Проект Постанови Кабінету Міністрів України "Про Координаційну раду з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки"
опубліковано 04 червня 2018 року о 17:06

Проект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

від «____» _____________ 2018 р. №___

Київ

 

Про Координаційну раду з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Координаційну раду з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки, що додається.

 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від «___» ____________ 2018 р. № ______

 

СКЛАД
Координаційної ради з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, голова Координаційної ради

Перший заступник Голови Держкомтелерадіо, заступник голови Координаційної ради

Перший заступник (заступник) Міністра економічного розвитку і торгівлі

Перший заступник (заступник) Міністра інформаційної політики

Перший заступник (заступник) Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Перший заступник (заступник) Міністра соціальної політики

Перший заступник (заступник) Міністра фінансів

Перший заступник (заступник) Міністра юстиції

Перший заступник (заступник) Міністра закордонних справ

Перший заступник (заступник) Міністра енергетики та вугільної промисловості

Перший заступник (заступник) Міністра освіти і науки

Перший заступник (заступник) Міністра культури

Перший заступник (заступник) Міністра внутрішніх справ

Перший заступник (заступник) Голови Фонду державного майна

Перший заступник (заступник) Голови ДРС

Перший заступник (заступник) НАДС

Перший заступник (заступник) ДСА

Перший заступник (заступник) Національної поліції

Перший заступник (заступник) Держспецзв’язку

Перший заступник (заступник) Держенергоефективності

Перший заступник (заступник) СБУ (за згодою)

Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

Перший заступник (заступник) Київської міської держадміністрації

Представник Національної академії наук (за згодою)

Представники громадських організацій (за згодою)

_________________

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від «___» ____________ 2018 р. № ______

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки

 

1. Координаційна рада з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки (далі – Рада) є тимчасовим консультаційно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою забезпечення координації заходів з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки (далі – Стратегія).

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади, пов’язаних з реалізацією Стратегії і виконанням плану заходів з її реалізації;

координація органів державної влади та представників громадянського суспільства у проведенні консультацій стосовно реалізації Стратегії, формуванні комунікаційного порядку денного у сфері європейської інтеграції України та організації інформаційних заходів;

сприяння ефективній співпраці органів державної влади із засобами масової інформації як загальнодержавного, так і регіонального (місцевого) рівня, з метою уникнення диференціації поглядів щодо питання європейської інтеграції України в різних регіонах держави;

надання рекомендацій щодо продукування інформаційних повідомлень для поширення публічної інформації та інформування про процеси європейської інтеграції України;

сприяння залученню бізнесу та інституцій в регіонах (навчальних закладів, інформаційних центрів, бібліотек тощо) до поширення інформації з актуальних питань європейської інтеграції та результатів імплементації Угоди про асоціацію;

надання методологічної допомоги щодо використання інструментів взаємодії України з ЄС та структурами держав — членів ЄС, включаючи донорські організації як суб’єктів реалізації Стратегії, для забезпечення ефективного інформування громадськості та створення необхідних комунікаційних інституційних систем і навичок;

залучення донорської допомоги та фінансових ресурсів бізнесу, міжнародних громадських організацій та громадських організацій в Україні тощо.

3) підготовка пропозицій щодо:

діяльності органів виконавчої влади, пов'язаної з реалізацією Стратегії та плану заходів, та надання допомоги в їх виконанні;

визначення разом з відповідними центральними органами виконавчої влади обсягу фінансових ресурсів, необхідних для здійснення заходів з реалізації Стратегії;

оновлення Стратегії та плану заходів за результатами їх реалізації;

4) виконання інших завдань, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз діяльності центральних органів виконавчої влади з реалізації Стратегії та виконання плану заходів з її реалізації, готує і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо підвищення ефективності такої діяльності;

2) проводить моніторинг та оцінку ефективності реалізації Стратегії та виконання плану заходів з її реалізації, схвалення та оприлюднення періодичних звітів про хід їх реалізації;

3) співпрацює з інститутами громадянського суспільства, підприємствами, установами та організаціями, незалежними експертами, міжнародними організаціями та їх представництвами в Україні в рамках реалізації Стратегії та виконання плану заходів з її реалізації;

4) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) заслуховувати інформацію керівників міністерств, інших органів виконавчої влади про стан виконання рішень Ради;

3) утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) залучати в установленому порядку до участі у своїй роботі, у роботі утворених нею робочих груп представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

5) організовувати і проводити конференції, засідання за круглим столом, форуми, наради, зустрічі, семінари з питань, що належать до її компетенції.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Раду очолює голова.

Головою Ради є Віце-прем’єр-міністр України, до компетенції якого віднесено питання європейської інтеграції.

Рада утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Ради.

Секретар Ради призначається головою Ради.

 

8. Голова Ради:

1) здійснює керівництво та організовує роботу Ради;

2) представляє Раду у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, засобами масової інформації, міжнародними організаціями та їх представництвами в Україні;

2) формує проект порядку денного засідань Ради на основі пропозицій її членів та головує під час проведення засідань Ради;

3) інформує Кабінет Міністрів України про результати роботи Ради;

4) затверджує персональний склад Ради та в разі потреби вносить до нього зміни;

5) може делегувати свої повноваження одному з членів Ради (в разі відсутності голови).

9. Засідання Ради, що скликаються головою Ради або за його дорученням одним з членів Ради, проводяться не рідше ніж один раз на квартал. У разі потреби за рішенням голови Ради можуть проводитися позачергові засідання Ради.

Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

У разі неможливості з поважних причин бути присутнім на засіданні член Ради може делегувати свої повноваження представнику відповідного органу чи організації.

У засіданнях Ради за рішенням її голови можуть брати участь представники інститутів громадянського суспільства, підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації, міжнародних організацій та їх представництв в Україні.

10. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, та оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні Ради і надсилається Кабінетові Міністрів України, членам Ради та учасникам відповідного засідання.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

Рада може приймати рішення з окремих питань шляхом письмового опитування її членів.

11. Для забезпечення виконання рішень Ради можуть надаватися доручення Прем'єр-міністра України або прийматися рішення Кабінету Міністрів України.

Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

12. Рішення Ради, прийняті в межах її повноважень, обов'язкові для розгляду центральними органами виконавчої влади.

13. Секретар Ради:

1) організовує підготовку матеріалів і проектів рішень;

2) проводить моніторинг виконання рішень Ради;

3) забезпечує ведення протоколів її засідань;

4) забезпечує взаємодію в установленому порядку з питань розроблення проекту та реалізації Стратегії з представниками інституцій ЄС та держав - членів ЄС, інших держав і міжнародних організацій.

14. Організаційне, інформаційне, експертно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

З цією метою відповідальний структурний підрозділ Секретаріату Кабінету Міністрів України:

організовує підготовку матеріалів і проектів рішень Ради, забезпечує ведення протоколів її засідань;

забезпечує в установленому порядку координацію роботи органів виконавчої влади, спрямованої на виконання рішень Кабінету Міністрів України та Ради щодо реалізації Стратегії та виконання плану заходів з її реалізації;

здійснює контроль за своєчасним поданням органами виконавчої влади проектів актів законодавства та інших документів, передбачених Стратегією або планом заходів з її реалізації, для підготовки їх до розгляду Кабінетом Міністрів України, урядовими комітетами та Радою;

проводить в установленому порядку моніторинг реалізації органами виконавчої влади рішень Ради, Стратегії та плану заходів з її реалізації;

забезпечує організацію розроблення за участю заінтересованих міністерств, інших центральних органів виконавчої влади пропозицій до плану заходів з реалізації Стратегії та моніторинг їх виконання;

узагальнює пропозиції міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо обсягу фінансових ресурсів, необхідних для здійснення заходів з реалізації Стратегії для розгляду Радою;

організовує підготовку періодичних звітів про стан реалізації Стратегії.

_____________________

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux