Рішення колегії від 16.12.2014 № 8/37 "Про стан фінансової дисципліни на підприємствах, в установах та організаціях сфери управління Держкомтелерадіо за результатами аудитів, проведених управлінням внутрішнього аудиту у 2014 році"
опубліковано 19 грудня 2014 року о 10:28

Tryzub

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Р І Ш Е Н Н Я К О Л Е Г І Ї

 

16 грудня 2014 р. м. Київ № 8/37

 

 

Про стан фінансової дисципліни

на підприємствах, в установах

та організаціях сфери управління

Держкомтелерадіо за результатами

аудитів, проведених управлінням

внутрішнього аудиту у 2014 році

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан фінансової дисципліни на підприємствах, в установах та організаціях сфери управління Держкомтелерадіо (далі – підвідомчі підприємства), колегія зазначає про неналежне ведення фінансово-господарської діяльності ДП «Державний академічний оркестр «РадіоБенд Олександра Фокіна», Українським інститутом підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси (Укртелерадіопресінститут), ДП «Державне спеціалізоване видавництво «Україна», Національною радіокомпанією України та Полтавською обласною державною телерадіокомпанією, що були охоплені внутрівідомчим контролем Держкомтелерадіо у 2014 році.

Так, відповідно до проведених протягом 2014 року аудиторських досліджень зазначених вище підвідомчих підприємств встановлено порушень фінансової дисципліни на суму понад 2,7 млн. грн., з них порушень, що призвели до втрат, на суму 471,3 тис. грн. При цьому, сума встановлених фінансових порушень, що призвела до втрат за результатами аудиторських перевірок 2014 року збільшилась в 3 рази порівняно з контрольними заходами, проведеними у 2013 році, що є тривожним фактором і свідчить про наявність суттєвих недоліків на підвідомчих підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо.

Аудиторськими дослідженнями встановлено порушення ведення бухгалтерського обліку на ДП «Державний академічний оркестр «РадіоБенд Олександра Фокіна», ДП «Державне спеціалізоване видавництво «Україна» та в Укртелерадіопресінституті на загальну суму понад 1,6 млн. грн. (зокрема, занижено вартість необоротних та оборотних активів на загальну суму 192,4 тис. грн., занижено суму дебіторської заборгованості на загальну суму 330,3 тис. грн. та кредиторської заборгованості - на суму 233,9 тис. грн.; завищено суму дебіторської заборгованості на суму 264,9 тис. грн. та суму кредиторської заборгованості на суму 431,6 тис. грн.; невідповідність даних готової продукції фінансової звітності ф. 1 «Баланс» даним бухгалтерському обліку, що призвело до завищення суми активів балансу на 156,1 тис. грн. та невідповідність даних вартості основних засобів, що відображається у фінансовій звітності даним бухгалтерського обліку, що призвело до безпідставного завищення первісної вартості основних засобів - все це призвело до викривлення фінансової звітності. На бухгалтерських рахунках в складі загальної дебіторської та кредиторської заборгованостей обліковується своєчасно не стягнута, безнадійна дебіторська заборгованість терміном понад 3 роки у сумі 7,55 тис. грн., прострочена кредиторська заборгованість та наявні інші порушення фінансової дисципліни.

На підвідомчих підприємствах мають місце порушення вимог тендерного законодавства, яких встановлено на суму 371,0 тис. грн., випадки недоотримання доходів у розмірі 253,8 тис. грн., неефективного витрачання коштів на загальну суму 239,5 тис. грн., безпідставного витрачання коштів на загальну суму 41,2 тис. грн. та необґрунтоване здійснення витрат коштів внаслідок завищення загальновидавничих витрат, що призвело до завищення вартості видань за програмою «Українська книга» на суму 45,8 тис. грн. та інші порушення.

Проведені аудиторські дослідження засвідчили, що типовим порушенням на підвідомчих підприємствах є порушення, пов’язані з оплатою праці на загальну суму 135,3 тис. грн., зокрема: завищення посадових окладів та встановлених надбавок адміністративно-управлінському персоналу; нарахування і виплати премії, розмір якої є більшим ніж передбачено Колективним договором; безпідставне понесення витрат на сплату дубльованих юридичних послуг; невідповідність нарахованої заробітної плати за відпрацьований час; надання щорічної відпустки терміном більше, ніж передбачено Законом України «Про відпустки» та Колективним договором; невідповідності обсягів робіт, зазначених в актах здачі-прийняття робіт обсягам, визначеним в цивільно-правових договорах тощо.

Аудиторськими дослідженнями встановлено: невідповідність використаних бюджетних коштів в розрізі віднесення видатків до певного напряму їх використання, що суперечить вимогам п. 10 Порядку № 281; в недотримання вимог ст. 116 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI має місце щорічне невиконання Паспорту бюджетної програми по спеціальному фонду; в недотримання вимог пункту 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ № 228 до кошторису за спеціальним фондом не вносилися зміни в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису. В порушення п. 3 Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків та п. 1 ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» впродовж 2012-2013 років інвентаризація розрахунків по окремих контрагентах перед складанням річної звітності проводилась не суцільним порядком, а лише за окремими контрагентами.

Колегія зазначає, що, незважаючи на проведену протягом 2014 року активну роботу з організації і контролю за оформленням підвідомчими підприємствами речових прав, проблемні питання, пов’язані з оформленням прав на державне нерухоме майно та земельні ділянки, надані юридичним особам в постійне користування, більшістю підвідомчих підприємств ще не розв’язані.

Також колегія констатує, що, незважаючи на те, що впродовж 2014 року вжито заходів щодо вдосконалення роботи внутрішнього аудиту Держкомтелерадіо, основним завданням якого є виявлення за результатами проведених аудитів системних порушень і недоліків на підвідомчих підприємствах, з’ясування і мінімізація ризиків, які негативно впливають на процеси, пов’язані з використанням державних ресурсів, запровадження заходів щодо упередження та запобігання порушенням бюджетного та господарського законодавства, відсоток охоплення контрольними заходами внутрішнього аудиту підвідомчих підприємств через функціонування однієї аудиторської бригади управління залишається низьким.

Враховуючи зазначене, з метою посилення рівня фінансової дисципліни, ефективного використання бюджетних коштів і державного майна колегія

УХВАЛИЛА:

 

1. Інформацію про стан фінансової дисципліни на підвідомчих підприємствах за результатами проведених у 2014 році внутрішніх аудитів взяти до відома.

2. Звернути увагу керівників підвідомчих підприємств на персональну відповідальність за дотримання норм фінансового та бюджетного законодавства, а також на те, що недотримання вимог законодавства та незабезпечення виконання в установлені строки законних вимог контролюючих органів передбачає кримінальну і адміністративну відповідальність та є підставою для розгляду питання про відповідність займаній посаді керівника підвідомчого підприємства та/або розірвання з ним контракту.

3. Відділу кадрової роботи та державної служби (Трижичинський І.М.) вжити заходів щодо притягнення виконавчого директора ДП «Державний академічний оркестр «РадіоБенд Олександра Фокіна» Власова О.В. до дисциплінарної відповідальності за невиконання вимог наказу Держкомтелерадіо від 27.06.2014 № 84 «Про підсумки аудиту ефективності, фінансового аудиту та аудиту відповідності, проведеного на ДП «Державний академічний оркестр «РадіоБенд Олександра Фокіна» в частині усунення встановлених фінансових порушень.

4. Керівникам підвідомчих підприємств:

забезпечити повне усунення виявлених внутрішнім аудитом та зовнішнім державним фінансовим контролем порушень і недоліків у веденні фінансово-господарської діяльності та вжити вичерпних заходів щодо недопущення їх у подальшій роботі;

щоквартально, до 10 числа місяця наступного за звітним кварталом, надавати управлінню внутрішнього аудиту інформацію про проведені перевірки та інформацію з підтверджуючими документами про стан усунення виявлених внутрівідомчим контролем та органами зовнішнього фінансового контролю порушень і недоліків;

щоквартально, до 10 числа місяця наступного за звітним кварталом, надавати управлінню внутрішнього аудиту інформацію щодо об’єктів державної власності підприємств, установ, організацій, які тимчасово не задіяні в господарській діяльності та можуть бути передані в оренду; інформацію про стан використання підприємствами та організаціями нежитлових будинків та приміщень, розташованих у місті Києві, що належать до державної власності; відомості про державні підприємства (форма № 1 – реєстр) та відомості про державне майно: відомості про нерухоме державне майно (форма № 2б(д), відомості про державне майно, що не увійшло до статутного фонду господарської організації (форма № 2б(к), відомості про державне майно, яке перебуває на балансі юридичної особи, що не належить до сфери управління відповідного органу державної влади (форма № 2б(і);

забезпечити дотримання норм законів України «Про здійснення державних закупівель», «Про оренду державного та комунального майна», «Про управління об’єктами державної власності», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про відпустки», Бюджетного, Податкового, Господарського кодексів України, Кодексу законів про працю України тощо та посилити відповідальність за дотримання фінансової дисципліни;

забезпечити своєчасне подання до органу управління фінансової звітності з обов’язковим додаванням до неї Пояснювальної записки, та, у разі необхідності, підтверджувати дані оборотно-сальдовими відомостями та іншими підтверджуючими документами;

протягом 2015 року продовжити роботу щодо державної реєстрації прав власності на будівлі, споруди та інші об’єкти нерухомого майна, речові права на які не зареєстровано; оформлення прав постійного користування земельними ділянками, які використовуються без документів, що посвідчують право користування ними, та своєчасно інформувати про проблемні питання орган управління для здійснення заходів реагування.

5. Управлінню внутрішнього аудиту (Степанова Н.В.):

підвищити рівень охоплення контрольними заходами підвідомчих підприємств;

тримати на постійному контролі стан усунення порушень і недоліків, що мають місце на підвідомчих Держкомтелерадіо підприємствах, та здійснювати щоквартальний аналіз інформації до повного усунення наявних в системі порушень і недоліків фінансової дисципліни;

активізувати роботу з отримання документів від юридичних осіб, органів виконавчої влади, у тому числі реєстраційних, для скасування розбіжностей щодо даних про юридичних осіб сфери управління Держкомтелерадіо, доповнених Державною службою статистики, з фактичними даними та приведення їх у відповідність з даними ЄДРПОУ;

продовжити контроль за оформленням підвідомчими підприємствами речових прав на нерухоме майно та надані в постійне користування земельні ділянки;

з метою мінімізації порушень, що мають місце під час використання державного майна та бюджетних коштів, розробити заплановані на 2015 рік Порядки та Методичні рекомендації, а також підготувати і направити на підвідомчі підприємства відповідні роз’яснення та оглядові листи.

6. Фінансово-економічному департаменту (Бартош Н.В.), департаменту видавничої справи і преси (Кононенко О.А.) посилити контроль за використанням коштів, що спрямовуються підприємствам за бюджетною програмою «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга», та здійснювати аналіз витрат на предмет їх відповідності чинному законодавству.

7. Фінансово-економічному департаменту (Бартош Н.В.):

контролювати своєчасне подання фінансової звітності підвідомчими підприємствами та забезпечувати з метою оперативного реагування на наявні проблеми і недоліки у діяльності підвідомчих підприємств її регулярний аналіз на предмет відповідності поданих даних.

8. Фінансово-економічному департаменту (Бартош Н.В.), департаменту телебачення і радіомовлення (Абрамов С.О.), департаменту видавничої справи і преси (Кононенко О.А.), управлінню внутрішнього аудиту (Степанова Н.В.) та юридичному відділу (Мировець Т.І.) в межах повноважень:

активізувати поточний контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів і збереженням державного майна;

продовжити роботу з надання роз’яснень та методологічної допомоги підвідомчим підприємствам з питань використання коштів, фінансової дисципліни, управління майном тощо.

9. Ректорові Укртелерадіопресінституту Правденку С.М. під час підготовки проекту Навчального плану підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті на 2015-2016 навчальний рік передбачити підвищення кваліфікації відповідних категорій фахівців підвідомчих підприємств із залученням кваліфікованих викладачів профільних міністерств і відомств.

10. Контроль за виконанням цього рішення колегії покласти на Голову Держкомтелерадіо.

 

 

Голова колегії О. І. Наливайко

 

 

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux