Проект АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ Державного комітету телебачення і радіомовлення України на 2018 рік
опубліковано 16 травня 2018 року о 16:45

«Затверджую»

Голова Держкомтелерадіо

О.І. Наливайко

«___» ____ 2018

     

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Державного комітету телебачення і радіомовлення України

на 2018 рік

 

1.    Визначення засад загальної політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері, заходи з її реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми.

 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України (далі – Держкомтелерадіо)є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Держкомтелерадіо є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері.

Держкомтелерадіо у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

Антикорупційна програма Держкомтелерадіо (далі – Антикорупційна програма, Програма) розроблена у відповідності до Конституції України та Закону України «Про запобігання корупції.

Метою Антикорупційної програми є створення ефективної системи запобігання та протидії корупції в апараті Держкомтелерадіо та на підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери його управління (далі – підвідомчі підприємства), подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у системі Держкомтелерадіо та підвищення рівня довіри громадян до його діяльності.

Програма відображає підтримку Держкомтелерадіо антикорупційної стратегії держави, що підтверджується використанням етичних стандартів та принципів надання інформації про його діяльність, свідчить про прагнення працівників апарату та підвідомчих підприємств до підтримання ділової репутації Держкомтелерадіо на належному рівні.

Антикорупційні заходи скеровані на:

- запобігання корупції, у тому числі на виявлення та усунення причин корупції (профілактику корупції);

- виявлення корупційних правопорушень;

- мінімізацію та усунення наслідків корупційних правопорушень.

Для забезпечення дотримання та виконання на постійній основі антикорупційних механізмів (обмежень щодо використання службових повноважень чи свого становища, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання правил етичної поведінки, подання декларацій, захисту викривачів, інших заходів із запобігання вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень) в Держкомтелерадіо вживатимуться наступні заходи:

-  постійне проведення роз’яснювальної роботи серед працівників щодо чіткого та неухильного дотримання ними вимог та обмежень, встановлених законом України «Про запобігання корупції»;

- стимулювання контролю та запобігання конфлікту інтересів шляхом обов’язкових доповідей працівниками про наявний конфлікт інтересів;

- письмове попередження працівників про необхідність дотримання ними правил етичної поведінки;

- моніторингу поданих працівниками декларацій;

- мотивація працівників повідомляти про випадки корупційних правопорушень і забезпечення конфіденційності та захисту викривачів;

- проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на заняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища;

- подання відомостей про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

- повідомлення і висвітлення в засобах масової інформації роз’яснень найбільш важливих антикорупційних заходів, що здійснюються в державі у відповідності до Антикорупційної стратегії.

Заходи, закріплені в Антикорупційній програмі, є обов’язковими для виконання всіма працівниками апарату Держкомтелерадіо та працівниками підвідомчих підприємств.

 

2. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо, заходи щодо усунення корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

 

Проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо стало одним із етапів підготовки Антикорупційної програми.

Оцінку корупційних ризиків у 2018 році проведено відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 року № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 року за  № 1718/29848, та Методичних рекомендацій щодо розробки  антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 року № 31.

За результатами оцінки корупційних ризиків в діяльності Держкомтелерадіо Комісією підготовлено звіт (додаток 1), який включає в себе опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (у тому числі осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси). Звіт затверджений Головою Держкомтелерадіо.

 

3.    Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

 

В Держкомтелерадіо затверджено план-графік проведення навчання для його працівників на І півріччя 2018 року, який наведено в наступній таблиці.

 

Перелік тем для вивчення

Обсяг навчальних годин

Цільова аудиторія

 

Графік навчаль-ного процесу

Лектори

Форми і терміни перевір-ки знань

аудиторні заняття

Самотійна робота

Фінансовий контроль

1

1

1

0,5

0,5

0,5

30 чол.

30 чол.

30 чол.

січень

лютий

березень

 

ДФІ

круглий стіл

Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням в центральних органах виконавчої влади. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

30 чол.

 

 

 

 

 

червень

Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

 

 

 

 

 

семінар-тренінг

 

Затвердження плану-графіку проведення навчання на ІІ півріччя орієнтовно відбудеться у червні цього року.

 

4. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програми

 

Організацію здійснення моніторингу результатів впровадження заходів, передбачених цією Програмою, забезпечує Комісія.

Для здійснення моніторингу Комісія має право отримувати у письмовій формі інформацію про результати реалізації визначених заходів від посадових осіб Держкомтелерадіо, відповідальних за їх проведення.

Отриману в межах моніторингу інформацію члени Комісії щомісячно надають секретарю Комісії, який веде її облік, аналізує та узагальнює.

За результатами моніторингу Комісія  щоквартально здійснює оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою, і оформлює її у спеціальному звіті.

 

5. Інші, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, заходи

 

З метою забезпечення можливості для внесення повідомлень про корупцію через спеціальну телефонну лінію, засоби електронного зв’язку на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо створено рубрику «Повідом про корупцію», в якій розміщено електронну поштову скриньку та номер телефону працівників сектору з питань запобігання і виявлення корупції.

Сектор з питань запобігання і виявлення корупції в межах своєї компетенції координує та контролює здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції на підвідомчих підприємствах.

Сектор з питань запобігання і виявлення корупції взаємодіє з уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції підвідомчих підприємств шляхом надання їм методичних рекомендацій і роз’яснення антикорупційного законодавства; шляхом отримання від них визначеної інформації та звітності; шляхом залучення працівників підвідомчих підприємств до проведення і участі в семінарах, тренінгах, круглих столах тощо. 

Оцінка ефективності виконання Антикорупційної програми Держкомтелерадіо здійснюється щокварталу Комісією, у тому числі під час розгляду узагальненої інформації, що подається до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Крім того, за підсумками виконання Антикорупційної програми оцінка її ефективності здійснюється на засіданні колегії Держкомтелерадіо та враховується при розробленні Антикорупційної програми на наступний рік.

Антикорупційна програма підлягає перегляду в разі прийняття Антикорупційної стратегії та затвердження її на законодавчому рівні, інших актів законодавства у сфері запобігання корупції, або якщо виявлено недостатньо ефективні заходи, передбачені програмою, у процесі їх реалізації, ідентифікації нових корупційних ризиків в діяльності Держкомтелерадіо, а також може переглядатися за результатами проведеної оцінки її виконання та поданням пропозицій Національним агентством.

Рішення про внесення змін до антикорупційної програми, за результатами її перегляду, приймає Голова Держкомтелерадіо.

 

Голова Комісії з оцінки корупційних

ризиків Держкомтелерадіо                                                       Червак Б.О.

 

 

 

«Затверджую»

Голова Держкомтелерадіо

О.І. Наливайко

«___» ____ 2018

ЗВІТ

Комісії з оцінки корупційних ризиків Держкомтелерадіо за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо

 

Відповідно до наказу Держкомтелерадіо від 22.12.2017 р. № 524 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо» та Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 02.12.2016 р. за № 126 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 28.12.2016 р. за № 1718/29848 Комісією з оцінки корупційних ризиків Держкомтелерадіо (далі – Комісія) в період з 04.01.2018 року по 14.02.2018 року було проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо.

Рішенням Комісії від 04.01.2018 р. (протокол № 1) затверджено робочий план Комісії та план заходів з виконання робочого плану Комісії, які були розміщені на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо.

В робочому плані Комісії відображена інформація про суб’єкти оцінки корупційних ризиків; джерела інформації про проведення оцінки корупційних ризиків; методи та способи оцінки корупційних ризиків; особи, відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків; загальні строки проведення оцінки корупційних ризиків.

В плані заходів з виконання робочого плану Комісії відображена інформація про заходи, передбачені цим планом; терміни їх виконання; відповідальних осіб за їх виконання; оформлення результатів.

Під час ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо визначалися його вразливі до ризиків сфери діяльності, окремі функції та завдання, конкретні напрями діяльності структурних підрозділів під час виконання ними функцій та завдань.

Ідентифікація корупційних ризиків проводилася шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища Держкомтелерадіо на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у його нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності.

Як джерела отримання інформації для ідентифікації корупційних ризиків використовувалися нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють діяльність Держкомтелерадіо; звернення, що надійшли до Держкомтелерадіо від юридичних та фізичних осіб; результати перевірок та аудитів, проведених контролюючими органами, а також внутрішніх перевірок та службових розслідувань; інтерв’ювання працівників апарату та представників громадськості, які взаємодіяли (взаємодіють) з Держкомтелерадіо; публікацій в ЗМІ та соціальних мережах, інформації з відкритих джерел.

Членами Комісії було ідентифіковано, а рішенням Комісії від 18.01.2018 р. (протокол № 2) затверджено перелік 15 корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо, а саме:

Ризик 1. Використання внутрішніми аудиторами в особистих цілях службової інформації, отриманої під час здійснення аудиту, перевірки.

Ризик 2. Одержання внутрішніми аудиторами подарунків для себе чи близьких осіб від особового складу об’єкта, що підлягає аудиту, перевірці.

Ризик 3. Формування працівником підрозділу внутрішнього аудиту необ’єктивного висновку.

Ризик 4. Неповідомлення особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні аудиту.

Ризик 5. Процедура конкурсного відбору кандидатів на посади державної служби (вплив на членів конкурсної комісії або адміністратора).

Ризик 6. Сприяння посадових або інших осіб вступу на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт.

Ризик 7. Сприяння посадових або інших осіб у проходженні державної служби близьких їм осіб, неповідомлення посадовою особою про конфлікт інтересів.

Ризик 8. Встановлення  критеріїв відбору, що дають перевагу конкретному рішенню або постачальнику.

Ризик 9. Процедура укладання договорів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг.

Ризик 10. Процедура видачі дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України.

Ризик 11. Процедура призначення членів наглядової ради ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія», сфери управління Держкомтелерадіо щодо якого Держкомтелерадіо здійснює управління корпоративними правами держави.

Ризик 12. Виконання вимог законодавства щодо складання кошторисів бюджетних установ та внесення змін до них.

Ризик 13. Порушення вимог фінансового контролю.

Ризик 14. Належний захист інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів).

Ризик 15. Контроль за виконанням на підвідомчих підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо заходів щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій і проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій відповідно до аварійних планів.

Членами Комісії було проведено попередню оцінку ідентифікованих корупційних ризиків та сформовано пропозиції стосовно заходів щодо їх зниження та/або усунення, а рішенням Комісії від 01.02.2018 р. (протокол № 3) затверджено оцінку ідентифікованих корупційних ризиків та сформовано пропозиції стосовно заходів щодо їх зниження та/або усунення.

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією наведені в таблиці № 1, що додається.

Запропоновано заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків.

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, відповідальні особи за їх виконання, строки їх виконання, необхідні для їх впровадження ресурси та очікувані результати, наведені в таблиці № 2, що додається.

Звіт схвалено членами Комісії та запропоновано в подальшому включити його до антикорупційної програми Держкомтелерадіо на 2018 рік.

 

Голова Комісії з оцінки

корупційних ризиків Держкомтелерадіо Б.О. Червак

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux