Аналіз регуляторного впливу до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо поліпшення доступу до інформації осіб з вадами слуху"
опубліковано 04 липня 2014 року о 14:23

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

до проекту Закону України

«Про внесення змін до деяких законів України

щодо поліпшення доступу до інформації осіб з вадами слуху»

 

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Всього в Україні проживає 2,7 млн. інвалідів – майже 6% від загальної чисельності населення. Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права інвалідів, відтак орієнтується на посилення соціального захисту та підтримки людей з інвалідністю.

Статтею 34 Конституції України передбачено, що кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. Статтею 23 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» визначено, що телерадіоорганізації (незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування) забезпечують субтитрування або переклад на жестову мову офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 2 плану заходів щодо поліпшення доступу до інформації осіб з вадами слуху шляхом субтитрування і сурдоперекладу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 № 209 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 № 659), Державному комітету телебачення і радіомовлення України передбачено забезпечити внесення змін до законів України «Про телебачення і радіомовлення» та «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» щодо:

визначення в обсязі добового телевізійного мовлення частки програм, доступних для сприйняття особами з вадами слуху;

урахування під час проведення серед телерадіоорганізацій конкурсу на отримання ліцензії на мовлення намірів телерадіоорганізацій щодо здійснення субтитрування або сурдоперекладу телевізійної продукції.

У зв’язку з цим, виникла необхідність у підготовці законопроекту щодо внесення змін до законів України «Про телебачення і радіомовлення», «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення».

 

2. Цілі державного регулювання

Основною ціллю проекту Закону України є забезпечення належного доступу осіб з вадами слуху до інформації.

Законопроектом пропонується визначити частку у загальному обсязі телевізійного мовлення офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм, адаптованих для сприйняття особами з вадами слуху шляхом субтитрування або перекладу на жестову мову, в розмірі не менш як 5 відсотків ефірного часу в добовому відрізку з 07.00 до 22.00; покласти додаткові зобов’язання на телерадіоорганізації, надати повноваження Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення здійснювати нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями вимог законодавства України щодо частки адаптованих для сприйняття особами з вадами слуху офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм.

З цією метою законопроектом пропонується внести зміни до статті 13 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», статей 6, 24, 28 та 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Під час підготовки проекту Закону України було опрацьовано два альтернативних варіанти досягнення зазначеної вище цілі.

Перша альтернатива – залишити правове регулювання у визначеній сфері без змін. Дана альтернатива є неефективною і неприйнятною.

Друга альтернатива – знайшла своє відображення у положеннях проекту Закону України, згідно з яким на законодавчому рівні встановлюється частка офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм, адаптованих для сприйняття особами з вадами слуху.

Разом з цим, запропоновано передбачити відповідальність телерадіоорганізацій за достовірність субтитрування та перекладу на жестову мову офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм.

 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Законопроектом пропонується визначити, що в добовому відрізку з 07.00 до 22.00 така мінімальна частка має бути у розмірі, не менш як 5 відсотків (шляхом субтитрування або перекладу на жестову мову).

Запроваджується обов’язок телерадіоорганізацій здійснювати відповідно до ліцензійних умов субтитрування або переклад на жестову мову офіційних повідомлень, кіно, відеофільмів, передач і програм.

У заяві про видачу (продовження) ліцензії на мовлення повинна міститися частка у загальному обсязі мовлення офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм, адаптованих для сприйняття особами з вадами слуху шляхом субтитрування або перекладу на жестову мову.

Відповідна мінімальна частка у загальному обсязі мовлення зазначатиметься у програмній концепції мовлення телерадіоорганізації.

Запропоновано також передбачити, що ліцензіат несе відповідальність за достовірність субтитрування та перекладу на жестову мову офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення здійснюватиме нагляд за забезпеченням телерадіоорганізаціями адаптації аудіовізуального продукту для сприйняття особами з вадами слуху.

 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Оцінка можливості впровадження регуляторного акту та виконання його вимог суб’єктами ринку висока.

Прийняття даного регуляторного акту дозволить привести законодавство у сфері телебачення і радіомовлення у відповідність до Конституції України і Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання.

Запровадження зазначеного проекту Закону України забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

В результаті прийняття акта має суттєво покращитися доступ осіб з вадами слуху до інформації.

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

 

Суб’єкти

Вигоди

Витрати

Держава

приведення національного законодавства у відповідність з Конвенцією ООН про права інвалідів;

формування поваги до прав осіб з вадами слуху.

Додаткові витрати відсутні

Суб’єкти господарювання

 

розширення кола споживачів аудіовізуальної продукції

 

 

Витрати, пов’язані з

субтитруванням або перекладом на жестову мову офіційних повідомлень, кіно, відеофільмів, передач і програм.

Громадяни

забезпечити доступність для сприйняття особами з ураженнями органів слуху продукції телерадіоорганізацій;

реалізація конституційного права на інформацію, максимальне задоволення культурно-освітніх, духовних потреб осіб з вадами слуху;

посилення відповідальності за порушення прав інвалідів і задоволення не повною мірою їх потреб

Додаткові витрати відсутні

 

Виходячи з даного аналізу вигод і витрат, витрати є меншими від вигод, що підтверджує необхідність прийняття даного регуляторного акту.

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Закон України набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Термін дії Закону України є необмеженим у часі до прийняття нового нормативно-правового акту або втрати ним чинності.

 

8. Показники результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акту є покращення інформаційного забезпечення осіб з вадами слуху в Україні.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – вище середнього, оскільки проект Закону України для громадського обговорення розміщено у підрозділі «Проекти законів» розділу «Законопроектна діяльність» та у підрозділі «Проекти регуляторних актів» розділу «Регуляторна політика» офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо України.

Крім того, законопроект двічі розглядався на засіданнях громадської ради при Держкомтелерадіо України.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Аналіз результативності запровадження регуляторного акта буде проводитись шляхом моніторингу стану дотриманням телерадіоорганізаціями вимог законодавства України щодо частки у загальному обсязі мовлення офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм, адаптованих для сприйняття особами з вадами слуху шляхом субтитрування або перекладу на жестову мову.

Базове відстеження здійснюватиметься після набрання чинності цим актом шляхом аналізу статистичних даних отриманих від Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності Закону України, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

У разі надходження пропозицій і зауважень, які заслуговують на увагу, або виявлення неврегульованих і проблемних питань шляхом якісних і кількісних показників дії цього акта, ці питання будуть урегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження з метою подальшого удосконалення вищезазначеного регуляторного акта.

 

 

Голова

Держкомтелерадіо України Олег Наливайко

 

«___» липня 2014 р.

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux