Проект Антикорупційної програми Державного комітету телебачення і радіомовлення України на 2019-2020 роки
опубліковано 12 лютого 2019 року о 11:16

Проект

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Державного комітету телебачення і радіомовлення України

на 2019-2020 роки

 

1.    Визначення засад загальної політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері, заходи з реалізації таких засад.

 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України (далі – Держкомтелерадіо) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Держкомтелерадіо є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері.

Держкомтелерадіо у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

Антикорупційна програма Держкомтелерадіо (далі – Антикорупційна програма, Програма) розроблена у відповідності до Конституції України та статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), з дотриманням вимог Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 грудня 2017 року за № 87/31539, та з урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади.

Держкомтелерадіо вважає, що вирішити проблему корупції можливо лише в результаті послідовної, системної роботи з розробки та впровадження правових, організаційних та інших механізмів запобігання і протидії корупції.

Метою Антикорупційної програми є створення ефективної системи запобігання та протидії корупції в апараті Держкомтелерадіо та на підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери його управління (далі – підвідомчі підприємства), подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у системі Держкомтелерадіо та підвищення рівня довіри громадян до його діяльності.

Програма відображає підтримку Держкомтелерадіо антикорупційної стратегії держави, що підтверджується використанням етичних стандартів та принципів надання інформації про його діяльність, свідчить про прагнення працівників апарату та підвідомчих підприємств до підтримання ділової репутації Держкомтелерадіо на належному рівні.

Антикорупційні заходи Програми скеровані на:

- запобігання корупції, у тому числі на виявлення та усунення причин корупції (профілактику корупції);

- виявлення корупційних правопорушень;

- мінімізацію та усунення наслідків корупційних правопорушень.

Заходи, закріплені в Антикорупційній програмі, є обов’язковими для виконання усіма працівниками апарату Держкомтелерадіо та працівниками його підвідомчих підприємств.

Проблему корупції в Держкомтелерадіо передбачається вирішувати наступним шляхом:

-          удосконалення нормативно - правового регулювання у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері;

-          визначення та усунення причин і умов, що спричиняють виникненню корупції;

-          формування у працівників апарату Держкомтелерадіо та його підвідомчих підприємств правової свідомості, добросовісної поведінки, нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно небезпечного явища;

-          забезпечення прозорості діяльності Держкомтеолерадіо та його підвідомчих підприємств;

-          забезпечення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, своєчасного їх розгляду та відповідного реагування.

Виконання Антикорупційної програми Держкомтелерадіо дасть змогу:

-          зменшити вплив корупції на діяльність Держкомтеолерадіо та його підвідомчих підприємств;

-          створити ефективні механізми запобігання корупції, забезпечити контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства працівниками Держкомтелерадіо та його підвідомчих підприємств;

-          підвищити рівень довіри до Держкомтеолерадіо та його підвідомчих підприємств.

Постійними заходами з реалізації Держкомтелерадіо засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в апараті Держкомтеолерадіо та його підвідомчих підприємств є:

№№

 

Найменування заходів

 

Відповідальні

за виконання

Термін вико-нання

 

 

11

Контроль за дотриманням антико-рупційного законодавства і законо-давства про державну службу праців-никами апарату Держкомтелерадіо та його підвідомчих підприємств

Керівник апарату Держкомтелерадіо та керівники самостійних структурних підрозділів, керівники підвідомчих підприємств

Постійно

 

22

 

2

Контроль за наявністю і належною організацією роботи  визначених осіб з питань запобігання та протидії корупції на підвідомчих підприємствах, а також обов’язкового погодження їх кандидатур з сектором з питань запобігання і виявлення корупції Держкомтелерадіо

Сектор з питань запобігання і виявлення корупції

Постійно

 

 

33

Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Держком-телерадіо відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», а також проведення заходів, передбачених Законом України «Про очищення влади»

Відділ роботи з персоналом,

Сектор з питань запобігання і виявлення корупції

Постійно

 

44

Попередження осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Держком-телерадіо про вимоги, спеціальні обмеження та заборони, встановлені законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу»

Відділ роботи з персоналом,

Сектор з питань запобігання і виявлення корупції

Постійно

 

 

45

Організація на постійній основі заходів з підвищення кваліфікації працівників апарату Держкомтелерадіо та його підвідомчих підприємств з питань запобігання і виявлення корупції

Відділ роботи з персоналом,

Сектор з питань запобігання і виявлення корупції, керівники підвідомчих підприємств

Постійно

 

 

 

 

66

Забезпечення умов для повідомлень працівниками Держкомтелерадіо про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, зокрема через спеціальну телефонну лінію, офіційний веб-сайт, засоби електронного зв’язку, забезпечення конфіденційності інформації про цих осіб, а також неупередженого та своєчасного їх розгляду

Адміністративно-господарське управління,

Сектор з питань запобігання і виявлення корупції

Постійно

 

 

 

77

Забезпечення кваліфікованого та об’єктивного розгляду звернень і запитів з питань запобігання і виявлення корупції, що надходять до Держкомтелерадіо відповідно до Законів України «Про звернення громадян» та  «Про доступ до публічної інформації», своєчасності та повноти надання відповідей

Сектор з питань запобігання і виявлення корупції

Постійно

 

8

88

Проведення перевірки факту подання/

неподання суб’єктами декларування Держкомтелерадіо та його підвідомчих підприємств декларацій відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції»

Сектор з питань запобігання і виявлення корупції

Постійно

99

9

Проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо

Комісія з оцінки корупційних ризиків

Січень - лютий

110

Підготовка та затвердження анти-корупційної програми Держкомтелерадіо на 2019-2020 роки

Комісія з оцінки корупційних ризиків

 

Лютий

111

Моніторинг результатів впровадження заходів, передбачених антикорупційною програмою Держкомтелерадіо на 2019-2020 роки

Комісія з оцінки корупційних ризиків

Щоквар-талу

112

Забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шко-ди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, вчинених в таких умовах

Сектор з питань запобігання і виявлення корупції

Постійно

 

 

113

 

1

Проведення службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства, відпо-відно до Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповно-важених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверд-женого постановою КМУ від 13.06.2000 р. № 950, та забезпечення притягнення таких осіб до відповідальності, перед-баченої законодавством

Сектор з питань запобігання і виявлення корупції

 

Постійно

(у разі виявлення таких фактів)

114

Надання необхідних рекомендацій, роз’яснень та практичної допомоги працівникам Держкомтелерадіо щодо заповнення відомостей, що зазначаються у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Сектор з питань запобігання і виявлення корупції

 

Постійно

1

 

 

115

Інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопору-шень працівниками Держкомтелерадіо, а також ознак правопорушень за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Сектор з питань запобігання і виявлення корупції

 

Невідк-ладно після виявлен-ня

 

 

 

 

116

Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при висвітленні діяльності Держком-телерадіо, його підвідомчих підприємств з питань запобігання та виявлення корупції шляхом розміщення організаційно-розпо-рядчих документів, а також звітної та статистичної інформації на сайті Держкомтелерадіо

Управління розвитку інформаційної сфери,

Сектор консультацій з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ,

Сектор з питань запобігання і виявлення корупції

 

Не піз-ніше п’яти робочих днів з дня прийнят-тя (зат-верджен-ня)

 

 

 

717

Організація роботи, спрямованої на забезпечення доброчесності на державній службі, додержання працівниками Держкомтелерадіо правил етичної поведінки, неприпустимість вчинення ними корупційних діянь, шляхом проведення роз’яснювальної роботи щодо виконання антикорупційного законодавства

Відділ роботи з персоналом,

Сектор з питань запобігання і виявлення корупції

 

Постійно

 

118

Організація роботи, спрямованої на виконання Планів заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2019 -2020 роки

Сектор з питань запобігання і виявлення корупції

 

Постійно

 

2.    Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо, заходи щодо усунення корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

 

Проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо стало одним із етапів підготовки Антикорупційної програми на 2019-2020 роки.

Оцінку корупційних ризиків у 2019 році проведено Комісією з оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія) відповідно до наказу Держкомтелерадіо від 22 грудня 2018 року № 800 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо», вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 року № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 року за № 1718/29848.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо Комісією підготовлено Звіт за результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо (далі – Звіт). Звіт включає в себе опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (у тому числі осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси).

Звіт затверджений Головою Держкомтелерадіо (що додається).

 

3.    Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

 

Згідно з Положенням про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року № 341, Держкомтелерадіо організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Держкомтелерадіо та його підвідомчих підприємств.

З метою забезпечення поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування сектор з питань запобігання і виявлення корупції (далі – Сектор) надає працівникам та державним службовцям апарату Держкомтелерадіо на постійній основі методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання антикорупційного законодавства, проводить організаційну та роз’яснювальну роботу із запобігання, виявлення та протидії корупції.

Для досягнення цілей, поставлених цією Програмою, та для належного залучення всіх працівників Держкомтелерадіо Сектором заплановано проведення в 2019 року низки заходів з підвищення рівня фахових знань та загального рівня поінформованості з питань запобігання та протидії корупції, які проводяться на базі Укртелерадіопресінституту сфери управління Держкомтелерадіо.

№№

 

Назва заходу

 

 

Цільова аудиторія

 

Термін прове-дення

11

Семінар на тему «Виявлення та оцінка корупційних ризиків у діяльності органів влади»

Працівники Держкомтелерадіо

27.02.2019

22

Семінар на тему «Актуальні питання формування та реалізації антикорупційної програми відомства»

Працівники Держкомтелерадіо

Червень

 

33

Тренінг на тему: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності державного службовця»

Працівники Держкомтелерадіо

Листопад

44

Тренінг на тему: «Підготовка до чергового етапу декларування: вимоги законодавства щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідальність за несвоєчасне подання декларацій, зазначення недостовірних відомостей в декларації»

Працівники Держкомтелерадіо

Грудень

 

Також слід зазначити, що організація проведення навчань з підвищення кваліфікації працівників та державних службовців апарату Держкомтелерадіо, у тому числі з питань, пов’язаних із запобіганням та протидією корупції, також здійснюється відділом роботи з персоналом.

Так, з метою підвищення кваліфікації в 2019 році передбачена участь працівників та державних службовців Держкомтелерадіо як в професійних програмах підвищення кваліфікації, так і в тематичних короткотермінових семінарах, які проводяться на базі Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і осіб місцевого самоврядування, Національної академії державного управління при Президентові України та Національної академії внутрішніх справ України.

У разі організації Національним агентством з питань запобігання корупції чи іншими уповноваженими органами семінарів, тренінгів та інших навчальних заходів з питань антикорупційного законодавства, буде забезпечена участь у таких заходах як представників Сектору так і інших працівників та державних службовців апарату Держкомтелерадіо.

Сектор з питань запобігання і виявлення корупції Держкомтелерадіо, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції підвідомчих підприємств проводитимуть наради (навчання) з працівниками з таких тем:  заповнення електронних декларацій, дотримання строків їх подання, порядок та строки подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, алгоритм дій при виявленні конфлікту інтересів, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка тощо.

Заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування та про хід виконання зазначеної Антикорупційної програми будуть проводитися в Держкомтелерадіо відповідно до Планів заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2018-2020 роки, серед них: проведення прес-конференцій, засідань за круглим столом з антикорупційної тематики тощо за участю керівництва Держкомтелерадіо та осіб, уповноважених на здійснення комунікацій з антикорупційних питань, звітування в  рамках Урядової громадської ініціативи «Разом проти корупції», підтримка актуальної інформації та оновлення на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо рубрики з антикорупційної тематики, проведення публічного обговорення стану виконання Антикорупційної програми Держкомтелерадіо на відкритих засіданнях Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Держкомтелерадіо.

4.    Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програми

 

Сектор з питань запобігання і виявлення корупції забезпечує контроль за виконанням Антикорупційної програми Держкомтелерадіо, координує зазначену роботу в його підвідомчих організаціях.

Моніторинг та оцінку виконання Антикорупційної програми щоквартально здійснює Комісія з оцінки корупційних ризиків, утворена згідно із наказом Голови Держкомтелерадіо від 24 жовтня 2017 року № 403, з внесеними подальшими змінами.

Керівники структурних підрозділів апарату Держкомтелерадіо в межах компетенції щоквартально до 5 числа місяця наступного за звітним кварталом подають секретарю Комісії інформацію про стан виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою.

Секретар Комісії за результатами аналізу звітності подає узагальнену інформацію на засідання Комісії, що проходить не рідше ніж один раз на квартал.

Комісія на свої засіданнях проводить моніторинг виконання Антикорупційної програми, під час якого здійснює оцінку її ефективності за критеріями: своєчасності виконання, повноти реалізації, оцінки стану досягнення мети (індикаторів виконання).

Для здійснення відповідних заходів Комісія має право одержувати від структурних підрозділів апарату Держкомтелерадіо інформацію, залучати в установленому порядку працівників структурних підрозділів Держкомтелерадіо, які не входять до її складу.

У разі встановлення невиконання або неналежного виконання  Антикорупційної програми Голова Комісії інформує про такі факти Голову Держкомтелерадіо для вжиття заходів реагування, в тому числі дисциплінарного впливу.

Антикорупційна програма переглядається Комісією за результатами проведеного моніторингу та оцінки її виконання, внесення змін до законодавства, а також протягом 30-ти календарних днів після затвердження Антикорупційної стратегії і Державної програми з її реалізації.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми за результатами її перегляду приймає Голова Держкомтелерадіо.

 

5.    Інші, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, заходи

 

З метою забезпечення можливості для внесення повідомлень про корупцію через спеціальну телефонну лінію, засоби електронного зв’язку на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо створено рубрику «Повідом про корупцію», в якій розміщено електронну поштову скриньку та номер телефону працівників сектору з питань запобігання і виявлення корупції.

Сектор з питань запобігання і виявлення корупції в межах своєї компетенції координує та контролює здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції на підвідомчих підприємствах.

Сектор з питань запобігання і виявлення корупції взаємодіє з уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції підвідомчих підприємств шляхом надання їм методичних рекомендацій і роз’яснення антикорупційного законодавства; шляхом отримання від них визначеної інформації та звітності; шляхом залучення працівників підвідомчих підприємств до проведення і участі в семінарах, тренінгах, круглих столах тощо.

Оцінка ефективності виконання Антикорупційної програми Держкомтелерадіо здійснюється щокварталу Комісією, у тому числі під час розгляду узагальненої інформації, що подається до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Також, за підсумками виконання Антикорупційної програми оцінка її ефективності здійснюється на засіданні колегії Держкомтелерадіо та враховується при розробленні Антикорупційної програми на наступний рік.

Крім цього, Антикорупційна програма підлягає перегляду якщо виявлено недостатньо ефективні заходи, передбачені Програмою, у процесі їх реалізації, ідентифікації нових корупційних ризиків в діяльності Держкомтелерадіо, а також може переглядатися за результатами проведеної оцінки її виконання та поданням пропозицій Національним агентством з питань запобігання корупції.

 

 

 

 

ЗВІТ

Комісії з оцінки корупційних ризиків Держкомтелерадіо за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо

 

Відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 02.12.2016 р. за № 126 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 28.12.2016 р. за № 1718/29848 Комісією з оцінки корупційних ризиків Держкомтелерадіо (далі – Комісія) в період з 02.01.2019 року по 08.02.2019 року було проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо.

Рішенням Комісії від 11.01.2019 р. (протокол № 1) затверджено Робочий план Комісії та План заходів з виконання робочого плану Комісії, які були розміщені на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо.

В Робочому плані Комісії відображена інформація про суб’єкти оцінки корупційних ризиків; джерела інформації про проведення оцінки корупційних ризиків; методи та способи оцінки корупційних ризиків; особи, відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків; загальні строки проведення оцінки корупційних ризиків.

В Плані заходів з виконання Робочого плану Комісії відображена інформація про заходи, передбачені цим Планом; терміни їх виконання; відповідальних осіб за їх виконання; оформлення результатів.

Під час ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо визначалися його вразливі до ризиків сфери діяльності, окремі функції та завдання, конкретні напрями діяльності структурних підрозділів під час виконання ними функцій та завдань.

Ідентифікація корупційних ризиків проводилася шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища Держкомтелерадіо на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у його нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності.

Як джерела отримання інформації для ідентифікації корупційних ризиків використовувалися нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють діяльність Держкомтелерадіо; звернення, що надійшли до Держкомтелерадіо від юридичних та фізичних осіб; результати перевірок та аудитів, проведених контролюючими органами, а також внутрішніх перевірок та службових розслідувань; інтерв’ювання працівників Держкомтелерадіо та представників громадськості, які взаємодіяли (взаємодіють) з Держкомтелерадіо; публікацій в ЗМІ та соціальних мережах, інформації з відкритих джерел.

Членами Комісії було ідентифіковано, а рішенням Комісії затверджено перелік 14 корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо, а саме:

Ризик 1. Ймовірність порушень працівниками апарату Держкомтелерадіо та його підвідомчих підприємств вимог фінансового контролю.

Ризик 2. Недостатній рівень знань у керівників підвідомчих підприємств, уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підвідомчих підприємств щодо процедури проведення оцінки корупційних ризиків.

Ризик 3. Недостатній рівень впровадження антикорупційної політики у діяльності Держкомтелерадіо.

Ризик 4. Ймовірність уникнення працівниками Держкомтелерадіо відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері запобігання корупції.

Ризик 5. Ймовірність необ’єктивного, несвоєчасного розгляду звернень, ненадання або надання недостовірної інформації.

Ризик 6. Дискреційні повноваження працівників апарату Держкомтелерадіо під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника.

Ризик 7. Недостатня урегульованість процедури проведення допорогових закупівель.

Ризик 8. Ймовірність неподання або подання неповної інформації, визначеної у переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Ризик 9. Недостатня врегульованість процедури преміювання працівників апарату Держкомтелерадіо в частині встановлення премій керівникам самостійних структурних підрозділів.

Ризик 10. Ймовірність прийняття на посади державної служби осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв’язку з відсутністю законодавчого обов’язку проведення спеціальної перевірки.

Ризик 11. Ймовірність використання офіційних бланків Держкомтелерадіо працівниками та /або третіми особами з метою отримання неправомірної вигоди.

Ризик 12. Ймовірність передачі працівниками Держкомтелерадіо конфіденційної, комерційної чи іншої службової інформації третім особам з метою отримання неправомірної вигоди.

Ризик 13. Ймовірність несвоєчасного надання адміністративних послуг суб’єктам одержання адміністративних послуг.

Ризик 14. Безпосередні контакти між суб’єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами Держкомтелерадіо.

Членами Комісії було проведено попередню оцінку ідентифікованих корупційних ризиків та сформовано пропозиції стосовно заходів щодо їх зниження та/або усунення, а рішенням Комісії від 01.02.2019 р. (протокол № 3) затверджено оцінку ідентифікованих корупційних ризиків та сформовано пропозиції стосовно заходів щодо їх зниження та/або усунення.

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією наведені в таблиці № 1, що додається.

Запропоновані заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків.

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, відповідальні особи за їх виконання, строки їх виконання, необхідні для їх впровадження ресурси та очікувані результати, наведені в таблиці № 2, що додається.

Даний звіт буде включено до антикорупційної програми Держкомтелерадіо на 2019-2020 роки.

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux