Наказ Держкомтелерадіо
від 02 листопада 2020 р.
Київ
Наказ Держкомтелерадіо від 30.10.2020 № 95 "Про підсумки внутрішнього аудиту діяльності Українського інституту підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси"

Описание: Описание: Описание: http://195.78.68.20/teleradio/img/publishing/?id=120951

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

30 жовтня 2020 р. м. Київ 95

 

Про підсумки внутрішнього аудиту

діяльності Українського інституту

підвищення кваліфікації працівників

телебачення, радіомовлення і преси

 

За результатами внутрішнього аудиту діяльності Українського інституту підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси (далі – Укртелерадіопресінститут, Інститут) за період з 01.01.2018 по 01.04.2020 року, встановлено, що Інститут забезпечував виконання завдань, визначених Статутом, щодо здійснення освітньої та наукової-педагогічної діяльності, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями державних службовців, висококваліфікованих фахівців для роботи в засобах масової інформації та інших установах, що належать до інформаційної сфери.

Впродовж 2018-2019 років та І кварталу 2020 року Інститут відповідно до Державного контракту виконував державне замовлення з підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації за бюджетною програмою у 2018-2019 роках за КПКВК 1701040, у 2020 році за КПКВК 3802040 «Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті» за обсягами, передбаченими контрактом.

Формування доходів Інституту проводилось за рахунок державного бюджету, що виділяються цільовим призначенням, а також коштів, які надходять як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю та плата за оренду майна бюджетних установ. За досліджуваний період надійшло асигнувань з державного бюджету за загальним фондом на загальну суму 13967,4 тис. грн., за спеціальним фондом на загальну суму 1634,9 тис. гривень.

Впродовж 2018 – 2019 років виконання бюджетної програми за КПКВК 1701040 за загальними фондом становило: у 2018 році - 99,9 %, у 2019 році - 100 % від обсягу, затвердженого Паспортом бюджетної програми.

В розрахунках потреби в асигнуваннях загального фонду бюджету на 2018 – 2020 роки на здійснення видатків за видами товарів, робіт, послуг не зазначена їх кількість із зазначенням вартості за одиницю, що є недотриманням п. 22 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ.

Оцінкою виконання кошторису доходів і видатків спеціального фонду встановлено щорічне невиконання Паспорту бюджетної програми по спеціальному фонду, що є недотриманням вимог ст. 116 Бюджетного кодексу України. Внаслідок недоотримання доходів за спеціальним фондом, виконання кошторису в 2018 році становило 79 % від затвердженого обсягу (внесено зміни на зменшення надходження коштів в сумі 167,0 тис. грн.), у 2019 році - 89 % (внесено зміни на зменшення надходження коштів в сумі 99,1 тис. грн.), що свідчить про необґрунтоване планування власних надходжень.

Питому вагу у використанні коштів на утримання Інституту впродовж досліджуваного періоду становили видатки на оплату праці та нарахування на оплату праці: за загальним фондом - 98 - 94 %, за спеціальним фондом - 43-60% від загального обсягу видатків. Із загального фонду заробітної плати преміальний фонд становив: 2018 рік – 37 %, 2019 рік – 32 %, І квартал 2020 року – 37 %.

Дослідженням виявлено нерівномірний розподіл премій між керівним складом Інституту та працівниками некерівного складу. Має місце незбалансованість співвідношення величини розміру премій, хаотичне визначення її розміру, як наслідок, розмір фонду премій керівного складу (3-5 осіб) складає 40 - 47% від місячного фонду премій, тоді як розмір фонду премій некерівного складу працівників (25-35 осіб) складає 53 – 63 % від місячного фонду премій.

Навчальні плани підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Інституті складаються на навчальний рік та затверджуються наказами закладу, водночас не узгоджуються з Держкомтелерадіо та Міністерством освіти України, як це передбачено п.2.2 державного контракту.

Впродовж досліджуваного періоду відповідно до наказів про навчання в Укртелерадіопресінституті навчалося 1994 особи, з них 1877 осіб за кошти бюджету та 117 осіб за власний кошт, що складає 5,9 % від загальної кількості слухачів.

Аналіз виконання планових показників Інституту по підвищенню кваліфікації, засвідчив проведення підвищення кваліфікації працівників ЗМІ за загальним фондом у 2018 та 2019 роках більше від запланованого на 82 % та 12 % відповідно при зменшенні середньої вартості витрат на 1 фахівця на 55% та 11 % відповідно, водночас за спеціальним фондом проведено підвищення кваліфікації працівників ЗМІ на 46 % та 44 % відповідно менше від запланованого, при збільшенні середньої вартості витрат на 1 фахівця на 3 % та 20 % відповідно.

Дослідженням сплачених платежів при проведенні банківських операцій встановлено випадки відсутності в банку підтверджуючих документів на здійснення проведених витрат, що унеможливлює підтвердження виплаченої суми, зокрема розрахунок відшкодування витрат на відрядження; відсутність в деяких договорах про надання послуг специфікації та іншої більш детальної інформації унеможливлює встановлення достовірності наданих послуг. Крім того, встановлено факти неефективного витрачання бюджетних коштів на загальну суму 20,9 тис. грн., зокрема укладання договорів про надання правової допомоги при наявності штатного юрисконсульта.

Встановлено факти порушень трудового законодавства та розрахунків по оплаті праці на загальну суму 25,1 тис. грн. та зайве нарахування до державних цільових фондів на суму 4,1 тис. грн. Має місце невідповідність нарахованої премії розпорядчим документам; проведення доплати працівникам закладу з порушенням вимог чинного законодавства; невідповідність нарахованої заробітної плати фактично відпрацьованому часу. Під час проведення аудиту дані порушення усунуто, зайво нараховані кошти утримано. В порушення ст. 116 КЗпП України остаточний розрахунок при звільненні працівників закладу на день звільнення не проводився.

Бухгалтерський облік в Інституті ведеться з недотриманням вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Встановлено невідображення сум дебіторської та кредиторської заборгованостей у формах фінансової та бюджетної звітностей (форми № 1-дс «Баланс», № 7д «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами») за відповідні періоди, що є порушенням ст. 3 та п. 5 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п. 5 НП(с)БО 101 «Подання фінансової звітності», п. 2 р. І Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування. Наявність дебіторської заборгованості по субрахунку 6313 «Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування ЄСВ», яку не відображено у фінансовій та бюджетній звітностях, свідчить про надмірно сплачені суми ЄСВ у попередніх періодах, що призвело до виникнення переплати та є порушенням ст. 3 р. IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Встановлено невідповідність даних фінансової звітності форми 1-дс «Баланс» (рядок 1001 та рядок 1002 «Знос») даним книги «Журнал - головна» та оборотних відомостей за рахунками бухгалтерського обліку 10 «Основні засоби» та 11 «Інші необоротні матеріальні активи», що є недотриманням вимог п. 1 р. ІІ Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та п. 5 р. ІІІ НП(с)БО в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності». Встановлені у веденні бухгалтерського обліку порушення призвели до викривлення фінансової та бюджетної звітностей.

Нарахування 100 % зносу на об’єкти, на які визначено ліквідаційну вартість (10 % від первісної вартості) та які продовжуються обліковуватись на субрахунках 1014 (3 об’єкта) та 1016 (7 об’єктів) Інституту, є недотриманням вимог п. 1 р. V Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору.

Дослідженням питання проведення державних закупівель встановлено, недотриманням Інститутом вимог п. 3 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» при закупівлі товарів, робіт, послуг вартістю до 50,0 тис. грн. за кошти загального та спеціального фонду, зокрема звіти про договір про закупівлю в електронній системі закупівель не оприлюднювались.

 

Зважаючи на результати проведеного аудиту, для підвищення ефективності діяльності Інституту, спрямованої на виконання бюджетної програми, витрачання бюджетних коштів та використання державного майна

НАКАЗУЮ:

1. Директору Укртелерадіопресінститу Літинському Я.М. вжити заходи щодо:

-  дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні розрахунків по оплаті праці працівників Інституту; посилення контролю при нарахуванні заробітної плати;

-  врахування в повному обсязі наявної дебіторської заборгованості за сумами ЄСВ при проведенні розрахунків із загальнообов’язкового державного соціального страхування;

-  забезпечення ефективного витрачання державних коштів з дотриманням вимог чинного законодавства при проведенні розрахунків Інституту;

-  приведення бухгалтерського обліку Інституту у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема: відповідність даних дебіторської та кредиторської заборгованостей фінансової та бюджетної звітностей даним бухгалтерського обліку; забезпечення достовірності складання фінансової та бюджетної звітності Інституту;

-  проведення нарахування зносу на об’єкти основних засобів у відповідності до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору;

-  при складанні проектів кошторисів здійснення розрахунків потреби в бюджетних асигнування відповідно до вимог Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ;

-  при здійсненні закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти дотримання процедур закупівель відповідно до вимог чинного законодавства.

2. Про вжиті заходи з усунення порушень і недоліків поінформувати Держкомтелерадіо до 01 грудня 2020 року та забезпечити щоквартальне інформування до повного усунення порушень.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держкомтелерадіо Червака Б. О.

 

Голова Олег НАЛИВАЙКО

 

 

 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux