно-освітніх, духовних потреб громадян;

примноження інтелектуального потенціалу нації;

доступність і якість вітчизняної книги.

Додаткові витрати відсутні

Виходячи з даного аналізу вигод і витрат, витрати є меншими від вигод, що підтверджує необхідність прийняття даного регуляторного акту.

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Закон України набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Термін дії Закону України є необмеженим у часі до прийняття нового нормативно-правового акту або втрати ним чинності.

 

8. Показники результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акту є створення сприятливих умов для запровадження суб’єктами видавничої справи господарської діяльності у видавничій сфері.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – вище середнього, оскільки проект Закону України для громадського обговорення розміщено:

у підрубриці «Проекти законів» рубрики «Законопроектна діяльність» та у підрубриці «Проекти регуляторних актів» рубрики «Регуляторна політика» офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Даними на основі яких відстежувалася результативність регуляторного акта є статистичні показники, а саме:

загальна кількість поданих заяв суб’єктів видавничої справи до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері;

інформація, отримана під час надання консультацій за телефоном та роз’яснень на письмові запити одержувачів адміністративної послуги.

Базове відстеження здійснюватиметься після набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності Закону України, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

У разі надходження пропозицій і зауважень, які заслуговують на увагу, або виявлення неврегульованих і проблемних питань шляхом якісних і кількісних показників дії цього акта, ці питання будуть урегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження з метою подальшого удосконалення вищезазначеного регуляторного акта.

 

 

Голови Держкомтелерадіо О.І. Наливайко

«07» липня 2015 р.

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux