Наказ Держкомтелерадіо
від 04 березня 2019 р. № 120
Київ
Про затвердження Порядку оцінки та підвищення якості внутрішнього аудиту в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (нова редакція)

У зв’язку із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1062 «Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001 «Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту» та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оцінки та підвищення якості внутрішнього аудиту в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (далі – Порядок) у новій редакції, що додається.

2. Відділу внутрішнього аудиту (Подорожна О. В.) забезпечити дотримання вимог Порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомтелерадіо від 07 лютого 2017 року № 22 «Про затвердження Порядку оцінки та підвищення якості внутрішнього аудиту в сфері управління Державного комітету телебачення і радіомовлення».

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Держкомтелерадіо О. І. Наливайко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Держкомтелерадіо

від 04 березня 2019 р. № 120

ПОРЯДОК

оцінки та підвищення якості внутрішнього аудиту в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України

1. Загальні положення

1.1. Порядок оцінки та підвищення якості внутрішнього аудиту в  Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (далі – Порядок) визначає механізм організації і проведення внутрішньої оцінки якості роботи відділу внутрішнього аудиту Держкомтелерадіо (далі – Відділ), документування результатів та реалізації заходів щодо підвищення якості внутрішнього аудиту в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (далі  Держкомтелерадіо).

1.2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

 • внутрішня оцінка якості – процес аналізу діяльності Відділу, що здійснюється начальником Відділу з метою підвищення ефективності виконання внутрішніми аудиторами своїх функцій та забезпечення гарантій дотримання вимог нормативно-правових актів з питань внутрішнього аудиту;
 • зовнішня оцінка якості процес дослідження та аналізу діяльності Відділу, який здійснюється Міністерством фінансів України (далі – Мінфін) з метою забезпечення впевненості, що діяльність з внутрішнього аудиту відповідає міжнародним та національним стандартам, кодексам, правилам та іншим вимогам нормативно-правових актів у сфері внутрішнього аудиту, а також надання рекомендацій щодо підвищення ефективності та результативності цієї функції;
 • програма забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту щорічний план заходів, що включає проведення періодичних внутрішніх оцінок та заходи за результатами зовнішніх оцінок якості внутрішнього аудиту;
 • моніторинг – функція постійного нагляду за якістю організації та проведення кожного конкретного заходу.

2. Проведення та форми внутрішньої оцінки якості функції внутрішнього аудиту

2.1. Внутрішня оцінка якості функції внутрішнього аудиту реалізується двома основними методами:

 • на першому рівні шляхом постійного моніторингу та підтримки реалізації функції безпосередньо в ході організації та здійснення аудиторських досліджень,
 • на другому рівні шляхом проведення внутрішніх оцінок якості діяльності Відділу відповідно до вимог цього Порядку.

2.2. Моніторинг та підтримка реалізації функції внутрішнього аудиту безпосередньо в ході організації та здійснення аудиторських досліджень проводиться безпосередньо начальником Відділу або шляхом делегування повноважень керівнику аудиторської групи, призначеному відповідно до вимог Порядку здійснення внутрішнього аудиту в сфері управління Державного комітету телебачення і радіомовлення України, затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 15.02.2019 № 81 (далі – Порядок проведення внутрішнього аудиту).

2.3. Начальник Відділу сприяє направленню працівників Відділу Держкомтелерадіо на навчання та семінари, з метою підвищення професійної кваліфікації. Інформація щодо запланованих та проведених заходів з підвищення професійної кваліфікації ведеться працівниками Відділу у встановленій формі (додаток 1).

2.4. З метою підвищення якості обізнаності в законодавчій базі та змін до нормативно-правових актів, а також вирішення актуальних питань стосовно аудиторської діяльності у Відділі проводяться економічні навчання. Тема навчання, дата проведення, дані стосовно відповідальної особи та відмітки про присутніх працівників Відділу здійснюються у журнальній формі.

2.5. Працівниками Відділу щорічно до 25 грудня проводиться аналіз діяльності підрозділу внутрішнього аудиту шляхом самооцінки відповідно до форми, наведеної у додатку 2.

Задокументовані результати самооцінки власної діяльності за рік працівниками Відділу надаються начальнику Відділу у встановлений термін.

2.6. Внутрішня оцінка якості діяльності Відділу (далі - оцінка якості) проводиться щорічно до 15 січня року, наступного за звітним, начальником Відділу або іншою уповноваженою особою (у разі відсутності керівника або, якщо він працює неповний звітний рік - заступником начальника Відділу).

Оцінка якості передбачає здійснення начальником Відділу або іншою уповноваженою особою аналізу діяльності Відділу та результатів самооцінки працівників Відділу.

Начальником Відділу або іншою уповноваженою особою заповнюються форми 1-5, що наведені у додатках 3-7 до цього Порядку.

Проведення оцінки якості передбачає на першому етапі надання відповідей на запитання, передбачені кожним окремим блоком; на другому – базуючись на відповідях, надання справедливої підсумкової оцінки за кожним аспектом діяльності та визначення переліку заходів, спрямованих на покращення ситуації; на третьому надання об'єктивного, основаного на результатах двох попередніх етапів, загального висновку щодо якості реалізації функції внутрішнього аудиту та стратегічних напрямів її покращення.

Система оцінювання включає аналіз таких основних аспектів діяльності Відділу: якість і повнота внутрішньої нормативно-правової бази (форма 1), організація планування роботи та стан виконання планів (форма 2), якість проведення внутрішніх аудитів (форма 3), результативність проведених внутрішніх аудитів та реалізація результатів аудиторських досліджень (форма 4), взаємодія з Мінфіном (форма 5).

Кількість випадків встановлення певного рівня по кожному з напрямків діяльності Відділу є визначальним показником при наданні начальником Відділу загального висновку і підсумкової оцінки результатів діяльності підрозділу та при формулюванні заходів з напрямків, по яких засвідчено наявність певних проблемних ділянок.

3. Оформлення та реалізація результатів внутрішньої оцінки якості

3.1. Після заповнення та підписання форм результати оцінки якості надаються працівникам Відділу для ознайомлення.

3.2. Про результати оцінки якості начальник Відділу до 1 березня наступного року за звітним інформує Голову Держкомтелерадіо у вигляді доповідної записки із доданням заповнених форм відповідно до вимог цього Порядку.

3.3. Проведення періодичних внутрішніх оцінок якості та заходи за результатами зовнішніх оцінок якості внутрішнього аудиту є складовою Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту (далі – Програма).

3.4. Програма складається відповідно до встановленої форми начальником Відділу щорічно до 31 січня, підписується ним та затверджується Головою Держкомтелерадіо (додаток 8).

3.5. Виконання Програми, що містить перелік заходів, вжиття яких необхідно для підвищення ефективності внутрішнього аудиту, забезпечується начальником Відділу.

3.6. Результати щорічної самооцінки працівників Відділу, внутрішньої оцінки якості діяльності Відділу, Програма на відповідний рік та супутні матеріали з порушеного питання зберігаються у Відділі в окремо сформованій справі.

4. Права та обов'язки начальника Відділу або уповноваженої особи під час проведення оцінки якості

4.1. Начальник Відділу (або уповноважена особа) має право:

 • отримувати від працівників Відділу інформацію та підтвердні документи щодо виконання доручень керівництва, які стосуються здійснення внутрішніх аудитів за звітний рік;
 • проводити співбесіди з працівниками Відділу, робота за звітний період яких досліджується;
 • долучати до матеріалів оцінки якості роботи працівників Відділу інформацію, отриману від посадових осіб підприємств Держкомтелерадіо, діяльність яких була досліджена працівниками Відділу у звітний період.

4.2. Обов'язком начальника Відділу (або уповноваженої особи) є:

 • забезпечення проведення оцінки якості внутрішнього аудиту та звітування за її результатами Голові Держкомтелерадіо;
 • забезпечення складання Програми на наступний рік та організація виконання затверджених нею заходів;
 • врахування скарг на дії працівників Відділу під час здійснення ними внутрішнього аудиту, що надійшли до Держкомтелерадіо;
 • проведення внутрішньої оцінки якості діяльності Відділу на засадах законності, прозорості, гласності, об'єктивності, неупередженості, рівноправності;
 • забезпечення моніторингу та підтримки реалізації Відділом функції внутрішнього аудиту в ході організації та проведення аудиторських досліджень.

4.3. У разі необхідності до Програми забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту в Держкомтелерадіо на поточний рік начальником Відділу можуть вноситися зміни (у порядку її затвердження).

Начальник відділу внутрішнього

аудиту Держкомтелерадіо Подорожна О. В.

Додаток 1

до Порядку оцінки та підвищення

якості внутрішнього аудиту в

Держкомтелерадіо

РЕЄСТР

проведених навчальних заходів з підвищення професійної кваліфікації працівників відділу внутрішнього аудиту Державного комітету телебачення і радіомовлення України

№ з/п

Форма та тема навчання

Ініціатор та місце проведення навчання

Період проходження навчання

Працівники, які проходили навчання (назва посади, прізвище, ініціали)

Результат проходження навчання

Начальник відділу внутрішнього

аудиту Держкомтелерадіо О. В. Подорожна

Додаток 2

до Порядку оцінки та підвищення

якості внутрішнього аудиту в Держкомтелерадіо

Самооцінка виконання працівником відділу внутрішнього аудиту Держкомтелерадіо посадових обов'язків і завдань

1. Відомості про працівника відділу внутрішнього аудиту

Прізвище ______________________________________________________________

Ім'я ______________________________________________________________

По батькові ______________________________________________________________

Назва посади ______________________________________________________________

Звітний період ______________________________________________________________

2. Питання самооцінки

2.1. Указати кількість планових внутрішніх аудитів, у яких Вами прийнято участь, зазначити кількість виконаних позапланових завдань (аудитів, перевірок).

2.2. Які питання досліджувались Вами під час здійснення внутрішнього аудиту?

2.3. Чи оформлені результати Ваших аудиторських досліджень відповідно до вимог Порядку проведення внутрішнього аудиту в сфері управління Державного комітету телебачення і радіомовлення України, затвердженого наказом Держкомтелерадіо від № 81 від 15.02.2019?

2.4. Чи сприяють надані Вами рекомендації за результатами здійсненого аудиторського дослідження підвищенню рівня внутрішнього контролю на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо? Навести конкретні приклади.

2.5. Чи допускались Вами порушення встановлених термінів здійснення внутрішнього аудиту, оформлення та подання результатів?

2.6. Виконання яких окремих доручень (завдань), що доручалися Вам, або результати роботи, започаткованої з власної ініціативи, сприяли покращенню функціонування внутрішнього аудиту в сфері управління Держкомтелерадіо? Чи були Ви залучені до роботи в групах щодо розробки відповідних програм, нормативно-правових актів?

2.7. Надати інформацію про проходження навчання (підвищення кваліфікації, участь у семінарах тощо). Яким чином Ви реалізуєте вимогу щодо удосконалення своїх знань шляхом самоосвіти?

2.8. Чи проводились Вами економічні навчання з інформаційно-роз'яснювальної роботи з працівниками Відділу внутрішнього аудиту, обговорення проблемних питань, що виникають при здійсненні внутрішніх аудитів?

2.9. Чи надходили скарги на Ваші дії, як працівника підрозділу внутрішнього аудиту? Чи дотримуєтесь Ви професійної етики при виконанні службових обов'язків?

3. У разі наявності надайте пропозиції щодо підвищення якісного рівня діяльності Відділу внутрішнього аудиту або покращення функціонування внутрішнього аудиту в сфері управління Держкомтелерадіо в цілому.

Підпис працівника відділу внутрішнього аудиту _____________________________________

Підпис начальника відділу внутрішнього аудиту _____________________________________

Дата ________________
Начальник відділу внутрішнього 
аудиту Держкомтелерадіо О. В. Подорожна

Додаток 3

до Порядку оцінки та підвищення

якості внутрішнього аудиту в Держкомтелерадіо

Форма 1. Дослідження внутрішньої нормативно-правової бази підрозділу внутрішнього аудиту  

1.1. Оцінка внутрішньої нормативно-правової бази щодо визначення стратегії розвитку підрозділу внутрішнього аудиту (ВА)

Критерії

Так/ні (за необхідності дати короткі пояснення)

Чи затверджується керівником установи Програма забезпечення та підвищення якості ВА?


Чи визначено Програмою забезпечення та підвищення якості показники вимірюваності рівня досягнення визначених цілей; чи є Програма предметом регулярного перегляду (щонайменше 1 раз на рік) для забезпечення актуальності?


Чи включає Програма аналіз наявного кадрового потенціалу та оцінку потреб у кваліфікованих кадрах, необхідних для забезпечення визначених цілей?


Чи відстежується стан впровадження заходів з внутрішньої оцінки якості та якщо так, то наскільки повно вони впроваджуються, що перешкоджає реалізації?


Чи є план навчання персоналу та, якщо так, то наскільки повно він враховує реальні потреби персоналу?


Чи проводяться фактично економічні навчання у підрозділі; чи існують документальні докази їх проведення; наскільки вони відповідають плану навчань (за його наявності)?


Чи всі внутрішні аудитори проходять періодичні підвищення професійної кваліфікації, у т. ч. навчання/семінари, що організовують Мінфіном? Чи ведеться у підрозділі реєстр усіх таких запланованих та проведених курсів?


Чи підтримується на рівні установи загальний реєстр усіх проведених навчань та досягнень кожного внутрішнього аудитора підрозділу?


Чи враховується при плануванні роботи підрозділу ВА достатнє виділення часу на навчання для персоналу?


Чи проводяться внутрішні оцінки якості функції ВА; наскільки часто?


Чи розробляються за результатами проведеної внутрішньої оцінки якості заходи, направлені на підвищення якості ВА, і чи знаходять вони відображення у Програмі забезпечення та підвищення якості ВА на наступний період?


Чи звітує керівник підрозділу перед керівником установи щодо реалізації Програм забезпечення та підвищення якості ВА, результатів досягнення визначених у них цілей, а також результатів внутрішніх оцінок якості ВА?


1.2. Оцінка внутрішньої нормативно-правової бази, що регламентує діяльність підрозділу внутрішнього аудиту


Чи затверджено положення про підрозділ ВА (положення про його структурні підрозділи), посадові інструкції його працівників?


Чи розкрито в Положенні про підрозділ ВА та посадових інструкціях всі основні аспекти діяльності, чи відповідають вони вимогам загального законодавства?


Чи затверджено на рівні центрального органу галузеву інструкцію з організації проведення та документування ВА?


Чи охоплює інструкція з організації проведення та документування ВА усі напрями ВА, всі основні аспекти ВА; чи відповідає вона вимогам загального законодавства?


Чи прописаний у внутрішніх документах порядок планування аудитів?


Чи визначено у внутрішніх документах з організації і проведення ВА розрахунок планового та фактичного фонду робочого часу, розподілу останнього за напрямами аудитів, відбору об'єктів до планів, а також критерії такого відбору?


Чи базується (відповідно до затвердженого порядку планування) відбір об'єктів для проведення ВА на щорічній оцінці ризиків? Чи існують докази того, що визначені на підставі оцінки ризиків пріоритети діяльності ВА, узгоджені з цілями діяльності установи?


Результати дослідження внутрішньої нормативно-правової бази підрозділу внутрішнього аудиту

(1.1 + 1.2)

Рівень 1

Рівень 2

Рівень 3

Рівень 4

Рівень 5

Становлення

Розвиток

Дієвість

Зрілість

Приклад

Функція ВА в системі установи не забезпечена кадровими ресурсами, достатніми для реалізації покладених на неї завдань. Діюча кадрова політика не вбачає перспектив розвитку функцій ВА (ні в частині забезпечення діяльності підрозділу ВА, ні в частині його розвитку).

У наявних внутрішніх документах, що регламентують діяльність та розвиток підрозділу ВА в системі установи, не враховують низки вимог нормативно-правових аспектів вищого рівня та потребують суттєвих доопрацювань.

На рівні установи затверджено внутрішні документи, що регламентують діяльність підрозділу, але вони не враховують окремих аспектів діяльності, подальшого розвитку та підвищення якості функції ВА.

Внутрішня нормативна база підрозділу є достатнім підґрунтям для провадження діяльності та розвитку і покращення якості ВА в системі установи, але потребує ширшого розкриття окремих аспектів та/або поодиноких уточнень.

Внутрішня нормативно-правова база установи повністю відповідає вимогам законодавства вищого рівня у цій сфері, охоплює усі ключові аспекти як реалізації функції ВА, так і її розвитку, та є гарним підґрунтям фахівцям підрозділу.

Реалізація результатів дослідження внутрішньої нормативно-правової бази підрозділу внутрішнього аудиту 

№ з/п

Рекомендовані заходи

Відповідальні виконавці

Терміни реалізації

Очікувані результатиНачальник відділу внутрішнього 
аудиту або інша уповноважена особа ____________ ______________ _______
                                   (підпис)    (П.І.Б.)   (дата)

Начальник відділу внутрішнього

аудиту Держкомтелерадіо О. В. Подорожна

Додаток 4

до Порядку оцінки та підвищення

якості внутрішнього аудиту в Держкомтелерадіо 

Форма 2. Система планування роботи підрозділу внутрішнього аудиту та стан виконання планів 

2.1. Порядок формування та затвердження планів, внесення змін до них

Критерії

Так/ні (за необхідності дати короткі пояснення)

Чи виконуються внутрішні документи, які визначають порядок та основні аспекти планування роботи підрозділу?


Чи відповідають вимоги внутрішніх документів в частині визначення порядку планування роботи підрозділу ВА вимогам Порядку № 1001 та Стандартів внутрішнього аудиту ?


Чи є в наявності плани роботи підрозділу ВА на усі планові періоди впродовж періоду, охопленого дослідженням?


Чи дотримується фактично підрозділ ВА вимог нормативно-правових актів та внутрішніх документів в частині:


- формування планів на підставі оцінки ризиків, врахування інших визначених критерії відбору об'єктів (повноти та періодичності охоплення аудитами підконтрольної мережі тощо)?


- розрахунку фонду планового та фактичного робочого часу?


- процедур та термінів формування та затвердження планів ?


- форми планів?


- внесення змін до планів?


- правомірності підстав для здійснення позапланових контрольних заходів?


Чи є оптимальним співвідношення запланованих внутрішніх аудитів у розрізі їх напрямів (аудит відповідності, фінансовий аудит та аудит ефективності)?


2.2. Стан виконання планів


Чи забезпечується стовідсоткове виконання планів здійснення ВА?


Чи існують обґрунтовані причини невиконання планів (за наявності фактів невиконання)?


Чи пов'язані факти невиконання планів із недоліками та прорахунками, допущеними на стадії їх формування?


Чи носять факти невиконання планів системний характер?


Чи впливає кількість позапланових доручень на стан виконання планів, а також на системність охоплення ВА підконтрольної мережі?


Чи існують факти недотримання термінів здійснення ВА, визначених у планах?


Чи інформується керівник установи про стан виконання планів проведення ВА?


 Результати дослідження системи планування роботи підрозділу внутрішнього аудиту та стану виконання планів

(2.1 + 2.2)

Рівень 1

Рівень 2

Рівень 3

Рівень 4

Рівень 5

Становлення

Розвиток

Дієвість

Зрілість

Приклад

Система планування ВА відсутня. Мережа об'єктів не охоплюється ВА в повному обсязі. Плани формуються без оцінки ризиків інших критеріїв. Як наслідок, окремі об'єкти плануються по декілька разів, тоді як найбільш ризикові об'єкти залишаються поза увагою внутрішніх аудиторів. Самі плани також є формальністю і не завжди виконуються.

Підрозділ ВА намагається використовувати оцінку ризиків, інші критерії при плануванні роботи. Проте забезпечити системне охоплення мережі або принаймні об'єктів із найвищим рівнем ризиків не вдається. Значна кількість позапланових доручень має наслідком невиконання планів.

Плани формуються у відповідності до затверджених порядків, до них включаються відносно ризикові об'єкти і у переважній більшості плани виконуються стовідсотково. Водночас в системі планування мають місце окремі недоліки та відхилення.

На рівні установи затверджено та фактично запроваджено систему планування діяльності з ВА на підставі оцінки ризиків. Плани формуються відповідно до вимог нормативної бази та виконуються у повному обсязі.

Система планування чітка, прозора та ефективна. Вона дозволяє зосередити діяльність на найбільш ризикових сферах та забезпечує максимально ефективне використання ресурсів для досягнення цілей ВА.

Реалізація результатів дослідження системи планування роботи підрозділу внутрішнього аудиту та стану виконання планів 

№ з/п

Рекомендовані заходи

Відповідальні виконавці

Терміни реалізації

Очікувані результатиНачальник відділу внутрішнього 
аудиту або інша уповноважена особа ____________ __________ ___________
                               (підпис)  (П.І.Б.)   (дата)

Начальник відділу внутрішнього

аудиту Держкомтелерадіо О. В. Подорожна

Додаток 5

до Порядку оцінки та підвищення

якості внутрішнього аудиту в Держкомтелерадіо 

Форма 3. Організаційні та функціональні аспекти здійснення внутрішніх аудитів 

3.1. Дотримання вимог нормативно-правових актів в частині організації внутрішніх аудитів

Критерії

Так/ні (за необхідності дати короткі пояснення)

Чи дотримуються вимоги нормативно-правових актів та внутрішніх документів в частині:


підготовки до здійснення ВА: вивчення, аналіз об'єктів контролю, визначення цілей дослідження, його планування та розподіл трудових ресурсів?


складання та затвердження програм ВА (за необхідності робочих планів)?


відповідності програм здійснення ВА визначеним цілям дослідження?


відповідності обсягів дослідження (визначеним у програмах) термінам та ресурсам, передбаченим для їх проведення?


складання та затвердження офіційних розпорядчих документів на здійснення ВА?


процедури залучення фахівців інших підрозділів/установ до здійснення ВА?


граничних термінів здійснення ВА?


3.2. Ефективність аудиторських дій та внутрішніх аудитів


Чи підтверджують матеріали ВА фактичне дослідження усіх програмних питань?


Чи підтверджують матеріали ВА повноту дій внутрішніх аудиторів під час збору аудиторських доказів для обґрунтування аудиторських висновків в розрізі кожного конкретного питання аудиту?


Чи дотримано вимоги нормативно-правових актів та внутрішніх документів в частині документування ВА, форми аудиторських звітів?


Чи у повному обсязі та чітко задокументовані в аудиторських звітах обставини, аудиторські докази та факти встановлених недоліків, порушень (чи чітко та зрозуміло викладено обставини, чи є посилання на порушені нормативно-правові акти тощо)?


Чи завжди аудиторські докази (наявні у матеріалах аудиту) відповідають висновкам аудиторів, наведеним у аудиторських звітах?


Чи завжди в аудиторських звітах правильно кваліфікуються задокументовані порушення, недоліки?


Чи існує у матеріалах ВА документальне підтвердження здійснення керівником підрозділу ВА / керівником аудиторської групи моніторингу та підтримки функції ВА в ході здійснення аудиторських досліджень?


Чи дотримано вимоги нормативно-правових актів та внутрішніх документів в частині формування та зберігання аудиторських матеріалів?


 

Результати дослідження організаційних та функціональних аспектів проведення внутрішніх аудитів

(3.1 + 3.2)

Рівень 1

Рівень 2

Рівень 3

Рівень 4

Рівень 5

Становлення

Розвиток

Дієвість

Зрілість

Приклад

У системі установи ВА організовуються та проводяться на вкрай низькому рівні. Фактично функція ще не досягає мети і не в змозі виявити та/або попереджувати порушення в повному обсязі. Досліджуються лише окремі питання, до того ж аудиторські дії поверхові, а недоліки документування не дозволяють кваліфікувати порушення та проблеми.

У системі установи існує низка недоліків в організації та здійсненні аудитів, які не сприяють результативності реалізації функції ВА. Проте в цілому ця функція розвивається у відповідності до Стандартів ВА та допомагає керівнику установи вирішувати окремі завдання.

У системі установи ВА організовуються та проводяться із поточними недоліками, що не носять системного характеру і дозволяють забезпечувати певні (в окремих випадках навіть відносно високі) результати. Водночас для підвищення якості ВА необхідно вжити ряд рекомендованих заходів.

У системі установи ВА організовуються та здійснюються на належному рівні і мають наслідком виявлення значної кількості недоліків, порушень фінансової дисципліни тощо. Мають місце лише окремі недоліки, усунення яких може стати резервом для покращення якості ВА.

У системі установи ВА організовується та здійснюються на високому професійному рівні. Функція ВА забезпечує максимальне виявлення усіх наявних порушень, недоліків та проблемних питань у діяльності. Отже, забезпечує високий рівень гарантій їх відсутності та належну підтримку фінансового управління і контролю в галузі.

Реалізація результатів дослідження організаційних та функціональних аспектів здійснення внутрішніх аудитів 

№ з/п

Рекомендовані заходи

Відповідальні виконавці

Терміни реалізації

Очікувані результати
 Начальник відділу внутрішнього 
аудиту або інша уповноважена особа ____________ __________ ___________
                                          (підпис)       (П.І.Б.)    (дата)


Начальник відділу внутрішнього

аудиту Держкомтелерадіо О. В. Подорожна

Додаток 6

до Порядку оцінки та підвищення

якості внутрішнього аудиту в Держкомтелерадіо

Форма 4. Дослідження результативності здійснених внутрішніх аудитів та реалізації їх результатів*

Критерії

Так/ні (за необхідності дати короткі пояснення)

Чи здійснюється накопичення звітних даних за результатами внутрішніх аудитів?


Чи звітує підрозділ про результати своєї діяльності керівнику установи?


Чи мають місце факти непогодження об'єктів контролю із результатами внутрішніх аудитів, заперечень, скарг на дії внутрішніх аудиторів?


Чи надані за результатами внутрішніх аудитів рекомендації:


- мають конкретний, конструктивний характер?


- визначають терміни їх реалізації, відповідальних посадових осіб та очікувані результати?


- відповідають фактам, викладеним у матеріалах відповідного дослідження?


Чи ознайомлено керівника підконтрольної установи із результатами здійсненого внутрішнього аудиту, чи існує документальне підтвердження цього факту?


Чи здійснюється моніторинг впровадження аудиторських рекомендацій?


Чи здійснюється аналіз досягнення очікуваних результатів впровадження аудиторських рекомендацій?


Чи існують факти невиконання аудиторських рекомендацій (якщо такі випадки мали місце - навести причини невиконання)?


Чи ініціюються підрозділом заходи до підконтрольної установи у разі невиконання нею рекомендацій у визначені терміни?


 Результати дослідження результативності здійснених внутрішніх аудитів та реалізації їх результатів 

Рівень 1

Рівень 2

Рівень 3

Рівень 4

Рівень 5

Становлення

Розвиток

Дієвість

Зрілість

Приклад

Діяльність підрозділу практично безрезультатна. Підрозділ не впливає на стан фінансово-бюджетної дисципліни в галузі.

Рівень результативності діяльності підрозділу невисокий, не приділяється належної уваги етапу реалізації рекомендацій. Значної користі діяльність підрозділу Держкомтелерадіо не приносить.

Рівень результативності діяльності підрозділу вище середнього. Водночас існують певні проблеми із реалізацією результатів аудиту.

Рівень результативності діяльності підрозділу є достатньо високим, впливає на стан фінансово-бюджетної дисципліни у галузі, допомагає керівництву у вирішенні проблем. Водночас існують резерви щодо покращення цього компоненту діяльності підрозділу.

Підрозділом на високому рівні забезпечено функціонування внутрішнього аудиту в Держкомтелерадіо, результати реалізуються у повній мірі і ефективно. Забезпечено високий рівень гарантій усунення порушень, їх недопущення у подальшому.

Реалізація результатів дослідження результативності здійснених внутрішніх аудитів та реалізації їх результатів 

№ з/п

Рекомендовані заходи

Відповідальні виконавці

Терміни реалізації

Очікувані результати
 Начальник Відділу внутрішнього 
аудиту або інша уповноважена особа ____________ __________ ___________
                                       (підпис)       (П.І.Б.)       (дата)


* При заповненні форми 4 використовуються дані форми Моніторинг впровадження аудиторських рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту, затвердженої Порядком проведення внутрішнього аудиту, у розрізі кожного аудиторського заходу, проведеного Відділом протягом звітного періоду.

Начальник відділу внутрішнього

аудиту Держкомтелерадіо О. В. Подорожна

Додаток 7

до Порядку оцінки та підвищення

якості внутрішнього аудиту в Держкомтелерадіо

Форма 5. Дослідження стану взаємодії підрозділу внутрішнього аудиту з Міністерством фінансів України

Критерії

Так/ні (за необхідності дати короткі пояснення)

Чи включені заходи з реалізації рекомендацій, наданих Мінфіном за результатами зовнішньої оцінки, до Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту?


Навести стан виконання за кожною рекомендацією Мінфіну, наданою за результатами зовнішньої оцінки.


Чи направляються копії планів здійснення внутрішніх аудитів та зміни до них до Мінфіну, чи є випадки порушення термінів надання до Мінфіну планів?


Чи приймають працівники підрозділу участь у навчаннях, семінарах, інших заходах, організованих Мінфіном?


Результати дослідження стану взаємодії підрозділу внутрішнього аудиту з Міністерством фінансів України 

Рівень 1

Рівень 2

Рівень 3

Рівень 4

Рівень 5

Становлення

Розвиток

Дієвість

Зрілість

Приклад

Рекомендації Мінфіну стосовно підвищення рівня внутрішнього аудиту не виконуються, в цілому організацію взаємодії не забезпечено.

Переважна більшість рекомендацій Мінфіну не виконано, взаємодія реалізується на низькому рівні.

Забезпечено результативну взаємодію з Мінфіном (крім поодиноких випадків з об'єктивних причин). Зазначене засвідчує загальне прагнення щодо підвищення якості функції ВА.

Підрозділ всебічно та результативно взаємодіє з Мінфіном, рекомендації виконано майже у повному обсязі. Можна констатувати підвищення якості ВА. Водночас наявні певні об'єктивні причини, які заважають повній реалізації рекомендацій.

Керівництво займає принципову позицію та вживає вичерпних заходів щодо налагодження фінансово-бюджетної дисципліни в галузі, створення ефективного фінансового управління і контролю, удосконалення ВА.

Реалізація результатів дослідження стану взаємодії з Міністерством фінансів України 

№ з/п

Рекомендовані заходи

Відповідальні виконавці

Терміни реалізації

Очікувані результати
Начальник відділу внутрішнього 
аудиту або інша уповноважена особа ____________ __________ ___________
                           (підпис)  (П.І.Б.)  (дата)

Начальник відділу внутрішнього

аудиту Держкомтелерадіо О. В. Подорожна

Додаток 8

до Порядку оцінки та підвищення

якості внутрішнього аудиту в

Держкомтелерадіо

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держкомтелерадіо

___________ П.І.Б.

___ ____________ 20__ року

ПРОГРАМА *

забезпечення та підвищення якості Відділу внутрішнього аудиту Держкомтелерадіо  

Назва заходу

Період виконання

Відповідальний виконавець

1. Моніторинг діяльності з внутрішнього аудиту
2. Діяльність підрозділу внутрішнього аудиту щодо підвищення якості внутрішнього аудиту
3. Проведення періодичних внутрішніх оцінок діяльності
4. Заходи за результатами зовнішніх оцінок якості діяльності Відділу внутрішнього аудиту Держкомтелерадіо
__________

* Структура та наповнення форми може корегуватись з врахуванням поточних завдань та виникнення актуальних проблемних питань з діяльності Відділу внутрішнього аудиту Держкомтелерадіо.

Начальник відділу внутрішнього

аудиту Держкомтелерадіо О. В. Подорожна


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux