Проект наказу Держкомтелерадіо "Про затвердження Положення про Функціональну підсистему інформування населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій"
опубліковано 23 травня 2018 року о 16:50

 

ПРОЕКТ

 

 

 

Про затвердження Положення

про Функціональну підсистему

інформування населення про загрозу

та виникнення надзвичайних ситуацій

 

Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та постанов Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11 «Про затвердження Положення про Єдину державну систему цивільного захисту», від 11 березня 2015 року № 101 «Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Функціональну підсистему інформування населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, що додається.

2. Управлінню розвитку інформаційної сфери (Недяк Ю.О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України Червака Б.О.

 

 

Голова Державного

комітету телебачення і

радіомовлення України О.І. Наливайко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету телебачення

і радіомовлення України

_____ травня 2018 року № ____

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Функціональну підсистему інформування населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій

 

I. Загальні положення

1. Положення про постійно діючу Функціональну підсистему інформування населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій (далі – Положення, Функціональна підсистема) розроблено відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України (далі – Кодекс) та постанов Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11 «Про затвердження Положення про Єдину державну систему цивільного захисту», від 11 березня 2015 року № 101 «Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту».

2. У цьому Положенні термін «Функціональна підсистема» вживається у значенні складової частини Єдиної державної системи цивільного захисту, до якої входять органи управління та усі, внесені до Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, телерадіоорганізації та провайдери (оператори) телекомунікацій незалежно від форм власності (далі – суб’єкти Функціональної підсистеми).

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі та Положенні про Єдину державну систему цивільного захисту.

3. Метою створення Функціональної підсистеми є забезпечення інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій (у мирний час та в особливий період) шляхом своєчасного та достовірного доведення повідомлень стосовно аварій, катастроф, епідемій, пожеж, інших загроз техногенно-екологічного характеру, порядку проведення евакуаційних заходів, заходів спрямованих на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та інших відповідних заходів (далі – інформаційне забезпечення населення в надзвичайних ситуаціях).

4. Основними завданнями Функціональної підсистеми (як в мирний час так і в особливий період) є:

здійснення інформаційного забезпечення населення в надзвичайних ситуаціях;

організація взаємодії інформаційних центрів різного рівня державних адміністрацій із суб’єктами Функціональної підсистеми щодо висвітлення інформацій стосовно надзвичайних ситуацій;

сприяння запровадженню в суб’єктах Функціональної підсистеми сучасних автоматизованих пристроїв термінового оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;

здійснення періодичного (планового, позапланового та раптового) контролю готовності суб’єктів Функціональної підсистеми до поширення каналами телерадіомовлення інформаційних повідомлень та інформувань стосовно загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

Функціональна підсистема відповідно до покладених на неї завдань:

забезпечує планування (розробку) визначених Держкомтелерадіо галузевих програм і планів з питань цивільного захисту (забезпечує виконання (реалізацію) зазначених документів);

співпрацює із створеною Державною службою з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС) Спеціалізованою службою зв’язку та оповіщення (далі – Спеціалізована служба);

взаємодіє із міжвідомчим оперативним штабом і оперативними групами ДСНС в ході інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;

забезпечує спроможність суб’єктів Функціональної підсистеми виконати покладені завдання в умовах особливого періоду;

здійснює контроль за наявністю та станом утримання суб’єктами Функціональної підсистеми захисних спорудах цивільного захисту;

вирішує завдання щодо укриття працівників апарату Держкомтелерадіо у захисних спорудах цивільного захисту;

сприяє поширенню в мережах телерадіомовлення програм спрямованих на навчання населення в діях при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій;

бере участь у навчаннях (інших навчальних заходах) визначених розробленими ДСНС планами основних заходів цивільного захисту на рік;

сприяє навчанню працівників суб’єктів Функціональної підсистеми в навчальних закладах ДСНС;

сприяє створенню, раціональному збереженню і використанню резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, в апараті Держкомтелерадіо та суб’єктах Функціональної підсистеми;

здійснює методичне керівництво щодо забезпечення готовності працівників суб’єктів Функціональної підсистеми до оповіщення населення;

виконує інші завдання, визначені законодавством у сфері цивільного захисту.

5. Загальне керівництво Функціональною підсистемою здійснює Голова Держкомтелерадіо.

Безпосереднє керівництво Функціональною підсистемою покладається на першого заступника Голови Держкомтелерадіо.

6. До складу Функціональної підсистеми входять:

визначені структурні підрозділи апарату Держкомтелерадіо, на базі яких формується оперативний штаб Функціональної підсистеми (положення про вказаний штаб та його структурна побудова затверджуються наказом Держкомтелерадіо);

суб’єкти Функціональної підсистеми.

7. Управління Функціональною підсистемою здійснюють:

на державному рівні – Держкомтелерадіо;

на регіональному рівні – оперативні групи, створені на базі філій ПАТ «Національної суспільної телерадіокомпанії України» (далі – оперативні групи, типовий склад оперативної групи).

8. Для забезпечення управління, координації дій Функціональної підсистеми, здійснення цілодобового чергування і забезпечення збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про обстановку функціонують:

на державному рівні – оперативно-чергова служба Держкомтелерадіо;

на регіональному рівні – чергові (диспетчерські) служби суб’єктів Функціональної підсистеми.

Порядок організації та здійснення чергування, персональний склад чергових та умови виконання ними службових обов’язків визначаються положеннями про вказані служби, які затверджуються наказами Держкомтелерадіо та суб’єктів Функціональної підсистеми.

В ході здійснення інформаційного забезпечення населення в надзвичайних ситуаціях доведення суб’єктам Функціональної підсистеми управлінських рішень керівництва Держкомтелерадіо проводиться оперативним штабом Функціональної підсистеми через регіональні оперативні групи з використанням міських (позаміських) каналів відкритого телефонного зв’язку, каналів державної системи урядового зв’язку АТС № 10, АТС № 100, електронної пошти та факсового зв'язку.

В мирний час управління Функціональною підсистемою здійснюється з місця постійного розташування Держкомтелерадіо у м. Києві.

Для забезпечення сталого управління Функціональною підсистемою та реалізації функцій, передбачених на особливий період, Держкомтелерадіо використовує визначені пункти управління, що відносяться до державної системи пунктів управління.

9. Оповіщення Функціональної підсистеми про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій здійснюється оперативно-черговою службою Державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС в мережі Системи централізованого виклику «Вільха».

10. Основні завдання у сфері цивільного захисту, які виконує Держкомтелерадіо та безпосередньо визначені відповідними функціональними обов’язками працівники апарату Держкомтелерадіо у повсякденній діяльності:

1) забезпечує проведення визначеного Кодексом цивільного захисту планування заходів цивільного захисту (в частині, що стосується Держкомтелерадіо в цілому та безпосередньо завдань, покладених на Функціональну підсистему інформування населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій (далі – Функціональна підсистема) і Спеціалізованої служби зв’язку та оповіщення (далі – Спеціалізована служба):

плану реагування на надзвичайні ситуації інформаційної галузі;

плану основних заходів цивільного захисту Держкомтелерадіо на рік;

плану основних заходів цивільного захисту Функціональної підсистеми;

плану цивільного захисту інформаційної галузі на особливий період;

плану евакуації працівників апарату Держкомтелерадіо у разі виникнення надзвичайної ситуації у місті Києві.

2) забезпечує готовність керівництва Держкомтелерадіо, оперативного штабу Функціональної підсистеми та оперативних груп до дій за призначенням (організовує та проводить вивчення (у разі необхідності уточнення) порядку дій Функціональної підсистеми в цілому та суб’єктів Функціональної підсистеми безпосередньо за режимами її функціонування);

3) здійснює контроль за станом оснащення суб’єктів Функціональної підсистеми автоматизованими пристроями термінового оповіщення населення та підключення їхніх мереж оповіщення до відповідних оперативно-чергових служб ДСНС та Держкомтелерадіо;

4) підтримує у робочому стані наявні засоби оповіщення оперативно-чергової служби в апараті Держкомтелерадіо (в системі централізованого виклику «Вільха») та чергових (диспетчерських) служб суб’єктів Функціональної підсистеми (в регіональних системах централізованого оповіщення);

5) організовує підготовку (сприяє навчанню, підвищенню кваліфікації) працівників диспетчерських органів суб’єктів Функціональної підсистеми до здійснення оповіщення населення;

6) розробляє заходи, спрямовані на забезпечення спроможності суб’єктів Функціональної підсистеми виконувати покладені завдання в умовах особливого періоду;

7) сприяє поширенню в мережах телерадіомовлення програм спрямованих на навчання населення в діях при загрозі або виникнення надзвичайних ситуацій;

8) здійснює контроль за наявністю та станом утримання підвідомчими організаціями та суб’єктами Функціональної підсистеми захисних спорудах цивільного захисту;

9) бере участь у розробці і виконанні цільових та науково-технічних програм запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення можливих людських втрат (в частині, що стосується інформування населення в загрозливих ситуаціях);

10) бере участь у навчаннях (інших навчальних заходах) визначених розробленими ДСНС планами основних заходів цивільного захисту на рік;

11) сприяє створенню, раціональному збереженню та використанню резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, в Держкомтелерадіо та суб’єктах Функціональної підсистеми;

12) виконує інші завдання, визначені законодавством у сфері цивільного захисту.

Працівники, задіяні для виконання покладених на Функціональну підсистему завдань у цьому режимі, виконують свої обов’язки у звичайному робочому порядку.

11. Основні завдання у сфері цивільного захисту, які виконує Держкомтелерадіо та безпосередньо визначені відповідними функціональними обов’язками працівники апарату Держкомтелерадіо у режимі підвищеної готовності (після отримання повідомлення щодо можливого виникнення надзвичайної ситуації по системі централізованого виклику «Вільха» та від чергової (диспетчерської) служби суб’єкту Функціональної підсистеми):

1) приводить оперативний штаб Функціональної підсистеми та оперативні групи, що знаходяться в зоні можливої надзвичайної ситуації, в готовність до виконання завдань за призначенням (оповіщення вказаних оперативних груп здійснюється згідно Схеми оповіщення – додатка до Плану реагування на надзвичайні ситуації Державного комітету телебачення і радіомовлення України, далі – Схема оповіщення, План реагування);

2) надсилає за розпорядженням Голови Держкомтелерадіо або першого заступника Голови Держкомтелерадіо групи взаємодії до міжвідомчого оперативного штабу ДСНС та Спеціалізованої служби;

3) сприяє своєчасному та достовірному інформуванню населення щодо можливого виникнення надзвичайної ситуації та масштабів її територіального поширення.

4) доводить до суб’єктів Функціональної підсистеми надані Державним центром управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС офіційні повідомлення, які необхідно оприлюднити в ефірі.

5) контролює висвітлення в ефірі вказаних повідомлень.

6) координує взаємодію інформаційних центрів різного рівня державних адміністрацій із суб’єктами Функціональної підсистеми щодо надання населенню інформації стосовно загрози виникнення надзвичайної ситуації;

7) контролює здійснення цілодобового інформування населення щодо стану справ у зоні можливої надзвичайної ситуації та доведення громадянам повідомлень стосовно порядку їхніх дій у разі її виникнення;

8) у разі необхідності (під керівництвом першого заступника Голови Держкомтелерадіо) проводить уточнення визначених Планом реагування заходів;

9) бере участь у проведенні загальнодержавних (регіональних) заходах спрямованих на запобігання виникнення надзвичайної ситуації та захист населення і територій від її наслідків;

10) виконує інші завдання, визначені порядком дій Функціональної підсистеми у режимі підвищеної готовності.

Працівники, задіяні для виконання покладених на Функціональну підсистему завдань у цьому режимі, переходять на цілодобовий режим роботи.

12. Основні завдання у сфері цивільного захисту, які виконує Держкомтелерадіо та безпосередньо визначені відповідними функціональними обов’язками працівники апарату Держкомтелерадіо у режимі надзвичайної ситуації (після отримання відповідних повідомлень в системі централізованого виклику «Вільха» та від чергової (диспетчерської) служби суб’єкту Функціональної підсистеми:

1) приводить оперативний штаб Функціональної підсистеми та суб’єкти Функціональної підсистеми, що знаходяться в зоні надзвичайної ситуації, в повну готовність до виконання завдань за призначенням (оповіщення вказаних складових Функціональної підсистеми здійснюється у порядку визначеному для режиму підвищеної готовності);

2) надсилає за розпорядженням Голови Держкомтелерадіо групи взаємодії до міжвідомчого оперативного штабу ДСНС та Спеціалізованої служби (у разі коли цей захід не був виконаний у режимі підвищеної готовності);

3) сприяє своєчасному та достовірному інформуванню населення стосовно надзвичайної ситуації, що виникла та масштабів її територіального поширення (засобами суб’єктів Функціональної підсистеми);

4) координує взаємодію інформаційних центрів різного рівня державних адміністрацій із суб’єктами Функціональної підсистеми щодо надання населенню інформації стосовно надзвичайної ситуації, що виникла;

5) контролює здійснення цілодобового інформування населення щодо стану справ у зоні надзвичайної ситуації та доведення громадянам порядку дій щодо забезпечення їхнього захисту;

6) бере участь у постійному прогнозуванні зони можливого поширення надзвичайної ситуації та доводить населенню повідомлення щодо можливих масштабів її наслідків;

7) бере участь (в частині, що стосується інформування населення) в організації робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів;

8) бере участь (в частині, що стосується інформування населення) в організації та здійсненні заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;

9) бере участь (в частині, що стосується інформування населення) в організації та здійсненні (у разі потреби) евакуаційних заходів;

10) бере участь у здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

11) забезпечує доведення до населення іншої визначеної інформації стосовно надзвичайної ситуації та вжитих заходах щодо її ліквідації.

Працівники, задіяні для виконання покладених на Функціональну підсистему завдань у цьому режимі, переходять на цілодобовий режим роботи.

13. Основні завдання у сфері цивільного захисту, які виконує Держкомтелерадіо та безпосередньо визначені відповідними функціональними обов’язками працівники апарату Держкомтелерадіо у режимі надзвичайного стану (після отримання відповідних повідомлень в системі централізованого виклику «Вільха») виконує завдання відповідно до Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану».

Інформування населення стосовно розвитку ситуації за надзвичайним станом здійснюється у порядку визначеному для режиму надзвичайної ситуації.

14. Переведення Функціональної підсистеми у режим функціонування в умовах особливого періоду здійснюється відповідно до актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Плану цивільного захисту Державного комітету телебачення і радіомовлення України на особливий період (далі – План на особливий період).

Підготовка Функціональної підсистеми до виконання завдань за призначенням в умовах особливого періоду здійснюється завчасно у мирний час.

15. З моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях Функціональна підсистема переводиться у режим функціонування в умовах особливого періоду в повному обсязі або у межах відповідних регіонів.

Виконання покладених завдань в умовах особливого періоду Функціональна підсистема здійснюється у взаємодії із відповідними військовими командуваннями.

16. Функціональна підсистема провадить свою діяльність відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту Функціональної підсистеми інформування населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій на рік (далі – План основних заходів).

Вказаний План основних заходів формується на підставі:

щорічного розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на рік;

 

наданих структурними підрозділами апарату Держкомтелерадіо та суб’єктами Функціональної підсистеми пропозицій стосовно вирішення проблемних питань у сфері цивільного захисту (в межах завдань покладених на Функціональну підсистему);

заходів визначених на поточний рік іншими планами (Планом реагування, Планом цивільного захисту Державного комітету телебачення і радіомовлення України на особливий період (далі – План на особливий період), розділом Мобілізаційного плану Державного комітету телебачення і радіомовлення України стосовно проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій державного рівня у мирний час (далі – Розділ Мобілізаційного плану).

17. План основних заходів розробляється оперативним штабом Функціональної підсистеми та затверджується керівником Функціональної підсистеми – Головою Держкомтелерадіо, або першим заступником Голови Держкомтелерадіо.

18. Заходи цивільного захисту в особливий період та при проведенні цільової мобілізації виконуються Функціональною підсистемою відповідно до Плану на особливий період та Розділу Мобілізаційного плану.

 

 

Начальник адміністративно-

господарського управління С.Б. Шапкін

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux