Наказ Держкомтелерадіо
від 28 квітня 2016 р. № 93
Київ
Про внесення змін у додатки до наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 12 квітня 2013 року № 76

З метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Внести у додатки до наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 12 квітня 2013 року № 76 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг» такі зміни:

1) додатки 1-4 викласти у новій редакції, що додаються;

2) додатки 5-8 виключити.

2. Відділу організаційно-аналітичного забезпечення роботи Голови Держкомтелерадіо та зв’язків з громадськістю (Тригуб Н.І.) оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України Червака Б.О. 

Голова Державного 

комітету телебачення і 

радіомовлення України О.І. Наливайко 

Додаток 1

до наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України

12 квітня 2013 року № 76

(у редакції наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України

від 28 квітня 2016 року №93)

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги з внесення суб’єкта видавничої справи

до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів

видавничої продукції

1. Суб’єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса веб-сайту)


Державний комітет телебачення і радіомовлення України (далі – Держкомтелерадіо).

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2, кабінет 708

Телефон: (044) 279-51-56.

Офіційний веб-сайт Держкомтелерадіо www.comin.gov.ua, рубрика «Адміністративні послуги».

Понеділок – четвер: з 9.00 до 13.00 та

з 13.45 до 18.00;

п’ятниця: з 9.00 до 13.00 та з 13.45 до 16.45.

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, інформація про умови та підстави отримання адміністративної послуги


Відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про видавничу справу» (далі - Закон) внесення суб'єктів видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (далі – Державний реєстр) здійснюється на підставі заяви.

Заява про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру подається до Держкомтелерадіо і має містити таку інформацію про суб’єкта господарювання:
для фізичної особи – підприємця:
прізвище, ім’я, по батькові;
вид (види) діяльності у видавничій справі;
паспортні дані;
місце проживання;
номери засобів зв’язку;

для юридичної особи:
повне та скорочене найменування;
відомості про засновника (співзасновників) суб’єкта господарювання (прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (для фізичної особи), повне найменування (для юридичної особи), місцезнаходження (місце проживання), номери засобів зв’язку;
вид (види) діяльності у видавничій справі;
місцезнаходження;
номери засобів зв’язку.
До заяви додаються нотаріально засвідчені копії установчих документів суб’єкта господарювання - юридичної особи.
Заява складається державною мовою, підписується керівником суб’єкта господарювання (чи повноваженою ним особою), що є юридичною особою, або суб’єктом господарювання, який є фізичною особою – підприємцем. Підпис керівника суб’єкта господарювання (чи уповноваженої ним особи) на заяві скріплюється печаткою. 

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги

Відповідно до вимог статті 14 Закону адміністративна послуга надається на безоплатній основі. 

4. Строк надання адміністративної послуги

Строк надання адміністративної послуги (або відмови у її наданні) становить 30 календарних днів від дня надходження заяви до Держкомтелерадіо. 

5. Результат надання адміністративної послуги

За результатами розгляду заяви Держкомтелерадіо приймає рішення про:

 • внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру та видачу відповідного свідоцтва,
 • відмову у видачі свідоцтва,
 • переоформлення свідоцтва,
 • видачу дубліката свідоцтва,
  анулювання свідоцтва.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Про прийняте рішення заявник повідомляється письмово.

7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закон України «Про видавничу справу».

Додаток 2

до наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України

12 квітня 2013 року № 76

(у редакції наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України

від 28 квітня 2016 року № 93) 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги з надання довідки про випуск та/або розповсюдження на менше 50 відсотків книжкової продукції державною мовою Державним комітетом телебачення і радіомовлення України

1.

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

2.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

01001, м.Київ, вул..Прорізна, 2

3.

Режим роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок- четвер з 9.00 до 13.00, з 14.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 13.00, з 14.00 до 16.45.

4.

Реквізити суб’єкта надання адміністративної послуги

Управління видавничої справи і преси

тел. 2788756,

електронна адреса: sector@comin.gov.ua

сторінка веб-сайту: www.comin.gov.ua.

5.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

заява;

копія свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції, а підприємству книгорозповсюдження завірені підписом керівника відомості про наявність у продажу на момент подання заяви не менше як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою.

6.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Дії одержувача:

 • подача заяви в довільній формі та необхідних документів;
 • отримання довідки.

Дії адміністративного органу:

 • прийняття документів;
 • перевірка поданих документів щодо відповідності вимогам законодавства;
 • у випадку невідповідності документів вимогам законодавства повідомлення заявника про залишення заяви без розгляду;
 • розгляд прийнятих документів (запит до Книжкової палати, яка протягом п’яти днів з дня його надходження подає інформацію про обсяг випущеної видавництвом за останні 12 місяців книжкової продукції, виходячи з кількості назв обов’язкових примірників документів, що надійшли згідно з Законом України «Про обов’язковий примірник документів»);
 • повідомлення заявника про результати розгляду;
 • видача Довідки заявнику.

7.

Платність (безоплатність) адміністративної послуги

Безоплатно.

8.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 15 днів з дня надходження заяви.

9.

Результат надання адміністративної послуги

Одержувач отримує Довідку про випуск та/або розповсюдження на менше 50 відсотків книжкової продукції державною мовою, в якій зазначено:

 • назву видавництва та/або підприємства розповсюдження;
 • код ЄДРПОУ;
 • адресу;
 • підтвердження, що даний суб’єкт видавничої справи за останні 12 місяців випустив та/або розповсюдив не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою;
 • вказується посада і прізвище керівника органу, що видав Довідку. Довідка видається суб’єктам видавничої справи для укладання договорів оренди приміщень відповідно до частини сьомої статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

10.

Можливі способи отримання відповіді щодо надання адміністративної послуги

 • повідомлення заявника про результати розгляду;
 • видача Довідки заявнику.

11.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

 • Закон України «Про оренду державного та комунального майна» (частина четверта стаття 9);
 • постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.09 № 597 «Про затвердження Порядку визначення обсягу книжкової продукції державною мовою, підготовка, випуск та/або розповсюдження якої здійснюються вітчизняними видавництвами і підприємствами розповсюдження книжкової продукції, для укладення договорів оренди приміщень».

Додаток 3

до наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України

12 квітня 2013 року № 76

(у редакції наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України

від 28 квітня 2016 року № 93 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції


з/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа суб’єкта надання адміністративної послуги

Структурні підрозділи, відповідальні

за етапи

(дію, рішення)

Строки

виконання

етапів

(дії, рішення)

1.

Реєстрація заяви та відповідних документів, що додаються до заяви

Начальник відділу видавничої справи, поліграфії і преси управління видавничої справи і преси

Відділ видавничої справи, поліграфії і преси управління видавничої справи і преси

В день подання заяви

2.

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги, зокрема:

 • прийняття та перевірка поданих документів щодо відповідності вимогам законодавства;
 • розгляд та візування документів юридичним відділом;
 • підготовка свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції;
 • повідомлення заявника про результати розгляду заяви

Начальник відділу видавничої справи, поліграфії і преси управління видавничої справи і преси, начальник юридичного відділу

Відділ видавничої справи, поліграфії і преси управління видавничої справи і преси, юридичний відділ

Впродовж місяця з дня надходження заяви

3.

Після внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видається відповідне свідоцтво

Начальник відділу видавничої справи, поліграфії і преси управління видавничої справи і преси

Відділ видавничої справи, поліграфії і преси управління видавничої справи і преси

Впродовж місяця з дня надходження заяви

4.

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги

Начальник відділу видавничої справи, поліграфії і преси управління видавничої справи і преси

Відділ видавничої справи, поліграфії і преси управління видавничої справи і преси , юридичний відділ

В терміни, установлені Законом України «Про звернення громадян»Додаток 4

до наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України

12 квітня 2013 року № 76

(у редакції наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України

від 28 квітня 2016 року № 93) 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги з видачі довідки про випуск та/або розповсюдження

не менш як 50 відсотків книжкової продукції державної мовою

з/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа суб’єкта надання адміністративної послуги

Структурні підрозділи, відповідальні за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дії, рішення)

1.

Реєстрація заяви та відповідних документів, що додаються до заяви

Начальник відділу виставкової діяльності та книгорозповсюдження управління видавничої справи і преси

Відділ виставкової діяльності та книгорозповсюдження управління видавничої справи і преси

В день подання звернення

2.

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги, зокрема:

 • прийняття та перевірка поданих документів щодо відповідності вимогам законодавства;
 • розгляд прийнятих документів (для визначення обсягу випущеної видавництвами книжкової продукції державною мовою надсилається запит до Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова»);
 • повідомлення заявника про результати розгляду

Начальник відділу виставкової діяльності та книгорозповсюдження управління видавничої справи і преси

Відділ виставкової діяльності та книгорозповсюдження управління видавничої справи і преси

Протягом 15 днів з дня надходження звернення

3.

Видача довідки про випуск та/або розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державної мовою та реєстрація її в журналі

Начальник виставкової діяльності та книгорозповсюдження управління видавничої справи і преси

Відділ виставкової діяльності та книгорозповсюдження управління видавничої справи і преси

Протягом 15 днів з дня надходження звернення

4.

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги

Начальник відділу з питань свободи слова та доступу до публічної інформації управління розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції

Відділ виставкової діяльності та книгорозповсюдження управління видавничої справи і преси

В терміни, установлені Законом України «Про звернення громадян»


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux