Наказ Держкомтелерадіо
від 30 серпня 2016 р. № 162
Київ
Про підсумки фінансового аудиту та аудиту відповідності, проведеного на Державному спеціалізованому автотранспортному підприємстві Держкомтелерадіо

За результатами фінансового аудиту та аудиту відповідності, проведеного на Державному спеціалізованому автотранспортному підприємстві Держкомтелерадіо (далі – Підприємство, Спец АТП) за період діяльності 2014-2015 роки та І квартал 2016 року, встановлено, що Підприємство здійснює свою діяльність на підставі Статуту, затвердженого наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 04.10.2012 № 265.

Підприємство впродовж 2014-2015 років та І кварталу 2016 року працювало з прибутком, а саме у 2014 році отримало чистий прибуток у розмірі 152,0 тис. грн., у 2015 році – 277,0 тис. грн., у І кварталі 2016 року – 41,0 тис. гривень.

В структурі наданих послуг Підприємства 50 % з усіх видів послуг, які надає Підприємство, складали: у 2014 році – послуги по зберіганню майна та автомобілів, у 2015 році – автотранспорті послуги, у І кварталі 2016 року – послуги по зберіганню майна та автомобілів. Водночас, укладені договори зберігання не місять класичних ознак договору зберігання, визначених ст. 936 Цивільного Кодексу України, та за своїм змістом є договорами оренди, що свідчить про порушення норм, визначених законодавством.

Аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності Підприємства засвідчив перевиконання певних показників, що вказує на необґрунтоване формування планових значень основних фінансових показників, а саме неврахування значень попереднього року при складанні фінансового плану поточного року, та є недотриманням вимог Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання.

В структурі активів Підприємства переважають необоротні активи (84 %), а саме – основні засоби. Основним джерелом фінансування ресурсів є власний капітал, тобто діяльність Підприємства повністю фінансується за рахунок власних коштів.

В складі загальної дебіторської заборгованості на Підприємстві рахується своєчасно не стягнута, безнадійна дебіторська заборгованість терміном понад 3 роки на загальну суму 446,0 тис. грн., закінчення строків стягнення якої призвело до втрати боржників в зобов’язаннях, чим нанесено матеріальну шкоду (збитки) державному підприємству на відповідну суму.

Накопичення дебіторської заборгованості вказує на недостатній рівень претензійної роботи Підприємства. Здійснення несвоєчасних розрахунків дебіторів впливає на стан поточної кредиторської заборгованості Підприємства та спричиняє труднощі Підприємства вчасно розраховуватись за своїми зобов’язаннями.

В Спец АТП мають місце порушення трудового законодавства та розрахунків по оплаті праці на загальну суму 76,4 тис. гривень.

В порушення вимог ч. 3 ст. 115 КЗпП України, заробітна плата за час відпустки не пізніше, ніж за 3 дні до відпустки на Підприємстві не виплачувалась, та в порушення ст. 116 КЗпП України, остаточний розрахунок при звільненні працівників Підприємства в день звільнення не проводився.

При проведенні банківських операцій встановлено непоодинокі випадки відсутності в банку рахунків на проведення платежів та має місце відсутність на деяких рахунках дозвільної резолюції директора Підприємства.

На Підприємстві в недотримання вимог п. 4.7 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні № 637 з бухгалтером-касиром не укладався договір про повну матеріальну відповідальність.

Аудиторським дослідженням встановлено, що Підприємством внаслідок недотримання Порядку погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами крім банків, у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 809 понесені безпідставні затрати на сплату відсотків позики в розмірі 1,3 тис. гривень.

Аудиторським дослідженням встановлено випадки недоотримання Підприємством прибутку за надання послуг по зберіганню майна та автомобіля, а також за надання автотранспортних послуг як мінімум на загальну суму 81,9 тис. гривень.

Підприємством за договорами послуг по зберіганню майна та автомобілів за несвоєчасну оплату послуг не нараховувались штрафні санкції, що призвело до недоотримання коштів Підприємством як мінімум на суму 2,9 тис. гривень.

Бухгалтерський облік на Підприємстві ведеться з порушенням норм Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зокрема встановлено невідповідність даних фінансової звітності ф. 1 Баланс даним Головної книги. Так, впродовж досліджуваного періоду встановлено завищення дебіторської та кредиторської заборгованостей, заниження кредиторської заборгованості. Інвентаризація розрахунків з контрагентами суцільним порядком відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань та п. 1 ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» не проводилась.

В фінансовій звітності форми 1 «Баланс» встановлено завищення вартості основних засобів на суму 7,0 тис. грн. та заниження вартості основних засобів на суму 8650,0 тис. грн., а також завищення суми зносу основних засобів. На Підприємстві не приведено балансову вартість основних фондів, а саме автомобілів у відповідність з їх справедливою вартістю. Крім того, в недотримання вимог Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій на Підприємстві має місце невірне відображення основних засобів на субрахунку № 106 «Інструменти, прилади та інвентар».

Списання бензину в оборотно-сальдових відомостях здійснюється не за кількістю фактично використаного пального, а відповідно до кількості бензину, заправленого в паливні баки автомобілів.

Дослідженням своєчасності відображення в обліку вартості наданих послуг за 2014-2015 роки та І квартал 2016 року встановлені випадки несвоєчасного відображення заборгованості відповідно до наданих послуг.

Інвентаризація на Підприємстві проводиться неналежним чином, про що свідчить наявність лишків 2 споруд та нестача автопричепа, які встановлені під час проведення інвентаризації основних засобів.

Встановлені у веденні бухгалтерського обліку порушення спричинили викривлення фінансової звітності Підприємства.

В Спец АТП мають місце порушення щодо наявності регламентуючих діяльність Підприємства документів правового характеру, зокрема всупереч наказам Держкомтелерадіо від 10.04.2007 № 121, від 08.02.2011 № 25 на Підприємстві не розроблено Порядку ведення договірної та претензійно-позовної роботи. На Підприємстві наявні договори, які укладені із порушенням норм чинного законодавства, а саме, не підписані особою, із якою був укладений договір, що створює суттєві перешкоди та позбавляє можливості захисту порушених прав у разі невиконання контрагентами договірних зобов'язань.

Вищезазначені порушення вказують на неналежний рівень організації внутрішнього контролю за веденням фінансово-господарської діяльності Підприємства.

Враховуючи викладене, з метою приведення роботи Підприємства у відповідність з вимогами чинного законодавства, підвищення ефективності використання державного майна, посилення трудової дисципліни та відповідальності керівника за ведення господарської діяльності

НАКАЗУЮ:

1. Вказати директору Державного спеціалізованого автотранспортного підприємства Держкомтелерадіо Стеценку В. Г. на суттєві порушення і недоліки у веденні фінансово-господарської діяльності Підприємства та звернути увагу, що недотримання вимог законодавства і невиконання в установлені строки вимог з усунення порушень є підставою для розгляду питання про розірвання контракту з керівником підприємства.

2. Директору Підприємства Стеценку В. Г.:

 • відшкодувати в установленому порядку необґрунтовано нараховану заробітну плату; забезпечити нарахування заробітної плати директору Підприємства у відповідності до Контракту з керівником підприємства, що є у державній власності від 25.04.2012 № 188 та працівникам Підприємства – у відповідності до Порядку обчислення заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100; під час розрахунків по заробітній плати дотримуватись вимог ст. 115 та ст. 116 КЗпП;
 • в банківських документах забезпечити наявність всіх рахунків, за якими здійснюються платежі, та проводити обов’язкове погодження їх оплати з керівником Підприємства;
 • при отриманні позик забезпечити дотримання Порядку погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами крім банків, у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 809;
 • вжити заходів щодо забезпечення повноти надходження коштів за наданими послугами, зокрема переглянути тарифи на послуги по збереженню майна та автомобілів відповідно до ринкової вартості таких послуг; при укладанні договорів по збереженню майна та автомобілів дотримуватись встановлених тарифів; посилити претензійно-позовну роботу з контрагентами за надані послуги; відповідно до укладених договорів забезпечити виконання умов договорів в частині нараховування штрафних санкцій (пені) за несвоєчасну оплату послуг;
 • привести договори Підприємства по зберіганню майна та автомобілів у відповідність до вимог чинного законодавства; при укладанні договорів дотримуватись вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна»;
 • господарські договори оформляти відповідно до вимог чинного законодавства; затвердити наказом по Підприємству Порядок ведення договірної та претензійно-позовної роботи;
 • фінансові плани Підприємства формувати у відповідності до вимог Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки та забезпечити їх виконання;
 • привести бухгалтерський облік Підприємства у відповідність до вимог законодавства, зокрема: відповідність даних фінансової звітності дебіторської та кредиторської заборгованості даним бухгалтерського обліку; забезпечити своєчасне відображення в бухгалтерському обліку Підприємства проведення всіх господарських операцій; відобразити справедливу вартість земельної ділянки; списання бензину проводити відповідно до фактичних показників подорожних листів; забезпечити достовірність складання фінансової звітності Підприємства;
 • перед складанням річної фінансової звітності відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань та п. 1 ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» в обов’язковому порядку проводити інвентаризацію розрахунків з контрагентами суцільним порядком;
 • забезпечити повне усунення встановлених аудитом порушень і недоліків та вжити відповідних заходів, зокрема створити дієву систему внутрішнього контролю за фінансовою діяльністю Підприємства з метою недопущення у подальшій діяльності порушень фінансової дисципліни.

3. Про вжиті заходи з усунення порушень і недоліків поінформувати Держкомтелерадіо до 26 вересня 2016 року та забезпечити щоквартальне інформування органу управління до повного усунення порушень.

4. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на першого заступика Голови Держкомтелерадіо Червака Б. О.

Голова Держкомтелерадіо О.І. Наливайко


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux