Положення про Колегію

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету

телебачення і радіомовлення України

від 18 жовтня 2011 року № 294

(із змінами, внесеними відповідно до 

наказів від 02 жовтня 2012 року № 260 

та 07 грудня 2016 року № 225)

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію Державного комітету телебачення і радіомовлення України

Загальні положення

1. Це Положення визначає засади утворення і діяльності колегії Державного комітету телебачення і радіомовлення України (далі – колегія Держкомтелерадіо України).

2. Колегія є консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання Держкомтелерадіо України своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держкомтелерадіо України, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів його діяльності.

3. У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, іншими актами законодавства, наказами Держкомтелерадіо України, а також дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України, Голови Держкомтелерадіо України та цим Положенням.

4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії приймається Головою Держкомтелерадіо України.

Функції колегії

5. Колегія:

1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності Держкомтелерадіо України;

2) розглядає пропозиції щодо:

 • удосконалення законодавства у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах, поліграфії;
 • забезпечення співпраці з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на Держкомтелерадіо України завдань;
 • розширення міжнародного співробітництва у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах, поліграфії;
 • формування та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах, поліграфії;

3) обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку сфери телебачення і радіомовлення, інформаційної та видавничої сфер, поліграфії, інші державні програми та визначає шляхи їх реалізації;

4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності Держкомтелерадіо України, структурних підрозділів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, на які покладається взаємодія із засобами масової інформації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України;

6) аналізує стан роботи Держкомтелерадіо України з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

7) розглядає результати роботи Держкомтелерадіо України, структурних підрозділів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, на які покладається взаємодія із засобами масової інформації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України, а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування (в межах компетенції);

8) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

9) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на Держкомтелерадіо України.

Склад колегії

6. До складу колегії входять Голова Держкомтелерадіо України (голова колегії), його перший заступник та заступник за посадою, можуть входити у разі потреби керівники самостійних структурних підрозділів апарату Держкомтелерадіо України, а також за згодою − представники інших державних органів, Адміністрації Президента України, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, наукових і навчальних закладів, громадських організацій, всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, інші особи.

7. Кількісний та персональний склад колегії затверджується Головою Держкомтелерадіо України.

Організація роботи колегії

8. Організаційною формою роботи колегії є засідання.

Засідання колегії проводяться у міру потреби, але не менше чотирьох на рік, в останній вівторок місяця. Голова колегії може визначити іншу періодичність проведення засідань колегії.

Питання, що потребують прийняття спільних з міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади рішень, установами та організаціями незалежно від форм власності, обговорюються на спільних або розширених (у разі необхідності виїзних) засіданнях колегій Держкомтелерадіо України та міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади.

9. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань на півріччя, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, орієнтовна дата проведення засідань колегії, доповідачі, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, строк подання матеріалів.

Члени колегії, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Держкомтелерадіо України до першого числа останнього місяця півріччя подають секретареві колегії погоджені з першим заступником та заступником Голови Держкомтелерадіо України пропозиції до проекту плану засідань колегії на півріччя за встановленою формою (додаток 1).

На підставі доручень Голови Держкомтелерадіо України, його першого заступника та заступника, пропозицій самостійних структурних підрозділів апарату Держкомтелерадіо України та аналізу попередніх рішень колегії секретар колегії розробляє проект плану засідань колегії на півріччя та після попереднього погодження із Головою Держкомтелерадіо України подає його для розгляду на черговому засіданні колегії.

10. Затверджений план засідань колегії розсилається не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя членам колегії, керівникам самостійних структурних підрозділів апарату, у разі потреби – структурним підрозділам місцевих адміністрацій, керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України (далі − підвідомчі організації).

11. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.

12. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.

13. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється секретарем колегії, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його Голові Держкомтелерадіо України для погодження, попередньо погодивши із першим заступником та заступником Голови Держкомтелерадіо України.

14. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали секретареві колегії не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання.

15. На розгляд колегії подаються:

1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

2) довідка (доповідна записка) з коротким аналізом стану справ (досягнення, недоліки, їх причини), викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій щодо проекту рішення колегії з обговорюваного питання;

3) проект рішення колегії, який, як правило, складається з:

 • констатуючої частини, в якій коротко висвітлюються основні аспекти питання, що розглядається;
 • розпорядчої частини, в якій відповідно до змісту довідки, констатуючої частини проекту рішення колегії визначаються конкретні завдання (доручення), терміни їх виконання та особи, відповідальні за виконання (додаток 2);

4) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного;

5) список членів колегії;

6) список осіб, яких пропонується запросити для участі в обговоренні питання порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад (додаток 3).

Проект рішення погоджується із першим заступником та заступником Голови Держкомтелерадіо України, секретарем колегії, керівниками самостійного структурного підрозділу, відповідального за підготовку питання, юридичного відділу та інших заінтересованих самостійних структурних підрозділів.

Довідка, інші довідкові матеріали, список осіб, яких пропонується запросити для участі в обговоренні питання на засіданні, повинні бути підписані керівником самостійного структурного підрозділу, відповідального за підготовку питання.

16. Керівники структурних підрозділів Держкомтелерадіо України, відповідальні за підготовку питань, що розглядаються на засіданні колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до підготовки необхідних матеріалів.

17. Секретар колегії контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення, забезпечує ними, а також порядком денним та регламентом роботи членів колегії не пізніше ніж за три дні до засідання.

18. У разі проведення позачергового засідання матеріали надаються членам колегії не пізніше ніж за один день до засідання.

19. Оповіщення запрошених на засідання колегії здійснюють:

 • секретар колегії – членів колегії, представників вищих органів державної влади та інших установ, підприємств, організацій, визначених керівництвом Держкомтелерадіо України;
 • керівники самостійних структурних підрозділів, відповідальні за підготовку питання на засідання, – запрошених відповідно до поданих списків.

20. У разі об'єктивної неможливості своєчасної підготовки до розгляду зазначених у плані засідань колегії питань відповідальні за їх підготовку керівники самостійних структурних підрозділів зобов'язані не пізніше ніж за десять днів подати доповідну записку Голові Держкомтелерадіо України з обґрунтуванням (поясненням) необхідності перенесення строку або зняття питання з розгляду на колегії. Рішення щодо цього приймається Головою Держкомтелерадіо України.

21. При необгрунтованому порушенні встановленого порядку та строків подання матеріалів Голова Держкомтелерадіо України за відповідними пропозиціями секретаря колегії приймає рішення про зняття непідготовленого питання з порядку денного засідання колегії.

22. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів на засідання колегії несуть керівники самостійних структурних підрозділів та посадові особи, зазначені в плані засідань колегії, а також перший заступник та заступник Голови Держкомтелерадіо України відповідно до розподілу обов'язків.

Порядок проведення засідання колегії

23. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності – особа, на яку покладено виконання обов'язків Голови Держкомтелерадіо України.

24. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому бере участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

25. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

26. Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

27. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

28. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

29. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

30. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

31. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

32. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

33. За нагальної потреби рішення приймаються без засідання в робочому порядку шляхом погодження більшістю голосів членів колегії.

34. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держкомтелерадіо України.

Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).

35. Після засідання колегії структурний підрозділ, відповідальний за підготовку питань, допрацьовує протягом десяти днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, та розробляє проект наказу (додаток 4).

Рішення колегії погоджується із першим заступником, заступником Голови Держкомтелерадіо України, секретарем колегії, керівниками юридичного відділу та інших заінтересованих структурних підрозділів апарату Держкомтелерадіо України, членами колегії, іншими особами і подається на розгляд Голови колегії.

36. Проект наказу про реалізацію рішення колегії погоджується із першим заступником, заступником Голови Держкомтелерадіо України, секретарем колегії, керівниками структурного підрозділу з питань нормативно-правового забезпечення та інших заінтересованих самостійних структурних підрозділів апарату Держкомтелерадіо України.

37. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем колегії.

Рішення спільних засідань колегій оформлюються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади та працівником, який веде протокол.

38. Рішення колегії доводяться до відома членів колегії, керівників самостійних структурних підрозділів Держкомтелерадіо України, структурних підрозділів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, на які покладається взаємодія із засобами масової інформації, підвідомчих організацій, а також керівників інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.

Стенографування (технічний запис) засідань колегії здійснює секретар колегії.

39. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у секретаря колегії.

40. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється Держкомтелерадіо України.

Контроль за виконанням рішень колегії

41. Контроль за виконанням рішень колегії здійснюється посадовими особами, зазначеними в останніх пунктах рішень (наказів), керівниками самостійних структурних підрозділів Держкомтелерадіо України і секретарем колегії.

42. Керівники структурних підрозділів апарату Держкомтелерадіо України, підвідомчих організацій, відповідальні за виконання завдань, передбачених рішеннями колегії, зобов'язані доповідати посадовим особам, зазначеним в останніх пунктах рішень, про стан виконання завдань у день завершення строку їх виконання шляхом надання інформації у друкованому вигляді (додаток 5). Копія доповіді надається секретареві колегії.

Звітність про стан виконання прийнятих колегією рішень надається секретареві колегії також щоквартально, до 5 числа першого місяця наступного кварталу.

43. Секретар колегії на підставі наданої інформації щоквартально, до 20 числа першого місяця наступного кварталу, подає Голові Держкомтелерадіо України інформацію про стан виконання рішень колегії.

44. У разі виникнення ускладнень у процесі виконання рішень колегії або за необхідності внесення коректив відповідальні за виконання керівники подають Голові Держкомтелерадіо України погоджену з першим заступником чи заступником Голови Держкомтелерадіо України відповідно до розподілу обов'язків службову записку, в якій викладають проблеми, що виникли, і пропозиції щодо їх вирішення. Остаточне рішення приймається Головою Держкомтелерадіо України.

45. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

Додаток 1

до Положення про колегію

Держкомтелерадіо України

Перелік питань до плану засідань колегії 

Державного комітету телебачення і радіомовлення України 

на ______ півріччя 20 __ року

№ з/п

Зміст питання

(з коротким обґрунтуванням)

Доцільний строк розгляду (місяць)

Доповідачі

Відповідальні за підготовку матеріалів

1

2

3

4

5

Керівник підрозділу                                (підпис)                             Ініціали, прізвище

Додаток 2

до Положення про колегію

Держкомтелерадіо України

Рішення колегії

(завантажити)


Додаток 3

до Положення про колегію

Держкомтелерадіо України

СПИСОК

представників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, яких пропонується запросити на засідання колегії Держкомтелерадіо України

«___» ____________ 20__ р.

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

1

2

3

1.

Семчук Ігор Миколайович

Директор видавництва

Керівник підрозділу                        (підпис)                         Ініціали, прізвище

Додаток 4

до Положення про колегію

Держкомтелерадіо України

НАКАЗ 

(завантажити)

Додаток 5

до Положення про колегію

Держкомтелерадіо України

Довідка 

про стан виконання рішень колегії Держкомтелерадіо України

(станом на __________ )


№ з/п

Завдання, передбачені рішеннями колегії

Виконавці,

строк виконання

Стан виконання

1

2

3

4

 Зразок оформлення 

Рішення колегії від 30.01.2011 № 1/1 «Про підсумки роботи Комітету у 2010 році»

1.

Розробити до 1 жовтня 2011 року нову редакцію Регламенту Державного комітету телебачення і радіомовлення України


Марчук О.О.

Савченко Г.Р.

Тимчук П.Л.


До 15 жовтня 2011 р.

Виконується.

На 01.06.2011 проект регламенту розроблено, здійснюється погодження з структурними підрозділами Комітету.


Виконується.

На 01.09.2011 проект регламенту доопрацьовується після погодження з структурними підрозділами Комітету


Виконано.

На 15.10.2011 Регламент Державного комітету телебачення і радіомовлення України в новій редакції затверджено наказом від 11.10.2011 № 290

Керівник підрозділу                   (підпис)                    Ініціали, прізвище

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux