Наказ Держкомтелерадіо
від 06 лютого 2012 р. № 24
Київ
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації правової роботи на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України

На виконання рішення колегії Держкомтелерадіо України від 20.12.2011 № 14/66 «Про стан претензійно-позовної роботи Держкомтелерадіо України та державних підприємств, що належать до сфери його управління», введеного в дію наказом Держкомтелерадіо України від 27.12.2011 № 368, та з метою реалізації підпункту 17 пункту 10 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040, а також визначення єдиного підходу до надання підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України, звітної інформації,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо організації правової роботи на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України (далі – підвідомчі організації), що додаються.

2. Керівникам підвідомчих організацій:

2.1.Забезпечити організацію правової роботи у відповідності з цими Методичними рекомендаціями;

2.2.До 25 лютого 2012 року привести положення про юридичні служби, їх структуру та підпорядкування у відповідність до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040;

2.3.Надавати юридичному відділу Держкомтелерадіо України на паперових та електронних носіях (електронна пошта: yulia@comin.gov.ua) за формами згідно з додатками, звіт про стан претензійно-позовної роботи (додатки 1, 2, 3, 4) та інформацію про кадрове забезпечення юридичної служби підвідомчої організації (додаток 5) до 5 квітня – за перший квартал, до 20 червня – за півроку, до 5 жовтня – за три квартали, до 20 грудня – за рік;

2.4.До 1 березня 2012 року поінформувати Держкомтелерадіо України про здійсненні заходи.

3. Юридичному відділу (Новікова Д.В.) забезпечити узагальнення одержаної інформації та подання її в установлений термін до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційної політики (Червак Б.О.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо України.

5. Управлінню документообігу та матеріально-технічного забезпечення (Шапкін С.Б.) довести цей наказ до відома згідно з розрахунком розсилки, що додається.

6. Вважати такими, що втратили чинність накази Держкомтелерадіо України від 11.06.2010 № 141 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації правової роботи на підприємствах, установах та організаціях, що віднесені до сфери управління Держкомтелерадіо» та від 23.08.2011 № 223 «Про удосконалення правової роботи на підприємствах, установах та організаціях сфери управління Держкомтелерадіо України».

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Держкомтелерадіо України (підпис) О.В.Курдінович 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України

від 06 лютого 2012 р. №24

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо організації правової роботи на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України

1. Методичні рекомендації щодо організації правової роботи на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України розроблені відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040, з метою надання правової допомоги, сприяння ефективної діяльності та вдосконалення роботи юридичної служби підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України (далі – організації).

2.Основним завданням юридичної служби установи є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування в організації нормативно-правових актів та інших документів, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів організацією, її керівником та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів організації в судах.

3. У своїй діяльності юридична служба організації керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040, статутом організації, іншими нормативно-правовими актами.

4. Юридична служба організації утворюється як самостійний структурний підрозділ, вид якого залежить від обсягу, характеру та складності правової роботи (управління, відділ, сектор) або вводиться посада юрисконсульта відповідної категорії (далі - юридична служба).

5. Юридична служба організації підпорядковується безпосередньо керівнику організації.

Порядок взаємодії юридичної служби з іншими структурними підрозділами організації визначається керівником організації.

6. На посаду керівника юридичної служби організації призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом неменше як три роки.

7. Претендент на посаду керівника юридичної служби (юрисконсульта) організації проходить погодження в юридичний службі Держкомтелерадіо України згідно з Порядком погодження юридичним відділом претендента на посаду керівника юридичної служби підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України, затвердженого наказом від 07.10.2011 № 283.

8. Юридична служба організації постійно співпрацює з юридичною службою Держкомтелерадіо України, отримує методичну допомогу, консультації та роз’яснення з правових питань, що належать до компетенції Держкомтелерадіо України, тощо.

Організація, з метою підвищення професійного рівня працівників юридичної служби може подавати пропозиції юридичній службі Держкомтелерадіо України щодо рекомендованої тематики семінарів, що регулярно проводяться для працівників юридичних служб організацій.

9. Організація зобов’язана створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичної служби організації, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв’язком, сучасними комп’ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов’язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

10. Юридична служба організації відповідно до покладених на неї завдань:

1) забезпечує правильне застосування і виконання в організації нормативно-правових актів та інших документів, подає керівнику організації пропозиції щодо вирішення правових питань, пов’язаних з діяльністю організації;

2) розробляє та бере участь у розробленні проектів актів та інших документів з питань діяльності організації;

3) проводить юридичну експертизу проектів актів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами організації, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують. У разі виявлення невідповідності проекту акта чи іншого документа вимогам законодавства подає заінтересованому структурному підрозділу вмотивовані пропозиції щодо приведення його у відповідність із законодавством;

4) проводить разом із структурними підрозділами організації роботу з перегляду згідно з її компетенцією актів та інших документів з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

5) інформує керівника організації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

6) організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні контролю за виконанням, дає правову оцінку проектам таких договорів (контрактів). Проекти договорів (контрактів) погоджуються (візуються) юридичною службою за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують;

7) бере участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів організації в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань;

8) організовує претензійну та позовну роботу, проводить аналіз її результатів;

9) здійснює контроль за дотриманням структурними підрозділами встановленого в організації порядку пред’явлення і розгляду претензій;

10) сприяє своєчасному вжиттю заходів до усунення порушень, зазначених у документах прокурорського реагування, судових рішеннях, відповідних документах правоохоронних і контролюючих органів;

11) подає керівникові організації:

 • пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення діяльності організації;
 • висновки стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, непродуктивних витрат та правову оцінку фактам нестач, крадіжок, безгосподарності, випуску недоброякісної продукції, псування майна;

12) розглядає матеріали про відшкодування матеріальної шкоди за рахунок винних осіб, що готуються відповідними структурними підрозділами на основі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку і статистичної звітності, інших документів фінансово-господарської діяльності організації та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими органами;

13) сприяє дотриманню законності у реалізації прав трудового колективу організації під час вирішення виробничих та соціальних питань;

14) разом із заінтересованими структурними підрозділами організації бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці на виробництві;

15) надає правову допомогу працівникам організації, які потребують соціального захисту;

16) забезпечує правильне застосування норм трудового, житлового, пенсійного та іншого законодавства, що стосуються прав і законних інтересів працівників організації, подає пропозиції керівникові організації щодо поновлення порушених прав;

17) веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

18) збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

19) організовує і проводить роботу, спрямовану на підвищення рівня правових знань працівників організації, роз’яснює практику застосування законодавства, надає консультації з правових питань;

20) надає правову допомогу в процесі створення, освоєння та впровадження науково-технічних розроблень, новітніх технологій, а також у здійсненні заходів щодо поліпшення якості продукції, робіт, послуг.

11. Юридична служба організації має право:

1) перевіряти дотримання законності структурними підрозділами організації;

2) одержувати у встановленому порядку від посадових осіб організації необхідні для виконання покладених на неї завдань документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали;

3) залучати за згодою керівника організації спеціалістів з метою підготовки проектів актів, інших документів, а також розроблення та здійснення заходів, які проводяться юридичною службою відповідно до покладених на неї завдань;

4) інформувати керівника організації про покладення на юридичну службу обов’язків, що виходять за межі її компетенції, а також про випадки ненадання або несвоєчасного надання посадовими особами організації матеріалів на вимогу юридичної служби.

12. Пропозиції юридичної служби щодо приведення у відповідність із законодавством проектів актів, наказів, розпоряджень організації та інших документів є обов’язковими для розгляду керівником організації та її структурними підрозділами.

13. Працівник юридичної служби організації у разі неналежного виконання покладених на нього завдань несе відповідальність згідно із законодавством.

Начальник юридичного відділу Д.В.Новікова


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux