Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами"
опубліковано 02 вересня 2013 року о 11:47

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами»

 

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова» – одна з провідних наукових і культурних установ країни (далі – Книжкова палата України). Книжкова палата України є центром державної бібліографії, стандартизації, статистичного обліку та архівного зберігання видань. Відповідно до статті 27 Закону України «Про видавничу справу» Книжкова палата України здійснює: державну бібліографічну реєстрацію та централізовану каталогізацію всіх без винятку видів видань, випущених в Україні; підготовку зведених адміністративних даних випуску видавничої продукції, які є основою для складання офіційної статистичної інформації органами статистики; аналіз тенденцій розповсюдження видавничої продукції, вивчення книжкового ринку, його регіональних особливостей; комплектування і збереження повного і недоторканного фонду Державного архіву друку – головного сховища всіх видів видань, випущених в Україні; державну стандартизацію видавничої та бібліотечної справи, розроблення і контроль за дотриманням стандартів суб'єктами видавничої справи; створення і видання поточних, кумулятивних і ретроспективних бібліографічних покажчиків і науково-аналітичних оглядів, друкованих карток; розробку та експлуатацію бібліографічних баз даних і мереж бібліографічної інформації тощо.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 № 1345 «Про віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання» фонд Державного архіву друку віднесено до наукових об'єктів, що становлять національне надбання і є складовою національного інформаційного фонду України. Збереження та використання цього інформаційного масиву є одним з основних завдань у діяльності Книжкової палати України.

Разом з цим, у своїй діяльності Книжкова палата України керується вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 № 1180 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами».

Постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 за № 1056 внесено зміни до цього Переліку.

Пунктом 9 Переліку передбачено послуги щодо підготовки на основі результатів аналізу, оцінки та узагальнення бібліографічних, реферативних і аналітичних оглядів, аналітичних і фактографічних матеріалів, добірок, каталогів, буклетів, інформаційної та рекламної продукції для провадження наукової та науково-технічної діяльності.

Проте, надання їх передбачено тільки для провадження наукової та науково-технічної діяльності. Тим самим обмежено можливості і права громадян України на отримання науково-просвітницьких, науково-освітніх та науково-практичних послуг, у підвищенні кваліфікації та наукового і освітнього рівня, зокрема в підприємницькій діяльності.

У зв’язку з цим, виникла необхідність у підготовці проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами.

 

2. Цілі державного регулювання

Метою проекту постанови Кабінету Міністрів України є удосконалення механізму щодо надання платних послуг для безумовної реалізації прав громадян на отримання і використання різноманітної інформації, яка є результатом наукової діяльності, а також задоволення потреб усіх категорій користувачів у послугах та ефективного вирішення поставлених перед Книжковою палатою України завдань.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Під час підготовки проекту постанови Кабінету Міністрів України було опрацьовано два альтернативних варіанти досягнення зазначеної вище цілі.

Перша альтернатива – залишити правове регулювання у визначеній сфері без змін. Дана альтернатива є неефективною і неприйнятною.

Друга альтернатива – знайшла своє відображення у положеннях проекту постанови Кабінету Міністрів України, яким запропоновано уточнити існуючий перелік платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами.

 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Проектом постанови Кабінету Міністрів України запропоновано внести зміни до переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами, а саме:

пункт 9 викласти у такій редакції:

«9. Підготовка на основі результатів аналізу, оцінки та узагальнення бібліографічних, реферативних, бібліометричних і аналітичних оглядів, аналітичних, бібліографічних і фактографічних матеріалів, добірок, каталогів, буклетів, інформаційної та рекламної продукції для провадження наукової, науково-технічної діяльності.»;

доповнити пункт 18 після слів «поліграфічних послуг» словами «редагування бібліографічної інформації, рецензування бібліографічних посібників.»;

доповнити перелік новими пунктами 39 і 40 такого змісту:

«39. Підготовка аналітичних, бібліографічних і фактографічних довідок, довідок щодо визначення книжкової продукції вітчизняного виробництва, складення бібліографічних списків і покажчиків, присвоєння міжнародних стандартних номерів виданням.

40. Надання послуг, пов’язаних з використанням відомостей, що містяться в документах Державного архіву друку.».

При цьому, додати примітку, що послуги, зазначені у пунктах 39 і 40 переліку, надаються Книжковою палатою України.

 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Оцінка можливості впровадження регуляторного акту та виконання його вимог суб’єктами ринку висока.

Прийняття даного регуляторного акту дозволить створити сприятливі умови для надання платних послуг Книжковою палатою України.

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання.

Запровадження зазначеного проекту постанови Кабінету Міністрів України забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Прийняття та реалізація постанови Кабінету Міністрів України надасть можливість вирішити питання щодо отримання громадянами України науково-просвітницьких, науково-освітніх та науково-практичних послуг, у підвищенні кваліфікації та наукового і освітнього рівня, зокрема в підприємницькій діяльності.

 

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Суб’єкти

Вигоди

Витрати

Держава

Реалізація ефективної державної політики у сфері надання платних послуг бюджетними науковими установами.

Отримання схвальної оцінки громадськості щодо прийнятих регуляторних рішень.

Додаткові витрати відсутні

Суб’єкти господарювання

Юридичні та фізичні особи, у тому числі суб’єкти видавничої справи отримають можливість ознайомитись з аналітичними, бібліографічними і фактографічними довідками, довідками щодо визначення книжкової продукції вітчизняного виробництва, бібліографічними списками і покажчиками, а також присвоїти міжнародні стандартні номери виданням.

В межах законодавства

Громадяни

Реалізація конституційного права на інформацію, максимальне задоволення культурно-освітніх, духовних потреб населення.

Додаткові витрати відсутні

 

Виходячи з даного аналізу вигод і витрат, витрати є меншими від вигод, що підтверджує необхідність прийняття даного регуляторного акту.

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України набирає чинності з дня її опублікування.

Термін дії постанови Кабінету Міністрів України є необмеженим у часі до прийняття нового нормативно-правового акту або втрати ним чинності.

 

8. Показники результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акту є покращення інформаційного забезпечення населення.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – вище середнього, оскільки проект постанови Кабінету Міністрів України для громадського обговорення розміщено у підрозділі «Проекти актів Кабінету Міністрів України» розділу «Законопроектна діяльність» та у підрозділі «Проекти регуляторних актів» розділу «Регуляторна політика» офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо України.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Аналіз результативності запровадження регуляторного акта буде проводитись шляхом аналізу статистичних показників, а саме: загальної кількості наданих Книжковою палатою України платних послуг.

Базове відстеження здійснюватиметься після набрання чинності цим актом шляхом аналізу статистичних даних отриманих від Книжкової палати України.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

У разі надходження пропозицій і зауважень, які заслуговують на увагу, або виявлення неврегульованих і проблемних питань шляхом якісних і кількісних показників дії цього акта, ці питання будуть урегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження з метою подальшого удосконалення вищезазначеного регуляторного акта.

 

 

Голова

Держкомтелерадіо України Олександр Курдінович

«___» вересня 2013 р.

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux