Наказ Держкомтелерадіо
від 18 листопада 2013 р. № 224
Київ
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку обліку та систематизації законодавства на підприємствах, установах та організаціях, які належать до сфери управління Держкомтелерадіо України

З метою забезпечення належної організації роботи з обліку та систематизації законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Держкомтелерадіо України (далі – підвідомчі підприємства) та на виконання підпунктів 17, 18 пункту 11 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо порядку обліку та систематизації законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Держкомтелерадіо України (далі – Методичні рекомендації), що додаються.

2. Керівникам підвідомчих підприємств забезпечити організацію роботи з обліку та систематизації законодавства у відповідності з Методичними рекомендаціями, затвердженими цим наказом.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова 

Держкомтелерадіо України О.В. Курдінович

Затверджено:

Наказ Держкомтелерадіо України

від 18 листопада № 224 

Методичні рекомендації щодо порядку обліку та систематизації законодавства на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України  

Методичні рекомендації розроблено для працівників юридичних служб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України (далі – підприємства) з метою допомоги у веденні обліку та систематизації законодавства у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах. 

 Загальні положення

Систематизація законодавства – засіб реформування, упорядкування законодавства, зведення його до певної внутрішньоузгодженої системи. За допомогою систематизації усуваються недоліки, повтори, застарілі норми тощо. Це процес зведення актів законодавства до єдності шляхом внутрішньої та зовнішньої обробки їх змісту.

В своїй діяльності з систематизації законодавства підприємства керуються: Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 року № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації» (далі – Загальне положення), Положенням про порядок обліку та систематизації законодавства у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах, затвердженим наказом Держкомтелерадіо України від 18.05.2012 № 135 «Про вдосконалення роботи із систематизації законодавства» та цими Методичними рекомендаціями.

Відповідно до пп. 17 п. 11 Загального положення, юридична служба державного підприємства, установи, організації відповідно до покладених на неї завдань веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання.

Згідно з пп. 18 п. 11 Загального положення, юридична служба державного підприємства, установи, організації відповідно до покладених на неї завдань збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях.

Виконання відповідних функцій є обов’язком юридичної служби та повинно бути передбачено в посадових інструкціях її працівників.

Забезпечення юридичної служби нормативно-правовою базою є необхідним елементом здійснення роботи з питань систематизації законодавства. Воно здійснюється як в друкованому, так і в електронному вигляді.

Відповідно до п. 16 Загального положення, орган виконавчої влади, підприємства зобов'язані створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичної служби, в тому числі забезпечувати їх нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

 Облік актів законодавства

Облік актів законодавства здійснюється шляхом ведення:

 • журналу обліку актів законодавства України (додаток 1);
 • журналу обліку міжнародних договорів (додаток 2);
 • контрольних примірників актів законодавства України.

Ведення журналу обліку актів законодавства України здійснюється за кожним видавником актів окремо шляхом внесення інформації, у якій зазначаються номер, дата прийняття, дата надходження, вид, видавник, назва, джерело опублікування актів законодавства України в офіційних друкованих виданнях.

У журналі обліку міжнародних договорів зазначаються: номер, дата отримання, країна, вид, назва, дата підписання, дата ратифікації (затвердження, приєднання), дата набрання чинності, дата денонсації, дата втрати чинності, термін дії міжнародного договору, який обліковується.

Примірники збірників актів законодавства України, видання кодексів, що надходять до підприємств, підлягають обліку в журналі обліку із зазначенням найменування, року видання, видавництва, дати контрольного стану текстів актів.

3. Підтримання в контрольному стані актів законодавства

Контрольним примірником акта законодавства є примірник, у якому проставляються відмітки про всі зміни, доповнення, зупинення дії, поширення, продовження або збереження дії та про визнання акта (статті, пункту) таким, що втратив чинність, та зазначається інформація про вид, номер і дату прийняття, офіційне джерело опублікування акта, яким унесені зміни.

На першій сторінці контрольного примірника акта законодавства (збірника актів законодавства) робиться напис «Контрольний примірник». Написи «Контрольний примірник» проставляються на титульних сторінках контрольних примірників кодексів України, «Офіційного вісника України», «Систематичного зібрання чинного інформаційного законодавства України».

Підтримання актів законодавства України у контрольному стані передбачає внесення до тексту акта змін і доповнень на підставі актів законодавства, якими ці зміни вносяться.

Технологія підтримання актів законодавства України в контрольному стані на паперових носіях здійснюється шляхом зазначення відомостей про внесені зміни, доповнення та іншу інформацію безпосередньо в тексті акта законодавства. При внесенні змін і доповнень до актів законодавства використовуються такі скорочення:

 • акт втратив чинність «втр. чин.»;
 • акт частково втратив чинність «ч. втр. чин.»;
 • дію акта продовжено «продов. до __ (на)»;
 • дію акта зупинено «акт зуп.»;
 • дію акта поширено «пошир.»;
 • акт доповнено «доп.»;
 • викладено в новій редакції «нов. ред.»;
 • виключено пункт, статтю, абзац «викл.»;
 • заміна слів, цифр «зам. ел.»;
 • дивись рішення Конституційного Суду України «див. РКСУ»;
 • Закон України «ЗУ»;
 • Постанова Верховної Ради України «ПВРУ»;
 • Указ Президента України «УПУ»;
 • Розпорядження Президента України «РПУ»;
 • постанова Кабінету Міністрів України «ПКМУ»;
 • Декрет Кабінету Міністрів України «ДКМУ»;
 • розпорядження Кабінету Міністрів України «РКМУ»;
 • Постанова Пленуму Верховного Суду України «ППВСУ»;
 • Відомості Верховної Ради України «ВВРУ»;
 • Зібрання постанов Уряду України «ЗПУ»;
 • Офіційний вісник України «ОВУ»;
 • Систематичне зібрання чинного інформаційного законодавства України «СЗЧЗУ»;
 • Вісник Верховного Суду України «ВВСУ»;
 • Урядовий кур'єр «УК»;
 • Голос України «ГУ»;
 • Президентський вісник «ПВ».

Вид, дата, номер акта, яким внесені зміни, зазначаються на верхній частині поля першої сторінки акта, до якого внесені зміни та доповнення, а при значній кількості змін - на окремій вклейці.

Контрольні позначки (вид, дата, номер акта), що стосуються окремих складових частин акта законодавства, проставляються на полях проти відповідних розділів, статей, пунктів, підпунктів, абзаців, речень, слів та цифр.

Відмітки про зазначені зміни аналогічно вносяться як у копії оригіналів актів законодавства, так і до зібрання актів законодавства («Відомостей Верховної Ради України», «Зібрання постанов Уряду України», «Офіційного вісника України»), що вміщують такий акт і підтримуються в контрольному стані. До кожного контрольного примірника акта законодавства вклеюється окремий аркуш з переліком актів законодавства, якими внесені зміни та доповнення тощо.

У разі втрати чинності акт законодавства або його складова частина перекреслюється по діагоналі суцільною лінією і робиться відмітка про втрату чинності чи скасування акта з посилкою на акт законодавства, на підставі якого внесено зміни, його вид, орган, який видав, дату прийняття, номер та джерело опублікування. У разі викладення акта законодавства або окремих його складових у новій редакції такі тексти перекреслюються пунктиром по діагоналі. Окремі речення, слова та цифри перекреслюються пунктирною лінією горизонтально відповідно до їх розташування в тексті.

При отриманні нового офіційного видання кодексів контрольний примірник відповідного кодексу замінюється новим, зміни до якого вносяться, починаючи від дати його видання. Попередній контрольний примірник зберігається в інформаційному фонді, а штамп (напис) “Контрольний примірник” закреслюється та проставляється дата.

4. Зберігання актів законодавства

На підприємстві забезпечується зберігання актів законодавства, їх збірників, створюються умови для їх належного зберігання.

Для забезпечення належного зберігання та зручності в користуванні, акти законодавства комплектуються в окремі книги і підшиваються за роками.

Відповідальність за своєчасне комплектування і збереження актів законодавства та юридичної літератури покладається на працівників, які виконують обов'язки юридичної служби.

Таємні нормативно-правові акти підлягають обліку та зберіганню у порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

Контрольні примірники актів законодавства, офіційні друковані видання: «Офіційний вісник України», «Офіційний вісник України. Із змінами», «Відомості Верховної ради України», «Систематичне зібрання чинного законодавства України», «Кодекси України» тощо, зберігаються в службових приміщеннях осіб, що ведуть їх облік.

Застарілі та зіпсовані збірники актів законодавства та інша юридична література списується спеціально створеною комісією відповідно до наказу керівника підприємства.

Керівник підприємства зобов'язаний створювати належні умови для зберігання нормативної бази актів законодавства та іншої юридичної літератури. 

Додатки до наказу №224 дивитись тут


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux