Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження механізму обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту"
опубліковано 01 червня 2016 року о 16:57

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

В. ГРОЙСМАН

2016 р.

Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законів України
щодо запровадження механізму обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту
___________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 3 Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 1, ст. 1; 2004 р., № 11, ст. 141; 2014 р., № 5, ст. 62, № 22, ст. 816; 2015 р., № 26, ст. 219) викласти в такій редакції:

“Стаття 3. Неприпустимість зловживання свободою діяльності друкованих засобів масової інформації

Забороняється використання друкованих засобів масової інформації для:

закликів до захоплення влади, насильницької зміни конституційного ладу або територіальної цілісності України;

пропаганди війни, насильства та жорстокості;

розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі;

розповсюдження порнографії, а також з метою вчинення терористичних актів та інших кримінально караних діянь;

пропаганди комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки;

популяризації або пропаганди органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що створюють позитивний образ працівників держави-агресора, працівників радянських органів державної безпеки, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України;

втручання в особисте і сімейне життя особи, крім випадків, передбачених законом;

завдання шкоди честі і гідності особи;

розголошення будь-якої інформації, яка може призвести до вказання на особу неповнолітнього правопорушника без його згоди і згоди його представника.”.

2. У Законі України “Про видавничу справу” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 32, ст. 206 із наступними змінами):

1) у статті 28:

частину першу виключити;

частину другу після абзацу першого доповнити абзацами другим-третім наступного змісту:

“випускати у світ, виготовляти та/або розповсюджувати продукцію, яка містить матеріали (висловлювання, заклики тощо), спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення;

випускати у світ, виготовляти та/або розповсюджувати продукцію, що містить популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що створюють позитивний образ працівників держави-агресора, працівників радянських органів державної безпеки, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України;”.

У зв’язку з цим абзаци другий-п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим-сьомим;

у частині п’ятій слова “цією статтею” замінити словами “цим Законом”;

2) доповнити статтею 281 такого змісту:

“Стаття 281. Ввезення з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України видавничої продукції, що може бути розповсюджена на території України

Видавнича продукція, що має походження (виготовлена) та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України може бути ввезена на митну територію України та розповсюджена на її території за умови наявності дозволу, крім видавничої продукції, що ввозиться громадянами в ручній поклажі або супроводженому багажі загальною кількістю, що не перевищує 10 примірників.

Уповноважений орган забезпечує реалізацію цього Закону шляхом прийняття рішення про віднесення видавничої продукції, що має походження (виготовлена) та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України до такої, яка дозволена до розповсюдження на території України, та надає відповідний дозвіл.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що походить з держави-агресора, тимчасово окупованої території України здійснюється відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги” з урахуванням особливостей, установлених Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Аналіз та оцінку видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України, здійснює експертна рада уповноваженого органу, яка формується з представників органів державної влади, галузевих асоціацій, спілок, громадського експертного середовища, провідних діячів культури, мистецтва, науки і освіти, психіатрів, фахівців у галузі інформації (далі – експертна рада).

Критерії оцінки видавничої продукції, яка дозволена до розповсюдження на території України, розробляються експертною радою та затверджуються уповноваженим органом.

Персональний склад експертної ради та положення про неї затверджуються уповноваженим органом.

Для отримання дозволу на ввезення видавничої продукції, що походить з держави-агресора, тимчасово окупованої території України суб’єкт господарювання подає до уповноваженого органу:

1) заяву про надання дозволу на ввезення видавничої продукції, що походить з держави-агресора, тимчасово окупованої території України, в якій зазначаються повна назва видання мовою оригіналу та українською мовою, країна-виробник, рік виходу у світ, кількість екземплярів, які ввозяться на митну територію України;

2) один примірник оригіналу видання, що ввозяться на митну територію України;

3) оригінал або нотаріально засвідчену в установленому порядку копію угоди з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально, від власника прав на видання, який підтверджує надання права на розповсюдження видавничої продукції на території України;

4) рецензію державною мовою фахівця (експерта) щодо оцінки та характеристики змісту видання, засвідчену підписом власника відповідних прав на видання.

Зазначений перелік документів, що подаються суб’єктом господарювання, є вичерпним.

Подання суб’єктом господарювання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що походить з держави-агресора, тимчасово окупованої території України, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) йому цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

Видача або надання відмови у видачі дозволу на ввезення видавничої продукції, що походить з держави-агресора, тимчасово окупованої території України здійснюється безоплатно протягом десяти календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для його видачі.

Підставами для відмови у видачі дозволу на ввезення видавничої продукції, що походить з держави-агресора, тимчасово окупованої території України є:

подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу на ввезення видавничої продукції, що походить з держави-агресора, тимчасово окупованої території України, згідно із встановленим цим Законом переліком;

виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

негативний висновок відповідної експертної ради уповноваженого органу.

Підставами для переоформлення дозволу на ввезення видавничої продукції, що походить з держави-агресора, тимчасово окупованої території України є зміна найменування або місцезнаходження суб’єкта господарювання – юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи – підприємця.

Переоформлення дозволу на ввезення видавничої продукції, що походить з держави-агресора, тимчасово окупованої території України здійснюється безоплатно, за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу на ввезення видавничої продукції, що походить з держави-агресора, тимчасово окупованої території України становить п’ять робочих днів з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставами для видачі дубліката дозволу на ввезення видавничої продукції, що походить з держави-агресора, тимчасово окупованої території України є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу на ввезення видавничої продукції, що походить з держави-агресора, тимчасово окупованої території України здійснюється на безоплатній основі, за заявою, протягом п’яти робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Уповноважений орган анулює дозвіл на ввезення видавничої продукції, що походить з держави-агресора, тимчасово окупованої території України з таких підстав:

звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;

за рішенням експертної ради уповноваженого органу.

 

Рішення уповноваженого органу про анулювання дозволу на ввезення видавничої продукції, що походить з держави-агресора, тимчасово окупованої території України видається безоплатно, протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

Дозвіл на ввезення видавничої продукції, що походить з держави-агресора, тимчасово окупованої території України видається на термін дії угоди від власника прав на видання, який підтверджує право на розповсюдження видавничої продукції на території України, але не більше п’яти років.

Митне оформлення видавничої продукції, що має походження (виготовлена) та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, здійснюється органами доходів і зборів за наявності дозволу, виданого уповноваженим органом.

Уповноважений орган веде Реєстр видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України, забезпечує його розміщення на своєму офіційному веб-сайті та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Розповсюдження видавничої продукції, що має походження (виготовлена) та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України без наявності відповідного дозволу, передбаченого цією статтею, тягне за собою застосування до розповсюджувачів такої продукції адміністративно-господарських санкцій у формі накладення адміністративно-господарського штрафу в розмірі десяти мінімальних заробітних плат за кожен випадок такого розповсюдження, вчиненого вперше, та у розмірі п’ятдесяти мінімальних заробітних плат за кожен наступний випадок такого розповсюдження.

Рішення про накладення штрафу, передбаченого частиною сьомою цієї статті, приймає уповноважений орган на підставі звернень правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб. Мотиви та обґрунтування щодо визначення розміру адміністративно-господарського штрафу мають міститися в рішенні про накладення штрафу.

Видавнича продукція, що має походження (виготовлена) та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без наявності відповідного дозволу, передбаченого цією статтею, вилучається із обігу уповноваженими органами державної влади у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.”.

3. Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженому Законом України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532 із наступними змінами) доповнити пунктом 150 такого змісту:

“150.

Дозвіл на ввезення видавничої продукції, що походить з держави-агресора, тимчасово окупованої території України

Закон України Про видавничу справу

II. Прикінцеві та перехідні положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Видавнича продукція, яка до дня набрання чинності цим Законом ввезена з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, може бути розповсюджена на території України виключно за наявності дозволу, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова
Верховної Ради України

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux