Держкомтелерадіо виносить на обговорення проект Антикорупційної програми Державного комітету телебачення і радіомовлення України на 2021-2023 роки
опубліковано 09 лютого 2021 року о 14:24

Проект

 

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Державного комітету телебачення і радіомовлення України

на 2021-2023 роки

 

І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері, заходи з їх реалізації та заходи з виконання Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання

 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України (Держкомтелерадіо) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра культури та інформаційної політики.

Держкомтелерадіо є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що бере участь у забезпеченні формування та реалізує державну політику у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері.

Держкомтелерадіо у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури та інформаційної політики, іншими актами законодавства.

Антикорупційна програма Держкомтелерадіо (далі – Антикорупційна програма) розроблена у відповідності до Конституції України та статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), з дотриманням вимог Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) від 19 січня 2017 року № 31.

При розробці Антикорупційної програми Держкомтелерадіо керувався Методологією оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848 (далі – Методологія), розділу ІІ Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за № 1718/29848 (далі – Порядок).

Метою Антикорупційної програми є запровадження комплексу додаткових ефективних заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції у діяльності Держкомтелерадіо, розроблених з урахуванням ідентифікованих корупційних ризиків, створення ефективної системи запобігання та протидії корупції в апараті Держкомтелерадіо та на підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери його управління (далі – підвідомчі підприємства); зниження корупційних ризиків; прагненні працівників Держкомтелерадіо до підтримання його ділової репутації на належному рівні; підвищення рівня довіри громадян до його діяльності.

Загальна відомча політика Держкомтелерадіо щодо запобігання та протидії корупції ґрунтується на принципах законності, прозорості, доступності, неупередженості, доброчесності, політичної нейтральності, толерантності, дотримання етичних норм, раціонального та ефективного використання бюджетних коштів.

Держкомтелерадіо вважає, що вирішити проблему корупції можливо лише в результаті послідовної, системної роботи з розробки та впровадження правових, організаційних та інших механізмів запобігання та протидії корупції.

Заходи Антикорупційної програми скеровані на:

запобігання корупції, у тому числі на виявлення та усунення причин корупції (профілактику корупції);

виявлення корупційних правопорушень;

мінімізацію та усунення наслідків корупційних правопорушень.

Проблему корупції в Держкомтелерадіо передбачається вирішувати наступним шляхом:

удосконалення нормативно - правового регулювання у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері;

визначення та усунення причин і умов, що спричиняють виникненню корупції;

формування у працівників апарату Держкомтелерадіо та його підвідомчих підприємств правової свідомості, добросовісної поведінки, нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно небезпечного явища;

забезпечення прозорості діяльності Держкомтелерадіо та його підвідомчих підприємств;

забезпечення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, своєчасного їх розгляду та відповідного реагування.

Виконання Антикорупційної програми Держкомтелерадіо дасть змогу:

зменшити вплив корупції на діяльність Держкомтелерадіо та його підвідомчих підприємств;

створити ефективні механізми запобігання корупції, забезпечити контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства працівниками Держкомтелерадіо та його підвідомчих підприємств;

підвищити рівень довіри до Держкомтеолерадіо та його підвідомчих підприємств.

Для реалізації засад загальної відомчої політика щодо запобігання та протидії корупції в Держкомтелерадіо вживаються такі заходи:

контроль за дотриманням антикорупційного законодавства і законодавства про державну службу працівниками апарату Держкомтелерадіо та його підвідомчих підприємств;

контроль за наявністю і належною організацією роботи  визначених осіб з питань запобігання та протидії корупції у підвідомчих підприємствах;

проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Держкомтелерадіо відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», а також проведення заходів, передбачених Законом України «Про очищення влади»;

попередження осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Держкомтелерадіо про вимоги, спеціальні обмеження та заборони, встановлені законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу»;

організація на постійній основі заходів щодо підвищення кваліфікації працівників апарату Держкомтелерадіо та його підвідомчих підприємств з питань запобігання і виявлення корупції;

забезпечення умов для повідомлень працівниками Держкомтелерадіо про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, зокрема, через спеціальну телефонну лінію, офіційний веб-сайт, засоби електронного зв’язку, забезпечення конфіденційності інформації про цих осіб, а також неупередженого та своєчасного їх розгляду;

забезпечення кваліфікованого та об’єктивного розгляду звернень і запитів з питань запобігання і виявлення корупції, що надходять до Держкомтелерадіо, відповідно до Законів України «Про звернення громадян» та  «Про доступ до публічної інформації», своєчасності та повноти надання відповідей;

проведення перевірки факту подання/неподання суб’єктами декларування апарату Держкомтелерадіо та його підвідомчих підприємств декларацій відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції»;

проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо та підготовка звіту за її результатами;

підготовка та затвердження антикорупційної програми Держкомтелерадіо;

моніторинг результатів впровадження заходів, передбачених антикорупційною програмою Держкомтелерадіо;

забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, вчинених в таких умовах;

проведення службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства, відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою КМУ від 13.06.2000 № 950, та забезпечення притягнення таких осіб до відповідальності, передбаченої законодавством;

надання необхідних рекомендацій, роз’яснень та практичної допомоги працівникам Держкомтелерадіо щодо заповнення відомостей, що зазначаються у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень працівниками Держкомтелерадіо, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

забезпечення доступу до публічної інформації, дотримання принципів прозорості та неупередженості при висвітленні діяльності Держкомтелерадіо та його підвідомчих підприємств з питань запобігання та виявлення корупції, шляхом розміщення організаційно-розпорядчих документів, а також звітної та статистичної інформації на сайті Держкомтелерадіо;

організація роботи, спрямованої на забезпечення доброчесності на державній службі, додержання працівниками Держкомтелерадіо правил етичної поведінки, неприпустимість вчинення ними корупційних діянь, шляхом проведення роз’яснювальної роботи щодо виконання антикорупційного законодавства.

Після затвердження антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми з її виконання до розділу І Антикорупційної програми Держкомтелерадіо протягом 30 календарних днів будуть внесені відповідні зміни, а саме: Антикорупційна програма буде доповнена заходами з реалізації антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми з її виконання.

Положення Антикорупційної програми є обов’язковими для дотримання усіма працівниками апарату Держкомтелерадіо та його підвідомчих підприємств.

 

ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо та заходи щодо їх усунення

 

Оцінку корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо проведено постійно діючою Комісією з оцінки корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо (далі – Комісія) у відповідності до Методології та наказу Голови Держкомтелерадіо від 14.12.2020 № 168 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо та підготовки антикорупційної програми на новий період», який було опубліковано на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо.

До участі в роботі Комісії було запрошено представників громадськості та експертів, які володіють теоретичними і практичними знаннями про особливості роботи відомства та сфери його регулювання, а також голову та представників громадської ради при Держкомтелерадіо.

Комісія складається з представників керівництва Держкомтелерадіо та структурних підрозділів його апарату.

Також до роботи Комісії залучалися інші працівники Держкомтелерадіо, які надавали необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків інформацію.

Комісією складено Робочий план Комісії та План заходів з виконання робочого плану Комісії, які затверджені Головою Комісії.

В Робочому плані Комісії відображена інформація про суб’єкти оцінки корупційних ризиків; джерела інформації про проведення оцінки корупційних ризиків; методи та способи оцінки корупційних ризиків; особи, відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків; загальні строки проведення оцінки корупційних ризиків.

В Плані заходів з виконання Робочого плану Комісії відображена інформація про заходи, передбачені цим Планом; терміни їх виконання; відповідальних осіб за їх виконання; оформлення результатів.

Під час ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо визначалися його вразливі до ризиків сфери діяльності, окремі функції та завдання, конкретні напрями діяльності структурних підрозділів під час виконання ними функцій та завдань.

Ідентифікація корупційних ризиків проведена шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища Держкомтелерадіо на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у його нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності.

Як джерела отримання інформації для ідентифікації корупційних ризиків використано нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють діяльність Держкомтелерадіо; звернення, що надійшли до Держкомтелерадіо від юридичних та фізичних осіб; результати перевірок та аудитів, проведених контролюючими органами, а також внутрішніх перевірок та службових розслідувань; інтерв’ювання працівників Держкомтелерадіо та представників громадськості, які взаємодіяли (взаємодіють) з Держкомтелерадіо; публікацій в ЗМІ та соціальних мережах, інформації з відкритих джерел.

Комісією було ідентифіковано 10 корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо, здійснено їх формальне визначення та оцінку.

За результататами цієї роботи Комісія схвалила звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо (далі – Звіт).

Звіт включає в себе опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (у тому числі осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси).

Звіт затверджено Головою Держкомтелерадіо (додаток 1).

 

ІІІ. Навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

 

У відповідності до Положенням про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року № 341, Держкомтелерадіо організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату Держкомтелерадіо.

З метою забезпечення поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції надається працівникам Держкомтелерадіо на постійній основі методична та консультаційна допомога з питань дотримання антикорупційного законодавства, а також проводиться організаційна та роз’яснювальна робота із запобігання, виявлення та протидії корупції.

Для досягнення цілей Антикорупційної програми, з метою належного залучення всіх працівників до підвищення рівня фахових знань та загального рівня поінформованості з питань запобігання та протидії корупції в Держкомтелерадіо будуть проводитися навчання згідно плану-графіку навчань (додаток 2).

Також, організація проведення навчань державних службовців апарату Держкомтелерадіо, у тому числі з питань, пов’язаних із запобіганням та протидією корупції, буде здійснюватися відділом роботи з персоналом у відповідності до індивідуальних програм професійного розвитку державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» або «В».

Разом з цим, навчання державних службовців Держкомтелерадіо буде проводитися у Всеукраїнській школі урядування, Національній академії державного управління при Президентові України та Національній академії внутрішніх справ України згідно їх планів-графіків навчання.

У разі організації Національним агентством чи іншими уповноваженими органами семінарів, тренінгів та інших навчальних заходів з питань антикорупційного законодавства, буде забезпечена участь у таких заходах як головного спеціаліста зпитань запобігання та виявлення корупції так й інших державних службовців апарату Держкомтелерадіо.

Крім цього, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Держкомтелерадіо, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції підвідомчих підприємств за потреби надаватимуть роз’яснення (проводитимуть наради, навчання) з працівниками щодо:  заповнення електронних декларацій, дотримання строків їх подання, порядок та строки подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, алгоритм дій при виявленні конфлікту інтересів, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка тощо.

Заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування та про хід виконання зазначеної Антикорупційної програми будуть проводитися в Держкомтелерадіо шляхом проведення прес-конференцій, засідань, круглих столів з антикорупційної тематики тощо за участю керівництва Держкомтелерадіо та осіб, уповноважених на здійснення комунікацій з антикорупційних питань.

 

ІV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програми

 

Моніторинг та оцінку виконання Антикорупційної програми здійснює Комісія щоквартально кожного календарного року.

Керівники самостійних структурних підрозділів щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом кожного календарного року, надають секретарю Комісії, який одночасно є головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції, інформацію про стан виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, за виконання яких вони є відповідальними.

Для здійснення відповідних заходів Комісія має право одержувати від структурних підрозділів апарату Держкомтелерадіо інформацію, залучати в установленому порядку працівників структурних підрозділів Держкомтелерадіо, які не входять до її складу.

За результатами моніторингу та оцінки виконання Антикорупційної програми щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом кожного календарного року Комісія готує і подає Голові Держкомтелерадіо звіт про стан виконання Антикорупційної програми.

Звіт про результати моніторингу та оцінки виконання Антикорупційної програми оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо (у розділі «Запобігання корупції»).

У разі встановлення невиконання або неналежного виконання  Антикорупційної програми Голова Комісії інформує про такі факти Голову Держкомтелерадіо для вжиття заходів реагування, в тому числі дисциплінарного впливу.

Антикорупційна програма періодично переглядається Комісією за результатами проведеного моніторингу та оцінки її виконання; встановлення за результатами проведеної оцінки виконання Антикорупційної програми неефективності передбачених нею заходів; виявлення нових корупційних ризиків у діяльності Держкомтелерадіо; за результатами розгляду висловлених Національним агентством пропозицій, внесення змін до антикорупційного законодавства; затвердження антикорупційної стратегії та прийняття державної антикорупційної програми з її виконання (протягом 30 календарних днів з дня затвердження).

Антикорупційна програма може бути переглянута і з інших підстав за пропозицією будь-якого працівника Держкомтелерадіо. Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються Голові Комісії.

Голова Комісії, отримавши пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми, ініціює проведення їх обговорення Комісією.

Комісія розглядає питання про внесення змін до Антикорупційної програми та, за необхідності, готує відповідні пропозиції Голові Держкомтелерадіо.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми приймає Голова Держкомтелерадіо.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми доводиться до відома усіх працівників Держкомтелерадіо) та розміщується на його офіційному веб-сайті (у розділі «Запобігання проявам корупції») і перебуває у вільному доступі для усіх працівників Держкомтелерадіо та громадськості.

 

V.         Інші, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, заходи

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції в межах своєї компетенції координує та контролює здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції у підвідомчих підприємствах.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції взаємодіє з уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції підвідомчих підприємств шляхом надання їм методичних рекомендацій і роз’яснення антикорупційного законодавства; шляхом отримання від них визначеної інформації та звітності; шляхом залучення працівників підвідомчих підприємств до проведення і участі в семінарах, тренінгах, круглих столах тощо.

 

Пропозиції та зауваження до проекту Антикорупційної програми Держкомтелерадіо на 2021 - 2023 роки слід надсилати на e-mail: pr@comin.gov.ua.

Відповідальна особа – Кот Світлана Володимирівна.

Телефон для консультацій: (044) 278-64-52.

Строк проведення консультацій з громадськістю – до 19 лютого 2021 року.

Громадське обговорення проекту Антикорупційної програми відомства на 2021 - 2023 роки відбудеться 22.02.2021 о 12:00 у приміщенні прес-центру за адресою вул. Хрещатик, 26.

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux