Інформація про здійснення Держкомтелерадіо України державної регуляторної політики протягом 2010 року

Реалізація державної регуляторної політики протягом 2010 року окреслювалась виконанням завдань, визначених такими нормативно-правовими актами:

 • законами України від 11.09.2003 р. № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», від 06.09.2005 р. № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», від 05.04.2007 р. № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
 • Указом Президента України від 09.08.2008 р. № 698 «Про невідкладні заходи щодо вдосконалення державного регулювання господарської діяльності»;
 • постановами Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», від 21.05.2009 р. № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», від 17.07.2009 р. № 737 «Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг», від 11.10.2010 р. № 915 «Деякі питання надання адміністративних послуг», від 05.01.2011 р. № 33 «Деякі питання надання платних адміністративних послуг»;
 • розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.06.2010 р. № 1164-р «Про затвердження плану заходів на 2010 рік щодо удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності».

Вказаними нормативно-правовими актами та низкою доручень Кабінету Міністрів України з питань здійснення державної регуляторної політики, були поставлені завдання, зокрема, щодо:

 • забезпечення дотримання вимог законодавства з питань державної регуляторної політики;
 • системності та узгодженості регуляторних актів відповідно до принципів державної регуляторної політики;
 • моніторингу результативності регуляторних актів, оцінка і публічний контроль за їх провадженням;
 • гласності, відкритості та прозорості регуляторної діяльності;
 • планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;
 • підготовки аналізів регуляторного впливу;
 • підготовки звітів про відстеження результативності дії регуляторних актів;
 • упорядкування видачі документів дозвільного характеру.

Для забезпечення належного дотримання принципів державної регуляторної політики, підготовка проектів регуляторних актів протягом 2010 року здійснювалась відповідно до затвердженого та оприлюдненого плану на відповідний рік.

Під час розроблення проектів регуляторних актів та складання аналізу впливу регуляторного акта зосереджується увага на обов’язковості визначення:

 • оцінки прийнятих альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання, у тому числі тих, що не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин;
 • механізмів і заходів щодо розв’язання проблем шляхом прийняття регуляторного акта;
 • показників результативності регуляторного акта та заходів, за допомогою яких буде здійснюватися їх відстеження.

Наказом Держкомтелерадіо від 14.12.2010 р. № 348 затверджено План підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік та розміщено на офіційному вебсайті Комітету (www.comin.gov.ua) у підрубриці «Плани підготовки регуляторних актів» рубрики «Регуляторна діяльність».

З метою дотримання принципу гласності, відкритості та прозорості регуляторної діяльності при розробці проектів регуляторних актів, Комітет проводив аналіз регуляторного впливу до проектів, враховував зауваження і пропозиції, що надходили від зацікавлених органів виконавчої влади, наукових установ, громадських організацій, здійснював відстеження результативності регуляторних актів.

Держкомтелерадіо оприлюднено на офіційному вебсайті Комітету (www.comin.gov.ua) у підрубриках «Проекти регуляторних актів» та «Аналізи регуляторного впливу» рубрики «Регуляторна діяльність» проекти регуляторних актів та аналізи регуляторних впливів до таких проектів нормативно-правових актів:

 • Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення доступу осіб з вадами слуху до інформації»;
 • Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи державної реєстрації інформаційних агентств»;
 • Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку випуску видавничої продукції на умовах державного замовлення»;
 • Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення доставляння обов’язкового примірника документів»;
 • Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розповсюдження в Україні зарубіжних друкованих засобів масової інформації»;
 • Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань видавничої справи»;
 • Закону України «Про внесення змін до статті 31 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»;
 • Закону України «Про внесення зміни до статті 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф»;
 • Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства у сфері телебачення і радіомовлення»;
 • постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку визначення обсягу книжкової продукції державною мовою, підготовка, випуск та/або розповсюдження якої здійснюються вітчизняними видавництвами і підприємствами розповсюдження книжкової продукції, для укладення договорів оренди приміщень»;
 • наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України «Про затвердження нової редакції стандарту надання адміністративної послуги».

Зазначені проекти нормативно-правових актів були погоджені Радою підприємців при Кабінетові Міністрів України.

Крім того, проекти регуляторних актів, розроблені Комітетом, для проведення їх громадського обговорення оприлюднювались на урядовому порталі «Громадянське суспільство і влада», у друкованих засобах масової інформації, зокрема у часописі «ВІСНИК Державного комітету телебачення та радіомовлення України», та розглядались на засіданнях громадської ради при Державному комітеті телебачення і радіомовлення.

З метою запровадження декларативного принципу ведення господарської діяльності в інформаційній та видавничій сферах, протягом 2010 року Комітетом підготовлено:

 • проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розповсюдження в Україні зарубіжних друкованих засобів масової інформації» (метою законопроекту є запровадження декларативного принципу, а саме надання права розповсюджувати в Україні зарубіжний друкований засіб масової інформації на підставі подання повідомлення до центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сферах, якщо порядок розповсюдження не встановлено міжнародним договором);
 • проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань видавничої справи» (метою законопроекту є удосконалення механізму ведення Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції та запровадження декларативного принципу ведення господарської діяльності у цій сфері).

З метою забезпечення виконання вимог статей 10 та 26 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Держкомтелерадіо підготовлено та розміщено на сайті (www.comin.gov.ua) в підрубриці «Звіти про відстеження результативності» рубрики «Регуляторна діяльність» звіти про базове відстеження результативності регуляторних актів, а саме:

 • наказу Держкомтелерадіо від 11.03.2010 р. № 89 «Про затвердження Порядку формування переліку книжкових видань, передбачених до випуску за програмою «Українська книга», та шляхи реалізації Програми», зареєстрованого в Мін’юсті 29.07.2009 р. за № 713/16729;
 • наказу Держкомтелерадіо від 17.07.2009 р. №254 «Про затвердження Порядку надання державної фінансової підтримки засобам масової інформації», зареєстрованого в Мін’юсті 04.08.2009 р. за № 734/16750;
 • наказу Держкомтелерадіо від 16.04.2009 р. № 156 «Про затвердження Положення про проведення експертиз та рейтингових оцінок національних електронних інформаційних ресурсів», зареєстрованого в Мін’юсті 15.07.2009 р. за № 638/16654.

Держкомтелерадіо щомісячно подає до Міністерства економічного розвитку і торгівлі інформацію про виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Указу Президента України від 09.08.2008 р. № 698 «Про невідкладні заходи щодо вдосконалення державного регулювання господарської діяльності», затвердженого Першим віце-прем’єр-міністром України 14.08.2009 р.; щоквартально – інформацію про виконання Плану заходів на 2010 рік щодо удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.06.2010 р. № 1164-р.

Комітет координує роботу щодо висвітлення у засобах масової інформації питань реалізації державної регуляторної політики.

Так, комунальні друковані засоби масової інформації місцевої сфери розповсюдження регулярно розміщують інформацію про здійснення регуляторної політики під рубриками «Актуально», «Соціальний захист», «Право», «Запитували – розповідаємо», «Нове в законодавстві», «Юридичний всеобуч», «Людина і закон», «Юридична консультація», «Діалог із владою», «Економіка в розрізі», «Ринок праці», «Актуальний коментар», «До уваги підприємців!», «Влада й інтереси громади», «Будуємо правову державу».

Водночас, газета «Урядовий кур’єр» на спеціальних тематичних сторінках та під рубриками «Засідання Кабінету Міністрів», «Документи», «Орієнтир», «З перших вуст», «Соціальна політика», «Запитуйте-відповідаємо», «Законодавство» систематично оприлюднює як нормативно-правові акти, так і інформацію про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади.

На офіційному вебсайті Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» започатковано спеціальні вебресурси «В очікуванні пенсійної реформи», «Пенсійна реформа: триває громадське обговорення проекту Закону України «Про заходи законодавчого регулювання реформування пенсійної системи», «Становлення Податкового кодексу», «Все про субсидії», що систематично наповнюються відповідними тематичними матеріалами.

Зазначена тематика знаходить своє розкриття також у матеріалах інформаційних і суспільно-економічних програм Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, обласних та регіональних державних телерадіокомпаній, одним із основних напрямів яких є проведення регуляторної реформи, спрямованої на спрощення процедур реєстрації, ліцензування та запровадження спрощених процедур отримання дозволів.

Державні та комунальні засоби масової інформації допомагають Уряду налагодити зворотній зв’язок із сектором малого та середнього бізнесу, подаючи достовірну інформацію про досягнення і проблеми.

Крім того, 23.12.2010 року на засіданні колегії Держкомтелерадіо розглянуто питання «Про стан і перспективи законопроектної роботи та дотримання Комітетом вимог законодавства з питань державної регуляторної політики» та прийнято рішення щодо забезпечення належного виконання норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та виконання плану підготовки регуляторних актів на 2011 рік.

Працівниками Комітету протягом 2010 року проводилися консультації та узгоджувальні наради з питань, які виникають при виконанні вимог законодавства та потребували роз’яснень фахівцями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux