Наказ Держкомтелерадіо
від 10 лютого 2012 р. № 34
Київ
Про затвердження Порядку проведення перевірок стану правової роботи юридичних служб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України

На виконання рішення колегії Держкомтелерадіо України від 20.12.2011 № 14/66 «Про стан претензійно-позовної роботи Держкомтелерадіо України та державних підприємств, що належать до сфери його управління», введеного в дію наказом Держкомтелерадіо України від 27.12.2011 № 368, а також з метою реалізації пункту 6, підпункту 17 та 20 пункту 10 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення перевірок стану правової роботи юридичних служб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України (далі – підвідомчі організації), що додається.

2. Юридичному відділу (Новікова Д.В.) забезпечити здійснення методичного керівництва, спрямування, координацію правової роботи в підвідомчих організаціях та перевірок її проведення.

3. Управлінню інформаційної політики (Червак Б.О.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо України.

4. Управлінню документообігу та матеріально-технічного забезпечення (Шапкін С.Б.) довести цей наказ до відома згідно з розрахунком розсилки, що додається.

5. Вважати таким, що втратив чинність наказ Держкомтелерадіо України від 28.12.2009 № 441 «Питання організації правової роботи».

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Держкомтелерадіо України (підпис) О.В.Курдінович 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України

від 10 лютого 2012 р. № 34

ПОРЯДОК

проведення перевірок стану правової роботи юридичних служб підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Держкомтелерадіо України

I. Загальні положення 

1.1. Цей Порядок визначає механізми здійснення перевірок стану правової роботи юридичних служб підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Держкомтелерадіо України (далі – організації), а також юрисконсультів відповідної категорії, якщо в організації вони виконують функції юридичної служби (далі – юридична служба).

1.2. Перевірка стану правової роботи юридичних служб організацій (далі – перевірка) проводиться відповідно до законодавства з урахуванням мети утворення, предмету, специфіки та функціональних особливостей діяльності організацій.

1.3. Метою перевірки є вивчення стану організації правової роботи юридичних служб організацій, попередження, виявлення та припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства в організаціях, методичного керівництва правовою роботою юридичних служб організацій та її покращення. 

II. Організація проведення перевірки 

2.1. Рішення щодо проведення перевірки приймається шляхом затвердження у порядку визначеному пунктом 2.2 цього Положення Графіка проведення перевірок правової роботи юридичних служб підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Держкомтелерадіо України (далі – Графік проведення перевірок).

2.2. Графік проведення перевірок на відповідний рік складається юридичною службою Державного комітету телебачення і радіомовлення України за формою згідно з додатком до цього Положення, та затверджується наказом Голови Держкомтелерадіо України.

2.3. Перевірка проводиться Комісією чисельністю не менше двох чоловік, персональний склад якої затверджується наказом Голови Держкомтелерадіо України.

До роботи Комісії можуть залучатися в установленому порядку працівники інших структурних підрозділів Держкомтелерадіо України.

2.4. У своїй діяльності Комісія керується законодавством України і проводить перевірку в установлений строк та в обсязі поставленого завдання згідно з планом перевірки.

2.5. Організація проведення перевірки включає:

 • аналіз матеріалів попередніх перевірок організації;
 • визначення мети перевірки (стан правової роботи юридичної служби організації в цілому, стан договірної, претензійно-позовної роботи тощо);
 • формування юридичною службою Держкомтелерадіо України плану перевірки з визначенням переліку питань та документів, які будуть перевірятися;
 • погодження Головою Держкомтелерадіо України за поданням юридичної служби Держкомтелерадіо України плану перевірки;
 • доведення до відома керівника організації інформації про проведення перевірки (період проведення перевірки, склад Комісії та план перевірки);
 • забезпечення керівником організації членів Комісії на період проведення перевірки необхідним приміщенням, комп’ютерною технікою та іншими засобами, необхідними для проведення належним чином перевірки. 

III. Проведення перевірки 

3.1. Перевірка включає:

3.1.1. Ознайомлення з:

 • організацією правового обслуговування організації (самостійно юридична служба, залучення адвокатів, юридичних фірм тощо);
 • структурою юридичної служби, її кількісним складом, професійним рівнем, освітою працівників та їх стажем роботи, а також організаційно-правовими засадами її діяльності, завданнями, функціями та підпорядкованістю юридичної служби (положенням про юридичну службу, посадовими інструкціями тощо);
 • умовами роботи юридичної служби (забезпечення її окремим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, комп’ютерної техніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань).

3.1.2. З’ясування питань про:

 • наявність положень про юридичну службу організації;
 • посадові інструкції працівників юридичної служби організації;
 • склад юридичної служби;
 • планування роботи юридичної служби, зміст планів і контроль за виконанням запланованих заходів;
 • ведення відповідних журналів обліку;
 • виконання наказів та методичних рекомендацій Держкомтелерадіо України;
 • рівень підготовки рішень та документів правового характеру організації, відповідність їх законодавству, у тому числі щодо належної реєстрації та обліку;
 • винесення протестів прокурора, рішень суду на прийняті організацією рішення;
 • заходи, які вживаються для своєчасного попередження, виявлення та припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства в організаціях;
 • форму організації підвищення кваліфікації працівників юридичної служби організації;
 • прийняття рішень стосовно підвищення рівня правової роботи юридичної служби організації, їх зміст і характеристика реалізованих заходів щодо поліпшення правової роботи;
 • стан організації претензійної та ведення позовної роботи (ведення журналів обліку, дотримання строків пред’явлення і розгляду претензій та позовних заяв тощо);
 • рівень та результати представлення інтересів організації в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів; правових оцінок претензіям, що пред’явлені організації чи організацією у зв’язку з порушенням її майнових прав і законних інтересів;
 • організацію роботи з укладення договорів, їх обліку, реєстрації та контролю за виконанням;
 • стан роботи із зверненнями громадян, органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, відповідність цієї роботи законодавству;
 • належне виконання інших завдань та функцій, що відносяться до компетенції юридичної служби організації.

3.2. Члени Комісії мають право:

 • безперешкодно входити на об’єкт перевірки за службовим посвідченням і мати доступ до документів та інших матеріалів, потрібних для проведення перевірки;
 • вимагати усних або письмових пояснень посадових осіб організації з питань, що стосуються перевірки;
 • вимагати надання копій документів, у тому числі методом сканування чи фотокопії для долучення їх до матеріалів перевірки, зокрема документів чи носіїв інформації, що можуть бути джерелом інформації про порушення законодавства в організації;
 • вносити пропозиції керівнику організації з одночасним інформуванням керівництва Держкомтелерадіо України про невідкладне усунення порушень законодавства, що може зашкодити майновим правам та інтересам організації, у разі виявлення таких порушень у ході перевірки.

3.3. У разі виявлення під час перевірки обставин, що можуть зашкодити майновим правам та інтересам організації, до плану перевірки можуть вноситися зміни, що затверджуються в установленому порядку. 

IV. Оформлення матеріалів за результатами перевірки 

4.1. За результатами перевірки оформляється довідка, яка складається державною мовою у двох примірниках з наскрізною нумерацією сторінок.

4.2. Довідка про результати перевірки (далі – Довідка) містить:

4.2.1. Вступну частину:

 • дата підписання Довідки (число, місяць, рік підписання довідки членами Комісії);
 • номер Довідки (порядковий номер журналу реєстрації перевірок);
 • місцезнаходження організації;
 • найменування організації відповідно до установчих документів;
 • підстава для проведення перевірки;
 • прізвища, імена, по батькові та посади осіб, що входять до складу Комісії та проводять перевірку;
 • період, за який проводиться перевірка;
 • дата початку і закінчення перевірки;
 • інформація про направлення повідомлення керівнику організації про проведення перевірки;
 • інформація про посадових осіб організації, відповідальних за стан правової роботи в організації;
 • інформація про попередню перевірку (якщо така проводилася) із зазначенням дати та номера Довідки, періоду, за який проводилась перевірка, установлені порушення та вжиті заходи щодо усунення виявлених недоліків.

4.2.2. Описову частину:

 • показники, які характеризують правову роботу організації в цілому та конкретні порушення законодавства з посиланням на документи, які використані при даній перевірці;
 • чітко викладений зміст порушення із зазначенням періоду, у якому дане порушення здійснено, при цьому додаються до довідки копії документів, що підтверджують наявність факту порушення, письмові пояснення посадових осіб юридичної служби організації щодо встановлених порушень (за наявності);
 • перелік документів, що не були надані під час здійснення перевірки (якщо такі були), та в разі відмови посадових осіб юридичної служби організації надати письмові пояснення щодо причини ненадання документів про це відображається в Довідці.

У разі, коли перевіркою не встановлено порушень вимог законодавства, в описовій частині Довідки відображаються кількісні показники та робиться відповідний запис.

4.2.3. Розділ "Висновок", у якому відображається узагальнений опис виявлених перевіркою порушень законодавства та недоліків у роботі юридичної служби організації, пропозиції щодо їх усунення.

4.2.4. Відомості про кількість складених примірників довідки про перевірку та відмітку про вручення одного примірника керівнику організації або особі, яка його замінює.

4.3. Член Комісії, який не погоджується з висновками Комісії, викладеними в Довідці, має право письмово викласти свою окрему думку, що долучається до Довідки. Викладаючи окрему думку, член Комісії повинен підписати Довідку, зробивши помітку: "Із зауваженнями, що містяться в «окремій думці».

4.4. Складена у двох примірниках Довідка про перевірку підписується членами Комісії, керівником організації та керівником юридичної служби організації або особами, що їх замінюють.

4.5. Перший примірник Довідки зберігається в Держкомтелерадіо України, другий – в організації. На першому примірнику Довідки робиться відмітка про вручення другого примірника організації із зазначенням особи (прізвище та ініціали, посада), якій його вручено, та дати вручення.

4.6. При відмові керівника та інших посадових осіб організації від підписання Довідки про перевірку члени Комісії засвідчують це відповідним записом за своїми підписами в кінці Довідки.

4.7. За наявності заперечень або зауважень до Довідки про перевірку керівник організації, керівник юридичної служби організації чи інші посадові особи, які підписують її, роблять про це застереження перед своїми підписами і не пізніше ніж через три календарних дні з дня підписання подають з цього приводу письмові пояснення чи заперечення, які є невід’ємною частиною Довідки.

4.8. При складанні Довідки про перевірку повинна бути додержана об’єктивність і вичерпність опису виявлених фактів і даних.

Не допускається відображення в Довідці про перевірку необґрунтованих даних, а також суб’єктивних припущень, які не мають доказів, щодо дій посадових осіб юридичної служби організації.

V. Вжиття заходів за результатами перевірки 

5.1. Керівник юридичної служби Держкомтелерадіо України впродовж десяти робочих днів після завершення перевірки доповідає про її результати Голові Держкомтелерадіо України, з наданням Довідки та інших матеріалів, складених за результатами перевірки, з відміткою про вручення її посадовій особі організації.

5.2. Якщо під час перевірки було виявлено порушення законодавства, недоліки у роботі або юридична служба організації неналежним чином виконує свої обов’язки, Довідка та інші матеріали, складені за результатами перевірки, передаються на розгляд Голови Держкомтелерадіо України для вирішення питання щодо:

 • надання рекомендацій та внесення пропозицій керівнику організації стосовно усунення недоліків у роботі, припинення порушення законодавства, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, а в разі, якщо порушення припинено, – щодо вжиття заходів для усунення наслідків цих порушень;
 • притягнення в установленому порядку до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства або в неналежному виконанні своїх обов’язків.

5.3. Керівник організації у місячний строк зобов’язаний повідомити Держкомтелерадіо України про вжиті заходи та вказати терміни усунення виявлених перевіркою недоліків та порушень.

VI. Обов’язки і відповідальність посадових осіб Держкомтелерадіо України, що здійснюють перевірки. Оскарження їхніх дій 

6.1. Посадові особи Держкомтелерадіо України, що здійснюють перевірки, зобов’язані додержуватися Конституції України, законів України, забезпечувати дотримання комерційної та службової таємниць.

Під службовою таємницею у цьому Положенні слід розуміти склад і обсяг відомостей, що є в розпорядженні посадової особи, стосовно об’єктів перевірки та їх працівників, що необхідні для якісного виконання завдань і які з цієї причини на певний період не підлягають зовнішньому чи внутрішньому розголошенню.

Службовою таємницею зокрема є:

 • виявлені під час проведення перевірки порушення, зловживання до повного документального підтвердження й закріплення у Довідці;
 • одержані відомості щодо діяльності підконтрольних об’єктів (вчинених порушень, зловживань посадових осіб, надані посадовими особами письмові пояснення тощо);
 • відомості, які містяться у зверненнях громадян щодо їхнього (чи інших громадян) особистого життя, та інша інформація, що зачіпає (порушує) їх права та законні інтереси;
 • документи, що становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію (доповідні записки, листування між підрозділами, матеріали нарад, колегій тощо);
 • чернетки матеріалів проведення перевірки.

6.2. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, у тому числі порушення встановленого порядку проведення перевірок, винні посадові особи несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

6.3. Скарги на дії посадових осіб, що проводили перевірку, розглядаються і вирішуються керівництвом Держкомтелерадіо України впродовж двох тижнів з моменту їх надходження.

У разі незгоди керівника організації з рішенням Держкомтелерадіо України за результатами розгляду скарги, воно може бути оскаржене в судовому порядку. 

Начальник юридичного відділу (підпис) Д.В.Новікова

Додаток

до Порядку проведення перевірок стану 

правової роботи юридичних служб підприємств, 

установ та організацій, які належать до сфери 

управління Держкомтелерадіо України

ГРАФІК

проведення перевірок стану правової роботи юридичних служб підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Держкомтелерадіо України

на ______ рік

п/п

 

Найменування підприємства, установи, організації

Адреса, телефон підприємства, установи, організації

П. І. Б. керівника підприємства, установи, організації

Період проведення перевірки

1

2

3

4

5
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux