Наказ Держкомтелерадіо
від 11 лютого 2020 р.
Київ
Наказ Держкомтелерадіо від 11.02.2020 № 11 "Про підсумки фінансового аудиту та аудиту відповідності фінансово-господарської діяльності Державного підприємства "Державне спеціалізоване видавництво "Вища школа"

http://195.78.68.20/teleradio/img/publishing/?id=120951

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

11 лютого 2020 р. м. Київ №11

 

Про підсумки фінансового аудиту та

аудиту відповідності фінансово-господарської

діяльності Державного підприємства «Державне

спеціалізоване видавництво «Вища школа»

 

За результатами фінансового аудиту та аудиту відповідності фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Державне спеціалізоване видавництво «Вища школа» (далі - Видавництво, підприємство) за період з 01.01.2017 по 01.11.2019 встановлено, що підприємство не забезпечувало виконання завдань, визначених Статутом, затвердженим наказом Держкомтелерадіо від 15.03.2004 № 71. Впродовж досліджуваного періоду Видавництвом випуск книжкової продукції не здійснювався.

Проведений аналіз показників фінансово-господарської діяльності Видавництва засвідчив, що в структурі активів у 2017 році переважали оборотні активи (99,6 %), найбільшу питому вагу яких становила готова продукція (40 %). На кінець 2018 року та за 9 місяців 2019 року переважали необоротні активи (96%), які складалися із основних засобів (адміністративна будівля та гараж).

Питому вагу залученого капіталу становить кредиторська заборгованість: у 2017 році - заборгованість за товари, роботи, послуги 55 % (1772,0 тис. грн.), у 2018 році та за 9 місяців 2019 року - заборгованість за розрахунками з бюджетом (податок на землю) 47 % (1196,0 тис. грн.) та 45 % (1208,0 тис. грн.) відповідно.

Оцінкою ефективності управління Видавництвом та використання його активів, проведеною за сукупністю коефіцієнтів, які характеризують прибутковість активів, ліквідність та фінансову стійкість Видавництва, встановлено, що Видавництвом не забезпечено стабільну діяльність в частині отримання доходів та прибутку. У 2017 та 2018 роках Видавництво було нерентабельним, та отримало збитки (1534,0 тис. грн. та 281,0 тис. грн. відповідно), за 9 місяців 2019 року показник рентабельності має позитивне значення внаслідок отримання прибутку в розмірі 395,0 тис. гривень.

Грошовий оборот коштів Видавництва за досліджуваний період становив біля 3,0 млн. грн. На поточний розрахунковий рахунок Видавництва у 2017 – 2018 роках (по липень 2018 року) накладений арешт, кошти з рахунку по мірі накопичення стягувались Шевченківським РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві для розрахунку з кредиторами. В період з 01.01.2017 по 30.07.2018 стягнуто 810,1 тис. гривень.

ДП «ДСВ «Вища школа» є балансоутримувачем 4-поверхої адміністративної будівлі, загальною площею 1814,9 м2 , що розташована за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська,7. Видавництвом проведено реєстрацію речових прав на адмінбудівлю та гараж (60,2 м2), та здійснено їх переоцінку, яку відображено у бухгалтерському обліку. Станом на 01.01.2019 первісна вартість об’єктів основних засобів Видавництва становила 47,2 млн. гривень.

Адміністративна будівля Видавництва розміщена на земельній ділянці площею 1307,20 м2. Видавництвом не оформлено державний акт на право постійного користування земельною ділянкою та відповідно земельну ділянку не відображено в обліку.

Для отримання доходу Видавництво через РВ ФДМУ по м. Києву здає приміщення в оренду. Загальна площа нерухомого майна, переданого в оренду, складає 1779,8 м2, що становить близько 98 % від загальної площі будівлі (1814,9 м2). Договори оренди нерухомого майна, що належить до державної власності, укладені РВ ФДМУ по м. Києву з 2 орендарями: ТОВ «Шанс» та ТОВ «Петра-груп». Термін дії договорів оренди закінчився в березні та квітні 2017 року відповідно. Питання щодо подовження РВ ФДМУ по м. Києву договорів оренди вирішується в судовому порядку.

Дослідженням встановлено несвоєчасне проведення розрахунку орендарарями ТОВ «Шанс» і ТОВ «Петра-груп» з Видавництвом за оренду приміщень та відшкодування комунальних послуг (в т.ч. податку на землю).

Впродовж досліджуваного періоду Видавництво, для здійснення господарської діяльності, орендувало приміщення у ПрАТ «Поліграфкнига» (19,3м2) та ПАТ «Київська правда» (175,0 м2 та 71,9 м2 ) корпоративних підприємств ДАК «Укрвидавполіграфія», за оренду та відшкодування експлуатаційних витрат якого нараховано понад 160,0 тис. гривень.

Станом на 01.01.2017 у Видавництві обліковувалася книжкова продукція в кількості 143778 одиниць на загальну суму 1619383,78 грн., яку у 2017 році реалізовано за зниженими цінами на суму 105270,00 грн., сума уцінки становила 1514113,78 грн. (93 % від собівартості готової продукції).

Дослідженням встановлено прийняття керівником Видавництва низки неефективних управлінських рішень, що призвело до неефективного витрачання коштів та втрати можливості отримання доходів. Дослідженням здійснених платежів встановлено неефективне витрачання коштів при відсутності обігових коштів на загальну суму понад 170,0 тис. грн. Проведення уцінки книжкової продукції Видавництва у 15 разів та реалізація її за зниженими цінами призвела до збитків Видавництва на суму 1,5 млн. гривень.

В недотримання умов договорів оренди та надання комунальних послуг, Видавництвом не вживались заходи щодо застосовування штрафних санкцій та пені за несвоєчасну сплату орендарями платежів, що призвело до недоотримання доходів Видавництвом на суму понад 238,6 тис. гривень.

Несвоєчасне перерахування Видавництвом податку на землю до бюджету призвело до накопичення заборгованості та нарахування штрафних санкцій. Станом на 01.10.2019 заборгованість Видавництва по сплаті земельного податку становила 1014,2 тис. грн., в тому числі штраф за несвоєчасну сплату земельного податку – 642,2 тис. гривень.

Дослідженням правильності нарахування та виплати заробітної плати за відпрацьований час встановлено відсутність табелів обліку робочого часу - первинних документів, на підставі яких здійснюється розрахунок заробітної плати та дані яких використовуються для складання статистичної звітності.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться з недотриманням вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Встановлено невідповідність даних дебіторської та кредиторської заборгованостей фінансової звітності форми № 1 «Баланс» даним бухгалтерського обліку; наявність в складі загальної дебіторської заборгованості та поточних зобов’язань своєчасно нестягнутої безнадійної дебіторської заборгованості, строком виникнення понад 3 роки на загальну суму 11,5 тис. грн. та простроченої кредиторської заборгованості на суму 66,2 тис. грн.; невідображення в бухгалтерському обліку дебіторської заборгованості орендарів за оренду та відшкодування витрат за користування земельною ділянкою; включення до складу нематеріальних активів об’єктів, які не відповідають критеріям визнання, призвело до завищення суми нематеріальних активів у фінансовій звітності (форма № 1 «Баланс») на суму 1,4 тис. грн.; нарахування зносу в сумі 0,5 тис. грн. на об’єкти, які у складі основних засобів не обліковуються та визнані нематеріальними активами. Встановлені у веденні бухгалтерського обліку порушення спричинили викривлення фінансової звітності та, відповідно, ставлять під сумнів достовірність даних фінансової звітності Видавництва.

Встановлено випадки ведення касових операцій з недотриманням вимог Положення про касові операції № 148 в частині перевищення граничних сум розрахунків готівкою впродовж дня. Відсутність юридично оформлених документів позики дає підстави Видавництву не нести зобов’язання перед фізичною особою. Відображення заборгованості в сумі 72,1 тис. грн. перед фізичною особою є необґрунтованою.

Планування впродовж досліджуваного періоду показників фінансових планів Видавництва за окремими статтями на рівні 0,0 тис. грн., є недотриманням вимог ст. 3 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки.

В недотриманням вимог п. 7 р. І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань в 2018 році інвентаризацію активів та зобов’язань перед складанням річної фінансової звітності не проведено. Акти-звірки взаємних розрахунків, що підтверджують суму заборгованості відсутні.

Бібліотечний фонд Видавництва в розрізі всіх видань не ведеться, в бухгалтерському обліку відображено загальну вартість видань. Відсутність інвентаризаційних описів видань фонду унеможливлює підтвердження фактичної наявності Бібліотечного фонду. Неврегулювання відносин з балансоутримувачем, в приміщенні якого знаходиться Бібліотечний фонд, є ризиком втрати майна Видавництва.

Зважаючи на результати проведеного аудиту, для приведення роботи Видавництва у відповідність до вимог чинного законодавства, підвищення ефективності використання державного майна та відповідальності керівника за ведення господарської діяльності,

 

НАКАЗУЮ:

1. Вказати директору Державного підприємства «Державне спеціалізоване видавництво «Вища школа» Череді О.М. на суттєві порушення і недоліки у веденні фінансово-господарської діяльності Видавництва та звернути увагу на те, що недотримання вимог законодавства і невиконання вимог з усунення порушень є підставою для розгляду питання про розірвання контракту з керівником підприємства.

2. Директору Видавництва Череді О.М. вжити заходи щодо:

-    ведення касових операцій у відповідності з вимогами Положення про касові операції в Україні;

-    проведення нарахування заробітної плати у відповідності з нормами чинного законодавства;

-    ефективного управління ресурсами; при проведенні розрахунків Видавництва забезпечення ефективного витрачання державних коштів з дотриманням вимог чинного законодавства;

-    забезпечення погашення кредиторської заборгованості, в тому числі за розрахунками з бюджетом (податок на землю) та в подальшому дотримання своєчасного проведення розрахунків;

-    застосовування штрафних санкцій при несвоєчасних розрахунках орендарів за відшкодування витрат на утримання майна та надання комунальних послуг, передбачених умовами договорів;

-    приведення бухгалтерського обліку Видавництва у відповідність до вимог законодавства, зокрема: відповідність даних дебіторської та кредиторської заборгованостей фінансової звітності даним бухгалтерського обліку; прийняття управлінського рішення щодо обліку простроченої кредиторської та дебіторської заборгованостей; забезпечення достовірності складання фінансової звітності Видавництва; приведення обліку Бібліотечного фонду відповідно до вимог чинного законодавства та врегулювання його місцезнаходження;

-    перед складанням річної фінансової звітності в обов’язковому порядку проведення інвентаризації активів та зобов’язань; суцільним порядком розрахунків з контрагентами, відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань;

-    оформлення у встановленому законодавством порядку права постійного користування земельною ділянкою та відображення активів на балансі державного підприємства;

-    формування фінансових планів Видавництва у відповідності до вимог Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки та дотримування їх виконання;

-    забезпечення повного усунення встановлених аудитом порушень і недоліків та вжиття відповідних заходів по недопущенню їх у подальшій діяльності Видавництва.

3. Про вжиті заходи з усунення порушень і недоліків поінформувати Держкомтелерадіо до 12 березня 2020 року та забезпечити щоквартальне інформування до повного усунення порушень.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держкомтелерадіо Червака Б. О.

 

Голова Олег НАЛИВАЙКО

 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux