Проект наказу Держкомтелерадіо "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення"
опубліковано 22 березня 2018 року о 15:24

 

 

ПРОЕКТ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

 

Про затвердження Інструкції 

з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення Державним комітетом 

телебачення і радіомовлення України 

 

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року № 341, та з метою дотримання уповноваженими посадовими особами Державного комітету телебачення і радіомовлення України законодавства при оформленні ними матеріалів про адміністративні правопорушення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, що додається.

2. Управлінню розвитку інформаційної сфери забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України Червака Б.О.

 

 

Голова Державного 

комітету телебачення і 

радіомовлення України   О.І. Наливайко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету телебачення

і радіомовлення України

_____ березня 2018 року № ____

 

 

 

Інструкція

з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України 

 

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює порядок складання протоколів про адміністративні правопорушення, оформлення та зберігання матеріалів справ про адміністративні правопорушення уповноваженими на те посадовими особами Державного комітету телебачення і радіомовлення України і подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів справ про адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена статтею 1867 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - Кодекс) - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника видань, статтею 2129 Кодексу - в частині порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму, порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів з використанням друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств, статтею 21211 Кодексу - в частині ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо інформації, поширеної стосовно суб'єкта виборчого процесу друкованим засобом масової інформації чи інформаційним агентством.

2. Уповноваженими особами щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення є посадові особи Держкомтелерадіо.

3. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо. У разі вчинення однією особою кількох окремих адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.

 

II. Оформлення протоколу про адміністративне правопорушення

1. Протокол про адміністративне правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена статтями 1867 , 212, 21211 Кодексу складається за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції.

2. Протокол про адміністративне правопорушення складається українською мовою. Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписано особою, щодо якої його складено.

У графах, які не заповнюються при складанні протоколу, ставиться прочерк.

3. У протоколі про адміністративне правопорушення обов'язково вказується частина відповідної статті Кодексу, згідно з якою настає адміністративна відповідальність.

4. При викладенні обставин правопорушення у протоколі вказуються дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності; місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за це правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи.

У протоколі можуть зазначатися обставини, що пом'якшують чи обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення.

5. До протоколу долучаються копії (фотокопії) документів та інші докази, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення.

6. Якщо є свідки правопорушення, до протоколу вносяться їхні прізвища, імена та по батькові, а також адреси місць проживання.

7. Уповноважена особа зобов'язана ознайомити особу, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, з її правами й обов'язками, передбаченими статтею 268 Кодексу, та змістом статті 63 Конституції України, про що робиться відмітка у протоколі. Про обізнаність з вищевказаним особа, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, ставить у протоколі свій підпис, а у разі відмови поставити підпис про це робиться відповідний запис у протоколі, який засвідчується підписом уповноваженої особи.

8. Особа, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, має право надати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які вносяться до протоколу і засвідчуються підписом зазначеної особи. Пояснення може додаватись до протоколу окремо, про що робиться запис у протоколі.

У разі відмови особи, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, від надання пояснень за суттю вчиненого правопорушення уповноважена особа робить про це відповідний запис.

9. Протокол підписується уповноваженою особою та особою, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, а також у разі наявності - свідками правопорушення.

У разі відмови особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, від підписання протоколу уповноважена особа робить про це відповідний запис.

Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, має право викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

10. Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох примірниках, один з яких під підпис вручається особі, щодо якої він був складений.

Ознайомлювати з протоколом особу, щодо якої він складений, може уповноважена особа, яка склала протокол, або працівник Держкомтелерадіо у разі, якщо особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, була відсутня на засіданні комісії з питань розгляду скарг, створеної при Держкомтелерадіо, на якому прийнято рішення про необхідність складення протоколу про адміністративне правопорушення.

У разі необхідності направлення протоколу про адміністративне правопорушення до Держкомтелерадіо для ознайомлення з ним особи, щодо якої він складений (у випадку, передбаченому абзацом другим цього пункту), такий протокол направляється до Держкомтелерадіо разом із супровідним листом протягом 2 робочих днів після його складення.

11. У разі якщо ознайомлення з протоколом проводить працівник Держкомтелерадіо у випадку, передбаченому пунктом 10 цього розділу, а особа, щодо якої складений протокол про адміністративне правопорушення, відмовляється від ознайомлення з таким протоколом або в неї відсутні зауваження щодо змісту протоколу, працівник Держкомтелерадіо складає про це акт і надсилає його разом із протоколом про адміністративне правопорушення уповноваженій особі, яка склала протокол. На підставі вказаного акта уповноважена особа, яка склала протокол, робить відповідний запис у протоколі.

12. Уповноважена особа або у випадку, передбаченому пунктом 10 цього розділу, працівник Держкомтелерадіо має право запрошувати особу, що притягається до адміністративної відповідальності, з метою отримання пояснень та ознайомлення з протоколом про адміністративне правопорушення.

13. Другий примірник протоколу про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом Держкомтелерадіо з описом вкладення рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення з позначкою «Вручити особисто» надсилається відповідно до Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року № 270, протягом 15 календарних днів з дня складення протоколу про адміністративне правопорушення особі, щодо якої його складено, у разі, якщо вказана особа:

відмовляється від отримання примірника протоколу;

не з'являється для ознайомлення з протоколом.

Поштове відправлення направляється на адресу суб'єкта державної реєстрації, у трудових відносинах з яким перебуває особа, щодо якої складено протокол.

У разі направлення другого примірника протоколу уповноважена особа вносить до першого примірника протоколу відповідний запис із зазначенням реквізитів листа, яким його надіслано.

III. Облік протоколів про адміністративні правопорушення

1. Протокол про адміністративне правопорушення не пізніше наступного робочого дня після його складання реєструється уповноваженою особою у журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації (додаток 2), сторінки якого повинні бути прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою Держкомтелерадіо.

2. Облік протоколів проводиться в межах календарного року.

3. Журнали реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення зберігаються протягом строку, встановленого законодавством.

IV. Оформлення справи про адміністративне правопорушення

1. Складений протокол та інші матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються уповноваженою особою у справу про адміністративне правопорушення.

2. Оригінал справи про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом Держкомтелерадіо протягом 15 календарних днів з дня складення протоколу направляється до районного (міського, районного у місті, міськрайонного) суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

У супровідному листі висловлюється клопотання про направлення до Держкомтелерадіо копії судового рішення у справі.

3. Копія справи про адміністративне правопорушення та копія супровідного листа зберігаються у Держкомтелерадіо. Надалі до матеріалів справи про адміністративне правопорушення додаються результати розгляду справи у суді, а також інші документи та матеріали, пов'язані з розглядом цієї справи у суді.

4. Оформлення справи про адміністративне правопорушення забезпечує уповноважена особа, яка склала протокол.

 

Заступник начальника управління

розвитку інформаційної сфери –

начальник відділу

законопроектної роботи  О.В. Тарасенко

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux