АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження мовлення громад на принципах суспільного мовлення"
опубліковано 10 липня 2015 року о 16:40

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких

законів України щодо запровадження мовлення громад на принципах суспільного мовлення»

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

На сьогодні відповідно до статті 11 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» структуру національного телебачення і радіомовлення України становлять: комунальні телерадіоорганізації, публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України», Державна телерадіокомпанія «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення», державне підприємство «Парламентський телеканал «Рада», приватні (незалежно від способу розповсюдження програм), громадські та інші телерадіоорганізації, засновані відповідно до вимог законодавства.

19 березня цього року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо Суспільного телебачення і радіомовлення України», яким Кабінету Міністрів України передбачено підготувати і подати до Верховної Ради України у шестимісячний строк пропозиції щодо запровадження мовлення громад на принципах суспільного мовлення.

Статтею 18 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» встановлено, що громадські телерадіоорганізації створюються фізичними та/або юридичними особами з метою задоволення інформаційних потреб територіальних громад у порядку, визначеному цим Законом, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та Законом України «Про громадські об'єднання».

Громадські телерадіоорганізації не мають права займатися підприємницькою діяльністю і здійснюють лише некомерційну господарську діяльність.

Громадські телерадіоорганізації мають статус неприбуткових організацій.

При цьому, відповідно до пункту 8 частини першої статті 26 та пункту 7 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виключно на засіданнях відповідних рад вирішуються питання заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників. Тобто, на сьогодні на законодавчому рівні вже врегульовано порядок створення та засади діяльності мовлення громад.

Щодо запровадження мовлення громад на принципах суспільного мовлення, слід зазначити наступне.

Статтею 3 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» передбачено, що діяльність суспільного мовника провадиться на принципах: всебічного, об’єктивного і збалансованого інформування про суспільно значущі події в Україні та за кордоном; дотримання норм суспільної моралі, традицій і культури Українського народу, поширення сімейних цінностей та зміцнення ролі традиційної сім’ї у розбудові українського суспільства; пріоритету суспільних інтересів над комерційними та політичними; чіткого відокремлення фактів від коментарів та оцінок; вільного вираження поглядів, думок і переконань; незалежності управління та поточної діяльності від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, політичних партій, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб; участі громадськості в управлінні, формуванні програмної політики; відсутності дискримінації за будь-якою ознакою; прозорості та відкритості діяльності.

Забороняється втручання державних органів та органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, а також недержавних організацій у діяльність НСТУ з метою встановлення цензури, попереднього контролю та незаконного впливу на зміст інформації, що поширюється Суспільним телебаченням і радіомовленням України.

Зобов’язання Суспільного телебачення і радіомовлення України щодо поширення повідомлень органів влади визначаються виключно цим Законом.

Пунктом 4 доручення Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. від 16.05.2015 № 15084/1/1-15 Держкомтелерадіо передбачено разом з Міністерством інформаційної політики та Міністерством юстиції України за участю громадських організацій опрацювати питання щодо запровадження мовлення громад на принципах суспільного мовлення і до 28.08.2015 подати Кабінетові Міністрів України узгоджені пропозиції для внесення до Верховної Ради України.

У зв’язку з цим, виникла необхідність у підготовці проекту Закону України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження мовлення громад на принципах суспільного мовлення».

 

2. Цілі державного регулювання

Метою проекту Закону України є створення організаційно-правових засад для запровадження мовлення громад на принципах суспільного мовлення.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Під час підготовки проекту Закону України було опрацьовано два альтернативних варіанти досягнення зазначеної вище цілі.

Перша альтернатива – залишити правове регулювання у визначеній сфері без змін. Дана альтернатива є неефективною і неприйнятною.

Друга альтернатива – знайшла своє відображення у положеннях проекту Закону України, яким запропоновано:

внести зміни до статей 1, 11, 13, 18, 31, 49 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», а також виключити статтю 16 цього Закону;

внести зміни до статей 26, 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також доповнити цей Закон новою статтею 81;

доповнити статтю 16 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» новою частиною другою.

 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Проектом Закону України запропоновано внести зміни до законів України «Про телебачення і радіомовлення», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», зокрема:

уточнюється визначення терміну «громадські телерадіоорганізації», згідно з яким це телерадіоорганізації, які є неприбутковими юридичними особами, заснованими органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями з метою задоволення культурних, науково-просвітницьких та інформаційних потреб, вільного і відкритого обговорення важливих проблем територіальних громад;

визначаються засади діяльності громадських телерадіоорганізацій;

передбачається, що діяльність громадських телерадіоорганізацій провадиться на принципах, передбачених Законом України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України»;

уточнюється роль громадських телерадіоорганізацій у висвітленні діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

уточнюються положення Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до яких виключно на пленарних засіданнях відповідних рад мають вирішуються питання заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення керівників засобів масової інформації, членів наглядових рад громадських телерадіоорганізацій;

передбачається, що громадські телерадіоорганізації, які засновані органами місцевого самоврядування, є комунальними аудіовізуальними засобами масової інформації.

 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Оцінка можливості впровадження регуляторного акту та виконання його вимог суб’єктами ринку висока.

Прийняття даного регуляторного акту дозволить створити організаційно-правові засади для запровадження мовлення громад на принципах суспільного мовлення.

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання.

Запровадження зазначеного проекту Закону України забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

В результаті прийняття акта будуть створені організаційно-правові засади для запровадження мовлення громад на принципах суспільного мовлення.

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

 

Суб’єкти

Вигоди

Витрати

Держава

Реалізація ефективної державної політики у сфері телебачення і радіомовлення.

Створення організаційно-правових засад для запровадження мовлення громад на принципах суспільного мовлення.

Додаткові витрати відсутні

Суб’єкти господарювання

Встановлення підстави для звільнення громадських телерадіоорганізацій від внесення плати за видачу, переоформлення та продовження ліцензій на мовлення.

Додаткові витрати відсутні

Громадяни

Реалізація конституційного права на інформацію.

Задоволення культурних, науково-просвітницьких та інформаційних потреб населення.

Вільне та відкрите обговорення важливих проблем територіальних громад.

Додаткові витрати відсутні

Виходячи з даного аналізу вигод і витрат, витрати є меншими від вигод, що підтверджує необхідність прийняття даного регуляторного акту.

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Цей Закон України набирає чинності через рік з дня його опублікування.

Термін дії Закону України є необмеженим у часі до прийняття нового нормативно-правового акту або втрати ним чинності.

 

8. Показники результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акту є покращення інформаційного забезпечення населення.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – вище середнього, оскільки проект Закону України для громадського обговорення розміщено у підрозділі «Проекти Законів України» розділу «Законопроектна діяльність» та у підрозділі «Проекти регуляторних актів» розділу «Регуляторна політика» офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Аналіз результативності запровадження регуляторного акта буде проводитись шляхом аналізу статистичних показників, а саме: загальної кількості отриманих ліцензій громадськими телерадіоорганізаціями.

Базове відстеження здійснюватиметься після набрання чинності цим актом шляхом:

аналізу статистичних даних, отриманих від Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

узагальнення інформації щодо інформаційного забезпечення територіальних громад.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності Законом України, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

У разі надходження пропозицій і зауважень, які заслуговують на увагу, або виявлення неврегульованих і проблемних питань шляхом якісних і кількісних показників дії цього акта, ці питання будуть урегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження з метою подальшого удосконалення вищезазначеного регуляторного акта.

 

 

В.о. Голови Держкомтелерадіо Б.О. Червак

«___» липня 2015 р.

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux