Наказ Держкомтелерадіо від 21.04.2015 № 83 «Про затвердження Порядку роботи постійно діючої комісії з проведення конкурсного відбору керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо, критеріїв відбору її членів та складу»
опубліковано 23 квітня 2015 року о 16:04

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

Н А К А З

«21» квітня 2015 р. м. Київ № 83

Про затвердження Порядку роботи постійно діючої комісії з проведення конкурсного відбору керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо, критеріїв  відбору її членів та складу

Відповідно до вимог Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2008 р. № 777,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок роботи постійно діючої комісії з проведення конкурсного відбору керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо, та критеріїв відбору її членів, що додається.
 2. Затвердити Склад постійно діючої комісії з проведення конкурсного відбору керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо, згідно з додатком.
 3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомтелерадіо від 23.03.2015 № 53 «Про затвердження порядку роботи постійно діючої комісії із проведення конкурсного відбору керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо, критеріїв відбору її членів та складу».
 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Держкомтелерадіо О.І. Наливайко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

телебачення і радіомовлення України

від 21 квітня 2015 р. № 83

Порядок роботи постійно діючої комісії з проведення конкурсного відбору керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо, та критеріїв відбору її членів

I. Організація діяльності комісії  

1. Постійно діюча комісія з проведення конкурсного відбору керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо (далі – комісія), – це колегіальний орган, що створюється в апараті Держкомтелерадіо для проведення конкурсного відбору керівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління (далі – підвідомчі підприємства).

2. Комісія здійснює свої функції в порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2008 року № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки» (далі – Порядок).

3. Основні принципи діяльності комісії:

 • відкритість;
 • колегіальність та обґрунтованість при прийнятті рішень;
 • рівність усіх учасників конкурсного відбору;
 • професіоналізм, неупередженість та незалежність членів комісії;
 • недопущення втручання в діяльність комісії державних органів, а також учасників конкурсного відбору.

4. До компетенції комісії належать:

 • оприлюднення не пізніше ніж протягом 10 днів після видання наказу Держкомтелерадіо про відкриття вакансії керівника підвідомчого підприємства, оголошення про проведення конкурсного відбору на посаду, яка стала вакантною, та результатів конкурсного відбору не пізніше ніж протягом трьох днів з дати його завершення;
 • прийняття, реєстрація та перевірка на відповідність вимогам Порядку документів, поданих особами, які виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі (далі – претенденти);
 • ухвалення рішення про допуск претендентів до конкурсного відбору або відхилення їх кандидатур;
 • прийняття і реєстрація пропозицій, внесених учасниками конкурсного відбору;
 • забезпечення відкритості конкурсного відбору та за результатами розгляду конкурсних пропозицій визначення його переможця;
 • розроблення та затвердження вимог до претендентів.

5. Комісія має право:

 • під час розроблення та визначення умов конкурсного відбору звертатися до державних органів, підприємств, установ та організацій стосовно надання відомостей, документів та інших матеріалів, необхідних для ознайомлення з підвідомчим підприємством;
 • звертатися за допомогою до спеціалістів, радників та експертів інших державних органів;
 • за необхідності запрошувати учасника конкурсного відбору на засідання комісії для надання роз’яснень з питань, які виникли у комісії під час розгляду отриманих від нього документів, пропозицій.

6. Персональний склад комісії та зміни до нього затверджуються відповідним наказом Держкомтелерадіо.

II. Критерії відбору членів комісії

1. Основним критерієм визначення членів комісії є професійний досвід. Членами комісії визначаються керівники самостійних структурних підрозділів апарату Держкомтелерадіо, представник відповідного місцевого органу державної влади за місцезнаходженням підвідомчого підприємства та представник підвідомчого підприємства, на посаду керівника якого проводиться конкурсний відбір.

2. Члени комісії повинні володіти інформацією про стан справ на підвідомчому підприємстві (показники ефективності використання державного майна та майнового стану, виробництва і розповсюдження аудіовізуальних програм та передач, розвитку книговидавничої справи та книгорозповсюдження, поліграфії, фактичні показники фінансово-господарської діяльності, спрямованість конкурсної пропозиції на ефективне використання виробничого потенціалу підприємства та інше) і мати кваліфікацію, необхідну для розгляду документів і пропозицій, внесених особами, що виявили бажання брати участь в конкурсному відборі.

3. Члени комісії:

 • не можуть перебувати у майнових та немайнових відносинах з учасниками конкурсного відбору, не мають права самостійно вести переговори щодо умов конкурсного відбору з його учасниками;
 • не мають права розголошувати інформацію з обмеженим доступом, яка стала їм відома під час виконання ними обов’язків члена комісії;
 • зобов’язані брати участь у діяльності комісії, виконувати розпорядження і доручення голови комісії.

III. Порядок роботи комісії

1. Очолює комісію і організовує її роботу голова, який в межах своїх повноважень:

 • скликає засідання комісії та головує на них;
 • дає розпорядження та доручення, обов’язкові для виконання усіма членами комісії;
 • представляє комісію у відносинах з підвідомчими підприємствами;
 • ознайомлює членів комісії з обов’язками, функціями, правами і порядком роботи комісії;
 • забезпечує інформування всіх членів комісії про дату, час та місце проведення засідань комісії не пізніш ніж за 3 дні до дати їх проведення. Повідомлення можуть направлятися поштою, факсом, телефонограмою, електронною поштою тощо.

2. За відсутності голови комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії.

3. Секретар комісії:

 • забезпечує виконання доручень голови комісії;
 • готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;
 • готує інформаційні повідомлення про оголошення та результати конкурсного відбору, забезпечує їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо та в засобах масової інформації;
 • готує для розгляду комісією пропозиції щодо переліку претендентів, яких пропонується визначити учасниками конкурсного відбору, а також стосовно претендентів, які не можуть бути допущеними до участі у конкурсному відборі.

4. Організаційною формою роботи комісії є засідання. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

5. Під час кожного засідання комісії ведеться протокол, в якому зазначаються дата засідання, дані щодо присутності членів комісії, порядок денний, скорочена інформація щодо обговорення питань порядку денного, рішення комісії та результати голосувань, а також (залежно від порядку денного) умови конкурсного відбору, відомості про учасників конкурсного відбору, пропозиції учасників конкурсного відбору, мотивації вибору переможця.

6. Рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні її членів і оформлюється протоколом.

У разі рівного розподілу голосів членів комісії вирішальним є голос голови комісії.

7. Тривалість конкурсного відбору не може перевищувати 45 календарних днів. Початком відбору вважається дата, на яку призначено засідання комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

8. Конкурсний відбір вважається таким, що закінчився, з дня ухвалення комісією рішення про затвердження його результатів.

9. За дорученням голови комісії оголошення про результати проведення конкурсного відбору розміщується (не пізніше 3 (трьох) календарних днів після завершення конкурсного відбору):

секретарем комісії  на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо та в засобах масової інформації;

підвідомчим підприємством – на офіційному веб-сайті підприємства та в регіональних друкованих засобах масової інформації.

10. Рішення комісії є підставою для укладення контракту між Держкомтелерадіо та переможцем конкурсного відбору.

11. Погодження головою місцевої державної адміністрації призначення переможця конкурсного відбору керівником підвідомчого підприємства здійснюється відповідно до законодавства.

12. У разі вмотивованої відмови місцевого органу державної влади за місцезнаходженням підвідомчого підприємства у погодженні призначення переможця конкурсу на посаду керівника підвідомчого підприємства, Держкомтелерадіо вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицію щодо надання згоди на призначення переможця конкурсу керівником підвідомчого підприємства.

13. Рішення щодо повторного проведення конкурсного відбору на вакантну посаду керівника підвідомчого підприємства приймається Головою Держкомтелерадіо у разі:

 • відсутності претендентів для участі у конкурсному відборі;
 • визнання комісією конкурсних пропозицій учасників такими, що не відповідають вимогам щодо розвитку підвідомчого підприємства на середньострокову перспективу (реалізація яких не забезпечує належну ефективність управління підвідомчим підприємством);
 • непогодження Кабінетом Міністрів України призначення переможця конкурсного відбору на посаду керівника підвідомчого підприємства

Додаток

до наказу Державного комітету

телебачення і радіомовлення України

від 21 квітня 2015 р. № 83


Склад постійно діючої комісії з проведення конкурсного відбору керівників підприємств, 

установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо

 1. Голова комісії – перший заступник Голови Держкомтелерадіо.

2. Заступники голови комісії – заступник Голови Держкомтелерадіо, начальник управління телебачення і радіомовлення; начальник управління видавничої справи і преси.

3. Члени комісії:

 • начальник фінансово-економічного управління;
 • начальник адміністративно-господарського управління;
 • начальник управління внутрішнього аудиту;
 • начальник юридичного відділу;
 • начальник відділу кадрової роботи та державної служби;
 • головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції;
 • представник відповідного місцевого органу державної влади за місцезнаходженням підприємства, установи, організації;
 • представник підприємства, установи, організації, на посаду керівника якої проводиться конкурсний відбір.

4. Секретар комісії – працівник відділу кадрової роботи та державної служби, до основних завдань якого належить вирішення кадрових питань з керівниками державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux