Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції у 2013 році

На виконання вимог постанов Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 № 1094 «Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції» та від 28.11.2011 № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки» інформуємо про результати їх виконання Держкомтелерадіо України за 2013 рік.

Держкомтелерадіо України проводив спеціальну перевірку щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави, у зв’язку з призначеннями на посади державних службовців апарату Держкомтелерадіо України у звітному періоді (додаток № 1).

Соціальні дослідження у сфері запобігання та протидії корупції не проводились, оскільки в сфері управління Держкомтелерадіо України відсутні державні науково-дослідні установи.

Наказом Держкомтелерадіо України від 02.02.2012 № 20 «Про реалізацію Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки» затверджено план заходів, спрямованих на виконання завдань, передбачених Державною програмою щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки (додаток № 2).

Під час розроблення проектів нормативно-правових актів здійснюється аналіз норм правового регулювання в інформаційній сфері, визначається предмет правового регулювання, механізм вирішення питання, що потребує врегулювання та передбачаються правила і процедури, які унеможливлювали б вчинення корупційних правопорушень.

Голова

Держкомтелерадіо України  О.В. Курдінович

 Додаток 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 20 жовтня 2011 р. № 1094


ІНФОРМАЦІЯ

про результати проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують

на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави

в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України за 2013 рік

Загальна кількість осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави, що успішно пройшли спеціальну перевірку

Кількість осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави, що не пройшли спеціальну перевірку

у зв’язку із притягненням особи до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості

у зв’язку з виявленням факту про те, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення

у зв’язку з виявленням недостовірних відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

у зв’язку з перебуванням особи на диспансерному психіатричному та / або наркологічному обліку

у зв’язку з виявленням недостовірних даних про освіту, наявність наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації

у зв’язку з виявленням інших порушень, передбачених законодавством

13

Додаток 2 

до постанови Кабінету Міністрів України

від 28 листопада 2011 р. № 1240

ІНФОРМАЦІЯ

про результати виконання Завдань і Заходів з виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки

в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України за 2013 рік

1. Щодо забезпечення функціонування, ведення та своєчасного оновлення вебсторінок Держкомтелерадіо України, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг.

На офіційному вебсайті у лівій боковій панелі навігації розміщено розділ «Адміністративні послуги», в якому оприлюднено та своєчасно оновлюється така інформація:

 • перелік адміністративних послуг, які безоплатно надаються Держкомтелерадіо України;
 • стандарти надання адміністративних послуг з видачі Свідоцтв про внесення суб’єктів видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції та з видачі Довідки про випуск та/або розповсюдження не менше як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою;
 • електронні форми документів, які необхідно для отримання відповідних послуг та інструктивні матеріали щодо їх заповнення.

2. Щодо забезпечення доступу громадськості для ознайомлення з проектами нормативно-правових актів.

На офіційному вебсайті систематично оприлюднюються розроблені Держкомтелерадіо України проекти нормативно-правових актів для ознайомлення з ними громадськості не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

3. Щодо підготовки та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо вдосконалення механізму реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації».

12.12.2012 у Верховній Раді України зареєстровано урядовий проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям законів України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації» (реєстр. № 0947).

Метою законопроекту, яким пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Цивільного кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та до 53 законів України, є приведення деяких законодавчих актів України у відповідність із законами України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації».

Основні положення законопроекту стосуються:

 • узгодження термінології законодавчих актів з новими інформаційними законами;
 • вилучення із законодавства поняття права власності на інформацію;
 • узгодження законів про засоби масової інформації, Регламенту Верховної Ради тощо з положеннями Закону України «Про інформації» щодо прав журналістів, акредитації, підстав звільнення від відповідальності тощо;
 • приведення законів про різні державні органи у відповідність до інформаційних законів;
 • посилення положень щодо адміністративної відповідальності за порушення права на доступ до інформації;
 • виключення ч. 3 ст. 277 Цивільного кодексу про презумпцію недостовірності негативної інформації;
 • встановлення обов’язку оприлюднення в Інтернеті всієї інформації про приватизацію;
 • встановлення права відвідувати відкриті сесії Верховної Ради та місцевих рад не тільки для акредитованих журналістів, але й для будь-якої особи згідно з Конституцією. Обмеження цього права будуть встановлені у правилах відвідування, що затверджуються відповідними радами;
 • закріплення обов’язку природних монополій та фінансових установ оприлюднювати і надавати інформацію за запитами;
 • встановлення права безкоштовного доступу до державної статистики, навіть якщо вона була підготовлена на замовлення приватних суб’єктів;
 • запровадження скороченого провадження в адміністративних справах щодо оскарження бездіяльності суб’єктів владних повноважень або розпорядників інформації щодо розгляду звернення або запиту на інформацію.

Без внесення запропонованих законопроектом змін не можна вести мову про повну імплементацію положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» на практиці, оскільки існуватимуть певні неузгодженості та колізії окремих положень законодавства.

06.09.2012 вказаний законопроект прийнято в першому читанні за основу.

Народними депутатами України до прийнятого в першому читанні тексту законопроекту було запропоновано 78 поправок і доповнень.

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в другому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інформацію» (у новій редакції) та Закону України «Про доступ до публічної інформації» прийняти в цілому.

Держкомтелерадіо України підтримує внесені під час доопрацювання законопроекту до другого читання поправки народних депутатів України № 1-75.

Разом з цим, поправки № 76-78 викликають наступні зауваження.

1. Запропонованою редакцією пункту 2 розділу ІІ Прикінцевих положень запропоновано передбачити, що гриф «Для службового користування» чи інші грифи, що передбачають обмеження доступу до документа або інформації в ньому, які були надані до набрання чинності Закону України «Про доступ до публічної інформації», крім грифів секретності, втрачають чинність, а відповідні документи підлягають розкриттю та наданню на запит, через один рік після набрання чинності цим Законом, якщо зазначені грифи не були переглянуті та підтверджені відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Згідно з частиною 2 статті 9 чинної редакції Закону України «Про доступ до публічної інформації» документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф «для службового користування». Доступ до таких документів надається відповідно до частини 2 статті 6 цього Закону.

Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо немає законних підстав для обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше (частина 4 статті 6 Закону). Мова йде про надання інформації за запитами (активний доступ).

При цьому, стаття 6 Закону не містить терміну «підтвердження».

Частина 2 цієї статті Закону містить вимогу щодо застосування трискладового тесту під час прийняття рішення щодо обмеження доступу до публічної інформації.

Крім того, на сьогодні частиною чинного законодавства України є Міжнародні Угоди про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом. За цими угодами грифи обмеження доступу проставляються автоматично. Україна в односторонньому порядку не може переглядати підстави обмеження доступу до документів, підготовлених іншими державами.

У зв’язку з цим, запропонована редакція пункту 2 розділу ІІ Прикінцевих положень не може бути підтримана.

2. Підпунктом 2 пункту 3 розділу ІІ Прикінцевих положень Кабінету Міністрів України запропоновано доручити протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом затвердити порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, зібрану в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни.

Запропонована редакція підпункту 2 пункту 3 розділу ІІ Прикінцевих положень не узгоджується з частиною 1 статті 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої до службової інформації відповідно до вимог частини 2 статті 6 цього Закону може належати така інформація:

1) що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

2) зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

Прийняття Закону у запропонованій редакції створить ситуацію, коли не всі суб’єкти владних повноважень будуть дотримуватися єдиного порядку обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, оскільки не мають повноважень на здійснення оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності.

Відповідно до принципу юридичної визначеності, згідно з яким законодавством мають визначатися чіткі критерії, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки.

Водночас інформуємо, що 25.02.2013 у Верховній Раді України зареєстровано підготовлений Держкомтелерадіо України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення доступу осіб з вадами слуху до інформації» (реєстр. № 2384).

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 13 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», статей 24, 25, 27, 28 та 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

Пропонується передбачити, що мінімальна частка у загальному обсязі мовлення офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм, адаптованих для сприйняття особами з вадами слуху (шляхом субтитрування або перекладу на жестову мову) має бути не менш ніж 5 відсотків в добовому відрізку з 07.00 до 22.00. Така частка зазначатиметься у програмній концепції мовлення телерадіоорганізації.

Запроваджується обов’язок телерадіоорганізацій здійснювати відповідно до ліцензійних умов адаптацію аудіовізуальної продукції для сприйняття особами з вадами слуху.

Станом на 31.12.2013 на пленарних засіданнях Верховної Ради України вказані законопроекти не розглядалися.

У разі розгляду законопроектів на пленарних засіданнях Верховної Ради України Держкомтелерадіо України забезпечить їх супровід.

4. Щодо висвітлення у засобах масової інформації антикорупційних заходів, що вживаються органами виконавчої влади, іншими органами державної влади з метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції, координації і залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності.

Комунальні друковані ЗМІ України, Укрінформ протягом першого півріччя 2013 року систематично висвітлювали антикорупційні заходи, що вживаються органами виконавчої влади, іншими органами державної влади з метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції і залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності.

Так, Укрінформ 22 березня 2013 року оприлюднив інформацію, що Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO) підвищила Україні планку антикорупційних рекомендацій та рейтинг їх виконання і відповідно визнала виконаними Україною низку антикорупційних рекомендацій.

Про це інформує прес-служба Мін'юсту, цитуючи міністра юстиції Олександра Лавриновича.

«Рішення було схвалене під час 59-го пленарного засідання Групи держав Ради Європи проти корупції за підсумками розгляду Третього додаткового звіту про стан виконання нашою державою антикорупційних рекомендацій GRECO, наданих за результатами спільних першого та другого раундів оцінювання», – йдеться в повідомленні.

У рамках обговорення вказаного звіту GRECO було поінформовано про прогрес України в удосконаленні системи запобігання і протидії корупції. Зокрема, щодо прийняття Верховною Радою нового Кримінального процесуального кодексу, Закону України «Про правила етичної поведінки». Крім того, було поінформовано про внесення урядом на розгляд Верховної Ради законопроектів, які спрямовані на удосконалення законодавства в антикорупційній сфері.

За результатами розгляду звіту GRECO підвищила рейтинг виконання та відповідно визнала виконаними рекомендації щодо розробки та впровадження антикорупційної стратегії й плану дій з її виконання, а також щодо прийняття модельного кодексу поведінки публічних службовців й запровадження їх навчання з питань запобігання і протидії корупції, професійної етики».

«Громадський антикорупційний рух об’єднав інтереси Вінниччини та столиці», в якій повідомлялось, що «Майданчиком», де зійшлися інтереси столиці та Вінниччини, став громадський антикорупційний рух.

Аналіз регіональної преси за відповідний період свідчить про те, що засоби масової інформації області подавали матеріали названої тематики.

Для висвітлення зазначеної тематики на сторінках регіональних засобів масової інформації Київської області започатковані наступні тематичні рубрики: «Закон і ми», «Актуально», «Корупція», «Офіційно», «З компетентних вуст», «Слідами перевірок», «ДПС інформує», «Новини законодавства», «Реорганізація», «Актуальне інтерв’ю», «Зміни в законодавстві».

Під час підготовки тематичних матеріалів регіональні видання співпрацюють з представниками органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, контролюючих та правоохоронних органів, юристами, працівниками громадських організацій.

Крім цього, на сторінках друкованих видань Київщини висвітлюється інформація з наступних питань посилення боротьби з корупцією  – «Тетіївська земля» «Питання вчасної виплати заробітної плати і пенсій – на контролі органів влади»; «Баришівський вісник», «Для посилення боротьби з корупцією»; «Панорама», «Державна фінансова інспекція України посилює боротьбу з корупцією»; «Трибуна праці», «Посилюємо боротьбу із корупцією»; «Новини Полісся», «Наповнення державного та місцевих бюджетів – запорука виконання соціальних гарантій»; «Березанські відомості», «Правоохоронні органи ведуть боротьбу з корупцією».

У м. Севастополі єдиним комунальнім друкованим засобом масової інформації є газета «Севастопольські вісті».

Відділом у справах преси та інформації Севастопольської МДА проводиться робота щодо висвітлення заходів, яки проводяться в Севастопольському регіоні із подолання проявів корупції в Україні та в регіоні. Організуються брифінги відповідних керівників міської держадміністрації, які курують діяльність зі співпраці виконавчої влади міста та правоохоронних органів. На брифінги та інші заходи із зазначеної теми запрошуються кореспонденти газети «Севастопольські вісті», яки відображають отриману інформацію в своїх повідомленнях, що сприяє формуванню негативного ставлення громадян до проявів корупції.

На шпальтах газети «Севастопольські вісті» щонеділі оприлюднюються інформаційні матеріали прес-служби і відділу у справах преси та інформації СМДА щодо участі представників міської державної адміністрації у роботі з виявлення та попередження випадків порушення вітчизняного законодавства, зокрема про хід виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки.

З метою оперативного інформування населення про результати роботи у сфері протидії корупції відділ у справах преси та інформації СМДА співпрацює з прес-службами прокуратури м. Севастополя, державної податкової адміністрації у м. Севастополі, управління СБУ в м. Севастополі. До відома населення розміщується інформація про проведення прямих телефонних лінії «Суспільство проти корупції», які регулярно організує Управління державної служби ГУГС України в АР Крим і м. Севастополі спільно з прокуратурою м. Севастополя, Управлінням МВС України в м. Севастополі, Управлінням СБУ в м. Севастополі, Державною податковою адміністрацією в м. Севастополі і Головним управлінням юстиції в м. Севастополі. Повідомлення за матеріалами прес-служб цих структур також постійно оприлюднюються у газети «Севастопольські вісті», зокрема про розширені засідання колегії, які проводяться в прокуратурі м. Севастополя з питань, пов'язаних з протидією корупції та боротьбою з організованою злочинністю. У засіданнях беруть участь керівники правоохоронних органів міста і представники міських властей.

Газетою «Севастопольські вісті», широко висвітлювались заходи щодо роз’яснення положень Законів України від 07.04.2011 №3206-VI «Про засади запобігання та протидії корупції», Указу Президента України від 21.10.2011 №1001/2011 «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки» та Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Питання щодо боротьби зі злочинністю в області постійно перебувають у полі зору управління у справах преси та інформації. Систематично звертається увага редакцій регіональних засобів масової інформації на необхідність розміщення на сторінках газет і в програмах радіо й телебачення матеріалів, які спрямовані на формування негативного ставлення громадян до проявів злочинності.

У цьому році на Харківщині не спостерігається сплеску злочинності, і криміногенна ситуація залишається цілком контрольованою, – повідомила газета «Слобідський край». Так, за підсумками 2012 року порівняно з минулим роком рівень злочинності залишився практично незмінним, хоча за деякими показниками є винятки. Зокрема, у нинішньому році скоєно на 344 крадіжки більше. Та при цьому рівень розкриття їх суттєво покращився – на 440 розкритих злочинів більше, ніж за відповідний період 2011 року. Така ж приблизно ситуація і з розбійними нападами та пограбуваннями, де рівень розкриття вищий, ніж у середньому по інших регіонах України. Убивств у нинішньому році скоєно на шість менше, і загальна їх кількість становить 180. Про це під час брифінгу розповів начальник Головного управління МВС України в Харківській області Віктор Козицький. Можливо, результати роботи були б ще кращими, але у зв’язку з реформуванням у міліції зараз брак кадрів. Особливо це відчувається в районах області, адже в деяких із них працюють один-два міліціонера.

Також, за словами керівника обласної міліції, поки що нагальними питаннями залишаються належна підготовка молодих правоохоронців та проблема матеріального забезпечення міліціонерів.

Газета «Красная звезда» м. Чугуїв розповіла про засідання ради протидії злочинності і корупції при районної державної адміністрації, на якої розглядався стан криноміногенної ситуації в районі. Член ради Ігор Сторожев відмітив недостатній рівень протидії зростанню злочинності у районі з боку правоохоронних органів, виконкомів сільських і селищних рад. Так, до міліції цього року надійшло 97 звернень стосовно крадіжок металу. Порушено кримінальних справ – 0, складено адмінпротоколів – 2. Газета підкреслює, що таку негативну тенденцію можна змінити лише на державному рівні за рахунок суттєвого збільшення фінансування правоохоронної системи, підняття престижу професії дільничного інспектора, проведення судової реформи тощо. Плинність кадрів по Чугуївському районному відділу міліції досягла крайньої межі: 90 відсотків його співробітників – це молодь зі стажем роботи щонайбільше рік-півтора. За деякими дільничними закріплено по 10-15 населених пунктів, розташованих на території трьох місцевих рад. Тож сільським та селищним радам було рекомендовано активізувати роботу громадських формувань по охороні порядку та підібрати кандидатів у громадські помічники дільничних інспекторів, а також поновити роботу опорних пунктів міліції.

Про підсумки роботи Зміївського райвідділу міліції повідомила газета «Вісті Зміївщини». Аналіз структури злочинів, що зареєстровані на території району, свідчить про збільшення загальної кількості зареєстрованих злочинів – 521 (торік-505), а також злочинів з категорії тяжких та особливо тяжких – 221 (торік-194). Кількість розкритих злочинів збільшилась на 2,6%. Протягом звітного періоду на території району вчинено 7 умисних вбивств, минулого року – 6. Також вчинено 2 згвалтування, 2 злочини, пов’язані з нанесенням тілесних ушкоджень. Всі злочини розкрити.

Кількість зареєстрованих крадіжок збільшилась на 2,4%, вчинено 10 шахрайських дій, в минулому році – 14. Залишилися нерозкритими 2 злочини. Зареєстровано 13 хуліганств, що на одне більше, ніж у минулому році.

Газета «Вісті Дергачівщини» опублікувала матеріал про спільне засідання колегії райдержадміністрації з Радою протидії злочинності і корупції при райдержадміністрації. Про стан злочинності в районі та виконання комплексної програми профілактики правопорушень в районі розповів начальник райвідділу міліції О.В. Грищенко. Олександр Володимирович зробив наголос на головних тезах: у цьому році міліція виїжджала на виклики близько 5000 разів; було зареєстровано 729 кримінальних справ; рівень злочинності у районі нижче середнього показника області та України; зменшилася кількість розбійних нападів та вбивств.

На Львівщині, ДПІ у Самбірському районі у газеті «Голос Самбірщини» повідомила про те, що в Інформаційно-довідковому департаменті Державної податкової служби діє телефонний номер окремої телефонної лінії Інформаційно-довідкового департаменту Державної податкової служби України та відділу внутрішньої безпеки при ДЕС України Львівській області УВБ ДЕС України, на які громадяни або представники суб’єктів господарської діяльності можуть повідомити про протиправні дії працівників податкової служби в т.ч. податкової міліції та факти корупції і зловживання службовим становищем. Таке ж повідомлення опублікувала газета «Яворівщина».

Начальник Стрийського міськрайонного управління юстиції Я.Буряк у статті «Важливість подолання корупції в Україні», опублікованій у газеті «Рідне поле», роз’яснює нові положення, які містить Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні», про антикорупційні інструменти української правової системи, внесені зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України, згідно з якими посилено відповідальність осіб за вчинення корупційних діянь.

Газети області опублікували статтю начальника Управління державної служби Головдержслужби України в Львівській області І.Микитина «Боротьба з корупцією – необхідна умова успішної реалізації ініційованих Президентом системних реформ», в якій звернено увагу на те, що у новому Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції» розширено коло суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення, визначено спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, запровадження норм, які регламентують питання етичної поведінки службових осіб.

Газета «Новий час» опублікувала роз’яснення основних положень нових законів «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції».

У роз’ясненні основних положень нового Закону «Про засади запобігання і протидії корупції», опублікованому у газеті «Голос з-над Бугу», підкреслено, що значно розширено коло відповідальності за корупційні правопорушення, посилено відповідальність за корупційні правопорушення, при цьому відомості про осіб, які притягнуті до відповідальності за корупційні правопорушення заносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Прокурор Жовківського району І.Сендак провів координаційну нараду керівників правоохоронних органів району, на якій обговорено стан діяльності правоохоронних органів у протидії злочинності і корупції. Повідомила про нараду газета «Відродження». І.Сендак у наступному номері газети повідомив про роботу, яку провела прокуратура району з втілення в життя вимог антикорупційного законодавства.

Про діяльність, яку здійснюють працівники прокуратури Кам’янка-Бузького району по виявленню корупційних правопорушень, інформувала газета «Життя і слово».

Газета «Львівська пошта» повідомила про те, що телефонний номер приймальні начальника управління охорони здоров’я Львівської міської ради функціонуватиме в режимі гарячої лінії «Стоп корупції», Також можна дзвонити на телефонні номери приймалень головних лікарів медичних закладів Львова.

Газета «Львівська пошта» повідомила про міжнародну науко-практичну конференцію «Протидія корупції: європейський досвід та українські реалії», яку організували Львівський державний університет внутрішніх справ та Фонд Ганса Зайделя (ФРН), за участі науковців вищих навчальних закладів та працівники правоохоронних органів, суду, юстиції України, Польщі, Молдови, Таджикистану, Німеччини та Сербії.

Газета «Голос народу» повідомила про те, що у Пустомитівській центральній районній лікарні розроблені заходи, спрямовані на запобігання і протидію корупції, з основними із них газета ознайомила читачів. Повідомлено номер стаціонарного телефонного зв’язку – «гаряча» телефонна лінія «Стоп корупції», за яким громадяни мають право звернутися у лікарню, в разі виявлення фактів корупційних діянь серед медичних працівників.

Газета «Голос народу» повідомила про те, що затверджено План заходів з питань запобігання і протидії корупції в Пустомитівському районі. Заходи, а їх загалом 50, затверджені по семи розділах, а саме: реформування системи державного управління та адміністративних процедур, зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання тінізації економіки та ін.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» міськрайгазети області опублікували відомості, зазначені у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру посадових осіб місцевого самоврядування та керівників органів державної влади (жидачівська газета «Новий час», газета «Народне слово».

Відповідно до розпорядження Генерального прокурора України В.Пшонки та прокурора Львівської області щодо організації прийняття повідомлень та своєчасного і оперативного реагування на факти корупційних діянь у суспільстві в органах прокуратури встановлено «телефон довіри». Газета «Голос Прикарпаття» повідомила номер «телефону довіри» та графік роботи лінії.

Стрийська газета «Рідне поле» інформувала про основні завдання сектору з питань запобігання та виявлення корупції, який є структурним підрозділом ГТУ МНС України у Львівській області, опублікувала електронну адресу сектора, контактний телефон та телефон довіри ГТУ МНС України у Львівській області.

Газети опублікували повідомлення про телефон, за яким в Управлінні державної служби Головдержслужби України в Львівській області буде проводитись «пряма» телефонна лінія «Суспільство проти корупції» за участі представників обласних управлінь Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України та Львівської обласної прокуратури. Повідомлення надрукували газета «Воля народу»), газета «Новий час»), газета «Рідне поле», газета «Голос Прикарпаття».

У цьому році на Харківщині не спостерігається сплеску злочинності, і криміногенна ситуація залишається цілком контрольованою, – повідомила газета «Слобідський край». Так, за підсумками дев’яти місяців 2012 року порівняно з минулим роком рівень злочинності залишився практично незмінним, хоча за деякими показниками є винятки.

Газета «Красная звезда» розповіла про засідання ради протидії злочинності і корупції при районної державної адміністрації, на якої розглядався стан криноміногенної ситуації в районі.

В комунальних міських та районних газетах Херсонської області під рубриками «Інформує податкова інспекція», «Протидія корупції», «Людина і закон», «Законодавство», «Держслужба» поінформовано населення про заходи щодо запобігання корупції та надано роз’яснення положень чинного законодавства, а саме: («Вісник Олешшя») – «Депутати облради будуть боротись з корупцією»,(«Радянська Таврія») – «Про заходи з протидії корупції», («Рідний край») – «Проявам корупції – загроза», «Боротьба з корупцією – необхідна умова успішної реалізації реформи», «Знищити корупцію – позбутися зарази», («Високе поле») – «Антикорупційна війна в розпалі», «Боротьба з корупцією – необхідна умова успішної реалізації міста», «По корупції – нищівний удар», («Вестник Приазовья») – «Протидія корупції. Працюємо в умовах Податкового кодексу», «Проти корупції», («Голопристанський вісник») – березня – «Боротьба з корупцією – необхідна умова успішної реалізації міста» тощо.

На сторінках друкованих видань Сумської області ведуться тематичні рубрики «Офіційно», «Проблема», «Актуально», «Стоп-факт», «Корупційні явища», «Інформ-кур’єр», «Резонанс», «За рядком статистики», «Контроль», «Ситуація», «Позиція», «У центрі уваги», «Акценти», «По справі», в яких, зокрема, висвітлюються обласні заходи за участю органів державної влади щодо протидії корупції, питання виявлення фактів корупції в різних сферах і галузях діяльності та шляхи їх подолання.

Укрінформом 03.04.13 в повідомленні «Екс-мера Ялти обвинувачують у зловживанні службовим становищем – прокуратура АРК» повідомлялось, що відносно екс-мера Ялти Олексія Боярчука відкрито кримінальне провадження. Він обвинувачується в зловживанні службовим становищем.

Про це кореспондентові УКРІНФОРМу повідомила прес-секретар прокуратури АРК Наталія Бояркіна.

«Колишній мер Ялти підозрюється в зловживанні службовим становищем і перевищенні повноважень під час вирішення питань про надання територій у Великій Ялті. За поданням прокуратури Криму суд Центрального району м. Сімферополя виніс щодо екс-мера рішення про утримання його під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 92 тис грн».

13.06.13 Укрінформ оприлюднив інформацію про те, що створення в Україні інституту економічного уповноваженого могло б істотно поліпшить позиції країни у боротьбі з корупцією і неконкурентним веденням бізнесу.

Про це сказав директор ЄБРР в Україні Шевки Аджунер під час I Міжнародної бізнес-конференції «ABC: Ukraine & Partners» в четвер.

«Загальна проблема як в Україні, так і за її межами – корупція і неконкурентна поведінка. У діалозі з бізнесом і міжнародними організаціями ми повинні знайти шляхи вирішення проблем, використовуючи найкращі практики. Можливо, було б логічно знайти рішення через інститут бізнес-омбудсмена, в якого були б повноваження спілкуватися з органами влади, а влада в свою чергу могла б швидко реагувати на вияви негативних явищ», – сказав директор ЄБРР в Україні.

Газета «Урядовий кур’єр» оприлюднила 25 квітня цього року звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції у 2012 році. Відповідно до статті 19 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики, яким тимчасово визначено Міністерство юстиції згідно з Указом Президента України від 5 жовтня 2011 року № 964, щороку готує та оприлюднює звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції. У зв’язку з цим Міністерством юстиції України на підставі інформації, що надійшла від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій та спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, підготовлено Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції, у якому відображені такі відомості:

 1. статистичні дані про результати діяльності спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції;
 2. узагальнені результати антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів;
 3. інформація про результати виконання органами державної влади заходів щодо запобігання та протидії корупції, у тому числі в рамках міжнародного співробітництва;
 4.  результати соціологічних досліджень, що проводяться державними та недержавними науково-дослідними установами, з питань поширення корупції;
 5. інформація про стан реалізації визначеної Президентом України антикорупційної стратегії.

В газеті «Урядовий кур’єр» від 30 травня 2013 року в статті «Публічна влада викликає більше довіри» відзначалось, що важливі законодавчі акти прийнято у напрямку запобігання та протидії корупції, що відповідають більшості європейських стандартів. У регіонах реалізують місцеві програми боротьби з корупцією. «Проте потребує поглиблення співпраця між органами влади та громадськими об’єднаннями з питань здійснення моніторингу ефективності реалізації антикорупційної політики».

Аналіз регіональної преси за відповідний період свідчить про те, що засоби масової інформації області подавали матеріали названої тематики.

Місцевими друкованими ЗМІ Одеської області подавалася низка повідомлень, репортажів, інформацій, виступів, матеріалів з нарад, «прес-конференцій», «гарячих телефонних ліній» з зазначеної тематики за участю представників органів виконавчої влади, правоохоронних органів.

Серед основних публікацій на тему боротьби з корупцією: «Подозревают во взяточничестве», «Власть и коррупция: кто кого?», «О взятках, долгах по зарплате и незаконных наделах», «Борьба без правил», «Борьба с коррупцией», «Как победить коррупцию?» («ЮГ»), «Хабар по болгарськи», «Хто заважає владі боротися з корупцією», «Влада чи корупція…кто кого?», «Корупція міжнародного масштабу» («Чорноморські новини»), «Не все то золото, что блестит», «Борьба с коррупцией будет усилена», «В получениии взятки разоблачено должностное лицо», «За взятку строгий приговор», «Деньги «отмывались» на вине», «Общественники против коррупции», «Возбуждено уголовное дело», «Взяток не предлагать» («Одесский вестник»), «Оборотни в погонах» («Слово»), «Главного гаишника области увольняют», «Ноутбук – взятка для чиновника», «Задержан поселковый голова», «Начальник воровал деньги на бензин», «Судья получил по заслугам», «Директор потребовал взятку» («Время Ч»), «Компьютером по коррупции», «Кинул» государство на 10 миллионов», «Двадцать тисяч за вселение в общагу», «Дела прокурорские», «Милиционера осудили за взятку», «Прокуратура пополняет бюджет», «Если не обман, то взятка» («Порто-Франко»), «Новий антикорупційний закон», «Боротьба з корупцією – один із напрямків роботи» («Єдність»), «Отримали по заслугам», «Закон один для всіх» («Вісті Ананьївщини»), «Как узнать коррупционера», «И взятка, и партийные неприятности», «Попал на взятке» («Пресс-курьер»), «Сообща против коррупции» («Бессарабский вестник»), «В Одессе открыта «горячая линия мэра» по противодействию коррупции» («Региональный вестник»), «В порту за коррупцию задержаны таможенники», «Руководитель фонда, обманувший людей на миллионы, задержан», «Задержан мэр Болграда», «Болградские депутаты убеждены в невиновности своего мэра», «Возбуждены уголовные дела на 26 высокопоставленых чиновников», «Судят милиционера, который «выбивал» признание ради взятки», «Финансовые махинаторы» («Вечерняя Одесса»), «Корупція: з історії явища», «Боротьба з корупцією одне з найважливіших завдань», «Системна боротьба з корупцією», «Засуджено хабарників-міліціонерів» («Одеські вісті»), «Значит по прежнему берут?» («Час пик»), «В Одессе открыта «горячая линия мэра» по противодействию коррупции». («Степовий маяк»), «Конфлікт інтересів» («Степові зорі»), «На запобіганні корупції» («Миколаївський вісник»), «З метою запобігання та протидії корупції», «Боротьба з корупцією – необхідна умова успішної реалізації ініційованих президентом В.Януковичем системних реформ», «Державні кошти та майно під надійним контролем» («Слава хлібороба»), «Корупція – загроза національній безпеці України» («Промінь»), «Борьба с коррупцией – одна из важнейших задач, которую ставит Президент Украины» («Заря региона»), «Шахрайство від імені податкової» («Советская новь»), «Корупція – негативне соціальне явище» («Хлібороб»), «Боротьба з правопорушеннями» («Красноокнянський вісник»), «Борьба с коррупцией или борьба с тенью?» («Советское Приднестровье»), «Коррупция – враг номер один» («Черноморский маяк»), «Ведеться постійна боротьба з хабарниками» («Арцизькі вісті»), «Боротьба з корупцією» («Наддністрянська правда»).

Постійно оновлюється рубрика «Запобігання проявам корупції» на вебсайті облдержадміністрації, де розміщуються методичні рекомендації щодо оцінки діяльності державного органу стосовно забезпечення дотримання вимог законодавства з питань державної служби та антикорупційного законодавства.

На сторінках друкованих видань Сумщини ведуться тематичні рубрики «Офіційно», «Проблема», «Актуально», «Стоп-факт», «Корупційні явища», «Інформ-кур’єр», «Резонанс», «За рядком статистики», «Контроль», «Ситуація», «Позиція», «У центрі уваги», «Акценти», «По справі», в яких, зокрема, висвітлюються обласні заходи за участю органів державної влади щодо протидії корупції, питання виявлення фактів корупції в різних сферах і галузях діяльності та шляхи їх подолання.

В комунальних міських та районних газетах Херсонської області під рубриками «Інформує податкова інспекція», «Протидія корупції», «Людина і закон», «Законодавство», «Держслужба» поінформовано населення про заходи щодо запобігання корупції та надано роз’яснення положень чинного законодавства, а саме: «Вісник Олешшя» – «Депутати облради будуть боротись з корупцією», «Радянська Таврія» – «Про заходи з протидії корупції», «Рідний край» – «Проявам корупції – загроза», – «Боротьба з корупцією – необхідна умова успішної реалізації реформи», «Знищити корупцію – позбутися зарази», «Високе поле» – «Антикорупційна війна в розпалі», «Боротьба з корупцією – необхідна умова успішної реалізації міста», – «По корупції – нищівний удар», генічеській «Вестник Приазовья» –  «Протидія корупції. Працюємо в умовах Податкового кодексу», «Проти корупції», «Голопристанський вісник» «Боротьба з корупцією – необхідна умова успішної реалізації міста», «Нове життя» – «Коррупционеров – на список», «Вісті» – «Боротьба з корупцією – необхідна умова успішної реалізації міста», «Червоний промінь» – «Про засади запобігання і протидії корупції», «Жайвір» – «Антикорупційне законодавство: вимоги і євростандарти», «Чорноморець» – «Обережно – корупція», «Придніпровська зірка» – «Відповідальність за корупційні правопорушення», «Трудова слава» – «Боротьба з корупцією в державі – основний пріоритет», «Сільські новини» – «Проти корупції», «Рідна Пристань» під заголовком «Міжнародний день боротьби з корупцією» тощо.

Для висвітлення зазначеної тематики на сторінках регіональних засобів масової інформації Київської області започатковані наступні тематичні рубрики: «Закон і ми», «Актуально», «Корупція», «Офіційно», «З компетентних вуст», «Слідами перевірок», «ДПС інформує», «Новини законодавства», «Реорганізація», «Актуальне інтерв’ю», «Зміни в законодавстві».

Під час підготовки тематичних матеріалів регіональні видання співпрацюють з представниками органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, контролюючих та правоохоронних органів, юристами, працівниками громадських організацій.

На сторінках друкованих видань Київщини висвітлюється інформація з наступних питань посилення боротьби з корупцією – «Тетіївська земля» «Питання вчасної виплати заробітної плати і пенсій – на контролі органів влади»; «Баришівський вісник», «Для посилення боротьби з корупцією»; «Панорама», «Державна фінансова інспекція України посилює боротьбу з корупцією»; «Трибуна праці», «Посилюємо боротьбу із корупцією»; «Новини Полісся», «Наповнення державного та місцевих бюджетів – запорука виконання соціальних гарантій»; «Березанські відомості», «Правоохоронні органи ведуть боротьбу з корупцією».

Крім цього, Держкомтелерадіо України постійно здійснює інформаційно-роз’яснювальну роботу з організації висвітлення державними засобами масової інформації заходів з інформування громадськості державними органами та уповноваженими суб’єктами про результати роботи у сфері протидії корупції, зокрема, результатів невідкладного розгляду звернень підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємств, органів місцевого самоврядування і громадян щодо фактів корупції.

Зазначена тема щороку передбачається тематичними планами всіх державних телерадіокомпаній на виробництво і розпорядження теле- та радіопрограм за державним замовленням.

В ефірі всіх державних телерадіокомпаній впродовж першого півріччя 2013 року в інформаційних та тематичних теле- і радіопрограмах щодо зазначеної тематики містилися розгорнуті матеріали та коментарі Президента України В. Януковича, Прем`єр-міністра України М. Азарова, керівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, із зазначеної теми проводилися «круглі столи», наради тощо.

Пріоритетними темами Національної радіокомпанії України стосовно висвітлення зазначеної тематики стали:

 • фрагмент виступу Президента України В.Януковича про необхідність посилення боротьби з організованою злочинністю та корупцією, побудову відкритої економіки без рейдерства та тіньової корупції;
 • інтерв’ю Прем’єр-міністра України М.Азарова про законодавчі ініціативи уряду, спрямовані на боротьбу з організованою злочинністю та корупцією в Україні;
 • про удосконалення методики моніторингу корупційних ризиків та профілактики корупції;
 • розповідь про ініціативу КМУ запровадити методи впливу кримінально-правового характеру стосовно юридичних осіб, які вчинили корупційне правопорушення;
 • розповідь про діяльність уряду з ліквідації корупції у соціальній сфері;
 • розповідь про акцію на Сумщині «Покажи червону картку корупції!», спрямовану на поліпшення підприємницької діяльності;
 • розповідь про дію єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 • сюжети про заходи центральних та місцевих органів державної влади з метою боротьби з проявами корупції та участі громадян в антикорупційній діяльності;
 • повідомлення про затримання у Дніпропетровській області злочинної групи з числа колишніх правоохоронців;
 • про вимоги представників громадських об’єднань щодо протидії корупції у вузах;
 • про профілактику корупції серед працівників міліції.
 • про виявлені окремі випадки зловживань, допущені державними чиновниками, хабарництво в органах державної влади;
 • про залучення громадських організацій з метою запобігання і протидії корупції.

Також прозвучали повідомлення про підписання Президентом України В.Януковичем доручення щодо запобігання та протидії злочинній діяльності організованих кримінальних угрупувань, в тому числі й міжнародних з легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом; інтерв’ю міністра доходів і зборів України О.Клименка про запровадження європейського досвіду запобігання та протидії легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом; коментар міністра доходів і зборів України О.Клименка про посилення контролю за діяльністю платіжних систем і операцій, пов’язаних з використанням електронних грошей. Означена тема висвітлювалась у програмах «Порядок денний», «Відкрита студія» за участю голови Державної інспекції України з питань праці В.Яцкіна, координатора Комітету з питань банківської інфраструктури і платіжних систем.

ДТРК „Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення» (УТР) продовжує висвітлювати зазначену тематику у своїх програмах. В ефірі УТР демонструвалися наступні програми, зміст яких стосувався заходів з протидії корупції: інформаційна програма «Пульс» та щотижнева підсумкова програма «Пульс – Тиждень». Всього – 9 сюжетів, із повторами 36 показів українською, англійською та російською мовами, загальним хронометражем 58 хв.; програма «Уряд: Стратегія дій.» (30 хв.). Вебсторінка та ftp-сервер оприлюднили та надавали для використання зацікавленим телерадіоорганізаціям 5 інформаційних матеріалів.

Темі боротьби з корупцією державні засоби масової інформації надають дедалі більшого значення. На цю тему в інформаційних програмах вміщуються сюжети з коментарями політиків, правоохоронців, юристів та суддів. В ефірі проводяться семінари та круглі столи. Відбуваються заслуховування керівників структурних підрозділів райдержадміністрації на робочих нарадах щодо комплексного виконання антикорупційного законодавства. Постійно в ефірі забезпечується доступ громадськості для ознайомлення до проектів нормативно-правових актів. Організація поширення знань про антикорупційне законодавство серед представників громадськості, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів райдержадміністрації, проведення навчань, семінарів з питань поглиблення антикорупційних знань та підвищення правової культури і свідомості державних службовців.

Дирекція радіопрограм Одеської ОДТРК в інформаційних передачах «Чорноморський маяк», «Хвиля новин», «Від Дунаю до Бугу» запровадила постійно діючу рубрику «Протидія корупції», під якою відображає оперативні дії регіональних управлінь СБУ, МВС, обласної прокуратури по викриттю антикорупційних дій передусім в органах державної влади, місцевого самоврядування. Підготовлено цикл сюжетів про повернення у власність держави відчужених земель і майна у курортній та рекреаційній зонах Одеси. Запроваджено нову щотижневу передачу «Виклик часу» (УР-1, 15 хв.), в якій висвітлюється проблематика боротьби з корупцією та хабарництвом. Питання антикорупційної політики Президента України систематично відображаються в програмах «Тема дня», «Стосовно усіх», «Знак довіри», «Будуємо державу» (УР-1, 10 хв.). Для роз’яснення нового антикорупційного законодавства до участі в програмах залучаються фахівці обласного і міського управлінь юстиції. У блоці «Шанс» подається соціальна реклама з питань запобігання і протидії корупції.

Черкаська ОДТРК також висвітлює антикорупційні програми та заходи, що здійснюються в області. Висвітлюються дії, що вживаються органами влади щодо залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності у програмі «Влада і громада» (хронометраж 20 хвилин).

У рамках соціальної реклами на телеканалах періодично транслюються ролики щодо протидії корупції.

Інші обласні державні засоби масової інформації також порушують зазначене питання в програмах «Регіон», «Факти» (Донецька ОДТРК); «Новини Житомирщини», «Тема часу» (Житомирська ОДТРК); «Таврійські новини», «Тиждень», «Актуальна тема» (Херсонська ОДТРК); «На часі», (Сумська ОДТРК) – за участю представників прокуратури.

Держкомтелерадіо України у межах своєї компетентності буде і надалі здійснювати усі заходи щодо висвітлення питань запобігання і протидії корупції у цій сфері.

5. Щодо трансляції соціальної реклами з питань запобігання і протидії корупції з метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції.

На лист Міністерства юстиції України від 14.10.2013 № 7830-1-4-13/11 Державний комітет телебачення і радіомовлення України опрацював проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1240» та погодив його із зауваженням.

Запропонованою редакцією підпункту 2 пункту 1 розділу VIII додатку 2 до Програми передбачено виготовлення та розміщення в ефірі державних телерадіокомпаній соціальної реклами з питань запобігання і протидії корупції з метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції.

Головними розпорядниками бюджетних коштів запропоновано визначити Держкомтелерадіо, Мін’юст, МВС, Міндоходів, Держфінінспекцію, Генеральну прокуратуру України та СБУ.

Проте, згідно зі статтею 5 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» органи державної влади в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на висвітлення їх діяльності, формують замовлення засобам масової інформації на організацію систематичних (проблемних, тематичних) теле- і радіопередач та сторінок (рубрик) у друкованих засобах масової інформації.

Відповідно до Положення про державне замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2004 № 918, державними замовниками виробництва і розповсюдження теле- та радіопрограм можуть виступати органи державної влади, інші державні органи, установи, організації, визначені законодавством як розпорядники державних коштів, – державні замовники виробництва і розповсюдження теле- та радіопрограм, що відповідають їх напрямам діяльності.

З огляду на наведене, замовниками виробництва та трансляції аудіовідеопродукту, присвяченому темі антикорупційної діяльності, зокрема й соціальної реклами, можуть виступати міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, що здійснюють формування та реалізацію державної політики у сфері протидії та запобігання корупції. Держкомтелерадіо України може сприяти виробництву та розповсюдженню антикорупційної соціальної реклами в ефірі державних телерадіокомпаній, виготовленої за державним замовленням заінтересованих органів.

У зв’язку з цим, запропоновану редакцію колонки «Головний розпорядник бюджетних коштів» підпункту 2 пункту 1 розділу VIII додатку 2 до Програми пропонується викласти в такій редакції: «Мін’юст, МВС, Міндоходів, Держфінінспекція, Генеральна прокуратура України (за згодою), СБУ (за згодою), Держкомтелерадіо».

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux