Закон України
від 01 липня 2014 р. № 1554-VII
Київ
Про внесення змін до Закону України «Про видавничу справу»

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України «Про видавничу справу» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 32, ст. 206 із наступними змінами) такі зміни:

1. Абзац перший преамбули після слів «видавничої діяльності» доповнити словами «виготовлення та».

2. Статтю 1 викласти в такій редакції:

«Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

1) виготовлення видавничої продукції – виробничо-технологічний процес відтворення визначеним тиражем видавничого оригіналу поліграфічними чи іншими технічними засобами;

2) виготовлювач видавничої продукції – суб’єкт господарювання, що здійснює виготовлення тиражу видання;

3) видавець – суб’єкт господарювання, що здійснює видавничу діяльність;

4) видавництво – юридична особа, основним видом діяльності якої є видавнича діяльність;

5) видавнича діяльність – організаційно-творча, господарсько-виробнича діяльність видавців, спрямована на підготовку і випуск у світ видавничої продукції;

6) видавнича організація – юридична особа, що здійснює видавничу діяльність разом з іншими видами діяльності;

7) видавнича продукція – сукупність видань, випущених видавцем (видавцями);

8) видавнича справа – провадження або поєднання суб’єктами господарювання таких видів діяльності: видавничої діяльності, виготовлення видавничої продукції, розповсюдження видавничої продукції;

9) видання – твір (документ), що пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений шляхом друкування, тиснення або іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення, і відповідає вимогам національних стандартів, інших нормативних документів з питань видавничого оформлення, поліграфічного і технічного виконання;

10) вихідні відомості видання – сукупність даних, що характеризують видання та призначені для його оформлення, бібліографічного опрацювання, статистичного обліку та інформування споживача;

11) замовник видавничої продукції – фізична чи юридична особа, яка замовляє видавничу продукцію, беручи на себе фінансові зобов’язання;

12) міжнародний стандартний номер – номер, який на міжнародному рівні ідентифікує відповідне видання певного видавця;

13) розповсюдження видавничої продукції – доведення видавничої продукції до споживача через торговельну мережу або в інший спосіб;

14) розповсюджувач видавничої продукції – суб’єкт господарювання, що здійснює розповсюдження видавничої продукції;

15) суспільно необхідні видання – види видань, передбачені до випуску за державним замовленням для задоволення пріоритетних державних потреб;

16) тематична програма – програма випуску суспільно необхідних видань за бюджетні кошти, розроблена в установленому порядку;

17) тираж (наклад) – кількість виготовлених примірників видання».

3. Статтю 2 виключити.

4. У статті 3:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«випуск видань мовами національних меншин України для задоволення їхніх культурно-освітніх потреб»;

абзаци восьмий і десятий виключити;

в абзаці одинадцятому слово «друкованими» виключити.

5. Статтю 4 викласти в такій редакції:

«Стаття 4. Законодавство про видавничу справу

Відносини у сфері видавничої справи регулюються Конституцією України, Господарським кодексом України, законами України «Про інформацію», «Про обов’язковий примірник документів», «Про авторське право і суміжні права», «Про державну таємницю», «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», цим Законом та іншими нормативно-правовими актами».

6. У статті 5:

частину п’яту викласти в такій редакції:

«Державне регулювання і контроль у видавничій сфері здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері (далі – уповноважений орган)»;

доповнити частиною дев’ятою такого змісту:

«Держава надає підтримку суб’єктам видавничої справи, створює сприятливі умови для розвитку книговидання відповідно до Закону України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні». Передача в оренду державного та комунального майна суб’єктам видавничої справи здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

7. У статті 8:

частину першу викласти в такій редакції:

«У видавничій справі мова застосовується відповідно до статті 10 Конституції України та визначається законом»;

у частині третій слово «підготовку» замінити словами «здійснення видавничої діяльності», а слова «друкованих видань» – словами «видавничої продукції».

8. У назві статті 9 слова «видавничої справи» замінити словами «у видавничій справі».

9. У статті 10:

назву після слова «Суб’єкти» доповнити словами «та об’єкти»;

частину другу викласти в такій редакції:

«Суб’єктами видавничої справи в Україні є фізичні особи – підприємці, юридичні особи України та іноземних держав»;

частини четверту і п’яту замінити однією частиною такого змісту:

«Суб’єкт видавничої справи може бути одночасно видавцем та/чи виготовлювачем та/чи розповсюджувачем видавничої продукції».

У зв’язку з цим частину шосту вважати частиною п’ятою;

доповнити частиною шостою такого змісту:

«Об’єктом видавничої справи є видавнича продукція. Види видань, що належать до видавничої продукції, визначаються відповідними національними стандартами».

10. Статті 11-14 викласти в такій редакції:

«Стаття 11. Засновник (співзасновники) суб’єкта видавничої справи

Засновником (співзасновниками) суб’єкта видавничої справи, що є юридичною особою, можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, юридичні особи України та іноземних держав.

Засновник (співзасновники) суб’єкта видавничої справи затверджує установчі документи суб’єкта видавничої справи, що є юридичною особою.

Засновник (співзасновники) суб’єкта видавничої справи має право брати участь у формуванні видавничої програми, доборі кадрів, одержувати прибуток від видавничої діяльності, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції.

Стаття 12. Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції

З метою обліку суб’єктів видавничої справи в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, уповноваженим органом ведеться Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (далі – Державний реєстр).

Суб’єкти господарювання провадять діяльність у видавничій справі після внесення їх до Державного реєстру на підставі свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (далі – свідоцтво).

Видача свідоцтва або прийняття рішення про відмову в його видачі, переоформлення, видача дубліката та анулювання свідоцтва здійснюються уповноваженим органом.

Діяльність у видавничій справі без внесення до Державного реєстру провадять:

 • органи законодавчої, виконавчої, судової влади – для випуску офіційних видань з матеріалами законодавчого та іншого нормативно-правового характеру, бюлетенів судової практики;
 • підприємства, установи, організації, навчальні заклади, наукові установи, творчі спілки, інші юридичні особи – для випуску і безоплатного поширення інформаційних (бібліографічних, реферативних, оглядових), рекламних видань про свою діяльність; видань, що містять нормативні акти з виробничо-практичних питань таких підприємств, установ та організацій; службових та методичних матеріалів, документів для потреб їхньої статутної діяльності, а також матеріалів на правах рукопису, розмножених за допомогою технічних засобів.

Стаття 13. Заява про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру

Заява про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (далі – заява) подається до уповноваженого органу і має містити таку інформацію про суб’єкта господарювання:

 • для фізичної особи – підприємця:
 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • вид (види) діяльності у видавничій справі;
 • паспортні дані;
 • місце проживання;
 • номери засобів зв’язку;
 • для юридичної особи:
 • повне та скорочене найменування;
 • відомості про засновника (співзасновників) суб’єкта господарювання (прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (для фізичної особи), повне найменування (для юридичної особи), місцезнаходження (місце проживання), номери засобів зв’язку;
 • вид (види) діяльності у видавничій справі;
 • місцезнаходження;
 • номери засобів зв’язку.

До заяви додаються нотаріально засвідчені копії установчих документів суб’єкта господарювання – юридичної особи.

Заява складається державною мовою, підписується керівником суб’єкта господарювання (чи уповноваженою ним особою), що є юридичною особою, або суб’єктом господарювання, який є фізичною особою – підприємцем. Підпис керівника суб’єкта господарювання (чи уповноваженої ним особи) на заяві скріплюється печаткою.

Стаття 14. Внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру

Рішення про видачу свідоцтва та внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру або про надання письмового повідомлення про відмову у видачі свідоцтва ухвалюється уповноваженим органом протягом 30 календарних днів з дати надходження заяви.

Свідоцтво видається на безоплатній основі та діє безстроково».

11. Статтю 15 виключити.

12. Статтю 16 викласти в такій редакції:

«Стаття 16. Відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката та анулювання свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру

Уповноважений орган відмовляє суб’єктові господарювання у видачі свідоцтва у разі, якщо:

суб’єкт господарювання з таким найменуванням уже внесений до Державного реєстру;

в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відсутня інформація про суб’єкта господарювання;

інформація про суб’єкта господарювання, наведена у заяві, не відповідає відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

заява та додані до неї документи подані з порушенням вимог, встановлених статтею 13 цього Закону.

Свідоцтво підлягає переоформленню у разі зміни найменування або прізвища, імені, по батькові суб’єкта видавничої справи, його місцезнаходження (місця проживання), засновника (співзасновників) та виду (видів) діяльності у видавничій справі.

Підставами для видачі дубліката свідоцтва є його втрата або пошкодження.

Анулювання свідоцтва здійснюється уповноваженим органом у разі:

 • припинення діяльності суб’єкта видавничої справи з підстав, передбачених статтею 32 цього Закону;
 • переоформлення свідоцтва;
 • винесення судом рішення про анулювання свідоцтва».

13. У статті 17:

назву викласти в такій редакції:

«Стаття 17. Замовник видавничої продукції»;

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

«Умови виконання замовлення на видавничу продукцію, права та обов’язки сторін визначаються відповідними угодами, укладеними згідно із законодавством між замовником видавничої продукції та відповідними суб’єктами видавничої справи».

У зв’язку з цим частини другу-п’яту вважати відповідно частинами третьою-шостою;

частину третю виключити;

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

«З метою видання творів видавці можуть використовувати, крім власних коштів, кошти меценатів, спонсорів, благодійних та інших фондів».

У зв’язку з цим частини четверту-шосту вважати відповідно частинами п’ятою-сьомою.

14. У статті 18:

назву викласти в такій редакції:

«Стаття 18. Видавці»;

доповнити новою частиною першою такого змісту:

«До видавців належать видавництва, видавничі організації та фізичні особи – підприємці, які здійснюють видавничу діяльність».

У зв’язку з цим частини першу-третю вважати відповідно частинами другою-четвертою;

частину третю викласти в такій редакції:

«Видавництва та видавничі організації діють на підставі своїх установчих документів, які, окрім відомостей, передбачених законодавством, мають містити відомості про належність цих видавців до видавництв або видавничих організацій»;

частину четверту виключити.

15. У назві та частині першій статті 19 слова «видавництв і видавничих організацій» замінити словом «видавців».

16. У статті 20:

у частині другій:

в абзаці третьому слово «тематичною» замінити словом «видавничою», а слова «самостійно видавничу продукцію» – словами «її самостійно»;

в абзаці четвертому слово «видавати» замінити словами «випускати у світ»;

абзац шостий виключити;

у частині третій:

абзаци другий, четвертий-шостий викласти в такій редакції:

«здійснювати свою діяльність відповідно до законодавства України, поважати права всіх суб’єктів видавничої справи та інших сфер господарської діяльності»;

«дотримуватися норм авторського та патентного права, положень національних стандартів, чинних в Україні міждержавних стандартів, інших нормативно-правових актів, що регламентують видавничу справу, а також встановлюють вимоги щодо якості видавничої продукції;

забезпечувати своєчасне доставляння юридичним особам, визначеним Законом України «Про обов’язковий примірник документів», обов’язкових примірників видань;

подавати в установленому порядку звітність про випуск видавничої продукції».

17. У статті 21:

частини другу і четверту викласти в такій редакції:

«Виготовлювач приймає замовлення на виготовлення видавничої продукції за умови, що видавець внесений до Державного реєстру як суб’єкт видавничої справи, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 12 цього Закону»;

«Виготовлювач видавничої продукції несе відповідальність згідно із законодавством перед видавцем за точне відтворення видавничого оригіналу, дотримання вимог щодо якості виконання кожного примірника видання у замовленому тиражі, національних стандартів, чинних в Україні міждержавних стандартів, технічних умов та інших нормативних документів»;

у частині п’ятій слово «замовника» замінити словом «видавця» та доповнити словами «їх електронні відповідники»;

у частині шостій слово «замовника» замінити словом «видавця»;

частину сьому виключити.

18. Статтю 22 виключити.

19. У статті 23:

частину третю виключити;

частину сьому після слів «вихідних відомостей» доповнити словами «або з недостовірними відомостями».

20. Статтю 24 виключити.

21. Частини першу і третю статті 25 виключити.

22. У частині першій статті 26:

в абзаці четвертому слова «погоджувати замовлення з видавцями та виготівниками видавничої продукції» виключити;

в абзаці п’ятому слова «виготівниками чи» виключити.

23. У статті 27:

у частині першій:

абзац шостий викласти в такій редакції:

«складання аналітичних оглядів з питань дотримання суб’єктами видавничої справи положень національних стандартів щодо оформлення вихідних відомостей у виданнях»;

в абзаці десятому слова «реферативних журналів і науково-аналітичних оглядів, друкованих карток» замінити словами «науково-аналітичних оглядів, карток централізованої каталогізації»;

абзац дванадцятий виключити;

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

«Книжкова палата України бере участь у розробленні проектів національних стандартів з питань видавничої справи».

У зв’язку з цим частини другу-четверту вважати відповідно частинами третьою-п’ятою;

частини третю і четверту викласти в такій редакції:

«Книжкова палата України одержує безоплатно в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, обов’язкові примірники всіх видань, випуск яких здійснюється суб’єктами видавничої справи в Україні, узагальнює відомості про зазначені примірники, оприлюднює в засобах масової інформації та надсилає їх уповноваженому органові.

Книжкова палата України належить до сфери управління уповноваженого органу»;

після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

«Фінансування основної діяльності Книжкової палати України здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України».

У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою.

24. У статті 28:

у частині другій:

в абзаці другому слово «виготовляти» замінити словами «випускати у світ, виготовляти»;

абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:

«випускати у світ, виготовляти чи розповсюджувати видавничу продукцію, що містить інформацію, дані, відомості, поширення та/або розповсюдження яких заборонено законодавством;

випускати у світ, виготовляти чи розповсюджувати видавничу продукцію, обіг якої заборонено законодавством»;

абзац п’ятий виключити;

в абзаці шостому слово «реалізовувати» замінити словом «розповсюджувати»;

у частині третій слово «діяльності» замінити словом «справи».

25. У назві розділу IV слова «у видавничій справі» замінити словами «суб’єкта видавничої справи».

26. Частину першу статті 32 викласти в такій редакції:

«Діяльність суб’єкта видавничої справи припиняється:

 • з ініціативи засновника (співзасновників) суб’єкта видавничої справи або самим суб’єктом видавничої справи, який є фізичною особою – підприємцем;
 • на підставі рішення суду;
 • у разі припинення юридичної особи (припинення діяльності фізичної особи – підприємця)».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

 • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 • забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ

1 липня 2014 року 

№ 1554-VII


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux