Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державного комітету телебачення і радіомовлення України - Подяку та Почесну грамоту Державного комітету телебачення і радіомовлення України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

телебачення і радіомовлення України

06 лютого 2013 року № 24

Зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України

 26 лютого 2013 року за № 317/22849

Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державного комітету телебачення і радіомовлення України – Подяку та Почесну грамоту Державного комітету телебачення і радіомовлення України

I. Загальні положення

1.1. Це Положення відповідно до Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365 «Про відомчі заохочувальні відзнаки» встановлює порядок відзначення відомчими заохочувальними відзнаками Державного комітету телебачення і радіомовлення України (далі – Держкомтелерадіо України) – Подякою та Почесною грамотою Держкомтелерадіо України (далі – Подяка, Почесна грамота).

1.2. Подяка та Почесна грамота встановлюються з метою заохочення та відзначення особистих трудових досягнень працівників апарату Держкомтелерадіо України та працівників підприємств, установ і організацій, що входять до сфери його управління у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах, поліграфії, у службовій, професійній діяльності, а також з нагоди загальнодержавних та галузевих професійних свят, ювілейних дат від дня створення підприємств, установ і організацій, що входять до сфери управління Держкомтелерадіо України.

Описи та ескізи відомчих заохочувальних відзнак Держкомтелерадіо України – Подяки та Почесної грамоти наведено в додатках 1-4 до цього Положення.

1.3. Подякою та Почесною грамотою відзначаються працівники апарату Держкомтелерадіо України та працівники підприємств, установ і організацій, що входять до сфери його управління, за наявності стажу роботи не менше двох років, за винятком працівників, які досягли пенсійного віку і виходять на пенсію.

Нагороджені Почесною грамотою можуть бути відзначені цією відзнакою не раніше ніж через три роки після останнього нагородження, Подякою – не раніше ніж через два роки.

Відзначення Подякою та Почесною грамотою здійснюється послідовно, Почесною грамотою нагороджуються працівники, які раніше нагороджувались Подякою та/або іншими заохочувальними відзнаками органів державної влади та місцевого самоврядування, але не більше двох разів кожною із відзнак.

1.4. Працівники, на яких накладено дисциплінарне стягнення, що не знято, не можуть бути висунуті для заохочення відзнаками Держкомтелерадіо України.

II. Порядок представлення до відзначення відомчими заохочувальними відзнаками

2.1. Висунення кандидатур для відзначення Подякою та Почесною грамотою здійснюється відкрито з обговоренням на зборах трудового колективу, де працює особа, яку представляють до відзначення.

2.2. Подання до відзначення Подякою та Почесною грамотою вносяться на ім’я Голови Держкомтелерадіо України.

2.3. У поданні зазначаються заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання. До подання додаються:

 • біографічна довідка за формою згідно з додатком 1 до Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 731, що засвідчується підписом керівника кадрової служби підприємства, установи і організації, що входять до сфери управління Держкомтелерадіо України, та скріплюється печаткою;
 • інформація про досягнення, у якій зазначаються конкретні заслуги особи, яка подається до відзначення.

До подання з нагоди ювілею підприємства, установи і організації, що входять до сфери управління Держкомтелерадіо України, також обов’язково додається архівна довідка, що підтверджує відповідну дату його/її створення, яка також засвідчується підписом її керівника та скріплюється гербовою печаткою.

2.4. Подання до відзначення Подякою та Почесною грамотою з нагоди професійного свята або ювілею від дня створення підприємства, установи і організації, що входять до сфери управління Держкомтелерадіо України, вносяться не пізніше ніж за три місяці до відповідної дати або події (дня проведення урочистого заходу). Подання підписується керівником самостійного структурного підрозділу апарату Держкомтелерадіо України або підприємства, установи і організації, що входять до сфери його управління, що його подає.

2.5. Подання до відзначення заохочувальними відзнаками Держкомтелерадіо України розглядаються Головою Держкомтелерадіо України, його заступниками і передаються до відділу кадрової роботи та державної служби Держкомтелерадіо України для їх подальшого опрацювання.

2.6. Відзначення Подякою та Почесною грамотою здійснюється відповідним наказом Держкомтелерадіо України. Підготовка проекту наказу про відзначення, облік та реєстрація відзначених осіб здійснюються відділом кадрової роботи та державної служби Держкомтелерадіо України.

2.7. У разі внесення подання з порушенням вимог, передбачених цим Положенням, документи повертаються органу, підприємству, установі і організації, що входять до сфери управління Держкомтелерадіо України, які їх надіслали до Держкомтелерадіо України, без розгляду із зазначенням причини повернення.

III. Порядок вручення відомчих заохочувальних відзнак

3.1. Вручення відомчих заохочувальних відзнак – Подяки та Почесної грамоти проводиться в урочистій обстановці Головою Держкомтелерадіо України або за його дорученням заступниками Голови Держкомтелерадіо України.

3.2. До особової справи та трудової книжки відзначеного Подякою та Почесною грамотою вноситься відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу Держкомтелерадіо України про відзначення.

3.3. Втрачені відомчі заохочувальні відзнаки Держкомтелерадіо України повторно не видаються.

3.4. Протягом року Держкомтелерадіо України може відзначати працівників апарату Держкомтелерадіо України і підприємств, установ і організацій, що входять до сфери його управління:

Подякою – в кількості 972 осіб;

Почесною грамотою – в кількості 648 осіб.

Додаток 1

до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки 

Державного комітету телебачення і радіомовлення України – 

Подяку та Почесну грамоту 

Державного комітету телебачення і радіомовлення України 

Опис відомчої заохочувальної відзнаки Державного комітету телебачення і радіомовлення України – Подяки Державного комітету телебачення і радіомовлення України

Подяка Державного комітету телебачення і радіомовлення України (далі – Подяка) є бланком, що виготовляється з високоякісного крейдованого паперу і має форму прямокутника розміром 210 х 300 мм.

Бланк Подяки є аркушем паперу, що обрамлений рамкою геометричного орнаменту темно-синього кольору, зверху по центру якого в білому колі розміщено зображення малого Державного Герба України.

Угорі під зображенням малого Державного Герба України по центру міститься напис темно-синього кольору: «ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ».

Нижче по центру розміщено напис жовто-гірчичного кольору: «ПОДЯКА».

Під словом «Подяка» відведено місце для розміщення тексту із зазначенням прізвища, імені, по батькові та посади особи, яка відзначається Подякою, а також відомостей про особистий внесок цієї особи у розвиток телебачення і радіомовлення, інформаційної та видавничої сфер, поліграфії, особистих трудових досягнень, високої професійної майстерності тощо.

Нижче ліворуч в два рядки міститься напис «Голова Держкомтелерадіо України», праворуч – ініціали та прізвище Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Внизу ліворуч відведено місце для розміщення дати та номера наказу Держкомтелерадіо України про відзначення.

Подяка скріплюється підписом Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, гербовою печаткою Держкомтелерадіо України.

Додаток 2

до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки 

Державного комітету телебачення і радіомовлення України – 

Подяку та Почесну грамоту 

Державного комітету телебачення і радіомовлення України

Опис відомчої заохочувальної відзнаки Державного комітету телебачення і радіомовлення України – Почесної грамоти Державного комітетутелебачення і радіомовлення України

Почесна грамота Державного комітету телебачення і радіомовлення України (далі – Почесна грамота) є бланком, що виготовляється з високоякісного крейдованого паперу і має форму прямокутника розміром 295 х 420 мм, складеного посередині в один згин.

Лицьовий бік бланка Почесної грамоти має яскраво-блакитний колір, вгорі лівого зовнішнього боку по центру міститься зображення Державного символу України – Державного Прапора України.

Під зображенням Державного Прапора України по центру міститься напис темно-синього кольору: «ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ».

Нижче по центру розміщено напис жовто-гірчичного кольору: «ПОЧЕСНА ГРАМОТА».

У лівій внутрішній частині по центру розташоване фотографічне кольорове зображення адміністративного будинку Держкомтелерадіо України (вул. Прорізна, 2, м. Київ), що обрамлене зверху та знизу товстою та тонкою лініями жовто-гірчичного кольору.

Угорі правої внутрішньої частини бланка розташоване графічне зображення малого Державного Герба України. Нижче по центру містяться написи: темно-синього кольору: «ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ», гірчично-жовтого кольору: «ПОЧЕСНА ГРАМОТА» та блакитного кольору: «НАГОРОДЖУЄТЬСЯ».

Обидві внутрішні частини бланка Почесної грамоти об’єднані чотирикутною рамкою у вигляді своєрідного українського орнаменту яскраво-жовтого кольору.

Під написом «НАГОРОДЖУЄТЬСЯ» відведено місце для розміщення тексту із зазначенням прізвища, імені, по батькові та посади особи, яка нагороджується Почесною грамотою, або повної назви підприємства, установи або організації, що входить до сфери управління Держкомтелерадіо України, а також відомостей про особистий внесок цієї особи у розвиток телебачення і радіомовлення, інформаційної та видавничої сфер, поліграфії, особистих трудових досягнень, високої професійної майстерності тощо.

Нижче ліворуч в два рядки міститься напис «Голова Держкомтелерадіо України», праворуч – ініціали та прізвище Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Внизу ліворуч відведено місце для розміщення дати та номера наказу Держкомтелерадіо України про відзначення.

Почесна грамота скріплюється підписом Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, гербовою печаткою Держкомтелерадіо України.

Додаток 3

до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки

 Державного комітету телебачення і радіомовлення України – 

Подяку та Почесну грамоту 

Державного комітету телебачення і радіомовлення України


Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Державного комітету телебачення і радіомовлення України – Подяки Державного комітету телебачення і радіомовлення України

Додаток 4

до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки 

Державного комітету телебачення і радіомовлення України – 

Подяку та Почесну грамоту 

Державного комітету телебачення і радіомовлення України


Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Державного комітету телебачення і радіомовлення України – Почесної грамоти Державного комітету телебачення і радіомовлення України

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux