Стан організації правової роботи за перше півріччя 2011 року

1. З метою реалізації пункту 6, підпунктів 17, 20 та 21 пункту 10 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1040, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2001 р. № 1693 «Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади» та на виконання пункту 2.2. Положення про порядок проведення перевірок правової роботи юридичних служб підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Держкомтелерадіо, затвердженого наказом Державного комітету телебачення та радіомовлення України № 441 від 28.12.2009 р., юридичним управлінням у звітному періоді проведено 2 перевірки правової роботи юридичних служб підвідомчих підприємств, установ та організацій (Державне підприємство «Державне спеціалізоване видавництво «Мистецтво», Державна наукова установа «Книжкова палата імені Івана Федорова»).

2. Інформація про результати проведених перевірок стану правової роботи в підприємствах галузі.

Державне підприємство «Державне спеціалізоване видавництво «Мистецтво».  Перевірка проводилась з 14.03.2011 р. по 18.03.2011 р. Відповідно до плану перевірки правової роботи юридичної служби Державного підприємства «Державне спеціалізоване видавництво «Мистецтво», затвердженого Головою Держкомтелерадіо 04.03.2011, Комісією з перевірки перевірено наступні питання:

 • Планування роботи юридичної служби, зміст планів і контроль за виконанням запланованих заходів;
 • Ведення відповідних журналів обліку;
 • Виконання наказів та методичних рекомендації Держкомтелерадіо;
 • Рівень підготовки рішень та документів правового характеру установи, відповідність їх законодавству, у томі числі щодо належної реєстрації та обліку;
 • Винесення протестів прокурора, рішень суду на прийняті установою рішення;
 • Заходи, які вживаються для своєчасного попередження, виявлення та припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства в установах;
 • Форму організації підвищення кваліфікації працівників юридичної служби установи;
 • Прийняття рішень стосовно підвищення рівня правової роботи юридичної служби установи, їх зміст і характеристика реалізованих заходів щодо поліпшення правової роботи;
 • Стан організації претензійної та ведення позовної роботи (ведення журналів обліку, дотримання строків пред’явлення і розгляду претензій та позовних заяв тощо);
 • Рівень і результати представлення інтересів установ в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, правових оцінок претензіям, що пред’явлені установі чи установою у зв’язку з порушенням її майнових прав і законних інтересів;
 • Організацію роботи з укладення договорів, їх обліку, реєстрації та контролю за виконанням.

Перевіркою встановлено невідповідність укладених договорів вимогам чинного законодавства. Так, зокрема, робочою групою звернуто увагу керівництва підприємства на те, що відповідно до статті 638 Цивільного кодексу України істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Згідно з частиною 2 статті 180 Господарського кодексу України господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода. Частиною 180 ГКУ передбачено, що умови про предмет у господарському договорі повинні визначати найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість продукції (робіт, послуг), а також вимоги до їх якості. Вимоги щодо якості предмета договору визначаються відповідно до обов’язкових для сторін нормативних документів, зазначених у статті 15 цього Кодексу, а у разі їх відсутності - в договірному порядку, з додержанням умов, що забезпечують захист інтересів кінцевих споживачів товарів і послуг. Відповідно до статті 654 Цивільного кодексу України зміна договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.

Отже, на Державному підприємству «Державне спеціалізоване видавництво «Мистецтво» встановлені порушення Цивільного кодексу України (1 порушення), Господарського кодексу України (1 порушення). За результатами перевірки видавництва рекомендовано: постійно підтримувати стан правової роботи на належному рівні; звернути увагу на недоліки, виявлені у договорах Державного підприємства «Державне спеціалізоване видавництво «Мистецтво»; періодично підвищувати кваліфікацію працівників відповідальних за ведення правової роботи.

Державна наукова установа «Книжкова палата імені Івана Федорова». Перевірка проводилась з 17.01.2011 р. по 21.01.2011 р. Відповідно до Плану перевірки правової роботи юридичної служби ДНУ «Книжкова палата імені Івана Федорова», затвердженого Головою Держкомтелерадіо 10.01.2011 року, Комісією з перевірки перевірено наступні питання:

 • планування роботи юридичної служби, зміст планів і контроль за виконанням запланованих заходів;
 • ведення відповідних журналів обліку;
 • виконання наказів та методичних рекомендацій Держкомтелерадіо;
 • рівень підготовки рішень та документів правового характеру установи, відповідність їх законодавству, у тому числі щодо належної реєстрації та обліку;
 • винесення протестів прокурора, рішень суду на прийняті установою рішення;
 • заходи, які вживаються для своєчасного попередження, виявлення та припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства в установах;
 • форму організації підвищення кваліфікації працівників юридичної служби установи;
 • прийняття рішень стосовно підвищення рівня правової роботи юридичної служби установи, їх зміст і характеристика реалізованих заходів щодо поліпшення правової роботи;
 • стан організації претензійної та ведення позовної роботи (ведення журналів обліку, дотримання строків пред'явлення і розгляду претензій та позовних заяв тощо);
 • рівень та результати представлення інтересів установи в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів; правових оцінок претензіям, що пред'явлені установі чи установою у зв'язку з порушенням її майнових прав і законних інтересів;
 • організацію роботи з укладення договорів, їх обліку, реєстрації та контролю за виконанням.

Перевіркою встановлені порушення аналогічні з виявленими на ДП «Державне спеціалізоване видавництво «Мистецтво» щодо невідповідності укладених договорів вимогам чинного законодавства. Крім того, видані накази Книжковою палатою України не завжди мають посилання на норми законодавства (не вказані статті КЗпПУ, законів України), на підставі яких надаються накази. Не завжди працівників підприємства ознайомлюють з наказами під розпис.

Отже, в діяльності Державної наукової установи «Книжкова палата імені Івана Федорова» встановлені порушення Цивільного кодексу України (1 порушення), Господарського кодексу України (1 порушення), Кодексу законів про працю України (1 порушення). За результатами перевірки установи рекомендовано: постійно підтримувати стан правової роботи на належному рівні; звернути увагу на недоліки, виявлені у розпорядчих документах та договорах Книжкової палати України; прийняти на постійну роботу юриста, на посаду, передбачену штатним розписом; періодично підвищувати кваліфікацію юриста Книжкової палати України.

3. Надання роз’яснень законодавства здійснюється юридичним управлінням як у письмовій формі так і в усній (письмових близько – 120, усних підрахувати неможливо, але в декілька разів більше). Правові консультації надаються юридичним управлінням щоденно в залежності від кількості звернень. За тематикою наданих роз’яснень найбільш типовими є звернення з питань цивільного, господарського, трудового законодавства.

4. У першому півріччі 2011 року 7 (сім) працівників юридичного управління пройшли підвищення кваліфікації, що проводилися Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, Міністерством юстиції України, Національною академією внутрішніх справ України, Укрпрестелерадіоінститутом. Для працівників підвідомчих підприємств, установ та організацій Держкомтелерадіо провів підвищення кваліфікації за темою «Проблеми захисту авторського і суміжних прав у системі Держкомтелерадіо».

5. Юридичне управління у поточній роботі аналізує матеріали, що надходять від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності органами виконавчої влади, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків. Юридичне управління щомісячно отримує від фінансово-економічного департаменту інформацію по заборгованості, яку мають фізичні чи юридичні особи перед Комітетом та вживає всіх заходів щодо її стягнення.

6. Державним комітетом телебачення і радіомовлення України у звітному періоді подано 1 претензію. Судами різних інстанцій та спеціалізацій розглядається 14 справ у яких Комітет є відповідачем, 1 – позивачем і 16 – третьою особою.

Відповідно до пункту 5 рішення колегії від 9 вересня 2009 року №7/35, введеного в дію наказом Держкомтелерадіо від 9 вересня 2009 року №308, юридичне управління спільно з фінансово-економічним департаментом аналізує стан виконання договірних зобов’язань, а саме в частині дебіторської заборгованості.

З метою забезпечення належного контролю за претензійно-позовною роботою у юридичному управлінні ведеться список судових справ, який постійно оновлюється та кожного тижня подається начальнику юридичного управління.

7. Відповідно до пункту 14 Методичних рекомендацій щодо організації правової роботи на підприємствах установах та організаціях, що віднесені до сфери управління Держкомтелерадіо, затверджених наказом Держкомтелерадіо від 11 червня 2010 р. №141, з метою забезпечення узагальнення та подання у встановлені строки Міністерству юстиції інформації щодо складу та структури юридичної служби підприємств, фахового та освітнього рівня працівників юридичної служби, а також з метою координації правової роботи підприємств, здійснення методичного керівництва підприємствами здійснюється постійне звітування Держкомтелерадіо, зокрема щомісяця (до 20 числа кожного місяця) подається інформація до юридичного управління Держкомтелерадіо про стан претензійно-позовної роботи підприємства. Узагальнена інформація поштою доводиться до відома підвідомчих підприємств, установ та організацій для використання ними цієї інформації у роботі. Крім того, інформація за результатами перевірок правової роботи з метою недопущення недоліків та поширення позитивного досвіду надається підвідомчим підприємствам, установам та організаціям.

8. Протягом першого півріччя 2011 року Комітетом було:

а) розроблено 66 законодавчих та інших нормативно-правових актів:

 • проектів законів 15

з них прийнятих 2

з них проектів регуляторних актів 9

 • проектів Указів і Розпоряджень Президента України 8

з них підписаних Президентом України 5

з них на опрацюванні 1

 • проектів постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України 26

з них:

прийнятих КМУ 15

на розгляді в КМУ 4

на опрацюванні 7

 • проектів регуляторних актів 16

б) опрацьовано 189 проектів законодавчих актів, внесених народними депутатами та підготовлених ЦОВВ:

 • проектів законодавчих актів, внесених народними депутатами 19

на виконання доручень 18

з власної ініціативи 1

 • проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, розроблених ЦОВВ 78

9. Юридичне управління відповідно до Порядку погодження юридичним управлінням претендента на посаду керівника юридичної служби підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо, затвердженого наказом Комітету від 11.06.2010 року № 140, здійснює погодження призначення працівників юридичних служб, але у звітному періоді відповідних звернень не надходило.

10. Оригінали украдених договорів зберігаються у профільних структурних підрозділах Комітету. Перед підписанням проекти договорів вивчаються та аналізуються юридичним управлінням на предмет відповідності чинному законодавству. Копії договорів в управлінні не зберігаються, оскільки, контроль за їх виконанням здійснюють відповідальні працівники профільних структурних підрозділів.

11. Крім зазначеного інформуємо, що Методичними рекомендаціями, з метою забезпечення узагальнення та подання у встановлені строки Міністерству юстиції інформації щодо складу та структури юридичних служб підвідомчих організацій, вирішення інших питань, встановлений такий порядок звітування підвідомчими організаціями:

1) щомісячно (до 20 числа кожного місяця) подання інформації до юридичного управління Держкомтелерадіо про стан претензійно-позовної роботи за встановленою формою.

2) щомісячно (кожного першого числа наступного місяця) подання інформації до юридичного управління Держкомтелерадіо про видані розпорядчі документи з основної діяльності підприємства (накази), а також укладені договори (в тому числі інвестиційні, оренди, тощо) за встановленою формою.

3) щопівроку (кожного першого червня та першого грудня поточного року) подання інформації до юридичного управління Держкомтелерадіо про структуру та склад юридичної служби за встановленою формою.

Здійснюючи свої функції, Управління за звітний період забезпечило якісне та ефективне представництво інтересів Держкомтелерадіо в судах, державних органах, підприємствах, установах, організаціях під час розгляду правових питань і спорів. Узагальнення претензійно-позовної роботи Управлінням здійснюється шляхом ведення журналу обліку претензій та позовних заяв.

Сформовано нормативну-правову базу з актів ВРУ, Президента України, Кабінету Міністрів України, власних наказів, актів Української РСР, нормативно-правових актів органів державної влади. Дані матеріали зберігаються у окремо підшитих папках.

Юридичним управлінням запроваджено облік актів законодавства за їх видами, а також підтримання цих актів у контрольному стані та відповідне зберігання, про що розроблено Положення про порядок обліку підтримання у контрольному стані та зберігання актів законодавства і міжнародних договорів з інформаційної та видавничої сфер Держкомтелерадіо, яке затверджено наказом від 28 грудня 2009 року № 428.

Перегляд нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність з Конституцію та іншими актами законодавства здійснюється відділом законопроектної роботи юридичного управління постійно та є одним з основних його завдань.

Управлінням, відповідно до повноважень Комітету, проведено аналіз нормативно-правової бази актів Верховної Ради УРСР, ради Міністрів УРСР, що є чинними, актів законодавства колишнього Союзу РСР, що видані до 24.08.1991 року та застосовуються в Україні відповідно до постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР». Перелік цих актів подавався раніше.

На офіційному сайті Комітету юридичним управлінням ведуться колонки «Правове забезпечення» та «Законопроектна діяльність», в яких розміщуються акти законодавства, проекти нормативно-правових актів, інформаційні матеріали.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux