Проект наказу Держкомтелерадіо Про затвердження Порядку накладення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України адміністративно-господарських штрафів"
опубліковано 28 квітня 2017 року о 15:08

Про затвердження Порядку накладення

Державним комітетом телебачення і

радіомовлення України адміністративно-

господарських штрафів

 

Відповідно до статті 281 Закону України «Про видавничу справу», Порядку вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 року № 235, Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року № 341,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок накладення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України адміністративно-господарських штрафів, що додається.

2. Управлінню розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України Червака Б.О.

 

 

Голова Державного

комітету телебачення і

радіомовлення України О.І. Наливайко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету телебачення

і радіомовлення України

__________ 2017 року № ____

 

 

 

ПОРЯДОК

накладення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України адміністративно-господарських штрафів

 

1. Цей Порядок визначає процедуру оформлення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України як центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в інформаційній сфері, документів щодо застосування адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог статті 281 Закону України «Про видавничу справу» (далі – Закон).

2. Адміністративно-господарські санкції у формі накладення адміністративно-господарського штрафу (далі – штраф) за порушення вимог статті 281 Закону застосовуються Держкомтелерадіо до розповсюджувачів видавничої продукції за вчинення порушень, передбачених частиною двадцять першою статті 281 Закону.

3. Рішення про накладення штрафу приймаються уповноваженими посадовими особами Держкомтелерадіо в межах, визначених статтею 281 Закону, на підставі звернень правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб. При цьому, уповноважені посадови особи Держкомтелерадіо зобов’язані об’єктивно і вчасно розглядати такі звернення, перевіряти викладені в них факти, у разі потреби виїжджати на місця для перевірки викладених у зверненнях обставин.

Штраф накладається на суб’єктів господарювання протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через рік з дня його вчинення.

4. Підставою для накладення штрафу є протокол про накладення адміністративно-господарського штрафу за розповсюдження на території України видавничої продукції, що має походження (виготовлена) та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України без відповідного дозволу, передбаченого статтею 281 Закону (далі – протокол про накладення адміністративно-господарського штрафу) (додаток 1), який складається не пізніше 10 робочих днів з дати виявлення порушення.

5. Бланки протоколів про накладення адміністративно-господарських штрафів виготовляються Держкомтелерадіо друкованим способом. Бланк протоколу про накладення адміністративно-господарського штрафу має номер.

6. У протоколі про накладення адміністративно-господарського штрафу зазначаються:

номер, дата, місце його складання;

посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол про накладення адміністративно-господарського штрафу;

повне найменування/П.І.Б. суб’єкта господарювання, який притягується до адміністративно-господарської відповідальності;

місцезнаходження/місце проживання суб’єкта господарювання, який притягується до адміністративно-господарської відповідальності;

код за ЄДРПОУ/серія та номер паспорта суб’єкта господарювання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган);

посилання на статтю Закону, норму якої порушено;

відомості про наявність повторного вчинення протягом року правопорушення суб’єктом господарювання, щодо якого складено протокол про накладення адміністративно-господарського штрафу;

опис видавничої продукції, яка підлягає вилученню з обігу.

Пояснення (за наявності) посадових осіб (представника) суб’єкта господарювання, який притягується до адміністративно-господарської відповідальності, є невід’ємною частиною протоколу про накладення адміністративно-господарського штрафу.

7. Протоколи про накладення адміністративно-господарських штрафів складаються та підписуються уповноваженими особами Держкомтелерадіо та посадовою особою (представником) суб’єкта господарювання, що притягується до адміністративно-господарської відповідальності. Протокол про накладення адміністративно-господарського штрафу складається у двох примірниках, один з яких під підпис вручається посадовій особі (представнику) суб’єкта господарювання, що притягується до адміністративно-господарської відповідальності.

Уповноважена посадова особа Держкомтелерадіо зобов'язана роз'яснити зміст статті 63 Конституції України, про що в протоколі про накладення адміністративно-господарського штрафу робиться відмітка, яка засвідчується підписом посадової особи (представника) суб’єкта господарювання, що притягується до адміністративно-господарської відповідальності. У разі відмови посадової особи (представника) суб’єкта господарювання, що притягується до адміністративно-господарської відповідальності, поставити підпис про це робиться відповідний запис у протоколі про накладення адміністративно-господарського штрафу.

8. Протокол про накладення адміністративно-господарського штрафу у день підписання реєструється уповноваженою посадовою особою Держкомтелерадіо у журналі реєстрації протоколів про накладення адміністративно-господарських штрафів (додаток 2). Сторінки цього журналу мають бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою. Журнал зберігається у Держкомтелерадіо протягом 5 років.

Облік протоколів про накладення адміністративно-господарських штрафів проводиться в межах календарного року.

9. У разі відмови посадової особи (представника) суб’єкта господарювання, що притягується до адміністративно-господарської відповідальності, підписати протокол про накладення адміністративно-господарського штрафу уповноважена посадова особа Держкомтелерадіо робить у ньому запис про відмову від його підписання. У такому разі посадова особа (представник) суб’єкта господарювання має право надати пояснення щодо відмови від підписання протоколу про накладення адміністративно-господарського штрафу, зауваження щодо його змісту, які є невід’ємною частиною протоколу про накладення адміністративно-господарського штрафу.

10. Уповноважена посадова особа Держкомтелерадіо приймає рішення про накладення штрафів за порушення вимог законодавства щодо розповсюдження на території України видавничої продукції, що має походження (виготовлена) та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, без відповідного дозволу, передбаченого статтею 281 Закону, не пізніше 5 робочих днів з дня отримання протоколу про накладення адміністративно-господарського штрафу та додатків до нього.

11. Рішення уповноваженої посадової особи Держкомтелерадіо (далі – рішення) (додаток 3) складається із вступної, мотивувальної та резолютивної частин.

У вступній частині рішення зазначаються:

номер рішення;

дата та місце розгляду справи;

посада, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка прийняла рішення;

документ, на підставі якого діє посадова особа;

відомості про суб’єкта господарювання, щодо якого розглядається справа (повне найменування/П.І.Б., місцезнаходження/місце проживання, код за ЄДРПОУ/серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган), банківські реквізити, засоби зв’язку).

Мотивувальна частина рішення містить:

викладення обставин, що встановлені при розгляді справи, та посилання на статтю Закону, норми якої порушено;

обґрунтування щодо визначення розміру штрафу.

У резолютивній частині рішення зазначається про прийняте уповноваженою посадовою особою Держкомтелерадіо рішення.

У рішенні зазначаються порядок та строк його оскарження.

Рішення підписується уповноваженою посадовою особою Держкомтелерадіо, яка розглядала справу, та скріплюється печаткою Держкомтелерадіо.

12. Рішення оголошується негайно.

Копія рішення у день його прийняття надається посадовій особі (представнику) суб’єкта господарювання, щодо якого воно прийняте (про що робиться відповідний запис у примірнику рішення, який залишається у справі), або у разі відмови посадової особи (представника) суб’єкта господарювання отримати рішення воно надсилається рекомендованим листом із повідомленням про вручення протягом 3 робочих днів з дати його прийняття.

13. Контроль за виконанням рішення здійснює відповідний структурний підрозділ Держкомтелерадіо.

14. Штраф має бути сплачений не пізніше 15 робочих днів з дня отримання суб’єктом господарювання копії рішення. У разі оскарження суб’єктом господарювання рішення його дія зупиняється.

15. Рішення може бути оскаржене протягом 10 робочих днів з дня його отримання суб’єктом господарювання, щодо якого воно прийняте, до суду в установленому законом порядку.

 

Заступник начальника управління

розвитку інформаційної сфери та

європейської інтеграції – начальник

відділу законопроектної роботи О.В. Тарасенко

 

 

 

Додаток 1

 

Додаток 2

 

Додаток 3

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux